kraks vejviser 1940 handelskalender

Arist — Auto

VI — 2713

Hrma-Register: A. København Aristo Pen Compagniet Akts.. Fabr. af or Hdl. m. Fyldepenne, Pencils, Tegnebestik, Tegne ­ rekvisitter. Skrivemateriel m. m. Bestyrelse • Gross. NG Nielsen (Formand). Fru E Nielsen og Sagf. NK Petersen. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene. Aktk. 24.000 I Fabr. or in.

Atelier Elektra ved A nøjring. Indeh. Aage B Højring. Prok. : Johanne Obel on KO Højring. Atelier Ellyton, Ilaandv. Indeh. HA Ellyton. Atelier Enghave, A Elfelt, Ilaandv. Indeh. A El ­ felt. Atelier Trés Chic ved E Jensen f. Lorenz, Ilaandv. Indeh. Fru E Jensen. Atelier 1009. Henry Adler, Akts. Bestyrelse : Fabr. OJ Kjeldsen (Direktør), Gross. JL Kjeld­ sen og Fru E Kjeldsen. Frin. tegnes af førstn. alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 25.000 Kr. Atelier Voksanit Akts, forhen Nordisk Voks- & Papmachefabrik i Likvidation. Likvidator : Landsretssagf. Chr. Klahn, der tegner Frm. Atelierfrisøren' ved Jack Ilaandv. Indeh. Jack Schnipper. Athenenm Dansk Forlag _ ... EM Pasmussen og cand. mag. J Falk-Jensen (Direktører) samt Dir. EGO Pasmussen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, olier af den samlede Bestyrelse. Aktk. 30.000 Kr. Atheril Hornbech Madsen. Hdl. Indeh. Kai TTornboch Madren. Prok. • FE Sørensen Atilla, Akts., Hdl. Bestyrelse: Husejer CLB Christensen (Direktør), Pepr. VL Nielsen og Fru EMK Christensen. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Atka. Akts. Under dette Firma drivos tillige Virksomhed af Asiatisk The CompagnL Akts, [se dette]. * Atlas, Akt«.. Maskinfabr., .Tornstøberi og Hdl. m m. Bestyrelsesrand : Tnc. Rudolph ChrL stia'dw Konsul Knud Lanritzen. Tng. EB Cruso og Prof. TE Thomsen. Direktion : HH Mansa (tokn.) og SAJ Mansted (mork.). Frm. tegnes nf ot Best vrelsesraadsmedl. i Foren, mod en Direktør eller af to D ’ rektører i Foren. Prok. • U Aa. Christensen. Rich. Dølphor, Vald. E ITortol, Jobs. Th. Stahlschmidt og Jobs. E Sø ­ renson, to i Foren, olier hver især i Foren, mod en Direktør. Aktk. 3 Mill. Kr. Atlas Assurance Comnnny. Ltd. England Uden­ landsk Akts. Forretningsafd. af 'Atlas Assnran- ce Companv Ltd. i London. Forretningsafd. Formaal ; Brand- og Drift tabsforsikring. For ­ retningsafd. Pestvrelso : Frm. Kriiger Æ R.n- bow [so detto], der tegner Frm. (Forsikrings- Registret). Atln« Chemical & Industrial AVorks Akts. (Ho ­ vedkontor i Shanghai). Fabrikationsvirksomlied og Salg af egne Produkter. Bestyrelse : Ing. KK Jarldane. Lods KE Petersen og Dir. O Asp, alle af Shanghaj. Direktion : Fru G Jarldane, Shanghai. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 73,500 chin. St. Dollars. Atlas Express ved OM Larsen. Snedition. Indeh. CM Larsen. Prok.: Fru TRE Larsen. Atlas Film Comnanv ved Damm A Mover. Hdl. Tndeh. Fru SKF Mover. Prok. : ET Hansen 1 Foren, med Fru SKF Meyer. Anbertin & Co., Akts. Hdl. med Trælast og an ­ dre Bygnipgsart. Bestyrelse : Gross. AFF An- hertin. Tøinmorhdl. JP Schultz. Tømmerhdl. E F Anbertin. Fru AGA Anbertin og Ovcrretssagf. SA Møller. Direktion; JP Schultz og EF Anber ­ tin. Frm. tegnes af AFF Anbertin og Frm. ’ s Direktører to i Foren, eller hver for sig i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren. Aktk. 630.000 Kr. Anchenberg ’ s EO Eftf., Ilaandv. ” Indeh. ES Larsen. Audio-Vox ved Georg Andersen, Ilaandv. Indeh. Georg JE Andersen. August ’ s ND Eftf. JP Rasmussen, naandv. Indeh. OJP Rasmussen. Prok.: Fru I Rasmusson og J Jacobsen. Augustinus Fabrikker Chr. Aktieselskab. For ­ maal: at tilvirke og forhandle Raatobakker og Tobaksfabrikater af enhver Art, samt at otn- fatto anden Industri- og Ildlsvirksomhed, der ikko er hest. m. Tobaksindustri og Ildi. m. Raatobak og Tobaksvarer. Bestyrelse : Fabr. EF Nebel (Formand), Sjælsølund pr. Hørsholm, Fabr. Herman Nobel (Næstforind.), Nykøbing F., og Fabr. Ludvig Augustinus (adin. Direk ­ tør). Frm. tegnes af Formanden olier >Næst- formd. i Foren, med ot andet Bostyrolsosmcdl. ellor af den adm. Direktør aleno. Prok.: F1 GL. Crone. Aktk. 3,500,000 Kr. Augustinus & Hansen, Akts. Under detto Firma drives Virksomhed af S Seidelin. Akts. L s c dette] Authorsen A, Hdl. Indeh. IIAF Authorsen. Prok. : AMC Hansen. Auto-Centralen, Akts. Indeh. Auto-Materiel Akts, [se detto]. Auto-Chrom. P Nielsen, Ilaandv. Indeh. IIPC Nielsen. Autoco, Akts., Hdl. og Agentur. Bestyrelse : KC Petersen (Direktør), Gross. PCC Peterson og Fru IMC Peterson (kaldet Cletus-Petersen), Frm. tegnes af Direktoren eller af to Bestyrel ­ sesmod!. i Foren. Aktk. 25,000 Kr. Anto-Elektro ved E Larsen, Haandv. Indeh ME I Larsen. Autofjederfabrikkcn Danmark ved Christian Skov ­ by. Indeh. CEJR Skovby. Petersen & Schnipper, Petersen o? Carl TB Akts. Bestyrelse : Frk.

Asmussen ’ s Shipping Company, Akts. Bestyrel ­ se: Gross. J.TA Asmussen (Formand), derteg- ' ner Frm., stud. jur. CEJ Asmussen og stud. i ur. EC Asmussen. Prok. : Rikke-Rasmine Gjl- lesbcrg. Aktk. 100.000 Kr. Asp OF, Akts. Indeh. Det Danske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni, Akts, [se dette]. Asp ’ s OF Udsalg. Akt,«. Tndeh. Det Dansko Mo- dic-inal-Æ Kemikalie-Kompagni, Akts, [se dette]. Aspegren ’ s AA Eftf., Hdl. og Spedition. Indeh. FO Hoffmeyer Asra, Akts.. Hdl. og Fabr. Bestyrelse : Tng. E Rosing (Direktør). Overre.tssagf. Aa. Moltke- Leth og Fru K Bergh. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 100,000 Kr. Assicnrazioni Generali Udenlandsk Akts., Ttalien, Gencralagentnret for Danmark. tur for Assicurazioni Generali i Triest. Gene ­ ralagenturets Formaal : Brand- samt Sø- og Transportforsikringer, alt dog kun i Reassu ­ rance. Generalagent: Dir. SB Bramsen. der tegner Gencralagenturet. Prok. > MP Greisen og Sv. Aa. Jensen. (Forsikrings-Registret). Assicnrazioni Generali, Udenlandsk Akts., Italien, Generalagenturet for Danmark. Forretningsafd. af Assicurazioni Generali i Triest. Akts. Gene- ralagcntnrets Formaal ; Livsforsikring. General ­ agent: Sv. Boe Bramsen. Prok.: MP Greisen og Sv. Aa. Jensen. Assuranceagentnr

I

Rettelser foretages kun jpaa Grundlag ai de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker