kraks vejviser 1940 handelskalender

Filina-Register: A. København nis, J Andorsen, CP Lafrenz, V Morville, MP Lasson og ICB Ilolbøll, hver i Foren, med en af

VI — 2712

Angl — Ario

Anglo Dano Mineral Oil Akts., Hdl. Besty ­ relse: Gross. HE Loth, Afdelchef Holger Jon- • sen og Overrotssagf. Aage Krenchel, Hørs ­ holm, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : HE Letli og Holger Jensen i Foren. Aktk. ’ 21,000 Kr. Anglodania, Dansk-Engelsk Tidsskrift, Akts. Be ­ styrelse : Dir. PLII Roikjær, Landsretssagf. JI Borre og Dir. II Tuxen, der i Foren, tegner Frm. Direktion : JI Borre og II Tuxen. Prok. : PLII Roikjær alene eller JI Borre og II Tuxen i Foren. Aktk. 100,000 Kr. ANGLO-DANISH TRADER ved P Lisberg, Hdl. Indeh. P Lisberg. Anglomac. Viggo Andersen, Hdl. Indeh. Viggo Andersen. Anglo-Scandinavian Casing Co., The, ved II Paulin Jacobsen, Ildi. Indeh. II Chr. Paulin Jacobsen. Anglo-Scandinavian Trading Company, The. AE Fjelstrup, Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Delt. AIE Fjelstrup. Anilin Kompagniet, Akts., Hdl. Bestyrelse : Ing. A Qvenild (Kvenild), Dir. KB Billig og Konsul HG Svensson, Aspen, Sverige. Direktion : A Qvenild (Kvenild) og Ing. KB Billig. Frm. tegnos af on Direktør i Foren, med et Besty- relsesmcdl. olier af to Direktører i Foren, eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : OE Pe ­ tersen i Foren, med en Direktør. Aktk. 60,000 Kr. Animalia ved Oscar Andreas Jensen, Hdl. In ­ deh. Oscar Andreas Jensen. metz-Potersen. Animalsk Export ved Ernst deh. Ernst Salomon. Anitrat, Akts., Udnytteteo af ____________ __ garineforædlingspræparat. Bestyrelse: (Direk ­ tion) : Sagf. RJ Blide og Husejer SUS Bergo, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 8000 Kr. Anker-Larsen & Søn, Haandv. Indeh. II Anker Larsen og GG Anker Larsen. Anker Larsen II & Søn, Haandv. Indeh. Hans Anker Larsen og Henning Anker Larsen. (Frdbg.). Anker-Porsonvægte, A Follondor, Hdl. Indeh. AG Follondor. Ankerhus, Akts., Kaffehdl. Bestyrelse : Proku ­ rist SG Folkmann, Fru JP Folkmann og Fru PCS Roland, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 7000 Kr. Anker ’ s Uro ved V Anker Christensen, Haandv. Indeh. V Anker Christensen. Ankers Æ Løvbo, Haandv. Indeh. Elisabeth K Ankers [er senere død] og AE Løvbo. Ankersko Marmorforretning, Den, Akts. Besty ­ relse : Gross. II Adler og Gross. A Repsdorph (Forretningsførere) samt Fru CM Repsdorph, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 250,000 Kr. Ankerstjerno Johan, Akts., Fremkaldelse og Kopiering af Film samt eventuelt anden lign. Virksomhed. Bestyrelse.- Dir. JV Ankerstjerne (Direktør), Slagterm. JP Gress-Pedersen og Fuldm. CM Johnsen. Frm. tegnes af to Bo- styrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. Aktk. 210,000 Kr. Ankola, Akts., Hdl., Haandv. og Industri samt dermed i Forb. staaende Virksomhed. Besty ­ relse: Gross. CB Jacobsen (Direktør), Fabr. L Geertsen og Gross. C Mortensen. Frm. teg ­ nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør. Aktk. 10.000 Kr. Anning & Johansen, Spedition. Indeh. APT Han ­ sen. Annonceekspeditionen Union, Akts. Indeh. Carl Allers Etablissement, Akts, [se dette]. Annuairo Téléphonique International (ATI), Akts. Bestyrelse : Ing. Gustav Lund (For ­ mand), Oberst P Pagh-Hansen, Fabrikejer Vald. Selmer Trane og Dir. Vald. Christopher ­ son (Direktør). Frm. tognes af to Direktører i Foren, eller af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med en Direktør. Aktk. 109,200 Kr. (6000 Lstr.). Anra Maskin & Vægtfabrik Andersen & Ras- inusson, Indutridrift og Ildi. Indeh. CE An ­ dersen, Brøndbyvester og Aa. V Rasmussen. Antares, Akts., Byggerivirksomhed samt Skibs ­ fart. Bestyrelse: Dir. Joh. PO Bruhn (For ­ mand), Overretssagf. Aa. R Lundbye og Pro ­ kurist KF Tørsleff Smith. Frm. tegnes af For ­ manden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med en Direktør. Aktk. 360,000 Kr. Anti-Kik ved Winther. Indeli. Fru thor. (Frdbg.). Antikgaarden. Kirsten Fenger, Hdl. J Mariane Rirsten Fenger. Antikvitetshuset ved HK Madsen. Indeh. HK . Madsen. Antonsen AH, Hdl. Indeh. All Antonsen. Aphrodito Akts. Fabr. af samt Hdl. m. Dame ­ undertøj. Brystholdere, Korsetter o. lign. Ar ­ tikler. Bestyrolse: Fru HR Schnitger (Forret ­ ningsfører), Landsretssagførerne RV Ilem- mingsen og O Chr. Hanson. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forret- 15 I 000 f Kr F ° ren ’ m ° d Ot Bcstj ’ r °lsosmedl. Aktk. Fremstill. og Repara- Prok.: LJG Stein- Salomon, Hdl. In- Retten til et Mar- DJM Win- Indeh. Fru

WM Ørum, der i Foren, tegner Frm. Direk ­ tion : S Aa. Andersen og RCR Ørum, der i Foren, har Prok. Aktk. 16.000 Kr. Apolioteatrets Restaurant Akts. Bestyrelse : Ma- lerm. CEE Bagge, Slagelse, Sagf. RN Rasmus ­ sen og Kontorchef II Ilolleris, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 25,000 Kr. Apostolske Kirke i Danmark, Den, Selsk. m. be- gr. Ansv.,_IIdil. Bestyrelsej IIJ Andersen (For ­ mand), JEJ Frdberg, N Folkersen m. fl. Frm. af dø Der er Ingen tro nævnte Bestyrelsesmedl. i ikke indsk. nogen Kapital i af Mcdl. hæfter for Selsk. ’ s __________ Zenith ved Karlo II Gram, Industridrift. Indeh. Karlo HAT Gram. (Søn ­ dre Birk). Appelt ’ s A Sæbefabrik, Akts. Indeh. Det Dansko Medicinal- & Kemikalie-Kompagni, Akts, [se dette]. Aqvarock, Akts., Hdl. en gros i Manufaktur- og Klædebranchen. Bestyrelse: Gross. IIPVA llar- inann (Direktor), Høiesteretssagf. AV Jørgen ­ sen og Fru Annette Ilouth. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af on Diroktør i Foren, med et Bestyrelsesmdl. Aktk. 175,000 Kr. Arabica ved II Toftesgaard, Hdl. Indeh. II Tof- tosgaard. (Frdbg.). Arako (Arbejdernes Radio Kooperation) A. m. b. A. Bestyrelse : Forretningsf. PP Nørgaard, Journalist Ernst Christiansen, Maskinarb. KE Gyldenstierne Schjøttz, Maskinarb. KVJ Alil- etrand, Folkotdngsmd. Knud V Jensen, Dir. J M Johannosen og Forretndngsf. VJA Jensen, der tro i Foren, tegner Frm. Direktion: For ­ retningsf. VA Rulio, der har Prok. Andelskapi ­ tal : • 50,000 Kr. Arbejder Chocoladeforsyndngen ved Arne Ellc- gaard Jensen, Ildi. Indeh. Arno Ellegaard Jensen. Arbejder Filmen, Akts. Bestyrelse : Filmsopera­ før GPU Johansen, Malerm. JA Wichmann og Forretningsf. (kaldet legner Maria man n), Arbejder sen. Ild). Indeh. Arno Ellegaard Jensen. Arbejder Smørforsyningen ved Arno Ellegaard .Tensen, Udi. Indeh. Arno Ellegaard Jensen. Arbejdernes Andels-Boligforenings Malerafdeling. Akts. Bestyrolse : Fuldm. VJ Jensen. Kaperer SAS Skall, Malerm. O Hoff, Insp. JA Wulff ' og Forrotningsf. F Trier. Bestyrer : Malerm. LTM Bodorf. Frm. tegnes af to Bestyrelscs- medl. i Foren, eller af Bestyreren i Foron med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 40,000 Kr. Arbojdornes Boklædnings Magasin vod Elof Svens ­ son. Indch. E Svensson. Arbejdernes Bogførings-* Revisionsinstitut Akts Bestyrelse : Forretningsf. VS Petersen, Drifts best. KA Lynge. Forretningsf. VJA Jensen Ovorretssagf. L Jessen. Forrotningsf .TC Han ­ sen og Toldklarerer Chr. Skjolding, dor to i Foron. tegner Frm. Diroktør: Statsaut. Rovi- 50 000 Kr* ’ Spr ° nSen ’ der har Prok - Aktk. Arbejdernes Forsamlingsbygning i Rømersgado m k nn;n®m St fi re r : P . orman(1 HE Hansen (For- Hk? io Kr™' Arbejdernes Fællesbageri. Akts BestvreisA. KZgJV^ 0 ; 1>ir ' AET ’ Svendsen *g HCCuff'p™ 1 ." 1 "" 1 ' Bestvrer direktør) • med to IwJrJh J Direktøren i Foren, med to Bestyrelsesmedl. Aktk. 93,670 Kr Ar „^ er ?M„ p ®Uesorgaiuisations Brændsolsforret- ™n ( ” c A |!V S i' 1 e ^-y r : For retningsf. VJA Jen ­ sen, Sekretær VA Eigtved, Sekretær NP Han ­ sen og Maskinarb. KEG Schiøttz. der tre i Foren, tegner Frm. Direktør: AOC Fløtkjær, der har Prok. Aktk. 400,000 Kr. Arbejdernes kooperative Byggeforening, Akts. Be ­ styrelse : Qvorretssagf. L Jessen, Bestyrer JF Povlsen, Forretningsførerne OI ’ CS Christian ­ sen og R Andresen og Ing. IIOJ Schou, der to i Foren, tegner Frm. Direktør: Overrets- sagf. FV Ortmann. Prok.: FV Ortmann i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 200,000 Kr. Arbejdernes kooperative Skotøjsfabrik A. K. S., Selsk. m. begr. Ansv. Bestyrelse: Villy An ­ dersen (Formand), Andreas Nielsen og Louis Stensbo in. fl. Frm. tegnes af do tro her nævnto Bestyrelsesmedl. i Foren. Den i Fir ­ maet indskudte Kapital er vekslende. Mcdl. hæfter kun for Selsk.'s Forpi. med do af dem tegnede Andele. Arbejdernes Kødforsyning, Akts. Indeli. Akts. Ar ­ bejdernes Fællesbageri [se dette]. Arbejdernes Landsbank, Akts. Bestyrelse: Direk ­ tør AET Svendsen, Hovedkasserer AJ Johan ­ sen, Forretningsfører VS Petersen, fh. Kommu- nalrevisor OC Sørensen A ’ orretnangsf.j-osef Andersson. Direktør : Fr. Kier. Frm. ■ t^ncsaf Direktøren i Foren, med et Bestyrekcsmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. 1 rok. . Un ­ derdir. JA Jørgensen, Underdir. I Ibsen, Kon torchcf CE Therkelsen og Hovedkasserer II Aa. Wolsing Hansen, to i Foren, eller hver i Foren, mod enten ot Bestyrelsesmedl. eller med Dir. Fr. Kier samt RA Bang, IIV Hansen, A Bon- Frn Johanna Maria Wichmann Berndorff Wichmann), der to i Foren. Frm. Forretningsfører : Fru Johanna Wichmann (kaldet Berndorff Wich- dcr har Prok. Aktk. 10.000 Kr. Indkøbsstedet ved Arne Ellegaard Jen- tegnes Foren. Selsk. Forpi. Apparatfabriken

I Aid. VI optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker