kraks vejviser 1940 handelskalender

Afdeling VI. Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark. A. København. B. Købstæderne og købstadlignende Bebyggelser. C. Landet. A. København.

Aa-alf, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Heuser, Akts, [so dette], Aaals-Parket-Gulve Akts. Dansk Parketindustri. Bestyrelso: Snedkerm. RT Hansen (Direktør), Fru AJF liansen og Bagerm. NC Jensen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den sam ­ lede Bestyrelse. Aktk. 10,000 Kr. Aabak AC, Hdl. Indeli. AVJ Eriksen og AV Brandtmar. Prok. : Frk. E Toilmann Ibscn (Frdbg.). Aabel IIP, Ilaandv. Indeli. IIP Aabel. „Aabenraa" Skilte og Rammefabrik ved II Jør ­ gensen, Ilaandv. Indeli. HEJ Jørgensen. Aabid, Akts., Udlaansforr. og Aldi. samt Fabr. Bestyrelse; Gross. HC Christensen (Direktør), Fru JC Christensen og exam. jur. J Jesper ­ sen.. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Direktøren. Prok.: IIC Christensen. Aktk. 10,000 Kr. aabner alle Laase ved Elith Christian Emil Poul ­ sen, Ilaandv. Indeli. Elith Christian Emil Poul ­ sen. Aabo Amagerbros nyo Gas- & Vandmosterforrot- ning ved L Clausen. Indeh. LC Clausen. Aabo Vinduespolerings-Forretning ved Axel Saxil. Indeh. A Saxil. Aaboulovardens Cykleforretning. ved A Bauch. Indeh. All Bauch. Aaboulevardens Farve- & Tapetlagor ved Rud. Meyer, Hdl. Indeh. Rud. CS Meyer. Aaboulovardens Tandteknik veil Svend Nielsen, ITaandv. Indeh. Svend Herman Nielsen. (Frdbg.). Aabye & Raahauge-Andersen, Industridrift. In ­ den. J Aabye og jjq Raahauge-Andersen, der i Foren, tegner Frm. Aabye Rud., Bog. & Papirhandel. Indeli. F Rud. J Aabye og VJ Aabye. Prok. : Franciska Aabye. Aaens Møbelfabrik ved Lars Hansen. Indeli. Lars J Hansen. Prok. : Fru PC Hansen. (Frdbg.). Aagaard & Frederiksen, Haandv. Indeh VC Aa ­ gaard og VO Frederiksen. (Kbhvn.og'Frdbg.). Aagaard Radio, Ilaandv. Indeli. JJ Aagaard. Aagaard SO, Haandv. Indeh. SO Aagaard. Prok. : Fru MF Aagaard. Aagaard & Zeuthen Akts. (Zeuthen & Aagaard Akts.). Under dette Firma drives tillige Virk ­ somhed af Zeuthen

I Aalborg Bladkompagni Akts. Under dette Frm. drives tillige Virksomhed af Akts. Bladkom ­ pagniet [se dette], Aalliolm Radio, Akts., Ildl. m. Radioapparater. Bestyrelse : Dir. NV Bagger Jørgensen, Fru CTA Jørgensen (Bagger Jørgensen) og Ra- dioforhdl. F Peetz. Frm. tegnes af to Besty ­ relsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Aalholmskvarterets Gas- &, Vandmesterforretning ved A Jørgensen. Indeh. AT Jørgensen. Aamodts Axel E Eftf., ildl. og Ilaandv. Indeh. KON Kretzschmer. Prok. : Karen Frederiksen og Aa. Nielsen i Foren. Aamodt ’ s Axel E Eftf. ’ s Trykkeri Akts. Besty ­ relse : Bogtrykker HAO Hansen (Direktør), Prokurist Aa. V Fritzsche og Frk. KK1I Frede ­ riksen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør. Aktk. 10,000 Kr. Aaregaård Harry Akts. Hdl. og Repræsentations ­ virksomhed. Bestyrelse: Dir. Harry Aarcgaard (Formand), der tegner Frm., Fru EVK Aare- gaa.rd og Landsretssagf. KPA Rekling. Aktk. 10,000 Kr. Aargaard & Nayberg, Fabr. Indeh. LB& Aar- gaard. fh. Aargaards Vaffelfabrik ved Viggo Jensen. Indeh. Aage Haure-Peterson. Prok. : Fru Eli Ilaurc-Pcterscn. Aarhus Bladkompagni. Akts. Under dette Fir ­ ma drives tillige Virksomhed af Akts. Blad ­ kompagniet [se dette], Aarhus Gær- & Spritfabrikker, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Dø Danske Spritfabrikker [so dette]. Aarsleff M & Co., Akts., Fabr. af og Hdl. med Kølnervand, Parfumer, kosmetiske Art. og der ­ med beslægtede Varer. Bestyrelse : Dir. C Grau- balle, cand. jur. EF Aarsleff, Rungsted, og Repr. KK Rasmussen, Næstved. Direktion,: TP Olesen. Frm. tegncB af Direktøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 75,000 Kr. Aarup & Cq., Ilaandv. Indeh. 11CC Aarup og R Aarup. Aasliøj Mejeri, Akts. Bestyrelse: Mejeribest. AV Nielsen (Direktør), Fru EJM Nielsen, Detailhdl. N Petersen, Gaardejer P Jakob ­ sen, Fløng, og Gaardejor HR liansen, Him- molev. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren ’ alene. Aktk. 90,000 Kr.. Aastrup & Sørig, Ilaandv. Indeh. TS Aastrup og OCT Sørig. (Frdbg.). Atvidaberg, Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse: Dir. .TE Eriksson. Atvidaberg, Sverige, Salgs ­ chef HC Madsen og Gross. W Banzhaf. Direk ­ tør: AV Banzhaf. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 10,000 Kr. Aa. AV. Akts., Hdl., Haandv., Industri samt der ­ med i Forb. staaendø Virksomhed. Bestyrelse: Fru MCC AViirtz, Fru EEL AViirtz og Arbcjds- md JD AViirtz, der i Foren, tegner Frm. Prok.: Fru MCC AViirtz. Aktk. 10.000 Kr. A. A. B. A. F. ved nolger Jensen, Haandv. In ­ deh. Holger KJ Jensen. Abat-Jour ved S Rehermann, Hdl. Indeh. SEE Rehermann.

Abbo Reklame ved Max Johannes Boye. Haandv. Indeh. Max Johannes Boye. B. C. Broncetætnings-Listen ved R Norup, Indeli. R Norup. Foto ved OBJ Søkjær, Ilaandv. Indeh. Søkjær. A. Ildl. A.B.C. OBJ . .. .. A. B. C. Hansen Comp., Kommanditselsk., Fabr. Ansv. Dolt. ABC Hansen, 1 ’ rok. : LPJ Sørensen og KOA Ingelsson i Foren. Adresse: Industribygningen Vesterbrog.l(V) f ★ Cent.6806 Telegramadr. „ABC1MPULS". A.B.C. Skolen for Tegning, Akts. Under dette Navn drives tillige Virksomhed af Linguaphone Institut Akts, [se dette]:. Abel Helmer & Co., Aktieselskabet, Ildl. en gros. Bestyrelse: Gross. Eli Abel (Formand), der tegner Frm., Gross. MF Thaarup og Frisørme ­ ster JF Nielsen. Aktk. 10,000 Kr. Abikigaard II, Ildl. Indeh. II. Abildgaard. Abildgaard Just jun., Hdl. Indeh. JB Abild ­ gaard. Prok.: JN Abildgaard. A. B. I. S. ved Alfred Karsberg, Ildl. Indeh. Fru AKA Karsborg. Prok.: AB Karsberg og V Pommer i Foren. Abis Depot ved Ulvskov, Ildl. Indeh. BVITMS Ulvskov. Abon nemenlscent ralen for brugte Støvsugere Akts. Bestyrelse : Kontorchef AT Christiansen (Direktør), Prokurist II Clirf. Pederson og Hovedkass. KLL Jarlø. Frm. tognes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Vn Direktør i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. Prok. : AT Christiansen. Aktk. 10,000 Kr. Abrahamson, Lyskopieringsanstalt. Indeh. Fru EA Abrahamsen. Prok. : VK Abrahamsen. Abrahamson Elmil V, Hdl. Indeh. ! Edgar Abra ­ hamson og S Abrahamson, l ’ rok. : Camilla Lar ­ son, D Jacobsen, Olga MB Jacobsen og J Ras ­ mussen, to i Foren. Absalon Butik-Vindnes-Montering & Skiltefabrik. G Forsberg. Indeli. CG Forsberg. Absalons Gaard, Aktieselskabet, Ejendomsselsk. Bestyrelse: Dir. JC Jensen (Diroktør), Dir. IIV Hansen og Overrctssagf. JII Berner. Frm. tegnes af Diroktøren alene olier af to Besty ­ relsesmedl. i Foren. Aktk. 250,000 Kr. Abun ved Baun & Co., Hdl. Indeh. PN Baun og VOC Jensen. Acacia, Blomsterforretning ved L Frederiksen. Indeh. LP Frederiksen. (Frdbg.). A. C. Autoriseret Cyandesinfektion ved G lagen, IiMljistnidnift. Indeli. JG Tagen. Acca Pen Comp., The. Akts., Hdl. og Fabr. Bestyrelse : Fabr. V Gjerløff, IIO Gjerløff og Prokurist IILA Rriiniché-Olsen. Direktører: IH) Gjerløff og V Gjerløff. Frm. tegnes af to .Be- styrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med en Direktør. Aktk. 50,000 Kr. Acc'denstrykikeriet ved NP Hansen & Aage Pe ­ dersen. Indeh. NP Hansen og Aage RJ Peder ­ Besty ­ relse : Højesteretssagfører CLJ David (For ­ mand), Dir. IIJC Jorgensen og Dir. Poul Han ­ nover. Direktør : H Mahneke. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrolscsmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. 1 Foren. Aktk. 1 Mill. Kr Aceno ved AC Nielsen, Ildl. Indeh. Aage Chri ­ stian Nielsen. sen, der i Foren, tegner Frm. ACCUMULATOR-FABRIKEN, Akts.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker