kraks vejviser 1940 handelskalender

Vejledning for Eksportører Emballagen f. Eks. med følgende Paaskrift: „No hay and straw is used for package 14 . Ved Indførslen bl. a. af levende Dyr, dyriske Produkter, Kartofler, Fro samt levende Planter forlanges ofte Veterinær- eller Sundhedsattest indeholdende Oplysninger, dels om Varernes nærmere Oprindelsessted (Egn), og dels om Sundhedstilstanden. Den første Del af saadanne Attester ses ofte benævnt Oprindelsescertifikat (bevis), ikke at forveksle med det ovenfor omtalte, der tjener til at faa Varerne toldbe ­ handlede efter de laveste Satser, medens de i Veterinær- og Sundhedsattester om Varernes Oprindelse indeholdte Oplysninger i Reglen alene er til Brug for Grænsesundhedsmyndig- hederne i Importlandet og sigter til at undgaa Indslæbning af smitsomme Husdyr- og Plante ­ sygdomme. Her i Landet udstedes de ovenomtalte Atte ­ ster til Brug ved Eksport, af de under Land ­ brugsministeriet henhorendo autoriserede Dyr ­ læger — Tilsynet med smitsomme Plantesyg ­ Do af Krigen foraarsagede talrige Tnd- og Udførselsrestriktioner er ikko medta ­ get. Nærmere Oplysningor horom bør ind ­ hentes i do respektive Erhvervsorganisa ­ tioner. , Europa. Belgien. Indførselen af en Del Varer er kontin ­ genteret. Der gælder særlige Bestemmelser tor Indførsel bl. a. af Æg, levende Svin, Føde- og Drikkevarer, Frø, Planter^ Foder- og Gødnings ­ stoffer. Kartoffelscndinger maa være ledsaget af Sundhedsattest. Legaliseret Oprindelsesbevis efter særlig Formular fordres. For Varer af dansk Oprindelse kan Legaliseringen foretages af en Erhvervsorganisation; for fremmede Va ­ rer skal Legaliseringen foretages i Konsulatet. Konsulatsagiften andrager Kr. 2, — og Kr. 4, — for Sendinger henholdsvis under og over en Værdi af 400 Belgas. Indførselen af en Række Varer er kontingenteret. Bulgarien. For Varer, der skal betales over don dansk-bulgarske Clearing, maa Tilladelse indhentes forud for Afsendelsen. Handelsfak ­ tura bør udstedes i flore Eksemplarer. Oprin ­ delsesbevis udstod! bl. a. af Erhvervsorganisa ­ tionerne fordres for allo Varer. Aled Oprindelseslandets Navn maa mærkes ! bl. a. Tryksager, Etikettor o. 1. samt Varer, i der i Detailsalg forhandles i Originalembal ­ lage. Lovende Dyr, dyriske Produkter, Kød- og Fiskekonserves, Frø, Kartofler maa være led ­ saget af legaliseret Sundhedsattest. Afgift ca. 17 Kr. Eire (Den irske Fristat). Originalaktura, be ­ tegnet „Original Invoice", og undertegnet af Afsenderen, fordres for værdif ortoldgd o Varer. Fakturaen skal indeholde Oplysninger om Em- ballagcomkostninger og Udgifter til Forsik ­ ring. For allo Handelsvarer kræves Oprindelsesbe ­ vis udstedt af Industri- eller Handelsorganisa ­ tion paa særlige Blanketter. Særlige Bestemmelser gælder for Dyr og dy ­ risko Produkter, Ost, Planter, Frø, Margarine, kondenseret Mælk, Mælkepulver, Bacon samt Levnedsmidler indeholdende Konserveringsstof ­ fer. Hø og Halm kan ikke benyttes til Em ­ ballage. For en Række Varer kræves særlig Indførsolslicens. Endvidere gælder for en Ræk- ko Varer særlige Mærkningsbestemmelser. Estland. Indførselen og Betalingen af de fleste Varer er underlagt Restriktioner. Originalfak ­ tura indeholdende udførlige Oplysninger bør foreligge ved Indklarcring. O'prindelsescertifikat or i Almindelighed nødvendigt. For Transit ­ varer forlanges desuden Transiterklæringer, dor i Reglen skal legaliseres i Konsulat (Afgift ca. 6 Kr.). Emballage bør opføres særskilt i Fak ­ tura. Veterinærattest, legaliseret i Konsulat, for ­ langes for levende Dyr, Kød, raa Huder, Ilaar, Uld m. v. (Afgift ca. 6 Kr.). Der gælder særlige Bestemmelser for Æg, Kar ­ tofler, Margarine, Margarineost, Fedt, Frø, Øl, Vin, Spirituosa, medicinske Præparater og Gødningsstoffer. IIø, Halm etc. maa ikke be ­ nyttes til Emballering. Finland. For Forsendelser fra Varens Oprin ­ delsesland fordres som Regel ikke Oprindelses ­ erklæring, men for visse Varer kræves Mærk ­ ning med Oprindelseslandets Navn.

2695 domme, Rolighedsvoj 23 |V]

falske eller kan virko vildlodendo. — I flere Landes Lovgivning lindes Bestemmelser gaaende ud paa at forbyde Import og Salg af fremmede Varer, paa hvilke eller paa hvis Emballage findes anbragt Betegnelser, som giver Varen Ud ­ seende af at være frembragt eller tilvirket i selve Landet; og ofte er Lovreglerne saaledes, at nær ­ mere specificerede Varer, for at kunne indføres eller sælges, udtrykkelig skal være forsynet med Oprindelsesbetegnelse f. Eks. „Made in Den ­ mark 11 eller med en Angivelse af, at Varen er udenlandsk, f. Eks. „Foreign 11 eller „Imported 11 . Endelig har de fleste Lande Forskrifter om speciel Mærkning af visse Varer, hvorved til ­ sigtes at give Forbrugerne retledende Oplys ­ ninger om Kvalitet, Vægt etc. Dette gælder ofte for de følgende Varers Ved ­ kommende: Æg, Smør, Ost, J [Fedtstoffer, kondenseret Mælk, Daasesmor og anden Konserves, Frø Drikkevarer, standardpakkede Varer. særlige Mærkningsbestemmetéer for Kød- og Fiskekonserves samt Ost og Smør. Jugoslavien. Oprindelsescertifikat, der kan ud ­ stedes af Handels- eller Industriorganisation el ­ ler af Toldvæsenet fordres. Særlige Eesteminclser gælder for levende Dyr, Huder, Kødvarer. Varer, der transiteres over Trcdieland, maa paa Emballagen være mærket : “ Transit pour la Yougoslavie (S. II. S.) “ . Ogsaa Konnossementet maa indeholde denne Sætning. Letland. Som en Hovedregel fordres Oprindel ­ sesbevis, affattet paa et af Hovedsprogene. Varernes Værdi ifølge Faktura skal foruden med Tal angives med Bogstaver. Handelsfaktura bør undertegnes og forsynes med Firmastempel i 2 Eksemplarer. Særlige Bestemmelser gælder for levende Dyr, dyriske Raaprodukter, Kødvarer, /Eg, Smør, Margarine, Fedt, Kartofler, Frø, visso Kvægfoderstoffer, løvende Planter, Plantebeskyttelsesmidler og Kunstgødning samt Spiritus og viisse Jern- og Staal varer. Lithauen. Oprindelsesbevis, udstedt af Han ­ dels- eller Industriorganisation, fordres, med ­ mindre Oprindelsen tydeligt fremgaar af Va ­ rens Art eller Kendetegn. Fér Varer af andet end dansk Oprindelse gælder særlige Bestemmelser. Da Toldbehandlingen finder Sted paa Grundlag af Varemodtagerens Deklaration, maa Modta ­ geren have Rede bl. a. paa Indholdet af hvert enkelt Kollo (Bruttovægt- og Nettov.ægt (Styk ­ ketal)). Der gælder Indførsels- og Betalingsrc- striktioner for mange Varer. For Frø, Foderstoffer og dyriske .Produkter gælder særlige Forskrifter. Hø og Ilalm maa ikke anvendes som Emballage. Malta. Allo Forsendelser maa være ledsaget af Oprindelsesbevis efter særlig Formular. Han ­ delsfaktura med Angivelse af Oprindelseslaud og Erklæring om Fakturaens Rigtighed i 2 Eksemplarer maa i god Tid tilsendes Varemod ­ tageren, idet Toldbehandling i Almindelighed finder Sted paa Grundlag af Fakturaen, hvoraf maa fremgaa, hvorledes Varerne er solgt (fob., cif., eventuelle Rabatter etc.). Særlige Bestemmelser gælder for Kvæg, Svin, Kød, Fedt, Æg, Kartofler og Mælkekonserves. Nederlandene. Handelsfaktura maa 'være me ­ get nøjagtigt udfyldt. Kødvarer, Smør, Mar­ garine, Gartnerivarer skal være ledsaget af isærligt Oprindelsesbevis. Kontingenterede Varer maa ledsages af Oprindelsesbevis. Særlige Bestemmelser gælder for Kvæg, dy ­ riske Produkter, Kødvarer og Æg. Norge. For Indførselen af en lang Række Varer af vegetabilsk og dyrisk Oprindelse gælder sær ­ lige Restriktioner. Endvidere er Fjer og Dun, Personautomobiler, Kaffe m.m. underkastet Ind ­ førselsregulering. Oprindelsesmærkning kræves for mange Varer. Der gælder særlige Forskrifter for Indførsel af Hø, Halm og brugte Sække eom Emballage. Polen. Angaaende Reglerne for Eksport til polsk Omraade bør Henvendelse rettes til Er ­ hvervsorganisationerne. Portugal. Handelsfaktura og Konnossement maa forevises i Konsulatet, der beholder 1 Kopi. Konsulatsfaktura fordres for allo For ­ sendelser af Værdi over 550 Papirescudos. Ud- færdiges i 3 Ekspl. paa Blanketter fra Kon ­ sulatet, hvor Legalisering foretages. Afgift 25 Papirescudos. Ved Forsendelse med Skib fore ­ tages Legalisering i første Afskibningshavn

Stats-Frø.

kontrollen, Thorvaldsensv. 57 [V|. Der er i nogle Tilfælde Legaliseringspligt. Emballering. Navnlig ved Forsendelser til syd- og mellema ­ merikanske Lande fordres, at de forskellige Kolli er mærket med mindst 6 cm høje Bog ­ staver efter Skablon, og i Reglen angivende Nummer, Modtagerens Navn eller Initialer, Netto- og Bruttovægt og Bestemmelsesstedet. Mærkningen maa være i noje Overensstem ­ melse med Eksportdokumenternes Oplysninger herom. (Se iøvrigt Afsnittet: Særlige Attester). Mærkning af Varer. Lovgivningen angaaende Mærkning af Varer følger forskellige Retninger i de forskellige Lande, alt efter om man ønsker at beskytte Forbrugerne i Almindelighed, eller at beskytte den nationale Produktion. 1 de fleste Lande søger man at bekæmpe alle Former for Oprindelsesangivelser, som er Kornvarer, Frø, Grøntsager, Rodfrugter, Halm, brugte Sække o. lign, bør ledsages af konsulatslegaliseret Erklæring om, at do ikke er befængt med Mund- og Klovsyge. Sær ­ lige Regler gælder for levende Dyr, dyriske Produkter, Kraftfoder og Gødningsstoffer, visso Sorter Frø samt Margarine, Kartofler, Æg og Alkoholdrikke. Frankrig. Konnossement skal underskrives af Eksportøren. For en Række Varer forlanges Oprindelsescertifikat der kam udstedes af Told ­ væsenet. 1 Tilfælde hvor Kc?sulatslegaliscring finder Sted tillige af Erhvervsorganisationer. For Varer, dér fortoldes efter Værdien, skal Faktura eller Oprindelsesbevis viseres i Konsu ­ lat (Afgift Guldfrancs 5). For visse kontingenterede Industrivarer for ­ dres Kontingenteringscertifikat udstedt af In ­ dustriraadet. For Ost af Osteudvalget, Aarhus. Særlige Bestemmelser gælder for levende Dyr og dyriske Produkter, Margarine, Kar ­ tofler, Konserves, Varer indeholdende Tomat, Fro samt Serviceporccllæn. Desuden gælder der Mærkningsforskrifter for adskillige Varer. Grækenland. Praktisk talt hele Samhandelen foregaar over Clearing. Handelsfaktura udstedes i 4 Ekspl., ved Clearingsforretninger i 6 Ekspl. 2 Ekspl. sendes i alle Tilfælde direkte til Com ­ mission du Controle des Factures, Athen, de øvrige indleveres til Legalisering i græsk Konsulat. For alle Varer maa præsteres Op ­ rindelsesbevis, udstedt af Handels- eller In ­ dustriorganisation. Legalisering ( græsk Kon ­ sulat er i Almindelighed ikke paakrævet, men foretages mod en Afgift af 3.90 Guld-Drach- mer. Særlige 'Bestemmelser gælder for kondenseret Mælk. Animalsko Produkter, Konserves, Klip ­ fisk, Planter o. lign. mrfh. ledsages af Sund ­ hedsattest legaliseret i Konsulat (Afgift 1 Guld- Drachme). Særjigo Regler for Anvondolson af Sække • til Emballering. Holland. (Se Nederlandene). Island. Indførsels- og Betalingstilladelse maa for alle Varer tilvejebringes gennem Importøren. Handelsfaktura skal medfølge enhver Forsen ­ delse og indeholde Oplysninger om Emballa ­ gens Art, Kollis Antal, Mærker og Vægt, samt ­ lige Varer, samt den fulde Piris,Køberen eller Modtageren skal betale. Den skal være forsynet med Erklæring om, at de anførte Kolli ikke indeholder andre eller flere Varer end de i Fakturaen opgivne, samt at alle Varer er op ­ ført til don fulde Pris, som Køberen eller Mod ­ tageren skal betale. IIø og Halm kan ikke anvendes som Em ­ ballage. Der er Restriktioner for Indførselen af en lang Række Varer, bl. a. af dyrisk Op ­ rindelse, ligesom der gældør Mærkningsforskrif ­ ter bl. a. for visse Nærings- og Nydelsesmidler. Eksportøren bør indhente Oplysningor om do til enhver Tid horom gældende Bestemmelser. Italien. Samhandelen med Italien foregaar over en Clearingordning. I Almindelighed maa præ ­ steres Oprindelsescertifikat, udstedt paa fransk eller italiensk af Handels- eller Industriorgani ­ sation. .. , , _ . Særlige Forskrifter gælder bl. a. for levendo Dyr, dyrisko Raaprodukter, præpareret Kød, smeltet Svinofedt samt Konserves (Sundheds- og Oprindelsesbevis) endvidere for Frø, Kar ­ tofler, Fedtstoffer, Planter, vegetabilske Olier, alkoholholdigo Drikkevarer samt Æg. Der et

Kort Oversigt over de enkelte Landes Særbestemmelser for Forsendelsesdokumenter m. v. (Kort Uddrag af Eksporthaandbogen, udgivet af Industriraadet.)

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker