kraks vejviser 1940 handelskalender

Toldvæsen

Bestemmelser og Takster

2694

ccrot Angivelse med Oplysning om Varornos Art, Mængde, Værdi samt Indkøbsdatoen. Klarereren skal derhos til Toldvæsonot afgivo et Duplikat-Eksemplar af don til ham udfærdigede Faktura over de til Klarering angivne V arer. Don nævnto Duplikat-Faktura skal være dateret og under ­ skrevet af Sælgeren samt indeholde eller være vedhæftet en nøjagtig Specifikation af det omhandlede Vareparti samt til ­ lige indeholde Oplysning om Tidspunktet for Købet, Betalings- vilkaarene og øvrige Salgsbetingelser. Duplikat-Fakturaen skal derhos være forsynet med en af Klarereren underskreven Erklæring om, at han under Ansvar som for urigtig Angivelse indestaar for Fakturaens Rigtighed samt for, at der ikke i de fakturerede Beløb er fradraget Rabat for kontant Betaling Vejledning for

olier anden særlig Rabat, som ikko udtrykkelig er anført i Fakturaen. Har saadant Fradrag fundet Sted, uden at det fremgaar af Fakturaen, skal der i Erklæringen i Duplikat- Fakturaen gives Oplysning herom. Klarereren er pligtig til at fremlægge Konnossementer, Fragtbreve, Assurancepolicer m. v. vedrørende det paagældende Vareparti til Bekræftelse af Rigtigheden af den angivne Værdi. løvrigt bor Importøren i alle Værdifortoldningsspørgsmaal søge Samraad med det stedlige Toldvæsen, for Kbhvns Ved ­ kommende ved Henvendelse til ,,Fakturakontrollen “ paa Told ­ boden (i den saakaldte Guidekaserne, se Planen), Telefon Cent. 11445. Eksportører.

Forsendelsesdokumenter i den internationale Varetransport.

Nedenfor er givet en kort Omtale af de al ­ mindelige Regler, som gælder for Anvendelsen af de hyppigst fremkommende Eksportdoku ­ menter, Regler om Mærkning etc., samt paa de følgende Sider et Sammendrag af de vigtigste Særbestemmelser, der inden Krigens Udbrud var gældende for Eksport til de forskellige Lande og som i væsenligt Omfang stadig er gældende. De af Krigen fremkaldte ekstraordinære For ­ skrifterer almindeligvis udeladt, idot de paa Tidspunktet for Trykningen af dette Afsnit af Vejviseren endnu ikke havde antaget fastere Form. Fragtdokumenter. Konnossementer bestaar, alt efter Ankomst- Landets Forskrifter, af flere Originalkonnosse ­ menter og et Antal Kopier. Konnossementer udstedt „til Ordre u , uden Angivelso af Mod ­ tageren, er forbudt i nogle — navnlig syd ­ amerikanske — Lande. Desuden har Krigen bevirket, at det i Almindelighed maa fraraades at udstede Konnossementer til,, Ordre* 1 . I Reg ­ len bestaar der ingen Pligt til at lade Kon ­ nossementet legalisere, dog undtaget flere syd- og mellem amerikanske Lande. Ved Afsendelser herfra pr. Jernbane be ­ nyttes et internationalt Fragtbrev. Dette udfærdiges af Afsenderen og udleveres til Mod ­ tageren sammen med Varen. Fragtbrevsdupli ­ katet skal af Afsenderen altid forelægges til Afstempling paa Godsekspeditionen sammen med Fragtbrevet. Afsenderen beholder Dupli ­ katet, som giver ham Raadighedsret over Godset undei Transporten, indtil Varen mod Kvittering er udleveret til Adressaten, der da faar Raadighedsret over Godset. Sammen med det internationale Fragtbrev skal vedlægges et Antal internationale Toldanmeldelser. Antallet retter sig efter Bestemmelseslandets og even ­ tuelle Transitlandes Forskrifter herom. For Postpakkeforsendelser benyttes særlige Adressekort og Tolddekiarationer, se Afsnittet Pakker, Side 2678. Med Hensyn til dette samt til alle øvrige Spørgsmaal angaaende Postpak- keforsendél8er, Indførselsrestriktioner i de for ­ skellige Lande for saadanne Forsendelser etc. henvises til Postvæsenets Oplysningsbureau (Tlf. ★ Central 6298). Handelsfakturaer. I Lande, hvor Fortoldningen sker efter Værdien, danner Handelsfakturaen eller Kon- sulatsfakturaen (se nedenfor) hyppigt Grund ­ laget for Beregningen af Indførselstolden og forelægges da i Original for Indførselslandets Toldvæsen; ofte vil det være nødvendigt at udfærdige flere Eksemplarer. Det er af Vigtig ­ hed, at Fakturaen kommer Varemodtageren saa ’ tidligt i Hænde, at denne, saasnart Va ­ rerne er ankommet, kan fremvise den for Told ­ væsenet. Handelsfakturaen bør forsynes med Afsenderens Erklæring om Rigtigheden af de angivne Oplysninger paa et Sprog, som for- staas i Køberens Land. Til Brug ved Toldberegningen kan Told ­ væsenet, udover de almindelige Oplysninger, forlange særlige Oplysninger, f. Eks. om Fragt og Forsikring. Særlige Fakturablanketter (Toldfakturaer) an ­ vendes bl. a. ved Forsendelser til flere britiske Dominions og Kolonier. Disse Fakturaer sen ­ des i flere Eksemplarer til Varemodtageren. Bortset fra Konsignationsforsendelser til Ca ­ nada skal saadanne Fakturaer ikke legali ­

seres. Den Pris, Køberen skal betale, an ­ givet i den paagældende Møntsort, opføres i een Kolonne og i en anden anføres Va ­ rens HjemmemarkedBværdi paa Udførsels ­ tidspunktet i dansk Mønt. Oplysningerne idisse to Kolonner er i Reglen til Brug ved Udregning af eventuel Dumpingtold. Fakturaen indeholder desuden Erklæringer angaaende Værdiangivel ­ serne, hvilke Erklæringer skal underskrives af Eksportøren samt af et Vidne. Konsulatsfakturaer. Fakturaer, foi synet med Konsulatslegalisa tion, kræves til Brug ved Fortoldningen i de fleste syd- og mellemamerikanske Stater, De Forenede Stater, Liberia, Kina samt Portugal. Reglerne for den nærmere Udfærdigelse at Fakturaen er meget varierende for de forskellige Landes Vedkommende og maa nøje overholdes, hvis ikke Eksportøren vil udsætte sig for Boder Forsinkelser i Toldbehandlingen etc. Ved Legaliseringen maa som Regel medbrin ­ ges Originalfaktura og Konnossement, og An ­ givelserne i disse maa stemme nøje med An­ givelserne i Konsulatsfakturaen. 1 Reglen erlægges en Konsulatsfakturaafgift i Konsulatet samtidig med Legaliseringen; un ­ dertiden opkræves Afgiften, eller en Del deraf, først ved Varens Ankomst til Ankomsthavnen. I adskillige Konsulatsfakturaer findes en Erklæring, der skal underskrives af Ekspor ­ teren, og nvorved denne under Eds Tilbud erklærer, at de anførte Værdier er i nøje Over ­ ensstemmelse med Firmaets Beger. Rettelser, Raderinger eller Overstregninger maa ikke fin de Sted, ligeledes er det som Kegel forbudt at anvende Klammer, at efterlade uudfyldte Ste ­ der, anvende nogen Form for Forkortelser, benytte Betegnelsen „ditto 1 * eller Citations 1 tegn for derved at tilkendegivo, at en Angi ­ velse er fuldstændig tilsvarende den forud- gaaende. I flere syd- og mellemamerikanske Lande foreskrives det, at Varens Betegnelse i Kon ­ sulatsfakturaen skal være i nøje Overensstem ­ melse med de Varebetegnelser, der anvendes i Landets Indførselstarif og endvidere skal være forsynet med en Angivelse af det i Toldtarifen opførte Positionsnummer. Det er hensigtsmæs ­ sigt at faa disse Oplysninger gennem Impor ­ tøren, men de kan i Reglen ogsaa faas i det paagældende Konsulat, i Udenrigsministeriet eller i lndustriraadets Eksportbureau, hvor der findes Samlinger af Toldtarifer fra de fleste Lande. Opdager Eksportøren at have givet fejlagtige Oplysninger i Konsulatsfakturaen, maa der til det legaliserende Konsulat, i samme Antal Eksemplarer, hvori der er udstedt Kon ­ sulatsfakturaer, indsendes Rettelsesmeddelelser. Formularer til Konsulatsfakturaer kan som Regel faas i vedkommende Lands Konsulat. Oprindelsescertifikater tjener som Regel følgende toFormaal.Det første og mest almindelige er at tjene som Dokumentation for Toldvæsenet i Indførselslandet med Henblik paa Toldbehandling efter saadanne nedsatte Satser, som traktatmæssigt tilkommer Udfer- selslandet, eller med Henblik paa Indførsel under Kontingentsystemer, hvor dog i nogle Tilfælde særlige Kon tin ge n teri ngscer ti- ficater kræves udstedt (se nedenfor). Hvilke Varer, der kan fortoldes efter ned ­ satte Satser, vil fremgaa af Landenes Told ­ tarifer og med Hensyn til Kontingentering, af Fortegnelserne herover. Eksemplarer af saa-

danne Fortegnelser samt af Landenes Toldta ­ rifer findes bl. a. i Udenrigsministeriet og In- dustriraadet. Det andet Formaal er at give Indførselslandets Grænsesundhedsmyndigheder Oplysninger om Varens Oprindelsessted (Egn). Disse Certifikater kan da ofte udgøre en Part af de nedenfor under Særlige Attester omtalte Veterinær-eller Sundhedsattester. For Transitvarer bør som Regel til Brug ved Fortoldning efter de ovenomtalte lave Satser medfølge Oprindelsescertifikater fra Myndig ­ hederne i det Land, hvori Varen er frem ­ stillet. Paa Foranledning af Krigen er opstaaet Krav om særlige Oprindelsesbeviser indehol ­ dende Angivelse af, at kun en vis Procentdel af den eksporterede Vares Værdi er af fjent- lig Oprindelse. Nærmere Oplysninger kan Jaas i' Erhvervsorganisationerne. Her i Landet kan Oprindelsescertifikater ud ­ stedes bl. a. af: Dot danske Toldvæsen. (I København Told ­ bodens Havnekontrol, i Provinsen Told ­ kamrene). Grosserer-Societetets Komité, Børsen [K] (Tlf. ★ Cent. 5320). Industriraadet, Vestre Boulevard 18 [V] (Tlf. ★ Cent. 8100). Landbrugsraadet, Axelborg [V] (Tlf. ★ Cent. 5672). Provinshandelskammeret, Ved Stranden2 [K] (Tlf. ★ C. 14731). Dommeren og Sysselmændene paa Fær ­ øerne. Gebyrerne for Udstedelsen er lidt forskellige, som Regel 2 Kr. og ikke over 5 Kr. pr. Udfær ­ digelse. Formen for Oprindelsescertifikatet retter sig efter de Krav, der er stillet af Importlandets Myndigheder, og for nogle Landes Vedkommende er Konsulatslegalisering af Certifikaterne paa ­ krævet. Kontingenteringscertificater og Udførselstilladelser. . I Forbindelse med Udnyttelsen af de Ind- førselskontingenter, der ved Handelsaftaler opnaas for danske Varer i visse Lande, er det nødvendigt at lade Varerne ledsage af Kontingonteringscertificat. Saadanne udstedes forsaavidt angaar Industriprodukter af Indu ­ striraadet. For Landbrugsvarer udstedes Certificaterne af nedennævnte af Landbrugsministeriet ned ­ satte Udvalg eller Kontrolmyndigheder: Statskontrollen med Smør og Æg m. m. Landbrugsministeriets Osteeksportudvalg — Kvæg- og Kødudvalg — Baconudvalg — Fedteksportudvalg — Fjerkræeksportudv. — Kartoffeleksportudv. Endvidere er Udførslen af en Række Land ­ brugsprodukter betinget af særlig Udførsels ­ tilladelse, der maa indhentes hos det paagæl ­ dende Udvalg. Særlige Attester. I nogle Lande er det forbudt at indføre Varer, pakkede i Hø, Halm, andre raa Jordpro ­ dukter, eller i Sække, medmindre Forsendel ­ sen er ledsaget af særlige Attester, f. Eks. om stedfunden Desinfektion eller om, at Em ­ ballagen er ny. Ved Forsendelser til de paa ­ gældende Lande af Varer pakket paa anden Maade, kan det derfor anbefales at forsyne

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker