kraks vejviser 1940 handelskalender

Ånde — Aneh

Firma-Register: A. København retssagf. ET Jørgensen og Dir. G Bruun, der to i Foren, tegner Frin. Direktion.: G Bruun. Prok. : Direktørerne hver for sig eller Sil Thyssen og B IIøygaard-Nielsen, to i Foren. Aktk. 500.000 Kr. Andersen Brødr., Hdl. Indeh. F Nexøe-Larsen. Prok. : GJ Christensen. Andersen Brødr., Haandv. Indeh. SFOK Ander ­ sen [Navneforandr, til Barn.holt-Kragl. (Frdbg.). Andersen Brødreno & Co.. lidt. Indeh. PA An ­ dersen og DA Andersen. Prok. : TAV Dahl Pe ­ tersen (Nordre Birk). Andersen Brødr. K A C, Haandv. Indeh, AOA Andersen. Andersen & Burchardt, Ildl. Indeh. SO Andersen og SB Burchardt. Andersen & Bøgsted, Haandv. Indeh. KB An ­ dersen og NJ Bøgsted. Andersen ’ s Carl Eftf. ved II Irgens, Hdl. Indeh. HJ Irgens (Nordre Birk). Andersen Carl AI & Søn, Haandv. Indeh. Carl M Andersen og FG Andersen. Andersen Carl R, Ildl. Indeh. CG Rosendal. Andersen & Carlsen, Ildl. Indeh. S N Andersen og C S Carlsen, der i Foren, tegner Frm. Anderson Ch., Haandv. Indeh. Ch. T Andersen og K Aa. Andersen. Andersen Chr., Haandv Indeh. OCW Andersen. Andersen C"lir. & N Jensen, Akts., Haandv. Be ­ styrelse : Fabr. O Chr. Andersen (Direktør), Overretssagf. OAS Dalberg og Bogholder EIE Rasmussen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 90,500 Kr. Andersen ’ s Chr. Bogtrykkeri. Indeh. JChr. Ander ­ sen. Andersen & Christensen, Ildl. Indeh. N Ander ­ sen og Marne Erika Høy. Prok. -. JK An ­ dersen. Andersen CL, Ildl. Indeh. CL Andersen. Prok.: Fru IL Andersen. Andersen CT, Haandv. Indeh. CT Andersen. Andersen Dines, Hdl. Indeh. JP Dines Andersen. Andersen Edv., Haandv. Indeh. Edv. S Andersen. Andersen Emil, Hdl. Indeh. J Marboe Prok. J .Soldbro. Andersen Erhard, Ildl. Indeh. EAC Andersen. Prok. : A Ilaugaard. Andersen Erik, Hdl. Indeh. E Andersen. Prok. : V1IC Olsen. Andersen Erik N, Hdl. Indeh. Erik N Andersen. Prok. : II Hansen. Andensen E Scliou Æ Co., Haandv. Indeh. EL Schou Andersen og A Nielsen. Prok. : 11 Køn- gerskov. Andersen E & Søn, Akts. Bestyrelse : Kontor- assist. ES Philipsen, Overretssagf. HA Hinden ­ burg og Sejlmagerm. FV llalmøe. Direktør : Fru Anna L Andersen. Frm. tegnes af Direk ­ tøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : Anna Lo- vise Andersen. Aktk. 5000 Kr. Andersen Evald, Ildl. Indeh. Aa. Evald Ander ­ sen. Prok. : KW Larsen. Andersen Ferd, & Co., Hdl. Indeh. FJE Ander ­ sen, AT Jensen og HH Andersen. Adresse : Nytorv 5 (K) ff ★ Cent. 1087. Stats ff 129. Telogramadr. „Fandersen". Andersen Frederik-Aage & Co., Kommanditselsk., Ildl. Ansv. Deltager : Frederik-Aage Anderson. Prok. : SII Andersen. Andersen & Frederiksen, Haandv. Indeh. P Fre ­ deriksen. • Andersen FW & Søn, Hdl. Indeh. Poul. Storm. Andersen GA &, Co., Haandv. Indeh. GA Ander ­ sen og CHJ Pedersen. Andersen G &. E, Haandv. Indeh. Gudrun M An ­ dersen og Etether Kl Andersen. Andersen Geo., Hdl. Indeh. Georg Andersen. (Frdbg.). Andersen Georg & Co., Hdl. Indeh. HC Andersen og MAN Ilvass. Andersen GHV, Akts., Fabr. Bestyrelse : Købmd. NPF Busso (Formand), der tegner Frm., Repr. CE Ankjær og Bestyrer V Andersen. Aktk. 6000 Kr. Andersen & Gjerlang, Industridrift. Indeh. NA Andersen og VVA Gjerlang, Rødovre (Nordre Birk). Andersen Hans, Hdl. Indeh. EB Vind-Andersen. Andorson Harald & P Martini, Industridrift. Indeh. Harald Anderson og Percy Martini, der i Foren, tegner Frm. Andorsøn ’ s Harald Eftf., Ildl. Indeh. Arne Piper. Andorson & Hansen, Haandv. Indeh. E Ander ­ sen og EE Hansen, der i Foren, tegner Frm. Andersen Harry, HdL Indeh. KCVP Avnsøe. 1 ’ rok. : Ch. F Lund. Andersen ’ s HC Eftf., Hdl. Indoh. N Engelbredt, Præstø. Andersen IIC & Grøndahl, Voksolercrforr. Indeh. HC Andorson og ACT Grøndahl. Andorson ’ s IIC Handelsgartneri, Akts, i Likvi ­ dation. Likvidator : Fru EOB Berggren, der tegner Frm. Andersen HC & II Brammor, Haandv. Indeh. Il Braminer. (Nordro Birk). Andersen & Hcegaard ’ s Ingeniørforretning, Akts. Bestyrelse : Ing. AM Andereen (Direktør), Dir. ns Dahl og Ing. IJE Christensen. Frm tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af tø Bestyrelsesmedl. i

VI — 2711

Andersen ’ s PE Kaffebrænderi. Indeh. PE An ­ dersen, Næstved. Prok. : M Sørensen. Andersen Peter, Hdl. Indeh. Ellen DM An ­ dersen. Andersen Poul & Co., Akts., Pianoer og Flyg ­ ler. Bestyrelse : Fabr. P Andersen, Gaardejer J Bjorholm, Fru EK Bjorholm og Prokurist ME Andersen. Direktion: P Andersen og Fru EK Bjorholm. Frm. tegnes af en Direktør el ­ ler af to BestyreisesmedL i Foren. Prok.: J Bjorholm. Aktk. 200,000 Kr. Andersen ’ s Poul Pianomagasin, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Poul Andersen & Co. Akts., Pianoer & Flyg ­ ler [se dette], Andersen Rasmus, Hdl. Indeh. Rasmus P An ­ dersen. Andersen ’ s Rasmus Eftf. ved Hans Christoffer ­ sen, Fabr. Indeh. II Christoffersen. (Frdbg.). Andersen & Rasmussen-, naandv. Indeh. KV Rasmussen. Andersen & Reimers, Hdl. Indeh. N Andersen og JC.T Reimers. Prok. : S Schultz. Andorsen Robert Co., Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Delt. RJ Andersen. Andersen Rosa, Haandv. Indeh. Ilelvig B An ­ dersen. Andersen & Rønne, Haandv. Indeh. V II An ­ dersen og EIIP Rønne, der i Foren, tegner Frm. Andersen & Sørensen. Haandv. Indel). IIFK An ­ dersen. (Nordro Birk). Andersen Tb. & Niolscn, Haandv. Indeff. TJ Andersen, LC Nielsen og IIO Sømor. (Frdbg.). Andersen ’ s Uffe Eftf., Haandv. Indeh. R Chr. Roussel. Andorsen V, Ingeniør, Cand. polyt., Ildl. Indeh. V Andersen. Andorsen Valdemar Hdl. Indeh. Fru ALT An ­ derson. Andersen & Wanting, Ildl. Indeh. N Chr. P An ­ dersen og C) Wanting. (Frdbg.). Andersen W Co., Ilaandv. Indoh. JPJ Andor ­ sen, der tegner Frm., og WB Andersen. Andorsen Vilhelm, Hdl. Indeh. FV Andersen. Prok. : Tekla Nielsen. Andersen ’ s Vilh. Enke & Søn, naandv. Indeh, EV Andersen. Andersen & Vilmann, Hdl. Indeh. nTCH Maa- ro. Prok. -. Aage Nielsen og Alarie SL Olsen, to i Foren. Andersen Vm., Hdl. Indeh. VKK Andersen. Andersen-Høyer A Tb., ndl. Indeh. MW Ander- sen-IIøyer. Andersson Alfr. & O Sørensen, Ilaand-v. Indeh. E Alfr. Andersson. Andersson & Bardram — fh. Cletus Petersen & Co., Akts., Agentur og Hdl. en gros. Besty ­ relse: Ing. NVM Andersson, Assist. JJG Geit- ner-Andersen og Fru EC Andersen. Forretnings ­ fører : NIVM Andersson. Frm. tegnes af to Be- Sty-relsesmedl. i Foren. Prok. ; NVM Anders ­ son. Aktk. 37,500 Kr. Andersson Carl & Blom ’ s Eftf., Haandv. Indeh. CML Larsen. Andersson Ludvig, Ilaandv. Indeh. AL Andersson. Prok. : K Andersen. Andreasen Alfred, Hdl. Indeh. Alfred T An ­ dreasen. Prok. : Henning Olsen. Andreasen Brødrene Ehgelbreclit, Ilaandv. Indeh. SI Engelbrecht Andreasen. K Engelbrecht An ­ dreasen og ’ E Engelbrecht Andreasen. (Frdbg.). Andreasen & Ilenningsen, Haandv. Indeh. CA Andreasen. Andreasen ’ Holger, Industridrift og Ildl. In ­ deh. Fru AVE Andreasen og 'Aa. C An ­ dreasen. Andreasen & Lachmann, Haandv. Indeh. CA An ­ dreasen, IISAG Andreasen og AAG Andreasen. Frm. tegnes af førstn. alene eller af de to sidstn. i Foren. Andreasen R Kr. & Co., Hdl. Indeh. R Kr. An ­ dreasen. Andreasen, Ulving & Bennike, Ingeniørforretnin ­ gen Trium, Haandv. Indeh. A Andreasen, ORØ Ulving og T Bennike. Andreasson G, Hdl. Indeh. LC Nielsen. Andresen Axel & Co. Akts., Hdl. og Industri og anden dermed i Forb. staaendo Virksom ­ hed. Bestyrelse.: Dir. Axel Andresen (Direk ­ tør), Dir. Axel P Andresen (jun.) og Bog ­ holder Chr. Larson. Frm. tegnes af Direktøren eller af don samlede Bestyrelse. Prok. : FA Andresen. Aktk. 20.000 Kr. Andresen Johannes, Akts., Hdl. og Fabr. Besty ­ relse : Fabr. V Pedersen, Fabr. KLG Andro ­ sen og Højcstcretssagf. Hans Ilennik Bruun. Direktion: Fru DM Andresen og KPH Jacob; sen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: Ottilio Mario Smith og KPII Jacobsen i Foren. Aktk. 150,000 Kr. Andromeda Handelsaktiesolskab. Bestyrelse i Gross. A Thortseni Dir. JAM Nørstad og Over ­ retssagf. EV Warburg. Direktør ; JAM Nørstad. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren. Prok. : A Thortsen. Aktk. 100,000 Kr. Anehta ved Helga Petersen, Industridrift. Indeh. Helga MK I'etersen. Prok.: Stella SB Pe ­ tersen.

Foren. Prok. : AM Andersen. Aktk. 50,000 Kr. Andersen nEM & Co., Fabr. Indeh. HEM Ander ­ sen og Fru M Palbom. Andersen IIEM & Søn, Fabr. Indeh. ES Aa. An ­ dersen. Prok. : HEM Andersen. Andersen Henry, Hdl. Indeh. IIOE Andersen. Prok. : A Stavenow. Andersen & Holm, Akts. Sadelmagervirksomhed. Bestyrelse: Sadelmager A Andersen (Formand og Direktør), Sadelmagerm. V Andersen og Sekr. Mario Andersen. Frm. tegnes af V An ­ dersen og Marie Andersen i Foren. Prok. : A Andersen. Aktk. 10,000 Kr. Andersen II P & J Nielsen, Haandv. Indeh. H P Andersen og J Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Andorson Ib & Stender, Hdl. Indeh. M Ib An ­ dersen og HR Stondor. Andersen I jun. & Co., Hdl. Indeh. Kay L An ­ dersen og LCA Willadsen. Andersen J, Hdl. Indeh. JCW Andersen. Andersen J Chr., Hdl. Indeh. JHC Kongsbak. Prok. : TS Jørgensen og MC Borggren i Foren. Andersen J & Co., Hdl. Indeh. JJ Andersen. Andersen & Jensen, Haandv. Indeh. Ax. Pfeiffer og JEJ Pfeiffer. Andersen - Jens & Sønner, Haandv. Indeh. HEA Andersen, EME Andersen og CE1I Andersen, der i Foron. tegner Frm. Andersen Jesta & Olga, Hdl. Indeh. JH Ander ­ sen og OE Andersen. Andersen Johannes, Haandv. Indeh. KJPVE An ­ dersen. Andersen, JP, Ildl. Indeh. Fru GM Lorentzen. 1 ’ rok. ; E Lorentzen. Andersen Just, Akts., Fremstill. og Forhdl. en gros og en detail af kunstnerisk formede Brugs ­ genstande af forskellige Metaller. Be6tyreiso : Sølvsmed Just Andersen, Højesteretssagf. Flem ­ ming Paf ges Alleruip, Fm AM Andersen (Just Andersen) og Advokat AB Roos. Malmø. Di ­ rektion: Fru AM Andersen (Just Andersen) og Just Andersen. Frm. tegnes af to Besty- rolsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : Fru AM Andersen (Just Andersen). Aktk. 200,000 Kr. Andersen Juul & Co., Akts., Forretning i Jern-, Staal- og beslægtede Brancher, fortrinsvis paa Kommissionsbasis m. m. Bestyrelse : Gross. C Hecht-Nielsen (Direktør), Dir. JLV Grabod og Dir. ER Jcnk. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Prok. : A Søndenbroe. Aktk. 200,000 Kr. Andersen Kaj, Hdl. Indeh. Kaj AL Andersen. Andersen Knud, Hdl. Indeh. Knud V Andersen. Andersen Kr., ITdl. Indeh. Kr. Andersen. Prok.: V Andorsen. (Frdbg.). Andersen & Krog, Haandv. Indeh. SB Andersen og n Krog. Andersen Lauritz, Hdl. Indeh. LA Andersen. Prok. : E B T Jensen. Andersen Lauritz & Co., Hdl. Indeh. OFC Lage. Andersen LF, ndl. Indeh. LF Andersen. Andersen ’ s L Maskinsnedkeri. Indeh. LC Ander ­ sen. (Frdbg.). Andersen Lorents F & Søn, Haandv. Indeh. LF Andersen [er senere død], OK Andersen og PE Andersen. Andersen Louis Einer, Akts., Fabr. af og Hdl. med Børster dg besl. Varer. Bestyrelse : Fabr. LE Andersen (Direktør), Dctailhdl. AJ Han ­ øen og Detailhdl. ML Hvidcgaard, Frm. teg ­ nes af Direktøren alene- øller af to Bestyrel- eesmedl. i Foren. Aktk. 5000 Kr. Andersen Ludvig & Søn, Haandv. Indeh. COS Andersen. Andersen ’ s LV Eftf., Akts., Hdl. og Skibsfart. Bestyrelse: Forretningsf. WHJ Nagel (For ­ mand), Dir. PJA Kabell og LandsrctS6agf. C Krog-Meyer Holberg. Frm. tegnes af Forman ­ den i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : WHJ Nagel. Aktk. 10,000 Kr. & ^ aare » Hdl. Indeh. EN Andersen og JRCOII Maare. Andersen & Madsen, Haandv. Indeh. PA Ander ­ sen og T Madsen. Andersen ’ s Marius Bogbinderi. Indeh. JL An. dersen. Andersen M Steir, Vekselerervirksomhed og Hdl. Stoir Andersen. Prok.: Fru HJM Nielsen, Hdl. Indeh. Erna K An- AJ Holm Nielsen. (Nordro Birk.). Nioleen, Hdl. Indeh. SC Jensen. Martin & Søn, naandv. Indeh. LJ Indeh. M Andersen. Andersen & dersen og Andersen & Andersen N V Andorsen. (Frdbg.). Andersen N & Søn, Haandv. Indeh. N Andersen. Andersen O & Co., Haandv. Indeh. OP Ander ­ sen og MRH Steffensen. Andorsen P, Hdl. Indeh. NV Andersen og Hol ­ ger P Andersen. Andersen P & Co., Akts., Hdl. Bestyrelse : In ­ stall. MPA Brædder (Peter Andersen). Bager ­ mester J Madsen og Bankkasserer CKE Knud ­ sen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Andersen Paul & Co., Kommanditselsk., Haandv. Ansv. Delt. Paul Andersen. Andersen & Pedersen ’ s Bogtrykkeri. Indeh. JP Pedersen.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker