kraks vejviser 1940 handelskalender

Bagg — Becli

VI — 2715

Firina-Kegisler: A. København Baggers, Prokurist HH Hansen, Frederikssund, og Befragter GF Hansen, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 10.000 Kr. Baggesen ’ s Ragnar Eftf. Jørgen Ilalkier, Hdl. Indeh. Jørgen Halkier. Bagli & Co., Kommanditselsk., Ilaandv. Ansv. Delt. AS Bagli. Bagsværd Pakkassefabrik ved AV Primgaard- Nielsen. Indeh. AV Primgaard-Nielsen. (Nordre Birk). Bagsværd Savværk & Tømmerhandel ved F Primgaard-Nielsen & Co.. Hdl. Indeh. F Prim ­ gaard-Nielsen, Hareskov. (Nordre Birk). Bagsværd Sten- & Grusforretning ved Beck, Højgaard & Olsen. Indeh. CN Beck og JT Olsen, der i Foren, tegner Frm., samt KN Højgaard. (Nordro Birk). Bahnsen F Portefée & Co., Ildl. Indeh. E Lar ­ sen. Bak A Ramsby. Frm. er traadt i Likvidation. Likvidatorer : Iløjesterctssagf. Geo K Schiør- ring, Iløjesterctssagf. Leif Gamborg, Over ­ retssagf. Oscar Oksen og Landsretssagf. II Chr. M Frederiksen, der to i Foren, tegner Frm. (Nordre Birk). Bakelite-Presseriet Fenola Akts. Bestyrelse : Fabr. MV Mulvad (Direktør), Fuldmægtig Agnes K Hansen, Overretssagf. PM Olsen og Guldsmed Bakteriologisk-kemisk-teknisk Laboratorium Hal ­ las ved IIM Hallas. Indeh. IIM Ilallas. (Nor ­ dro Birk). Bakteriologisk Laboratorium Ratin, Akts., Frem ­ stilling af en Bakteriekultur. Bestyrelsen be- staar af tro af Gcneralforsamiingeni valgte Medl. samt af Direktionens Medl. Besty ­ relse : Apoteker Victor Pedersen, Professor Carl II Hansen, Dir. VG Petersen, Dir. P Tillge (Direktør) og Dyri. APL Balir (Direktør for Laboratorierne), der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 200,000 Kr. Bakteriologisk Laboratorium Rutins Salgskontor for Danmark ved Viggo Petersen. Indeh. VG Petersen. Bald Hjalmar, Ilaandv. Indeh. Fru AG Bald. Prok.: JKJ AVinkel. Bald Valdemar, Ilaandv. Indeh. F Bald. Baldrup & Grauballe, Aktieselskab. Bestyrelse : AECS Grauballe, Dir. E Baldrup og AH Heine. Direktion : AECS Grauballe Baldrup. Frm. tegnes af to Bestyrelses- i Foren, eller af en Direktør alene. 140.000 Kr. Akts., Forvaltn. a.f Aktier og andre Pen- ■•L." Bestyrelse : Advokat AH Dalén, Li- Gross. Gross, og E medl. Aktk. Baldur, geeffekter. ...... ................................. ..... dingø, Stockholm, Kontorchef L AVagne ’ r og Sagf. NK Petersen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Balkc Æ Emmeltorp, Motor Service, Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse: Jng. A Balke, lug. IIM. Emmeltorp og Ing. IIC Andersen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 35,000 Kr. Balle & Co., Industridrift. Indeh. PK Balle A Larsen. Balle ’ s Jørgen Eftf. Ingolf Lund, Ilaandv. deh. JI Lund. Ballin ’ s MJ Sønner, Akts. Indeh. Akts. __ Ballin ’ s Sønner ’ s og Hertz Garverier og Sko ­ tøjsfabrikker [se dette], Ballin ’ s MJ Sønner ’ s og Hertz Garverier og Sko ­ tøjsfabrikker, Akts. Bestyrelse : Iløjesterets- sagf. Otto Bang (Formand), fh. Fabr. J Mes- serschmidt, Gross. V Kallcrup, Kontorchef BVV Gloerfelt-Tarp, Ing. EC Bachc og. Fabr. Hans Holten. Direktion: OAV Seeker Rasch (adm.). Frm. tegnes af Bestyrelsens Formand i Foren, med den adm. Direktør eller af to Bcstyrel- sesmedl. i Foren. Prok.: OAV Seeker Rasch aleno cl.er TA Poulsen og IF Bisgaard i Foren. Aktk. 6 Mill. Kr. Balslev

Barnekowhus, Akts., Ejendomsselsk. Bestyrelse •• Dir. JJG Moresco (Direktør), Landsretssagf. EB Olsen og Dir. AT Rasmussen, der i Foren, tegner Frm. Ak,tk. 160,000 Kr. Barnevognsfabriken Globus. Tage Jensen. In ­ deh. Tage V Janssen. Barnevogns-, Legetøjs- & Sportsmagasinet Athen ved A Teen. Indeh. Fru AM Teen. Prok. : OAV Teen. (Frdbg.). Barnangen ’ s kemiske Fabrikker, Akts. Bestyrel ­ se.: Iløjesterctssagf. Leif Gamborg KM Gunnerman (Direktør) o; gren, Stockholm. ” i Foren, med et Gunnermani og R Barrekontoret ved Erik JA Bindseil. Barrit Company, The, ved Aage Barrit, Hdl. Indeh. Aage JC Barnit. Prok. : 1III sen. Barritt ’ s Kaffe Akts., Hdl. Bestyrelse : retssagf. AL Christensen, Kiropraktor Simonsen og Købmd. AP Barritt. Frm. af et Bestyrelsesmedl. eller af Direktøren. Aktk. 10,000 Kr. Barsoe Chr., Ildl. Indeh. KS Barsoc. Prok. : E Vollmond. Barsotti & Nardi, Ilaandv. Indeh. Laurina Bar- sotti og GG Nardi. Bartels L Skotøjsfabrik. Indeh. HRWL Barteis Prok. : Fru EM Bartels. fh. Barth & Jønsen ’ s Eftf.. Hdl. Indeh. NO Møller. Barugo Ltd., Akts., Kapitalanlæg og dfllrmed i Forbindelso staaendc Virksomhed. Bestyrelse : Dir. II Michaelson fuldm. LJ Slebsager, Fru C Michaclscn og Bankassist. Eli Michaelsen. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 12.000 Kr Basler Brandforsikrings Selskab, Udenlandsk Akts., Schweitz. Forretningsafd. af Basler Ver- sicherungs-Gesellschaft gegen Feuerschadcn, Basel. Forretningsafd. Formaal : Brand- og Indbrudstyveriforsikring. Forretningsafd. besty ­ res og tegnes af Akts. Grøn & AVjtzke [so dette]. (Forsikrings-Registret). Basler Transport Forsikrings Selskab, udenlandsk Akts. Forretningsafd. af Basler Transport- •Versicherungs-Gesellschaft, Basel. Forretnings ­ afd. bestyres og tegnes af Frm. Kriiger & Rubow [so dette], (Forsikrings-Registret). Basniæs (Do forenedie Oichorietørrericr Akts.), Aktieselskabet'. Under dette Firma drives til ­ lige Virksomhed af De forenede Cichorietør- rerier Akts, [so dette]. Bast ’ s CE Efterfølgeres Talgsmelteri, Akts^ Be^- styrelse: Dir. P Jespersen Jespersen og Overretssagf. tegnes af Direktøren alene sen. Aktk. 75,000 Kr. Bastnnp & Friis, Hdl. Indeh. Bastrup-Birch A, Hdl. Indeh. _ _____________ Prok. : Fru EMC Bastrup-Birch. Bata Sko & Læderkompagni, Akts. Bestyrelse : JK (JA) Bata (Formand), Ztin (Tjckoslova- kiet), Fuldm. E Briiel (Næstformd.) og Pro ­ kurist PL Kjær. Direktør : E Briiel. Frm. teg ­ nes af Formanden i Foren, med sesmedil. Aktk. 1 Mill. Kr. Batavia Kaffe ved Astrid Nielsen. Astrid A- Nielsen. Bates Ventil Sække Co. Akts., Hdl. ______ Rederivirksom'hed. Bestyrelse: Ing. Gunnar Larsen (Formand), Ing. ERC Rønne (Næst- fornid.), Ing. Harry Schrøder (Direktør), Ing. E Hoppe, Berlin, og Ing. TJE Christensen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Besty ­ relsesmedl.. eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. Aktk. 600,000 Kr. Ban E, Hdl. Indeh. Fru CCE Bau. Prok.: OFW Bau. Bauer N, Ilaandv. Indeh. Fru KEL Bauer. Prok. : KN Bauer. (.Frdbg.). Baungaard R & Co., Hdl. Indeh. R.T Baungaard. Bay Frants A Co.. Hdl. Indeh. EB Friis. Prok. : Fru A Christoffersen. Bay Hans & Co. ved Hans Bay & Thorkil Bluh- me. Forretningsafdeling (Filial) af Frm. Hans Bay & Co. ved Ilans Bay & Thorkil Blnlune, Randers [se dette.]. Forretningsafdelingen be ­ styres af Hans Bay. Bay it Vinding, Haandv. Indeh. TV Bay og PUJ Vinding. (Nordre Birk.). Bay & Vissing, Hdl. Indeh. A Bay og Mil Vis ­ sing. Bayer Carl. Hdl. Indeh. CPG død] og P Funder. la Beauté, K Kappel Hansen. Fru K Kappel Hansen (Frdbg.). Beauty ved Behrens, Fabr. Indeh. IIB Behrens. Beca ved C Jeppesen, Ildl. Indeh. OF Jeppe ­ sen. (Frdbg.). Bech Harald & Co., Hdl. Indeh. H Bech, HMF Bech og CC Bechgaard. Bech & Larsen, Ilaandv. Indeh B5I Bech og KEM Larsen. tt ^ S ” - mec kP re m. m. Bestyrelse:

Max Nielsen (Næstformd.), Skibsreder A Schmiegelow, Kommandør Magnus Bojesen og Dir. MN Slebsager. Frm. tegnes af to Besty ­ relsesmedl. i Foren, eller af en adm. Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller en Pro ­ kurist, eller af to adm. Direktører i Foren. Adm. Direktør ; Max Nielsen. Prok. : Mari- netta C Bondt-Sørensen. SEG Holten, KVW Larsen, CBF Tliorup og MV Werner, to i Foren, eller hver især i Foren, med en adm. Direktør. Aktk. 2 Mill. Kr. (Forsikrings-Re ­ gistret) . Banankaffe-Kompagniet red David Metz. Indeh. K Metz. Bandholtz Chr., Maskinfabr. Indeh. CJV Band ­ holtz. Bandholtz II. Hdl. Indeh. II Bandholtz. Prok.: JF Deseauer. Banemann & Knudsen ’ s Papæskefabrik, Akts. Bestyrelse: Fru K Banemann (Direktør), > Frir A.TP Sø og Revisor KR Petersen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 5000 Kr. Bang AC, Haandv. og Hdl. Indeh. Aage Bang. Adresse: Østerg. 27 (K) Cent. 1726. Telegramadr. : „Pelsbang". Forretningens Art : Kgl. IIof-Buntmager. Grundlagt 1816. fh. Bang ’ s August sen, Hdl. Indeh. Bang August, Ifdl. Fru Bang SC.I Bang ___ _________ _____ ___ o , Prok. : G Bang. Bang G, Hdl. Indeh. JG Bang. Prok. : PV Jeppesen. Bang ’ s Konservesfabrik A Frugtsaftfabrik. In ­ deli. Aa. Mad Bang. Prok. : Fru HC Wad Bang. Bang II Korncruip, Alu ror & Jernbetonforretning. Indeh. II Kornerup ” Forlag Ejvind Indeh. ved Ejvind Christen- Aa. Christensen. EF Philipson. 1 ’ rok. : II Hansen. Carl, Hdl. Vallebo. Flemming, Hdl. Indeh. Fru APY Bang. Indeh. Bestyrelse : Konsul ___ _____ Hasle, Detailhdl. MJF Botcher og Svendsen. Direktør: Overretssagf. schel. Frm. tegnes af Formanden i _________ Direktøren. Prok.: Edin Margot Hågg i Foren, med Formanden eller med Direktøren. Aktie. 80.000 Kr. Bang Seneca & Co., Hdl. Indeh. Seneca Bang og Mogens Schwartz-Sørensen, der i Foren, tegner Frm. og hver for sig har Prok. Bang & Tegner, Akts., Fabr. af og Ildl. m. ki ­ rurgiske Forbindsstoffer og Sygetplejeart. Besty ­ relse : Konsul HE Tegner (Formand), Prof. HT Baggcsgaard Rasmussen og Apoteker V Madsen. Direktion: CA Tegner og NS Jeppe ­ sen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. Aktk. 350,000 Kr. Forretningens Art : S.vgeplejeartikler en gros. Adresse : Sigurdsg. 34 (N)$ C. 319. Rang Ulf. Hdl. Indeh. Ulf Bang. Bantu ved Knud Schulze, Hdl. Indeh. Carl Knud Schulze. Barberbladefabrikken Orient. Akts. Bestyrelse : Dir. AC Nilsson, Fabr. E Jensen og Frihavns- arb. PPM Nilsson, der i Foren, tegner Frm Prok. : E .Tensen. Aktk. 65.000 Kr. med Smor. (Formand), Fabr. (Thr. Vilh. Pur- Foren. nieii . Jen ........... Barberbladefabriken Zacco, Helge Poulsen A Co. Akts. Bestyrelse.: — • ■ " mand), Fru AEM Poulsen og . .................... Steinmetz-Petersen. Forretningsfører : Gross. II Poulsen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. ■ II Poulsen Aktk. 20.000 Kr. Barberforretningcn Montana ved Nielsen & Ras ­ mussen. Indeh. .TB Nielsen og M Rasmussen. Barber & Frisørsalonen Paris ved Ernst Emil Petersen. Indeh. Ernst Emil Petersen. Barco. Akts., Manufaktnrhdl. en gros. Bestyrel ­ se : HW Harbard (Formand), A Brandt og GC Larsen. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bcstyrelscsmodl. i Foren. Aktk. 5000 Kr. (Frdbg.). Barding ’ s Jobs. Farverier og kern. Tøjrensnings- Etabi,. Akts. Bestyrelse : KV Barding (Direk ­ Fabr.', HF .Toenseir (For- Prokurist LJG tør), Landsretssagf. KE Koefoed og Prokurisf REV Jacobsen, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: KV Barding. Aktk. 200,000 Kr. Barfod & Co. Indeli. 51 Jochimsen. Bang. Indeh. IIT Pingel. Prok. : eller L Andresen og CJ (Frdbg.). Hdl. en gros Max Piesner Bang & Pingel, Hdl. NJ Hamborg alene Rasmussen i Foren 1 . Bang Seneca, Akts.,

Barfod Olaf O & Co., Akts., Hdl. en gros og en detail m. Papir, Papirvarer, Protokoller, Kontorart., Kontormøbler og Skolemateriel samt Blanketforlag og Drift af Bogtrykkeri o. lign. Bestyrelse: Gross. M .Tochimscn, Dir. AWM Joqhimsen, Gross. HFN Baackmann, Fredericia,, og Fru E Skat-Rørdam. Direk ­ tion : M .Tochimscn og KCF Ilermansen. Pro ­ kurist : Jobs. Hansen. Frm. tegnes af to Di ­ rektører i Foren, eller af en Direktør i Foren med et Bastyrelsesmedl. og en Iroku- rist eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør. Aktk. 500,000 Kr. Barfoed A, ndl. Indeh. AF Barfoed. Prok. : L Nielsen Barkhuus Carl, Hdl. Indeh. CHN Barkhuus. Rettelser foretages kun naa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker