kraks vejviser 1940 handelskalender

Bestemmelser og Takster Adressaten ikke gor Krav paa selv at foretage Klareringen. Toldbehandling ved Postvæsenets Foranstaltning af Varer, der fortoldes efter Værdi, sker efter følgende Regler: 1. Adressaten maa drage Omsorg for inden Forsendelsens Ankomst at være i Besiddelse af Original- og Duplikat- Faktura, dateret og underskrevet af Sælgeren eller dennes befuldmægtigede Repræsentant her i Landet og indehol ­ dende eller være vedhæftet en nøjagtig Specifikation af Varerne samt Oplysning om Mærkning og Antal af Pakker, som hører til paagældende Forsendelse, og om Tidspunktet for Købet, Betalingsvilkaar og øvrige Salgsbetingelser. 2. Adressaten forsyner Duplikat-Fakturaen med Erklæring om, at han under Ansvar som for urigtig Angivelse indestaar for Fakturaens Rigtighed, samt for, at der ikke i de fak ­ turerede Beløb er fradraget Rabat for kontant Betaling eller anden særlig Rabat, som ikke udtrykkelig er anført i Fakturaen. Har saadanne Fradrag fundet Sted, uden at det fremgaar af Fakturaen, skal der i Erklæringen i Duplikat-Fakturaen gives Oplysning herom. 3. Adressaten fremsender straks efter Modtagelsen Duplikat- Fakturaen med Paategning som under Punkt 2 anført til Toldpostkontoret, Centralpostbygningen, Opgang E, der hos Adressaten vil søge tilvejebragt de yderligere Oplysninger, der muligvis maatte kræves ved Toldbehandlingen. For Toldbehandling ved Postvæsenets Mellemkomst op­ kræves der hos Adressaten foruden Arbejdsper.ge, 20 Øre, til Toldvæsenet tillige et Gebyr til Postvæsenet af 20 Øre pr. Forsendelse. Er Varerne værditoldbeskattede, erlægges et Ekstragebyr af 30 Øre. Pakker, der ønskes toldbehandlede ved Postvæsenets Foran ­ staltning kan efter Pladsforholdene kun henligge paa Central- postgaarden i 8 Dage: efter Udløbet af nævnte Frist henføres de til Toldboden i Amaliegade. (Postgodstoldforvaltningen). Se iøvrigt „Toldbehandling". Privat Transitoplag, se Transitoplag. Rejsegods toldbehandles paa vedkommende Jernbanestation resp. An ­ løbsplads efter Ankomsten uden skriftlig Angivelse ved Af ­ levering af Jernbanens Garantiseddel eller andet Adkomst ­ dokument. Den rejsende maa selv foretage det fornødne med Hensyn til Rejsegodsets toldmæssige Undersøgelse. I Tilfælde, hvor Rejsegods indgaar som Fragtgods, Ilgods el. lign., kan toldfri Indførsel ske mod, at den rejsende af ­ giver en skriftlig Forsikring paa Tro og Love om, at Varerne er hans Rejsegods og kun bestemt til hans eget Brug. Denne Forsikring skal affattes efter en særlig foreskreven Formular. Tara. Naar Varer skal fortoldes efter Vægt, er det Nettovægten, der lægges til Grund for Toldens Beregning, og ved Netto ­ vægt vil i Almindelighed forstaas selve Varens Vægt uden nogen Indpakning. Dog vil ifølge Toldlovens § 17 en Del forskellige Omgivelses- eller Bevaringsmidler og Omsvøb være at medregne til Nettovægten. Eksempelvis skal nævneb: Glas ­ flasker og andre Glasbeholdere samt Krukker; enkelte Om ­ svøb af Papir, Blære, Gummistof, Tinfolie og deslige; Poser af Lærred og deslige om Klæde og lignende Varer; Omsvøb af Halm om Glasvarer (dog ikke den løse Halm, hvori Glas ­ varer maatte være indpakkede); Æsker om Garn, Chokolade, Tændstikker o. s. v. og i det hele taget saadanne Omgivelses ­ midler, der i Detailhandelen almindelig sælges med selve. Varen. — Hvad den øvrige (ydre) Emballage angaar, har Loven for en stor Mængde Varer fastsat en vis Taraprocent, der fra ­ drages Bruttovægten ved Fortoldningen, f. Eks. for Fustager og Kasser 16 .°/o, for Metalbeholdere 12 °/ 0 , for Lærred o. lign. 2 °/ 0 . Afvigelse fra denne lovfæstede Taraberegning kan efter visse Regler finde Sted, saafremt en virkelig Undersøgelse af Nettovægten foretages.. For en Række Varer er det ved Told ­ loven bestemt, at Nettovægten skal udfindes ved virkelig Undersøgelse (Toldlovens §§ 16 ff.). I øvrigt er Tarabestem ­ melser angivet i Toldtariffen udfor de enkelte Varer. Tariferingsregler. Toldsatserne findes i Finansministeriets Bekendtgørelse af 11. Maj 1928 af Lov Nr. 108 af 29. Marts 1924 om Told ­ afgifterne m. m., saaledes som denne Lov er ændret ved for ­ skellige senere Love. Flere Toldsatser er dog yderligere ændret ved Love af 22 / 3 1930, «/ 4 1930, i»/ 10 1931, 2 ?/ u 1931, 2 ‘ / e 1932, i 5 /i 0 1932, 22 / ]2 1932, 2 i / 8 1933, 2 ’ / 4 1933 — jfr. kgl. Anordning af i 4 /e 1933 — , 9 / B 1933, 23 / 3 1934, 2 V 3 1935 3i/ 3 1936 og/3/ 4 1938. Om tvivlsomme Spørgsmaal kan man henvende sig i „Prøve ­ samlingen" paa Toldboden (i den saakaldte Guidekaserne, se Planen), $ Cent. 7124 & 11957. Tolden beregnes enten efter Vægt eller efter Værdi, i visse Tilfælde efter Rumfang (f. Eks. Liter for Vin paa Flasker, Kubikmeter for Tømmer). Saadanne Indførselsgenstande, som ifølge deres Beskaffenhed ikke kan henføres under noget af Tarif ­ fens andre Løbe-Nr., og saadanne, med Hensyn til hvilke Henførelsen af Toldvæsenet skønnes tvivlsom, fortoldes som „Unævnte Varer" med 7,5 °/ 0 af Værdien. Er flydende eller andre Varer, for hvilke der i Tariffen er fastsat forskellig

Toldvæsen 2692 afsluttes for Københavns Vedkommende med Overtoldinspekto- ratet og i Provinsen med det paagældende Toldkammer. Handelsstatistiske Anmeldelser. Ved Indførsel fra og Udførsel til Udlandet af Varer skal hen ­ holdsvis Modtageren og Afsenderen til Brug for Handelssta- tistiken afgive Oplysninger om Varernes Værdi, Art, Mængde m. v. efter nærmere fastsatte Kegler, hvoraf anføres de vig ­ tigste : Indgaaende Varer. a. For ikke-valutaberigtigede Varers Vedkommende afgives Op ­ lysningerne paa de i Henhold til Valutaordningens Bestem ­ melser krævede Frigørelsesdokumenter: Importattester, Ind ­ førselsanmeldelser og Anmeldelser om midlertidig Indførsel. Ved Indførsel af Varer, der falder ind under Valutaord ­ ningens Undtagelsesbestemmelser, og for hvilke der ikke udkræves Anmeldelse om midlertidig Indførsel, eventuelt Indførselsanmeldelse, samt ved Indførsel af Varer, der ikke omfattes af Valutaordningen (f. Eks. Transitgods paa gen- nemgaaende Fragtbrev), skal der ikke afgives handelsstati ­ stiske Oplysninger. b. Er Varerne valutaberigtigede paa et tidligere Tidspunkt, og de angives til Fortoldning, Oplæggelse paa Kreditoplag el ­ ler privat Transitoplag eller til Toldberigtigelsc fra de nævnte Oplag, afgives den statistiske Anmeldelse paa en særlig dertil autoriseret Blanket. Saadan Anmeldelse kræves dog ikke ved Transporter mellem Kreditoplag eller mellem pri ­ vate Transitoplag og ej heller ved Transporter fra private Transitoplag til Kreditoplag. Udgaaende Varer. Ved Udførsel af Varer — herfra dog undtaget Varer af den Art, der ved Indførsel her til Landet kan indgaa efter Va ­ lutaordningens Undtagelsesbestemmelser uden Afgivelse af An ­ meldelse om midlertidig Indførsel eller Indførselsanmeldelse — afgives de statistiske Oplysninger paa en særlig dertil autori ­ seret Blanket. De autoriserede Blanketter er til Salg i Bog- og Papirhan ­ delen. Klarering, se Toldbehandling. Kreditoplag har til Formaal — ligesom Transitoplag — at tjene til Fremme af Transithandelen, men medfører for den handlende tillige den Fordel, at de indførte Varer overgives ham til Opbe ­ varing under eget Værge og til fri Kaadi^hed paa en saadan Maade, at han ikke kommer til at staa i Forskud med Tolden paa Varer, som han endnu ikke har afsat, men kun er for ­ pligtet til at betale forfaldne Toldafgifter til de fastsatte Terminer. For Varer, som er belagt med Værditold, kan Toldkreditten dog ikke udstrækkes over l ’ / 2 Aar tillagt Tiden indtil nærmeste Kvartalsafregning. Varer, der forsendes fra Kreditoplag til Udland eller til andet Kreditoplag, fra ­ skrives paa Afsenderens Konto. Til Opnaaelse af Ret til at faa Varer paa Kreditoplag kræves for Københavns Vedkom ­ mende, at den paagældende har Borgerbrev som Grosserer, Vinhandler, Tømmerhandler o. s. v.; udenfor København kræ ­ ves Borgerskab som handlende paa det Sted, hvor Kredit ­ oplagsretten ønskes. løvrigt maa nærmere Oplysning søges hos det stedlige Toldvæsen, der ogsaa giver Underretning om, hvilke Varer der kan tages paa Kreditoplag, Afregnings ­ forhold m. v. Pakhusleje. Opbevaring af Varer i Statens Toldpakhuse eller paa Told ­ bodpladserne sker vederlagsfrit i indtil 8 Dage efter An ­ komsten. For indtil 15 Dage beregnes l / 4 Maaneds Pakhus ­ leje. Henligger Varerne udover 15 Dage maa der betales Pakhusleje ogsaa for de første 8 Dage og saaledes, at baade Oplæggelsesdagen og Afgangsdagen medregnes (ved søværts indgaaede Varer regnes som Regel som Oplæggelsesdag den Dag, paa hvilken Skibet paabegynder Losningen). Ved Bereg ­ ning af Pakhusleje regnes iøvrigt et Tidsrum af 15 Dage og derunder for en halv Maaned, et Tidsrum af over 15 Dage for en hel Maaned. Iøvrigt sker Maanedsberegning fra Dato til Dato. Pakhuslejen beregnes som Regel i Forhold til de oplagte Varers Vægt, til Dels ogsaa under Hensyn til deres Toldpligt, idet toldfri Varer ifølge Sagens Natur er paalagt særlig nøj Leje. Lejen betales, naar Varerne udtages fra Pakhuset eller bortføres fra Toldbod pi adsen. Henligger en Vare mere end 6 Maaneder fra Oplæggelsesdagen at regne, svares der for den efterfølgende Tid dobbelt Pakhusleje. Gods, der oplægges i Statens Toldpakhuse eller paa Told ­ bodpladserne, skal fraføres disse inden 1 Aar efter Udløbet af den Kålen derm aaned, i hvilken det er oplagt. Sker dette ikke, kan Toldvæsenet efter forudgaaende Bekendtgørelse i Statstidende lade Varerne bortsælge ved offentlig Auktion (se nærmere Toldlovens § 42). Postpakker toldbehandles og udbringes i Kbhvn. af Postvæsenet, forsaavidt

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker