kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København relse: Firmaet Holbøll & Kjersgaard, der teg ­ ner Forretnings-Afd. (Forsikrings-Registret). Amulet, Akts., Fabr. og Salg af hjemmelavede Chokolader. Bestyrelso: Fru K Futtrup, Over ­ retssagf. A Krautwald og Fru IJ Krautwald, (hr i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Amy ved Ida Ilyo-Knudsen & T.vra Johanne Jan ­ sen, Haandv. Indeh. Ida Hye-Knudsen og Tyra Johanne Jansen, der i Foren, tegner Frm. Andels-Anstalten Tryg (gensidigt Livsforsikrings ­ selskab). Bestyrelsen bestaar af Kontrolkomi ­ teens Formand : Driftsbest. NV Hougaard, Ger- rild, og Direktionen: JCJ Kjærsig og A Han ­ sen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : O Lindholm og AF Rasmussen i Foren, eller hver i Foren, med en Direktør. Indskudt Kapital % Mill. Kr. (Frdbg.). Adresse: Rosenørns Allé 1 (V) ' g ★ Cent. 5050. Andelsbanken, Andelsselskab med begrænset An ­ svar. Bestyrelse.: II nsnul. CLU Johannesen, Brædstrup, Propr. OF Spliid, Poulholm, Aints- raadsmedl. Hans Henriksen, Gundsølille, Propr. PR Pedersen, Christiansdal pr. Vejle, Gaard- ejer TE Thomasen (kaldet Thomsen), Vithen pr. Hinnerup, Gaardcjcr II Jensen, Gammels- minde, Karleby pr. Ilorreby, og Uddeler Gundo Gnndesen, Askov pr. Vejen. Direktion : RJ Eriksen og TVK Kjeldsen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelses­ medl. i Foren. Prok. : NO Munk Tliyge- sen, EMJE l ’ rip, Thorbjørn Thorbjørncr, A Nielsen og SE Krogh, to i Foren., eller hver i Fo-ren. med en Direktør eller med et Bestyrel ­ sesmedl. Andelskapital.: 11,401,800 Kr. Andelsforeningernes Ejendomsselskab Axelborg, Akts., København. Bestyrelse : Propr. EP Bo.i- sen .(Formand), Lethenborg, Gaardejer JP Lar ­ sen, Lyksager, Gaardejer A Jensen Bælum, 0- Uttrup, Gaardejer N Nielsen, Thorsgaard, Gaardojcr Marius Byriel, Lyngby pr. Spo- rup, Gaardejer Hans Henriksen, Gundsø ­ lille, og Dir. NC Poulsen. Kauslundie, der to i Foren, tegner Frm. Direktør : Dir. ON Chri ­ stensen. Prok. : CN Christensen i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 1,030.000 Kr. Andelsmøbelmagasinet (Brødr. C & AV Andersen), Akts. Bestyrelse : Overretssagf. IIC Wandrup (Formand), Tapetsererm, TV Pedersen (Dirck- tor), Overretssagf. Aa. Krenchel og Driftsinsp. H Colsited. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : K OE Duo Andersen. Aktk. 150.000 Kr. Andels-Pensionsforeningen (gensidigt Pensionsfor ­ sikringsselskab), Selsk. in. begr. Ansv. Besty ­ relso: Bogholder V Birkedal Nielsen (For ­ mand), Svendborg, Sognef. RA Petersen (Næst ­ formd.), Frcdsgaard pr. Værslev, Uddeler I Madsen, Vrouo pr. Skive, Dir. NP Daugbjcrg, Aalborg, Gaardejer Marius Byriel, Lyngby pr. Sporup, Dir. IIC Nielsen og Dir. IISK Muxoll, Taastrup. Direktion : IIC Nielsen og IISK Muxoll, Taastrup. Frm. tegnes af to Medl. af Direktionen eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: HC Nielsen, IISK -Muxoll og Frk. DM Hansen, to i Foren. Ka ­ pital 750,000 Kr. (Frdbg.). Forretningens Art : Pensionsforsikring. Adresse: Rosenørns Allé 1 (V) Å 1 C.2728A15157. Andelsslagteriernes Flæskesalg & Russisk Import ved TG Jungersen & Theodor Boyer, Hdl. og Fabr. Indeh. CT Boycr. Prok. -. R Boyer. Andersen A, Hdl. Indeh. CF Egge. Andersen A Chr., Hdl. Indeh. AC Andersen. Andersen A & Co., Hdl. Indeh. Fru KM Bar- nueka, der tegner Frm. i Foren, med den for hende beskikkede Tilsynsværge FS Ilerschend. Prok..- JB Barnucka. Andersen AH, Hdl. Indeh. P Goddik. Pfok. : HNC Sørensen, Pil Nielsen og GA Christen ­ sen, to i Foren. Andersen A Kristian & Co., Akts., Murer-, En ­ treprenør 1 - og anden dermed besl. Virksomhed. Bestyrelse: Gross. G Hansen (Formand og Di ­ rektør), Fru JC Hansen og Dir. J Chr, A Jen ­ sen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmod!. Aktk. 10.000 Kr. Andersen ’ s Aksel C, Farvehandel, Akts. Bestyrer : ACG Andersen, der tegner Frm. Aktk, 20C0 Kr. Andersen & Albeck, Hdl. Indeh. CVA Albeck. Forretningens Art: Kolonial, Kaffe, Frugt en gros og Sydfrugter en gros. Adresse: Rømersg. 11 (K) $ C. 6115 & 13596. Télegramadr. „Hermes". Andersen Alfred Rainproof, Akts. Bestyrelso: Fru AMM Andersen (Formand), Gross. L Andersen og Gross. LTHJ Wendelboe. Frm. tegnes af Formanden alene eller af den samlede Besty ­ relse. Aktk. 5000 Kr. Andersen Alfred & Søn, 'lldl. Indeh. OE Andersen. Andersen Andreas & Olsen, Hdl. Indeh. Andreas Andersen Arendorff. Prok.: PW Arendorff. Andersen Anton, C Rønnow ’ s Eftf., Hdl. Indeh. J Schou. (Nordro Birk). Andersen APK, Hdl. Indeh. Fru AJAA Rekling og KPA Rekling. Andersen Arne & Co., Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Delt. Arne P Andersen. Andersen ’ s Astrid Boghandel. Indeh. Astrid A Andersen. Prok. ; W Andersen. Andersen & Bruun ’ s Fabriker, Akts. Bestyrelse : Fabr. JO Bruun, Prokurist HA Recke, Over-

VI — 2710

A mag — Ånde

Amagera Destruktionsanstalt ved M Christensen. Indeh. HMC Christensen. Amager Export Co. ved Aage Suhr & Co., Kom- manditselsk., Hdl. Ansv. Delt. Aago Suhr. (Søndre Birk). Amager Farve- & Tapethandel ved IIC Jonsen. Indeh. IIC Jensen. Amager Flaskehandel ved Valdemar Rasmussen. Indeh. V Rasmussen. Amager Foto ved Chr. E Nielsen. Indeh. CE Nielsen. Amager* Frugt Import ved II Andreasen, Hdl. Indeh. HCP Andreasen. Amager Gas- & Vandstation ved Møller

Amatryk ved Arthur Christensen, Haandv. In ­ deh. Arthur JR Christensen. Ambolt Kontorartikler, Akts. (Akts. Er. Mott- lau). Under dette Firma drives tillige Virksom ­ hed af Akts. Fr. Mottla.u [se dette]. Ambra ved A Harry Christensen. Indeh. A Har ­ ry Christensen. (Frdbg.). Ambrebel, Akts., Hdl. og Industri. Bestyrelse : Fru SM Bremer, Frk. PJ Bremer og cand. jur. E Pontoppidan. Frm. tegnes af to Besty­ relsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 50,000 Kr. Ambro ved AVcrner Ibsen, lldl. Indeh. Werner T Amdrup II Chr., Hdl. Indeh. VL Amdrup. American Age :cy ved Emilius Nielsen, Hdl. In ­ deh. Emiilius IAF Nielsen. American Apparate Co., Akts., Hdl.. Haandv. og Industri. Bestyrelse: Fabr. A Aa. Jensen (Direktør), Tng. Edvin Jensen og Fru JVC Karlsen, der i Foren, tegner Frm. Prok..: A Aa. Jensen. Aktk. 35,000 Kr. American Atelier for Ladies ved Helen Larsen, Haandv. Indeh. Fru II Larsen. American Cleaning Work ved Carl Hansen. In ­ deh. C Hansen. American Export Corporation Ltd. Akts., Fabr. af og Hdl. m. farmaceutjsk-tekniske og der ­ med besl. Art. Bestyrelse : Dir. BIIG Larsen (Direktør), Salgschef EG Nielsen og Frk. B Grundahl Hansen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 15.000 Kr. American Express Company, Akts., Spedition og Komnrissionsforr. Bestyrelse : Vicepræsident L Selden, Greenwich, Conn.. U.S.A., Dir. O Even ­ sen og Prokurist HP Overgaard, der to i Foren, tegner Frm. Direktion : O Evensen. Prok. : G Thorbjørnsen, K Christensen og IIP Overgaard, to i Foren, eller liver af dem i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller KW Nielsen i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. eller med HP Overgaard eller G Thorbjørnsen. Aktk. 100,000 Kr. American Goldnen Service ved Emil Martin, lldl. Indeh. Emil B Martin. American-IIouso ved M Jardorf, Haandv. Indeh. MAA Jardorff. American Lunch, Akts., Restaurationsvirksomhed. Bestyrelse : Kapt. Jørgen Broch, Artillerikapt. AP Eclvardsen, Dir. Karl Schultz og Overil,vr- læge B Cornelinssen. Direktør : Karl Schultz. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, el ­ ler af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Di ­ rektør. Aktk. 50,000 Kr. American Pattern AVorks ved Johs. nøglund. In ­ deh. JA Høglund. American Tailor ved FG Syrig, Haandv. Indeh II Kjeldsen. American Tobacco Co., Akts. Bestyrelse: Dir. G Bryant (Direktør), Hovedbogholder FL Broo ­ ker, Fabrikbest. JP Kierulff, Repr. CE Arff- mann, Højesteretssagf. Oskar Ficli, Købmd V Thompson, London, og Tobaksfabr. AVF Alexander, London. Frm. tegnes af de fem førstn., to i Foren, eller af hver af dem i Foren, med en af de to sidstn. Aktk. 6,000,000 Kr Amerikansk Benzin Tank ved Vald Nielsen In ­ deh. KLV Nielsen, Amerikansk Frugtimport JK Torsen, Hdl Indeh JK Toraen. Prok. : Sil Thorsen Amerikansk Gummivare-Industri ved C Niolren Indeh. NC Nielsen (Frdbg.). Nielsen. Amerikansk Gummivaro Industri ved S Vogel. Indeh. S Vogel, Prok. : H Hansen. Amerikansk Lak- &. Fernis-Kompagni, Akts. Be ­ styrelse.: Gross. IIC Klintrup (Formand og Direktør), Købmd. PEK Andersen og Fru OKM Andersen. Frm. tegnes af Formanden Rnnnn a V to Bcst Jrelscsmedl. i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Ammentorp AR, Hdl. Indeh. AR Ammentorp. Ammentorp Carl, Akts., Hdl. og Fabr. med elek ­ triske Lys o. lign. Bestyrelse : Frk. BCL Chri- ~®!! s ®n, ru , G Ammentorp og Overretssagf. J? nsen '> der hver for sig tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Ammentorp RE, Hdl. Indeh. RE Ammentorp og Aage Ousen (Frdbg.). Ammentorp-Schmidt Th., Hdl. Indeh Th S Am- mentorp-Schmidt. Prok. : OL Hooge. Ammundsen S, Fabr. Indeh. JS Ammundsen. Arnoda ved BE Schytte, Ilaandv. Indeh. BE Schytte. (Frdbg.). Amor ved A Mortensen, Hdl. Indeh. A Mortensen. Amsinck Paul, Hdl. Indeh. Fru ACM Amsinck. Amsterdam Londen Verzekering Maatschappij N.V., Udenlandsk Akts, af Holland, General ­ agenturet for Danmark. Generalagentur for Amsterdam Londen Verzekering Maatschappij N.V., Amsterdam. Generalagenturets Formaal : Genforsikring i Søforsikringer. Generalagentu ­ ret bestyres af Dir. SB Bramsen og Assurandør MP Greisen, der hver for sig tegner Frm. Prok.: S Aa. Jensen. (Forsikrings-Registret). Amsterdammer Kaffemagasin, Peter Bertramsen. Indeh. PHL Bertramsen. . Amsterdamske Sø- & Brandforsikringsselskab (Udenlandsk Aktieselskab, Holland), General ­ agenturet for Danmark Holbøll & Kjeragaard. Forretningsafdeling af Amsterdamsche Zee- en Brand Assurantie-Maatschappij N.V., Amster ­ dam, Holland. Forretnings-Afdelingens Besty ­

/

til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker