kraks vejviser 1940 handelskalender

2. Bind indeholder:

Vejviserens

Afdeling VI

Afd. V : Real-Register —

VI: Firma- og Aktie- selskabs-Register

I. Bind indeholder:

— VII: Fag-Register — VIII: Island — IX: Udlandet Export Directory of Denmark

Afd. i: Kort og Planer

II: Gade og Hus-Register

— Ill: Person-Register — IV : Provins-Register

Firma- og

* Aktieselskabs-Register

for Danmark

Fortegnelse over Firmaer, anmeldt til Handels-Registrene (Lov af 1. Marts 1889), Aktieselskaber, an ­ meldt (il Aktieselskabs-Registret (Lov af 15. April 1930) og Forsikringsselskaber, anmeldt til For ­ sikring-Registret (Lov af 2. Maj 1934). De li I Firmaets eller Selskabets Navn føjede Oplysninger om Indehavere, Virksomhedens Art, Sel ­ skabsform, Bestyrelser og Direktion, Tegningsret, Prokura og Kapital er et Uddrag af de officielle Bekendtgørelser. Der er givet en Del Firmaer Lejlighed lil mod Betaling at tilføje Oplysninger om Forretningens Branche, Grundlæggelsesaar, Adresse o. 1. Disse Tilføjelser er anførte nedenunder de officielle Med ­ delelser og desuden betegnede ved en stærkere Indrykning af Linierne. Redaktionen af Firma-Registret er afsluttet med de i Statstidende den 20. Oktober bekendtgjorte Anmeldelser. A. København omfatter Firmaer med Hjemsted i Københavns Kommune saml Frederiksberg Birks, Amager Birks, største Delen af Nordre Birks, Hvidovre og Rødovre i Søndre Birks samt Rungsted i Hørsholm Birks Jurisdiktioner (se Grænselinjen paa Kortet Side 865 i 1. Bind). B. Købstæderne og købstadlignende Bebgggelser omfatter Firmaer med Hjemsted i de i Provins-Registret, Afd. IV i L Bind som Byer betegnede 170 Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se omstaaende Fortegnelse). El Kort over Danmark, hvorpaa disse Byer er opført, findes i Eksport-Vejviseren sidst i dette Bind.

C. Landet omfatter Firmaer med Hjemsted uden for de under A. og B. nævnte Omraader.

En nærmere Vejledning i Brugen af delle Register findes paa næste Side.

II ‘ 20

II 20

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker