kraks vejviser 1940 handelskalender

Vejledning for Eksportører ligge Originalfaktura og een Kopi, der over ­ gives Toldmyndighederne. Fakturaen maa in ­ deholde meget detailleredc Oplysninger og Er ­ klæring om disses Rigtighed. Nederlandsk Indien. Handelsfaktura bør inde ­ holde cif-Pris, Brutto- og Nettovægt eller Volu ­ men for hver Vare. Oprindelsesbevis fordres for visse indførselskontingenterede Varer. Frø, Planter, frosset Kød og Dyr maa ledsages af legaliseret Sundhedsattest. Gebyr fl. 3,75. Palæstina. Faktura i 2 Ekspl. paa særlig Blan­ ket, som faas hos C Ferslew & Co., St. Kon ­ gensgade 24, K. Fakturablanketterne forsynes ofte ined Erhvervsorganisations Paategning. Der gækfer særlige Forskrifter for visso Fødevarer og Læggekartofler. Siam. Handelsfaktura bør indeholde Oplysnin ­ ger om Oprindelsesland samt om Priserne er noteret fob eller cif. For kondenseret Mælk gælder særlige Regler. Australien. □ en australske Forbundsstat. Særlig Han ­ delsfaktura med Værdicertifikat (Toldfaktura) benyttes (Blanket hos C Ferslew & Co., St. Kongensgade 24). Legalisation ikke paakrævet. Fakturaen skal i 3 Eksemplarer underskrives af Eksportøren samt et Vidne. Alle Værdibeløb skal angives i Udførselslan- dets Mønt, og Beløbene i de 5 Omkostnings ­ specifikationer anføres hver for sig. I sidste Kolonne for disse Specifikationer anføres, om Beløbene er medregnet eller ej i Beløb anført i Kolonnen: „Current domestic values in cur ­ rency of exporting country ” . I Kolonnen : „Selling price to purchaser" anføleB Salgspri ­ sen; er Varen solgt cif, skal angives Varens fob-Pris samt Fragter, Forsikring etc. Der gælder strenge Mærkningsbestemmolser. Ved Anvendelse af Straaemballago maa særlig Erklæring medsendes. For Kød og Kødprodukter samt Tarme ud ­ stedes Sundhedsattest. Legalisation i britisk Konsulat formaalstjenlig (Kr. 6,00). Særlige Regler for Ost, kondenseret Mælk og andre Fødemidler. Fiji Øerne. Som Australien. Særlige Regler fæ ­ kondenseret Mælk. Now Zealand. Som Australien. Særlige Regler for Frø, Tarme og visse Fødevarer. IIø og Halm kan ikke indføres, og alle Fakturaer bør I paaføres Erklæring om, hvilket Indpaknings ­ materiale, der er benyttet.

2698 — 2704

tillige med Omregningskursen derfor. Alle Eksemplarer af Fakturaen bør forsynes med Eksportørens Erklæring om Rigtigheden af de givne Oplysninger. Der gælder særlige Mærkningsbestcmmelser for en Række Varer. Ceylon, Straits Settlements, Hongkong. Han ­ delsfaktura bør indeholde Oplysninger om Op ­ rindelseslandet. For Forsendelser til Ceylon bør tillige angives Brutto- og Nettovægt, og om Salgsprisen er noteret fob eller cif. Im ­ portører i Straits Settlements er pligtige at fremlæggo Originalfaktura. Særlige Bestemmelser gælder for kondense- i ret Mælk og 01 til Straits Settlements og for Levnedsmidler til Ceylon. Cypern. Handelsfaktura bør udfærdiges paa Blanketter som omtalt under Australien. Fransk Indo-Kina, Syrien og Libanon. Til førstnævnte Land bør udfærdiges Oprindelses ­ certifikat af Toldvæsenet. Til Syrien og Liba ­ non skal medfølge Faktura med særlig Erklæ ­ ring og i 3 Eksemplarer. Legalisering i fransk Konsulat. Legaliseret Faktura erstattes i Prak ­ sis med Oprindelsesbevis udstedt af Erhvervs ­ organisation. Indførsel af visse Varer kræver særlig Tilladelse og for en Række Varer gælder særlige Mærkningsbestemmelser. I Indo-Kina er Indførsel af skummet og halvskummet Mælk forbudt. Iran (Persien). Indførselen af næsten alle Varer er underlagt Regulering. Handelsfaktura i 4 Ekspl. maa helst affattes paa Fransk. Om ­ kostninger til Emballering, Transport og For ­ sikring bør anføres. Oprindelsesbevis fordres for alle Varer. For Varer, der sendes via U.S. S. R.. fordres Legalisation i IJ. S. S. R. Legation. Japan. Al Indførsel er afhængig af forudgaaen- de Valutabevill'ing. Oprindelsescertifikat fordres kun i enkelte Tilfælde bl. a. for Konserves og Smør. Fakturaen bør udfyldes meget omhygge ­ ligt og underskrives af Eksportøren. Oprindel ­ sesbevis bekræftet af Handels- eller Industrior ­ ganisation kfæves i visse Tilfælde. Konsigna ­ tionsforsendelser gælder særlige Bestemmelser. Kina. Der forlanges Konsulatsfaktura i 3 Eks ­ emplarer paa Blanketter fra Konsulatet, hver Faktura legaliseres. Afgift : f. T. Kr. 17,00. Der gælder Mærkningsbestemmelser for alle Varer. Toldvæsenet kræver tillige 1. Ekspl. af en al ­ mindelig Handelsfaktura. Alle Varer bør være mærket: „Fremstillet i Danmark ” eller „Dansk Produkt". Manchoukuo. Ved Toldbehandling maa fore ­

Do af Krigen foraarsagede talrige Ind- og Udførselsrestriktioner er ikke medta ­ get. Nærmere Oplysninger lierom bør ind ­ hentes i de respektive Erhvervsorganisa ­ tioner. eller Engelsk i 6 Eksemplarer paa særlige Blan ­ ket ter og forsynet med Paategning i Erhvervs ­ organisation. Værdiangivelse i dansk Mønt. Af ­ gift Guld Pesos 0,95. Tydelig Mærkning at Kolli med Vægt eller Maal. Særlige Regler for Spise- og Drikkevarer. Sundhedsattest for Kar ­ tofler og Frø. Afgift Guld Pesos 5,00. Venezuela. Konnossement kan ikke udstedes til „Ordre,,. 1 Original og 3 Kopier, hvoraf Kon ­ sulatet beholder 2, legaliseres afgiftsfrit. — Der fordres Konsulatsfaktura paa Spansk i 5 Ekspl. paa Blanketter fra Konsulatet. Legali ­ sering nødvendig, mAi gratis. Værdiangivelse i dansk Mønt. Varebetegnelse i Overensstemmelse med Toldtariffen eller med detailleret Angivelse af Varens Art, de Mate ­ rialer, hvoraf den bestaar og Fremstillings ­ metoden. Særlig Erklæring maa paaføres Konsulatsfakturaen, der iøvrigt skal angive Nationaliteten af det Skib, hvori Varen ind ­ lades. Nøjagtig Vægtangivolse. Indlevering til Konsulatet senest 24 Timer før Skibsafgang. Det maa bemærkes, at den i Konsulats ­ faktura anførte Adresse i Venezuela anse? for Ejer af Varen og har Raadighød over denne mod Erlæggelse af Told. Alle Kolli maa forsynes med Nr. Samme Nummer maa kun anvendes for Kolli, der er ens af Indhold, Vægt etc. Varer af forskellig Art bør ikke pakkes i samme Kollo. For konserverede Kød ­ varer fordres legaliseret Attest. Afgift Kr. 10. Handelsfaktura maa i 3 Ekspl. afleveres til Konsulat. Særligo Bestemmelser for Smør, Fedt og Mælk, Frø, Planter, Konserves i Tomat, Fiske ­ konserves og Drikkevarer, samt vissø .Varer til Anvendelse i Landbruget. Asien. Adén. Ingen særlige Forskrifter. Britisk Indien. Handelsfaktura bør affattes paa Engelsk og cif-Omkostningerne fremgaa af Opstillingen. Til Brug for Tolderklæringer over værdifortoldede Varer, skal foruden fuld Værdi i Rupees anføres Varernes Fakturavær ­ di, samt alle Omkostninger,- i dansk Mønt,

I

Export Directory of Denmark

Eksport-Vejviser tor Danmark

er i sit fulde Omfang indsat sidst i dette Bind

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker