kraks vejviser 1940 handelskalender

Bestemmelser og Takster

Toldvæsen

2691

C. Toldvæsen.

j. Prøvekontrollen. a. Kreditoplagskontor, b. Toldkassererkontor. c. Pakhuskontor (i Stuen), Toldbodens Spiritusbeskatningskontor 1. Sal), d. Prøvesamlingen og Fakturakontrollen. e. Toldbodens Tlavnetoldkassererkontor. f. Skibsmæglerkontorer, g. Toldbodens Havnekontrol, h. Arbejdspengekontoret og Arbejdsinspektoren. ~ Angivelse. i

Personbanegaarden: Den aim. Forretningstid for de ved Jernbanen tjenstgørende Tjenestemænd er den samme som den for Jernbanens Tjenestemænd fastsatte, Vareklarering — bortset fra Rejsegodsklarering — dog kun 8-16; Frdbg. og Nørrebro Toldsteder: 8-17; for Vareklarering: 8-167 4 . Frihavnen: Klarering i Vejerboden og Manufakturhuset samt Forsendelsesgodsvægten: 8-167 4 ; Brovægtene ved Vagtposterne 1, 2 og 14: 8-1 67 2 . Toldkassererkontoret: 8-17. Udkørselsportene fra Søndre Toldbod samt Frihavnens Told­ kammerport: 772-1774. Forsendelse af ikke toldberigtigede Varer. Naar en Vare, der ikke er toldberigtiget, forsendes til Ud ­ land eller Frihavn eller til andet Toldsted, skal skriftlig An ­ givelse udfærdiges af den, der har Dispositionsret over Godset: Udstederen af Angivelsen skal være en Toldvæsenet bekendt vederhæftig Mand, paa hvis Vegne dog ogsaa Prokurist eller Skibsmægler kan underskrive. Frihavnen i København (dog med Undtagelse af de paa Frihavnsterri ­ toriet værende industrielle Virksomheder,'til hvis Drift Told ­ væsenets Tilladelse skal indhentes, ligesom saadan" Tilladelse .skal indhentes for at lagre Vin og Spiritus dersteds) betragtes i alle Toldvæsenet vedrørende Forhold som Udland. For Tilførsel til og Udlevering fra private Lagre af særlig højt beskattede Varer er dog ved Finansministeriets Bekendtgørelse af 3. Nov. 1931 fastsat særlige Regler. Toldpligtige Varer kan derfor udfores til Frihavnen paa samme Vilkaar, som er gældende for saadanne Varers Udførsel til fremmed eller toldfrit Sted. (Dette gælder dog ikke ved Udførsel fra Kreditoplag af værditoldbeskattede Varer samt ved Udførsel af visse Varer mod Toldgodtgørelse i Henhold til særlig Bevilling; herom maa nærmere Oplysning søges hos det stedlige Toldvæsen). Frilager er — ligesom Frihavnen — bestemt til Oplagring af ufor- toldede Varer, der, saa længe de er henliggende der, behand­ les, som om de befandt sig udenfor Told territoriet, (dog med Undtagelse af Vin og Spiritus, for hvilke Varer, der ligesom for Frihavnens Vedkommende gælder særlige Bestemmelser), og der udredes da ingeh anden Betaling end den for Toldvæsenets Frilagere bestemte Lagerleje. Naar denne Leje bliver be ­ hørig erlagt, er Lagertiden ubegrænset. Frilagere er for Statens Regning indrettet i København (se Planen), Helsingør. Odense, Aarhus, Horsens, Aalborg og Esbjerg. For Adgang til Lager ­ rummene holdes i Kbbvn aabent: fra d. 1 / 4 - 30 / 9 Kl. 7-19 og fra d. 7io- 3 7s Kl. 8-19. Indenlandske og fremmede frigjorte Varer kan oplægges paa Frilager under fornøden Angivelse og paa Betingelse af, at Varerne derefter behandles som ufor- toldede. Udelukket fra Oplægning paa Frilagerer brandfarlige ætsende, stinkende, meget svære Varero. lign., og der er fast ­ sat en Maksimalgrænse for Belastningen. Lejemaal om Frilager

Enhver som helst Vare eller Genstand, der indgaar fra Ud ­ landet, skal underkastes Toldbehandling, uanset om den er toldpligtig eller toldfri. For at Toldbehandling kan finde Sted, skal der af Adressaten eller i dennes Navn udfærdiges en skriftlig Angivelse, der skal bogføres i vedkommende Told- regnskabsførerkontor. Berettigelsen til at udstede Angivelsen og derigennem disponere over Gods, som befinder sig i Told ­ væsenets Værge, er betinget af, at man er i Besiddelse af det fornødne Adkomstdokument (Konnossement, Postadresse ­ brev, Jernbanefragtbrev el. lign.). Om Angivelse af Varer, der skal fortoldes efter Værdi, se Værditold. Angivelserne kan paa Forlangende faas udfærdiget i vedkommende Told- regnskabsforerkontor uden Vederlag for Udfyldelsen (dog mod Betaling af Blanketten), men det vil fremme Ekspeditionen, at der medbringes en udfyldt og underskreven Angivelse. (Se ogsaa Kreditoplag og Postpakker). Brudeudstyr. Toldfrihed for Brudeudstyrsgenstande, der indføres fra Ud ­ landet,, kan af Toldstederne under visse Omstændigheder ind ­ rømmes den, til hvis Brug Genstandene er bestemt. Deklarationspligt. Redegørelse herfor findes i Finansministeriets Bekendtgørelse af 16. .luli 1931 med Tillæg af 20. Oktober 1932, angaaende Angivelse til Klarering af indførte Varer. Drawback* se Toldgodtgørelse. Emballage, se Tara. Flyttegods kan af den, der har været bosat i Udlandet mindst 1 Aar og flytter derfra for at bosætte sig her, indføres toldfrit. Til Flyttegods henregnes almindeligt Bohave samt Redskaber, der horer til Vedkommendes Næringsdrift, naar de paagældende Genstande bærer Spor af at være brugte, og naar de ind ­ føres for deres Regning og til Brug for dem, som allerede har afbenyttet samme. Herom skal der efter en bestemt For ­ mular afgives skriftlig Forsikring paa Tro og Love til Told ­ væsenet. Forretningstid. Paa Toldboden (se Planen ovenfor): Toldregnskabsførerkon- torerne 8-17. Toldopsynet: Ved Lossen og Laden samt Forsendelses ­ vægten: 8-17; ved Vareklarering i Fine Vægt, Grove Vægt, Postgodsvægten. Spiritusvejerboden, Jernskuret bg SøndreVægt samt Vejerboden paa Frilageret: 8-167 4 , paa Toldbodpladsen 8-16. I Havnedistrikterne inkl. Kalkbrænderidistriktet og Refs- haleoen saavel for Kontorerne som for Opsynet: 8-17. Jernbanen: Vejerboden: 8-167*; Pladsen (Klareringaf Varer:) 8-I672; Toldkassererkontoret og Pakhusforvaltningen: 8-17.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker