kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København

Ache — Alad

VI — 2708

i Akkumulator-Fabrikken Nestor ved S Olsen & Søn, Haandv. Indeh. Fru MS Olsen og a E Olsen, der i Foren, tegner Frm. lrok. : Fru M S Olsen. Ako, kemisk teknisk Fabrik ved A Hald Æ E I PTaune. Indeh. ETH Braune. Aktieselskabet af 11. Marts 1936, direkte og m- direkte Financieringsvirksomhed. Bestyrelse: Hoved bogholder SP Kirkensgaard, cand. jur. K Ilassing-Jørgensen, Bankdir. Wilhelm Klo ­ ster, Bahkdir. TM Wad og Bankfuldm. HN Eie. Prokurister: EC Gudmand Jensen, V Halskou Larsen, Aa. EV L.undbeck, JE11 Muus- feldt, E Nielsen, HE Olsen og VIIV Seiersen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Prokurist. Aktk. 10,000 Kr. Aktieselskabet af 1. Maj 1934, Restaurations ­ virksomhed og enhver dermed i Forbindelse staaendo Virksomhed. Bestyrelse: Dir. JA Niel ­ sen (Formand), Dir. HO Keel og Overrets ­ sagf. Peter Paulsen. Direktion : MP Devan- tier. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med Formanden eller med Poter Paulsen eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 10.U00 Kr. Aktieselskabet af 7. December 1937, Hdl. Besty ­ relse: Landsretssagf. Leo Frederiksen (For ­ mand), Maskinfabr. E Schwartz, Snedkerm. VM Brockhuus, Malerm. O Bjørn, Installatør SV Berendt og Murerm. CA Forne. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl Aktk. 10,000 Kr. Aktieselskabet af 22. December 1938. Formaal : at investere Kapital fortrinsvis i andre inden ­ landske og udenlandske Aktieselskaber m.m. Bestyrelse ; Landsretssagf. K Schack Bondeson (Formand), Kontorchef VG Bentzon og l'rk. Bestyrelse ; Landsretssagf. K Schack Bondesen I in. m. Bestyrelse : Dir. S Heinrich, Fru EM Heinrich og Dir. SB Frederiksen. Direktion : ■ S Heinrich og SE Frederiksen. Frm. tegnes af Direktørerne i Foren, eller af den samlede Be- styrelse. Aktk. 100,000 Kr. Aktieselskabet af 13. Maj 1935. Formaal: Ud ­ nyttelse af Grønnehave-Arealerno i Helsingør ’ til Bade-, Forlystelses- og Bestaurationsvirk- ; somiied. Bestyrelse: Dir. AM Wildt (Direk- I tør), Kontorchef OFJ Larssen og lied. B von Cotta Schønbcrg, der i Foren, tegner Frm. Brok. : AM Wildt. Aktk. 100,000 Kr. AKTIESELSKABET FOR KEMISK INDU ­ STRI, Behandling al' Gasværksprodukter og anden kemisk Industri, samt Hdl. m. alle Varer og Anbringelse af Kapital i inden- og . udenlandsko Virksomheder. Bestyrelse : Dir. IIP lleilbuth (Formand), Dir. Emil U Hertz, Christianshus pr. Kokkedal, Dir. l ’ ercy Ipson, Dir. SM Gjersøe og Dir. Paul Wonsild. Direk ­ tør : AU Andersen. Fnn. tegnes af Formanden ’ alene eller af Direktøren i Foren, med et Be- styrelscsinedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : KF Jensen og AFV Petersen i Foren, eller KE Knudsen i Foren, med Direk ­ tøren. Aktk. 1,760,000 Kr. i Adresse : Amalieg. 15 (K) £ ★ 0.12912 & ★ C. Io9o0. Tclegramadr. „Kemindu". Aktieselskabet 1. Februar 1935. Formaal : Forlags ­ virksomhed. Bestyrelse: Lundsreissagt. per Kellier (Direktør), Fru AB Monrad Aas og Kitmester EB Monrad Aas. Frm. tegnes ai to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller at Direk ­ tøren aiene. Aktk. 20,0(10 Kr. Aktieselskabet 1. Juli 193a, Hdl., Fabr. eller Fi ­ nanciering. Bestyrelse : Revisor HEK Krøyer, D r. JUF Ball iisciirHansen og Dir. JEW Lauip- reeht, der i Foren. .. tegne- Frm. Aktk. zo.uuu Kr. Aktieselskabet til Opførelse af Boliger for Ar ­ bejderklassen. Bestyrelse : Arkitekt C Borch (Formand), Overretssagf. lians Sehierbeck, Læ ­ ge EV Byder, Fabr. Jp Jacobsen og Fabr. Pe ­ ter Heering. Direktør: Sagf. P Chr. Holm. Frm. tegnes af Direktøren og Formanden i Foren, eller af hver af dem i Foren, med et Bpstyrei- sesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 103,680 Kr. Aktieselskabet til Udnyttelse af de rustbeskyt ­ tende Parker-Patenter i Danmark. Bestyrelse: Gross. Chr. WV Messerschmidt (adm. Direk ­ tør), Gross. HH Messerschmidt og Frk. U Messerschmidt. Frm. tegnes af den adm. Di ­ rektør eller af et Bestyrelsesmedl. Aktk. 25,000 Kr. Aktuel Billed Central ved OBJ Søkjær-, Haandv. Indeh. OBJ bøkjær. Aktuol-Kliché-Servico Akts. Bestyrelse: Redaktør JP Neerup (Direktør), Bedaktør Wil Stjern- I holm Nielsen, Aarhus, Fabr. CO llammer- schmidt, Aarhus, Bedaktør K Svarre, Køge; Pressefotograf 11 Andersen, Forretningsf. Aage Jensen og Bedaktør NA Hansen, Aabenraa, der tre i Foren, tegner Frm. Prok. : JP Neerup i Fpren, med Aage Jensen. Aktk. 36,000 Kr. AJkva-Sal. HJ Guldmann Svendsen, Hdl. Indeh. / HJ Guldmann Svendsen. I Aladdin, Dansk Kunst Industri ved Brødrene Frm. tegnes hver for sig Aktk. 300,000 Aktieselskabet Deltagelse i af Formanden eller Direktøren i Foren, med et Bostyrelsesmedl. Kr. af 22. Oktober 1932. Formaal : Handele og Industrivirksomhed

Achen Pli, Hdl. Indeh. EG Aclien. (Frdbg.). Ackormann A & Co., Vekselerervirksomhed. In ­ deh. AE Ackormann og T Schwanenfliigel. Acme, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed at Robinson, Andersen & Co., Akts, [se dette]. Acno ved Holger Mørk, Hdl. Indeh. Holger Mørk. Aetas Anglo Continental Traders Akts, i Likvi ­ dation. Likvidator : Gross. CL Magnussen, der tegner Frm. Activ, Fornikling Æ Forkromning ved Larsen & Olsen, Haandv. Indeh. LC Larsen og II C Olsen. Activ Pakkassefabrikken, O Winther. Indeh CL Winther. Activ ved PII Lindvang, Haandv. Indeh. JPn Lindvang. Adams Transport Co. (Adams Express Co., Akts.), Akts., Spedition m. m. Bestyrelse: Højesterets ­ sagfører CL David (Formand), Overretssagf. UB lngwersen og Fru E Schiander. Direktion : CB lngwersen (adm.). Frm. tegnes af den adm. Dir. alene, af to Direktører i Foren, el ­ ler af to Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Di rektør. Prok.: E Aa. A Mikkelsen, K. Han ­ sen, William Petersen og HR Petersen, to i Foren., eller hver af de to førstn, i Foren, med en Direktør. Aktk. 4aU,0G) Kr. Addis (dansk-engelsk), Akts., Eremstill. af og Hdl. m. Tandbørster, Kamme og dermed besl. Art. Bestyrelse : Fabr. R Addis, Hertford, Eng ­ land, cand. jur. JCE Fredholm og Gross. MB Truelsen, der to i Foren, tegner Frm. Aktie. 100,000 Kr. Adelgades Støbegodsforretning ved OH Mikkel ­ sen. Indeh. Oli Mikkelsen. Adler DB & Co., Akts., Bankier- & Vekselerer- lorr. Bestyrelse : Gross. 11K Larson, Dir. AA Hertz, fli. Bankdir. 1 Jespersen og Dir. Karl Lachmann. Direktion : VB Goldschmidt. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af on Direktør i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmode i Foren. Prok. : Emilie Rasch, AHM Rasmussen, MKE Holst og CASB Tøttrup, to i Foren., eller hver i Eoron. med on Direktør olier med et Besty ­ relsesmedl. Aktk. 750,000 Kr. Adler 11L, Ildl. Indeh. HL Adler og A Rcps- dorpli. Administrationsselskabet af “ /„ 1934, Akts. For ­ maal : Udnyttelse af de fra Boet efter afdøde Dir., cand. jur. Clir.B la Cour overtagne Ejen ­ domme og Rettigheder, dels ved Realisation, dels ved fortsat Drift. Bestyrelse : Overretssagf. Jon Krabbe, Bankdir. GM Hansen og Over ­ retssagf. Jll Berner, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Admira, Akts., Fabrikations- og Handelsvirksom ­ hed. Bestyrelse: Ing. RTJ Behrens, Gross. CE 1 Liljeberg, Murerm. NM Sørensen, Gross. J L Benike og Landsretssagf. E lløgsbro Holm (do tre sidstn. valgt af Præferenceaktionærer ­ ne). Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren., hvoraf det ene skal være valgt af Præ- ferenceaktionærernc. Aktk. 40,000 Kr., hvoraf 15,000 Kr. Præferenceaktier. Adolph ’ s Cikoriefabrik, Akts. Indeh. Akts. De Danske Cichoricfabriker [se dettej. Adolphs Er. Th. Enke, Akts. Bestyrelse : Gene ­ ralkonsul II Adolph (Direktør), Fru E Cold og Overretssagf. Fnthjof Kemp. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelses ­ medl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 150,000 Kr. Adrema, Akts., Eksport og Import, Hdl. og Agen- turforr. m. in. Bestyrelse : Gross. IIS Roepstorff (Formand og Direktør), Fuldm. ME Roepstorff, Prokurist PB Roepstorff og Overretssagf. Erik AEG DANSK ELEKTRICITETS AKTIE ­ SELSKAB. Bestyrelse: Dir. KB Enrum, Lands- retssagf. EEKD Skov Jepsen og Dir. IEIG Ha- nauer, Berlin. Direktion : KB Enrum. Frm. teg nes af to Bestyrelsesmedl. i Foren., af en Di ­ rektør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Direktører i Foren. Prok. : VA Jonsson, Aa. TJ Nielsen og J Klaes, to i Foren, eller hver af dem i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med en Direktør. Aktk. 250,000 Kr. Adresse: Ørstedhus, V-Farimagsg. 41 (V) f ★ Cent. 5000. Telegramadr. „Gea “ . Formanden alene eller Foren, eller af Direk- Haandv. Indeh. Fru Salomon. Frm. tegnes af af to Bestyrelsesmedl. i tøren. Aktk. 150,000 Kr. Adroit ved Else Bruhn, Else Bruhn.

Afholdshjemmet Øbro, Akts. Bestyrelse : Post- pakm. SL Jørgensen (Formand), Malersv. H Petersen (Kasserer), Fru L Andersen, Chauffør i VE Larsen, AR Hansen, Maskinarb. IIPG Niel- , sen og Opsynsmd. GHO Andersen. Frm. tegnes af Formanden og Kassereren i Foren. Aktk. 10,000 Kr. Afholde- & Iløjskolehotellet i Kbhvn., Akts. Be ­ styrelse : Bogtrykker ML Petersen, Folketings- md. FF Nielsen, Ødstrup, Husmand JP Christen ­ sen, Stubberup, Fabr. OA Petersen, Kommune ­ lærer II Dehnke, Gaardejer AP Mortensen, Testrup, og Sekretær HA Hansen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 20,850 Kr. Afmontage ved C Jensen, Hdl. Indeh. IIC Jen ­ sen. Afridana Akts., Hdl., Skibsfart, Industri m.m. Bestyrelse : Konsul V Qvistgaard-Petersen (For ­ mand), Dakar, Afrika, Overretssagf. Christian Tiemroth (Næstformd.), Skibsreder VJA Muller og Ing. PG Scliat Behrend. Direktion : VNC Lindqvist. Frm. tegnes af V Qvistgaard-Peter ­ sen eller af Næstformd., hver for sig i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af en Direktør alene. Aktk. 100,000 Kr. Afrikansk Frugtimport Akts. Bestyrelse : Gross. PS Veng (Formand og Direktør), Forvalter NCR Jørgensen og Gross. OPA Saabye. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Aftenposten Akts. (Nationaltidende Akts.). Un ­ der dette Navn drives tillige Virksomhed af Nationaltidende Akts, [se dette], Agea Frugt-Vm Kompagni ved L Mortensen & Co. Indeh. Fru R Boesen. Agentur- & lmportkompagniet Stamcko Akts., Hdl. Bestyrelse : Dir. SCV Michelsen, Dir. APH Mortensen og Kasserer 1IF Hansen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Prokurist. Aktk. 10,000 Kr. Agenturet Københavns Assurance ved K Mon- berg-Andrescn. Indeh. K II Monberg-Andre- sen. Agerlin E, Akts. Hdl. Bestyrolso : Byraadsformd. AM Agerlui (Formand), Fru A Agerlin og Fru 1A Jans. Frm. tegnes at Formanden alene el ­ ler af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 5,000 Kr. Agerlin Mario, Haandv. Indeh. Fru KMH Ager- ini, der tegner Frm., og NCJ Veiling. Prok. : Fru AKR Veiling. Agerskov IIC & Co., Akts., Agenturvirksomhed og Ildl. Bestyrelse : Gross. MAN Hvass, Fru G (E) FL Agerskov og Gross. HC Agerskov, der to i Foren, tegner Frm. Prok. .- HC Ager ­ skov. Aktk. 5000 Kr. Agerskov-Nteisen E, Hdl. Indeh. NE Agerskov- Nielsen. Agfa Foto Akts. Bestyrelse : Dir. EBSN Kjers- gaard (Direktør), fli. Bankdir. V Eigtvcd og Dir. SAN Malmberg, Malmø. Prokurist: AI Rasmussen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i loren. eller ai en Direktør i Foren, med en Prokurist eller af en Direktør eller Prokurist 1 Foren, mea et Bestyrelsesmedl. Aktk. 20,000 Kr. Agner Carl & Co., Hdl. Indeh. C Agner. Agnes, B Michaelson, Hdl. Indeh. B Micha ­ elson. Agos, Legetøj en gros ved VA Geert, Hdl. Indeh RVAa. Geert. 1 A grana, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Danefield Produce Coy Ltd. j Akts. Lse dette]. Agrippina, See-, Eluss- und Landtransport-Vers.- Ges., Kbln, Generalagenturet for Danmark. Generalagentur for Agrippina See-, Eluss- und Landtransport Versicherungs-Gesellschaft, Kbln. Generalagentur : Assurandørerne TW Hansen og OE Klein. Generalagenturet tegnes af TW Hansen og OE Klein hver for sig. (Forsik ­ rings-Registret). Agroin ved Fred. Gronemann, Industridrift. In ­ deh. Fredy Hans Gronemann. A.H. Piben ved O Nielsen, Ildl. Indeh Oda Nielsen. (Frdbg.). Ahrenkiel G, Hdl. Indeh. Gunnar Ahrenkiel. Ahrenkiel Harald, Hdl. Indeh. H Ahrenkiel. Ahrenkiido ’ s N Eftt. Indeh. LCA Nielsen. Ahrens Otto, Hdl. Indeh. OF Ahrens. Prok. : M Vil Damm. Aigel ved SC Jubl & Co. Indeh. Frm. Alfred Jørgcnscn ’ s gæringsfysiologiske Laboratorium (Gæringsphysiologisches Laboratorium, Alfred Jørgensen — Alfred Jørgensen, Laboratory of Fermentology — Laboratoiro do Fermentation, Alfred Jørgensen) [sø dette]. Frm. tegnes af Hovedfirmaets Indeh. (Frdbg.). Air-Condition ved Erik IIoff-Hansen. Indeh. Erik Iloff-IIansen. Prok. : K Andersen. (Nordre Akakem ved E Kaas, Industridrift. Indeh. ES Kaas. Prok. : KC Andresen. akkord Forkromnings- & Metalvarefabrik ved C Johansen. Indeh. CRG Johansen. Akkumulatorfabriken Dana ved II Nordfeld Lar ­ sen, Haandv. Indeh. II Nordfeld Larsen [Nav ­ neforandring til Norsfelt].

Aero Expres, Akts. Bestyrelse: Civilflyver A Hansen, Baron PE Wedell-Wedellsborg, Dr. jur. KH Kaune, Hamburg, Dr. mg. II Ilochfeld og Konstruktør HI Blakmar, dor tro i Foren, tegner Frm. Direktion : Civilflyver A Hansen og Flyvekonstruktør III Blakmar, der i Foren, har Prok. Aktk. 12,500 Kr. Aero Film Akts., Indkøb og Udlejning af Films og Agenturvirksomhed ved Filmsudlej ­ ning Bestyrelse : Dir. Axel Aller, Humlebæk, Dir Ib Aller og Insp. HF Petersen, der to i roren. tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr ’ Dir - Afta ved Ju *■ rnb Rcenborg. 10ccnlR!l 'g, Haandv. Indeh.

Akkumulatorfabrikken Lydig ved H Lydik Clau ­ sen, Haandv. Indeh. HC Lydlig Clausen. Prok.: VS Clausen. 1 til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer.

Jul. VE 1 Aid. VI optages kun de

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker