kraks vejviser 1940 handelskalender

Vejledning for Eksportører Libyen. Oprindelsesbevis udstedt af Organisation kræves for alle Varer. Indførselstilladelse maa foreligge. Fødevarer bør ledsages af Sundheds ­ attest. Mauritius, Nyassaland. Til Mauritius anven ­ des Handelsfaktura (Toldfaktura) som omtalt under Australien, til Nyassaland, som omtalt under Britisk Vestindien, dog skal der gives Specifikation over Eksportomkostningerne (jvf. Australien). Ægypten. Smør og Grøntkonserves maa være ledsaget af særlige Erklæringer, ellers ingen særlige Forskrifter om Ledsagedokumenter. For ­ retningsrejsende maa fremskaffe Erklæring om, at allo Omkostninger bæres af anerkendt Fir ­ ma.. Amerika. Argentina. Konnossement legaliseres i mindst 3 Original- og 2 — 3 Kopieksemplarer. Afgift. 6 Pesos (Guld). Handelsfaktura, der skal udstedes i 3 Ekspl., maa indeholde Erklæring paa Spansk om Fak ­ turaens Rigtighed. Legalisering kun paakrævet, naar Sendingen ikke ledsages af Konsulatsfak ­ tura. (Legaliseringsgebyr 4 Guld-Pesos). Kon ­ sulatsfaktura fordres for alle Forsendelser med Undtagelse af Bøger, Tryksager o. lign., der sendes pr. Post, Postpakker til Private og Post ­ forsendelser af Værdi under 100 Guld-Pesos. Konsulatsfaktura i 4 Eksemplarer paa særlig Formular (C. Ferslew & Co.) udfyldt paa Spansk. Gebyr fra 1 til 4 Guld-Pesos efter Vær ­ dien. Oprindelsesbevis fordres for Sendinger, der ikke er ledsaget af Konsulatsfaktura. Dokumenterne maa være Modtageren 1 Hænde senest 8 Dage efter Varernes Frem ­ komst. Der gælder strenge Bestemmelser om Mærk ­ ning af Kolli og Varer, samt særlige Regler for Apparater etc., der er beregnet til Anven- delso i Forbindelse med Fødemidler. Varer af forskellig Art bør ikke pakkes i samme Kollo. For Kartofler, Æg, konserverede Fødevarer, Planter, Plantedele samt Frø gæl ­ der særlige Bestemmelser. Bolivia. Konnossement skal forevises i Kon ­ sulat. Konsulatsfaktura .i 5 Eksemplarer (via Mol- lendo dog 6 Eksemplarer) for alle Forsendel ­ ser (undtagen Postpakker) paa Bærlige Blan ­ ketter (2 sh. pr. Stk.). Afgift 6 pCt., hvoraf dog kun 2 pCt. opkræves i Eksportlandet. De 91'/a pCt. opkræves af Toldmyndighederne i Bolivia. Legalisation af ekstra Kopi af Kon ­ sulatsfaktura (udover 5 reap. 6) betales med 6 sh. Handelsfaktura afstemplcs i Konsulat. Kolli forsynes med Mærke, Nr.. Brutto- og Netto ­ vægt samt i rød Farve “ En trånaito para Bo ­ livia". Brasilien. Konnossement udfærdiges i 3 Origi- naleksemplarer samt Kopier. Ved direkte Af ­ skibning fra Danmark Legalisation ved Rede ­ riet« eller Afsenderen« Foranstaltning. Afgift 3 Mllreis (Guld). KonBulatsfaktura i 5 Ekspl. paa særlige Blanketter og Handelsfaktura i 4 Eksemplarer legaliseres (før Skibsafgang). Afgift 4 Milreis (Guld) for Værdier indtil 1000 UJS.A. Dollars plus 1 Milreis (Guld) for hvert overskydende 500 U.S.A. Dollars eller Del deraf I Tilfælde, hvor Dokumenterne legaliseres i fremmed Af ­ skibningshavn, bør særlig Erklæring, indsættes i Handelsfakturaen. Af Hensyn til „Banco do Brasil ” s Valutatildeling maa Fakturaen des ­ uden indeholde en særlig Erklæring, det ’ fore ­ lægges en herværende Erhvervsorganisation til Paategning. Varer, hvie Etiketter er affattet paa portu ­ gisisk. skal bære Oprindelsesangivelse. Legali ­ seret Sundhedsattest fordre« for Frø og Planter. Særlige Bestemmelser for kondenseret Mælk og Kartofler. Levnedsmidler undersøges ofte ved Indførslen. Britisk Vestindien. Bahamaøerne, Barbados, Jamaica, Leewardsøerne (Antigua, Domenica. St. Christopher, Newis, Montserrat, Virgin- øerne), Trinidad. Tobago, Windwardøerne (St. Lucia, St. Vincent, Grenada). Særlig Handels ­ faktura (Toldfaktura) i 3 Eksemplarer benyt ­ tes. Blanketter ( "Imperial Economic Confe ­ rence Form ” ) faas hos C. Ferelew A. Co., 8t. Kongensgade 24, K. Særlige Bestemmelser for kondenseret Mælk Varer til Trinidad, Tobago og Antigua maa mærkes med Oprindelseslandets Navn. Britisk Guyana og Britisk Honduras. Han ­ delsfaktura (Toldfaktura) i 3 Eksemplarer paa særlige Blanketter (C. Ferslow A Co.). Samme Regler og Formularer «am Britisk Vestindien. For Smør i Daaser og kondenseret Mælk gælder særlige Regler. Canada. Handelsfaktura (Toldfaktura) i 3 Ekspl. paa særlige Blanketter. Formular M.A. benyttes for Varer, solgte før Afskibning med detaillerede Angivelser af hvert enkelt KoMo« Mærke, Nummer, Vægt og Varens Art satm for solgte Varer saavel Salgssummen som Iljemmemarkedsværdien. For Konsignations-

2696 holde særlig Erklæring og event, forsynes med Troværdighedsattest. Tyskland. For alle Varer, der udføres tU Tysk ­ land, og hvis Betaling skal finde Sted over Clearing, maa Tilladelse hertil fra Danmarks Nationalbank foreligge. Handelsfaktura maa fremsendes i god Tid. Særlige Mærkningsbe ­ stemmelser gælder for en Række Fødevarer, bl. a. Kød-, Fiske-, Grønt- og Frugtkonserves, kondenseret Mælk og Fløde, Kødekstrakt, Biskuit, 'Budding- og Bagepulvere. Særlige Regler gælder for Indførsel og Transit af Ben ­ mel, Kødmel o. lign, samt for Indførsel af le ­ vende Dyr, slagtet Fjerkræ, Frø, Planter, Kar ­ tofler og Æg. Der gælder Indførselsforbud bl. a. for Kødkonserves, Gødningsstoffer og be ­ lyste Films. For en Række Landbrugsprodukter kræves Udførselstilladelso udstedt af de paagældende danske Myndigheder. Ungarn. Oprindelsesbevis fordres for en Række Varer og skal forelægges det ungarske Told ­ væsen i 2 Eksemplarer. Varer, bestemt til Un ­ garn eller som transiterer dette Land" maa være ledsaget af en af Afsenderen udstedt al ­ mindelig Deklaration, indeholdende alle Oplys ­ ninger, der danner Grundlag for Bestemmelse af Tolden. Særlige Bestemmelser gælder for levende Dyr, dyriske Produkter, Kartofler, Margarine. Unionen af socialistiske Sovjetrepublikker. Kontrahering om Salg af danske Varer til U. S. S. R. (Sovjet-Rusland) skal som Regel foretages med Handelsrepræsentationen i Kø ­ benhavn, der samtidig med Ordrers Afgivelse meddeler alle detaillerede Oplysninger om de Forsendelsesformaliteter, der maa iagttages. Østrig. For rissø Varer kræves Oprindelsesbevis, udstedt af Erhvervsorganisation og viseret af østrigsk Konsulat. Særlige Bestemmelser gæl ­ der for levende Dyr, dyriske Produkter, Kar ­ tofler, Konserves, Margarine, kondenseret Mælk. Indførselen af en Række Varer er kontin ­ genteret. Afrika. Abessinien. Særlig Tilladelse til Indførsel maa foreligge, og Varer maa . ledsages af de sam ­ me Dokumenter, som fordres ved Indførsel til Italien. Gambia, Guldkysten, Nigeria, Sierra Leone. Handelsfaktura skal udfærdiges i 3 Eksem ­ plarer paa Blanketter, omtalt under „Britisk Vestindien". Dog skal Fakturaen udfærdiges i Oprindelseslandets Mønt undtagen naar Va ­ ren har skiftet Ejer, idet Fakturaen da skal udfærdiges i Eksportlandets Mønt. Udfor hver Post angives Værdierne i engelsk Mønt tillige ­ med Omregningskursen. Der gælder særlige Bestemmelser for Indførslen af kondenseret Mælk og Smør. Belgisk Kongo. Ved Afskibning over Antwer ­ pen, kan Toldbehandling foregaa der. Der fordres 2 af Leverandøren undertegnede Fak ­ turaer. Oprindelsesbevis : se Belgien. Sydafrikanske Union med tilstødende bri ­ tiske Besiddelser. Særlig Handelsfaktura (Toldfaktura) i 3 Eksemplarer paa Blanket ­ ter (C. Ferslew & Co., St. Kongensgade 24, K) forlanges. Udfærdiges som til Australien, men i Kolonnerne „Current Domestic Values ” og ..Selling Price to Purchaser ” maa udfor hver Varepost anføres Oplysning om Bruttopriser og paa Foden af Fakturaen Oplysninger om bevilget Rabat eller lign. Fradrag. Der gælder Mærknings- og andre “ Bestem ­ melser for en Række Fødevarer, f. Eks. Meje ­ riprodukter, Margarine, Chokolade, Kødvarer og Svinetarme. Konyakolonien, Uganda, Tanganyikaterrito- riet, Zanzibar. Handelsfaktura (Toldfaktura) i 3 Elkspl. udfærdiges paa Blanketter, som om ­ talt under Australien. Der gælder særlige Be ­ stemmelser for Indførslen af Mælkekonserves. Franske Kolonier M. M. For Algier og Ma ­ dagascar samme Regler som Forsendelser til Frankrig, dog ikke Legalisering af Faktura. Varer til Tunis bør ledsages af Faktura i 3 Ekspl. med Paategning af Erhvervsorganisa ­ tion. For Fransk /Ekvatorialalrika ingen For ­ skrifter om Ledsagedokumenter., men Original ­ faktura bør foreligge. For Fransk Vestafrika skal Faktura i nogle Tilfælde legaliseres i fransk Konsulat. Mærkningsbestemmelser gæl ­ der for en Del Varer. Der er særlige Regler for Læggekartofler til Algier, samt for Fødemidler og Drikkevarer, levendo Dyr, Gødningsstoffer, Planter, Frø, Kartofler og raa Huder til Tunis og Marokko. Tilberedte Kødvarer maa være ledsaget af Sund ­ hedsattest. Indførselen til Tunis af en Række Varer er kontingenteret. Paa Madagascar sær ­ lige Regler for Handel med Mejeriprodukter. Liberia. Konaulatsfaktura skal udfærdige« i o Eksemplarer paa Blanketter, der faas paa Kon ­ sulatet, hvor den legaliseres. Afgift 1% PCt. af Fakturabeløbet. 1

De af Krigen foraarsagede talrige Ind- og Udførselsrestriktioner er ikke medta ­ get. Nærmere Oplysningor herom bør ind ­ hentes i de respektive Erhvervsorganisa ­ tioner. Ved blandet Forsendelse foretages Legalisering i Afskibningshavn. I visse Tilfælde fordres Oprindelsesbevis. Udstedelsesafgift 200 Papir- escudos. For Kvæg, Frø, Klipfisk, Svinefedt, Svin, Kartofler og Gødningsstoffer gælder sær ­ lige Forskrifter. Rumænien. Handelsfaktura bør udstedes i 2 Ekspl. og forsynes med Afsenderens Under ­ skrift samt Troværdighedsattest udstedt af Erhvervsorganisation. Oprindelsesbevis udstedt af Handels- eller Industriorganisation i 3 Ekspl. fordres for alle Varer. Konsulatslegal i- sering paakrævet (Afgift Kr. 1.60 pr. Ekspl.). Kartofler, levende Dyr, Fødevarer. Planter, Frø og Huder maa ledsages af særlig Attest. For Indførsel af Konserves gælder særlige Forskrifter. Sundhedsattester udstedt af Eks ­ portøren bør forsynes med Paategning i Er ­ hvervsorganisation og legaliseres i Konsulat. Schweiz. Oprindelsesbevis fordres bl. a. for slag, tet Fjerkræ, Læggekartofler og alkoholholdige Drikkevarer. For visse levende Dyr, Kødvarer, Planter og Kartofler fordres Sundhedsattest. Der gælder særlige Regler for Pølser, konser ­ verede Fødevarer, Vildt, Fjerkræ og Fisk. Der gælder Mærkningsforskrifter for en Række Varer. Slovakiet. Angaaende Reglemo for Eksport bør Henvondelse rettes til Erhvervsorganisa ­ tionerne. Spanien. Forinden Afsendelse af Varer til Spa ­ nien bør indhentes nærmere Oplysninger om de f. T. gældende særlige Forhold. Oprindel ­ sescertifikat fordres for en Række Varer. Cer ­ tifikatet er kun gyldigt, naar det er udstedt af Grosserer-Societetets Komité, Industriraadet. Provinshandelskammeret eller spansk Konsulat. Det skal udstedes med spansk eller fransk Tekst paa særlige Blanketter, der for danske Industrivarer faas i Industriraadet, ellers i Konsulatet, hvor det skal legaliseres. Afgift 6 Pesetas-Guld. Handelsfaktura med Kopi bør i god Tid til Brug for Toldvæsenet tilsendes Varemodtage ­ ren. Varer, der fortoldes efter forskellige Tarifpositioner, bør opføres for sig, og Værdi ­ angivelserne opføres udfor de særskilte Artik ­ ler. Stor Omhu bør udvises ved Udfærdigelsen. Raderinger og Rettelser kan give An ’ edning til betydelige Vanskeligheder. Særlige Bestemmelser gælder for levende Dyr, dyriske Raaprodukter, Kartofler, Fedt ­ stoffer. kondenseret Mælk, farmaceutiske Spe ­ cialiteter. Indførselskontingentering gælder for en Ræk ­ ke Varer. Storbritannien og Nordirland. De fleste Va ­ rer fortoldes efter Værdien, og Handelsfaktura i mindst to Eksemplarer bør da tilsendes Vare ­ modtageren i god Tid. Som Følge af Krigen kræ ­ ves særligt Oprindelsesbevis for alle Sendin ­ ger med Undtagelse af do vigtigste Føde ­ varer. Oprindelsesbevis udstedes af Erhvervs ­ organisationerne og legaliseres i Britisk Kon ­ sulat i København. Legaliseringsgebyr 5 sh. Indførselen af bl. a. Bacon og kondenseret Mælk er kontingenteret. En Række Varer skal være forsynet med Oprindelsesangivelse ved Indførslen, eller naar Varen udbydes ti! Salg. Særlige Bestemmelser gælder for Dyr, dyriske Raaprodukter, Fjerkræ, Rugeæg, Fisk, Grønt ­ sager, Planter. Kartofler, Hø og Halm (dog ikke som Indpakningsmateriale), konserverede Levnedsmidler^ Margarine, Gødningsstoffer m.m. Svorige. Handelsfaktura over værdifortoldede Varer skal undertegnes af Eksportøren og in ­ deholde Oplysninger om Udgifter til Fragt, Forsikring etc. Fakturaen skal lyde paa Mod ­ tagerens Navn, Særlige Emballagebestemmelser gælder for visse Foderstoffer, Korn og Bælgsæd, Frøsor ­ ter samt levende Planter og Fiskekonserves. For levende Dyr, dyriske Produkter, Kødvarer, Smør, Æg, Frø, Margarine, Kartofler og for visse Gartneriprodukter, brugte tomme Sække, Hø og Halm, Tobaksvarer. 01, Vin, Spiritus, Sukker, Mælk visse Korn- og Foderstoffer, Sild, Guld- oz Sølvarbejder. Tændstikker, gælder særlige Forskrifter. Særlige Mærkningsbcstem- mel6er gælder for et betydeligt Antal Varer. Tyrkiet. Indførselen af praktisk talt allo Varer er underkastet Regulering. Handelsfaktura skal forsynes med særlig Erklæring. For alle For ­ sendelser, undtagen Postforsendelser af Værdi under 50 Ltq. og toldfri Varer, fordres legali ­ seret Oprindelsesbevis paa særlige Blanketter, der faas i Konsulatet. Legaliseringsafgiften andrager -. For Sendinger af Værdi af 50 Ltq. — 2000 Ltq. % pCt. af f.o.b. Værdien. For Sendinger af Værdi over 2000 Ltq. pCt. for de første 2000 Ltq. + 7, pCt. af det overskydende Beløb. For Sendinger af Værdi under 50 Ltq. be ­ regnes intet Gebyr. Handelsfaktura maa inde ­

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker