kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Regisler: A. København Nielsen, Haandv. Indeh. I) J Ovesen Niel ­ sen og AI Ovesen Nielsen, der hver for sig tegner Frm., samt EA Ovesen Nielsen. A la Ganterie Grenobloise. AT Bording, Akts. Bestyrelse : Fru EKE Bendix (Forretningsfø ­ rer), Landsretssagf. EF Brandt Christensen og Dir. VF Nielsen, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Albech C A Co., Akts., Hdl. og Fabr. Bestyrelse : Kobbersmed CF Albech, Frk. CS Albech og Overretssagf. V de Coninck Smith. Direktion .- Frk. CS Albech. Frm. tegnes af to Bestyrelses­ medl. i Foren, elier af Direktøren alene. Aktk. 10,000 Kr. Albeck CE A- Son ’ s Eftf., TTdl. Tndeh. AJ Bu- tenschon. Prok. : PH Butenschon. Adresse :Frederiksbergg.28(K) g C.1809 A- 1819. Albeck Erik As Co., Hdl. Tndeh. NEV O ’ Neill Oxholm, der tegner Frm.. og E Albeck. Albeck E As V, Haandv. Indeh. EA Albeck og VI Albeck. Albertsen J Akts. (S Albertsen Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af S Albertsen Akts, [so dette]. Albertsen S Akts.. Fabr. af og TIdl. m. ITerre- og Damekonfektion eller anden dermed besl. Virksomhed. Bestyrelse : Overretssagf. Frantz Pio, Gross. SE Albertsen og Landsretssagf. Aa. JO Petersen. Direktion : SE Albertsen. Frm tegnes nf to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestvre ’ sesmedl. Prok.: SE Albertsen. Aktk. 500.000 Kr. Albertsen Vilhelm A- Co., ndl. Indeh. V Albertsen Prok.: VE Rehlnnd. Albion ved Børge Rønnow, Haandv. Indeh. BB Røn now. Albion Dairy Company Limited, The. Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. LE Brunn Export [se dette!. Alb.icrg Magnus. Hdl. Tndeh. Magnus A Albjerg. Prok.: Fru Elise Albjerg. fh. Albrechlson P & Co.. Haandv. Tndeh. ILT Chr. O Rath. Alhrectsen Æ breefsen og ............. „ ....... Albumin ved IT Rasmussen, Tndustridrift. In ­ deh. IIP Rasmussen [er senere død], A. ’ riim, Akts., TTdl.. Skibsfart og Tndnstri m.m. - Bestyrelse: Dir. .T.TC Hede (Direktør), Lands ­ retssagf. PC Hede og Insp. Aa. TTein-Nielsen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 50.000 Kr. Alea, Akts. Ingeniør- og Entreprenørvirksomhed ’ Tnd- og Udland m. m. Bestyrelse : Tng. J Hartmann, Ing. NJ Manniche og Tng. Per Hall, der to i Foren, tegner Frm. Direktion: NJ Manniche og J Hartmann, der hver for sig har Prok. Aktk. 150,000 Kr. Alekta Staalmøbler. Akis. Bestyrelse : Gross. F Sch.iøth (Direktør). Fru AJR Sch.iøth og Sa.ef. V Schønecker. Frm tegnes af Bestyrelsens Medl. hver for sig eller af Direktøren alene. Aktk. 10.000 “ Alekfo Smedie sen. Tndeh. JP Jørgensen. Prok.: Fru GR Jensen. Alexander A, Akts., Entreprenør- og Handelsforr. Bestyrelse: Dir. A Alexander. Dir. E.T Wehtje, Malmø, og Sagf. N Kr. Petersen. Direktør : A Alexander. Frm. tegnes af en Direktør eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 50,000 Kr. , Alexandra vod Arthur Hansen, Hdl. Indeh. AMP Hansen. (Frdbg.). Alfa-Desinfektion, Akts. Tndeh. Akts. Kbhvns Desinfektionskompagni [so dette]. Alfa-Separator. Akts. Tinder dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Dansk Alfa-Laval Tse dette]. Alfabetet ved G Schwalbe, Hdl. Indeh. GL Schwalbe. Alfenide, Dansk Forsølvnings Anstalt, Dansk For ­ niklings Anstalt, Akts. Bestyrelse : Gross. CJ Hansen, Gross. OM Møller og Højesteretssagf. E Ilarboe. Direktion : CJ Hansen og OM Møl ­ ler. Frm. tegnes af en Direktør alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 360,000 Kr. Alfha-Anti-Lak ved Williamson & Hansen, Hdl. Tndeh. AE Hansen. Alg ’ s Jens Handelsakticselskab, Agentur for udenl. Huse og Hdl. en gros med Manufaktur ­ varer etc. Bestyrelse : Gross. JA Alg (Direk ­ tør), Kapt. AP Bendtsen og Gross. V Treide. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 25.000 Kr. Alga ved Neddi Frants Sørensen & Co., Komman- ditsclsk., Hdl. Ansv. ’ Delt. Neddi Frants Sø ­ rensen. Alhambra-Film, Akts. Bestyrelse: Landsretssagf. Preben Bornemann (Formand), Filmsoperatør N Gulddal og Insp. Palle Schnedlor-Sørensen. Frm. tegnes nf Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. ; Palle Scbnedler-Søren- sen. Aktk. 15.000 Kr. Alholm Viggo, Ilaandv. Indeh. VO Alholm. Alitor ved Pedersen & Deleuran, Haandv. Indeh. Walter Deleuran. Alkoholfri Restaurant Valhal, Akts. Bestyrelse : Enkefru AK Nctteretrøm (Formand), der teg ­ ner Frm., Fabr. IIC Ilolten og Købmd. MC Thorup. Aktk. 15,000 Kr. Madsen. Haandv. Indeh. SFK Al- C.TF Hou guard. Kr. A Maskinfabrik ved JP .Tørgon.

Alad — Amag

VI - 2709

Altidklar Vinduespolerings Compagni ved Brødr. Møller. Indeh. VPGJC Møller og nCB Møller, der i Foren, tegner Frm. Altid Nobel, Akts. Indeh. Soigneringsanstalten Apollas, Akts, [sø dette]. Altkøb veri Viggo Nielsen, Hdl. Indeh. Albert Viiggo Nielsen. Altracto Handelsaktieselskab, Hdl. en gros. Be­ styrelse : Ing. Helge Kemp, Overretssagf. Frit- hj'of Kemp og Forretningsf. Poul Larsen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 40,000 Kr. Altransport ved Ove Podersen, Spedition. Indeh. Ove CS Pedersen. Altrico, Akts., Hdl. og Fabr. Bestyrelse : Gross. AIL Hoffmann (Direktør), Landsretssagf. KE Koefoed og Fabr. IIB Viertel, Plauen, Tysk ­ land. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 33.000 Kr. Amager Akkumulator Central ved Karl Helmer Jensen, Haandv. Indeh. Karl Helmer Jensen. Amager Annonceburea.u Akts. Bestyrelse : Bog ­ trykker AJR Christensen, Forretningsf. C Sel ­ mer og Maskintr.vkker W Christensen, der to i Foren, tegner Frm. Forretningsfører: C Selmer. Aktk. 10.000 Kr. Amager-Antogensvejse-Anstalt ved Moller og Møller. Haandv. Indeh. TC Møller og V Møl ­ ler, dor i Foren, tegner Frm. Amager Automaten, Aktieselskabet, Hdl. eller Financiering. Bestyrelse: Husejer KA Nielsen, fh. Teleerafassist. AHV Ott, fh. Telegraf- assist. VM Andersen, Bankkasserer EJ Ander ­ sen og Restauratør Aa. E Hansen, der i fioren. tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Amanrer-Antonark. Akts. vrelse : T ’ roknrist NK Gade (Formand og Driftsleder), Ing. Aa. K Gade og Dyrlæge KK Gade, Vesløs. Frm. tegnes af Forenden i Feen, Dr'ff-slede- ren. Prok. .- NK Gade. Aktk. 15,300 Kr. Amagerbanen, Akts. Bestyrelse : Amtsraadsmedl. NP Nielsen (Formand). Borgm. O Andersen. Sporvognsfnnktionær JP Borland. Sogne- raadsformd. DB Dirchsen. Skoleinsn. T Clir. E Bonnichsen og A»t n narkeier RAG Hannen. Driftsbestyrer: E Baht. Frm. tegnes af For ­ manden eller n.f Driftshest, eller af to Besty ­ relsesmod!. i Foren. Aktk. 500,000 Kr. Amagerbanken, Akts. Bestyrelse : Overretssagf. HC Wandrnn, Hdlsgartner NCJ Bprchardt og Murerm. GA Jørgensen. Bestyrelsessuppleant: Fabr. WKG Wieder Direktion : G Marckiman Hansen. Kasserer: HE Rasmussen. Bogholder: T Thomson. Prokurister ; PM Lindgreen. F Løhde, TK Sørensen, K Nielsen og JV Kra ­ mer. Frm. tegnes af Bestyrelsens og Direk ­ tionens Medlemmer, Kassereren og Bogholde ­ ren. to i Foren., eller af en af disse i Foren, med en Prokurist. Aktk. 2 Mill. Kr. Amager Belysnings Central ved II Sørensen. In ­ deh. HG Sørensen. Amagers Billige Husholdnings-Magasin, Akts. Bestyrelse : Gross. EH Abel. Købmd. V Niel ­ sen, Hundested, og Fru AW .Tensen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 25.000 Kr. Amagers billigste Radio ved JA Bertelsen. In ­ deh. JA Bertelsen. Amager Bodega ved KV Rasmussen, Hdl. Indeh. KV Rasmussen. Amager Bogtrykkeri ved A Christensen, Indeh. AJR Christensen. Amager Bohave ved T Honnens de Lichtenberg, Ilaandv. Indeh. TFA Honnens de Lichtenberg. Amagerbro, Akts.. E.jondomsselsk. Bestyrelse: Overretssagf. JH Berner (Direktør), Bank ­ dir. GM nansen (Næstformd.), Kmh. Torben Hage. Oremandsgaard pr. Mern, Og Fru KR Holmblad, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 500,000 Kr. Amagerbro Blikkenslagerforrctning ved Axel Schandorff. Indeh. A Schandorff. Amagerbros Farsforretning ved Agathc Hansen, Haandv. Indeh. Agathe M Hansen. Amagerbros Gas & Vandmesterforretning ved Martin Nylanders Eftf. ved Kaj Hansen. Indeh. Kaj I 7 Hansen. Amagerbros Ostelager, Akts. Bestyrelse : Sagf. P Thorup (Formand), Repr. M Werner og Prokurist CF Holsted. Frm. tegnes af For ­ manden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. For ­ retningsfører.- Fru IIVE Larsen, der har Prok. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 5000Kr. Amagerbrogades Modehandel ved Dagny Jørgen ­ sen. Indeh. Fru Dagny Jørgensen. Prok. .- A Jørgænscn • , Amagerbrogades Radio ved Kristian Simonsen, Haandv. Indeh. C Kristian Simonsen. Amager Central-Mejeri, Akts., Bestyrelse: Fru JJKM Hansson, Frk. OLA Larsson og Frk. JEE Petersen. Direktør: JEE Petersen. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Besty- .-elsesrngdl. Aktk. 10,000 Kr. Amager Centraltrykkeri ved Otto Eilertsen. In ­ deh. HO Eilertsen. Prok. : Fru CM Eilertsen. Amager Chokoladefabrik ved Trojel & Meyer. Indeh. HJV Trojel og VII Meyer. Prok. : V Schmidt og F Trojel i Foren. Amager Damekonfektion, Erik nolmstrup, Akta. Bestyrelse: Købmd. Erik Holmstrup (Formand og Direktør), der tegner Frm., Fru BK Søren ­ sen og Fru Aa. K Holmstrup. Aktk. 10,000 Kr. Amager Dampvaskeri ved HLM nansen, Indeh. HLM Hansen.

All Elektro ved C Høberg Nielsen, Ilaandv. Indeh. CR Høberg Nielsen. All-Radio, Em. Jensen. Ilaandv. Indeh. Em. A Jensen. Allbronco ved K Frederiksen., Haandv. Indeh. KJ Frederiksen. (Nordre Birk). Allbutter Akts., Allgemeine Bntter-Centrale A/G. Indeh. A Rindom & Restorff Akts, [so dette]. Allégades Kolonialbus, Akts. Bestyrelse : IJrfekr. K Andersen (Direktør), Rankassist. JP Dals- berg og Fru C J L Koch. af to Bestyrelsesmedl. i Foren, tøren alene. Aktk. 10,000 Kr. Aliésalonen ved Yngve Nielsen. M Nielsen. (Frdbg.). Allen ’ s Johannes Forkobrings-, Forsølvningsanstalt, Akts. Bestyrelse: Fabr. AE B Schleisner. Overretssagf. ~ ' Fabr. KB Schleisner, der Frm. Aktk. 20.000 Kr. Allers Carl Etablissement, _ _____ Bladudg. Axel Aller (Overdirektør), Bladudg. Valdemar Allcr (Overdirektør), Prokurist Claes B Aller og Dir. S Aller. Frm. tegnes af en Overdirektør alene eller af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Prok. : Claes B Aller. CV Hansen, B Aller, RP Jacobsen, M Aller og S Aller. to i Foren. Aktk. 8 Mill. Kr. Allerup Auto Specialty International, Ilaa.ndv, Tndeh. Kai Allerup. Allerup & Co., Hdl. Indeh. Allerup. Alliance Assurance Company Ltd., London, Eng ­ land, Generalagentnret for Danmark. General ­ agentur for Alliance Assurance Company Ltd., London. Generalagent : Frm. Klee Æ Schack [so dette]. Generalagentnret tegnes af General ­ agenten. ■ (Forsikrings-Registret). Alliance-Bageriet vod Nielsen Ar Poulsen. Indeh. OR Nielsen og H Poulsen. (Frdbg.). Alliance Co., Tho, ved Sidney Dethlefsen & Th. Hjorth Andersen, Hdl. Tndeh. DS Dethlefsen. Allin A Co., Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Delt. OAG Allin. rets'agf. C Torkild-Hansen ■ rvininiiui, mg. F Alling. Paris, og Læge nTJ .Terlang Frm. tegnes af Formanden i Foren, med to Bestyrel ­ sesmod). Aktk. 25,000 Kr. AlJright Press ved J Thnresson, Ilaandv. In ­ deh. JV Thnresson (Frdbg.). Albichrom ved C Anderschou, Haandv. Tndeh. C Anderschou. Almblom Carl .Tohan &. Co.. Haandv. Tndeh. Carl Johan Almblom og HEM Pedersen. Aim. dansk Garfnerforenings gensidige THvkkes- forsikrings-Selskab, Selsk. med begr. Ansvar. Bestyrelse : JCA Carlscn-Skiødt (Formand). Odense. O Kristensen. AP Bech, C Sass-Nielsen, Frejlev, AS Pedersen, Kolding, E Poulsen, Esbjerg, C Lomborg, Aalborg. VT Jensen og R.T West. Svendborg. Frm. tegnes af Forman ­ den i Toren, med et af Bestyrelsens øvrige Medl. Prok. : Anna M Bnhl og AM Danvig. Den i Selsk, indsk. Kapital er vekslende. Medl. hæf ­ ter solidarisk for Selsk. ’ s Forpligtelser. Almindelig Grundejerforsikring, Akts. Kontrol ­ komité: Borgm. Niels Jensen. Varde. Kapf. Eigil Jørgensen. Odense, Læge CP Kirk, Had ­ sund. Arkitekt MJ Erlangsen, Korsør, og Sagf. NJ Hovmann Hansen, Næstved. Direktion: Overretssagf. S Andersen. Dir. Henrik Snbr og Dir. FV Nielsen. Frm. tegnes af to Direk ­ tører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Medl. af Kontrolkomitéen. Aktk. 1 Mill. Kr. (Forsikrings-Registret). Almindelig Kreditoplysning Akts., Virksomhed som Oplysnings- og Incasso-Burcau. Bestyrelse: Dir. F Ilolten Lutzhøft, Landsretssagf. HE Mikkelsen og Prokurist S Ilolten Lutzhøft, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10.000 Kr. Als Rudolph, Akts., ndl. med Kul og Kokes m. m. Bestyrelse: Gross. RM Als (Forretnings ­ fører). Kontorchef BFA Eldon og Iløjestcrets- sagf. VR Holtcn-Bochtolsheim. Frm. tegnes af Forretningsføreren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. .- V Tauber i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 250.000 Kr. Als Rudolph, Financierings-Aktieselsk. Bestyrel ­ se: Dir: Rudolf (Rudolph) M Als, Overlæge Aa. J A!s-Nicl6en, Silkeborg, og Iløjesterets- sagf. VR Holten-Bcchtolsheim. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren. ’ eller af den adm. Direktør. Aktk. 100,000 Kr. Alsing ’ & Kapel, Ifdl. Indeh. IIV Hansen. Alsleben E, Fabr. Indeh. Fru LPN Alsleben. Prok. : H Alsleben. Alta Wine Import ved Kaj Uldaler, Industri ­ drift og Hdl. Indeh. Kaj Uldaler. Althuon & Nlélson, Oscar Kicllerups Eftflgr. af 1929, Akts., Maskinfabrikation og Hdl. med Maskiner og Maskindele m. m. Bestyrelse ; Fabr. JPC1 Spehr, Konsul CE Sander, Dir. AKA ’ Althuon og Insp. EA Schmidt, der tro i Foren, tegner Frm. Direktører: CE Sander og AKA ’ Althuon. Prok. JPCI Spehr og CE Sander. Aktk. 180,000 Kr. , Altidfin under Likvidation, Akts. Likvidator.- Landsretssagf. GB Hilker, der tegner Frm. Frm. eller af Indeh. tegnes Direk- Yngve Forniklings- & Aa. E Jørgensen og to i Foren, tegner Akts. Bestyrelse : A Alling. Alling. Prok. : II to i Foren. Bestyrelse : Lands ­ formand) Tn Alling & Co.. Haandv. Indeh. Alling CK. Fabr Tndeh. CK Andersson og Viggo Biilow, Alling Frants Company. Akts,

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

i

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker