kraks vejviser 1940 handelskalender

Jernbanevæsen 2690 12 kg mod Betaling af 25 Øre — naar Kortet forevises ved Indleveringen af Godset, og dette eller, naar der er flere Styk ­ ker, et af Stykkerne er forsynet med et af Jernbanen udstedt Kontrol mærke, der paa Beg.æring udleveres sammen med Kort tet. For eventuel Overvægt betales halv Overvægtsfragt. lovrig- kan Rejsegods indskrives paa Kort mod Betaling af fuld Over ­ vægtsfragt for hele Vægten. For Barnevogne betales dog kun almindelig Rejsegodsfragt. Med Lyntog.Motortog ogelektriske befordres indskrevet Rej ­ segods kun i begrænset Omfang og i Lyntog kun mod Erlæg ­ gelse af dobbelt Indskrivningsgebyr. Til enkelte Tog (se Koreplanen) kan der ikke indskrives Rejsegods. Ved Indskrivning af Sygevogne og Rullestole samt saadanne trehjulede Cykler, som benyttes af Krøblinge, opkræves 50 Øre pr Stk. uanset Vægten og Befordrings-Afstanden. Ved Indskriv ­ ning paa almindelig Barnebillet opkræves 25 Øre. Til egentligt Rejsegods henregnes bl a.: Rejsetøj, Kufferter, Smaakasser o. lign., der indeholder Rejsefornødenheder; Ar ­ bejderes og andres Værktøj, Redskaber o. lign.; Prøvekasser, der medføres af Handelsrejsende; Sengeklæder; Kommoder med Klæder; Sygevogne og -stole, som syge Personer føier med sig; Barnevogne for medrejsende Børn. Under de for Rejse ­ gods gældende Former kan bl. andre Genstande endvidere indskrives Hunde og smaa Dyr af anden Art i Bure, Kasser, Kurve el. lign., Møbler samt Cykler uden Motor og Motor ­ cykler, hvis Brændstofbeholdere er forsynede med Udlobs ­ haner og tømte. For disse Genstande betales dog Overvægts ­ fragt af den fulde Vægt, henholdsvis særlige Takster (se Cykler). Jernbanen er ansvarlig for Rejsegods efter Reglerne for Fragt ­ gods (se Erstatning). Er ankommet Rejsegods ikke afhentet 24 Timer efter An ­ komsten, kræves O plagsp en ge (s. d.). Indskrevet Rejsegods, som skal passere Kbhvns Hovedbanegaard, kan ikke paaregnes viderebefordret med Tog. der afgaar under 15 Minutter efterG od ­ sets Ankomst til Stationen. Rejsesparebøger. Ved Henvendelse til Statsbanernes Ekspeditionssteder, Post ­ husene og Landpostbudene kan faas udleveret særlige Hejse- sparebøger. Naar 40 Stkr. 25 Øres Frimærker er indklæbet i Bogen, kan denne paa enhver Statsbanestation bruges i Stedet for et kontant Beløb af 10 Kr. ved Køb af Billetter eller Abonne ­ mentskort. Restaurationsvogne, se Spisevogne. Returbilletter, se Billetter. Selskabsrejser. For Selskaber paa mindst 4 Personer (ved Betaling for mindst 4 voksne), der samlet foretager en Rejse paa Statsbanerne over en Afstand, af m ; ndst 30 km, højst 270 km, og tilbage samme Dag, sælges særlige Gruppebilletter til 1. Klasse og Fæl ­ lesklassen med en Nedsættelse af °/ 0 i Enkeltbilletpriserne (eventuelt ogsaa i Hurtigtogstillæggene) for Rejserne frem og tilbage. Der udstedes en Gruppebill t fordet samlede Selskab. Billetterne udstedes ikke til lokale Rejser paa Færge- og Skibs ­ overfarter. Befordring med Lyntog er udelukket. løvrigt kan sluttede Selskaber, der ikke kan gøre Brug af Gruppebillet terne, bestille Befordring til nedsat Betaling efter Selskabsrejsetakst (30% Rabat i Enkeltbilletprisen for Af ­ stande indtil 270 km). Deltagernes Antal skal være mindst 20. Befordring med Lyntog maa ikke finde Sted. Sovevogne. Sovevognsbilletter til indenlandske Sovevogne samt til Sove ­ vogne fra Danmark til Udlandet kan bestilles paa alle Stats ­ banestationer udenfor Kbhvn., paa enkelte Privatbanestationer og i Rejsebureauerne (se Fag-R-gistret); til Sovevognene til Sverige og Norge endv. paa Østerport Station. Se Lomme ­ køreplanen „Danmarks Jernbaner*. Spisevogne løber i visse Hovedtog. I Lyntogene samt i Motoreksprestoget Nordpilen kan der, bortset fra enkelte Yderstrækninger, faas Drikkevarer samt smaa varme og kolde Retter. Stykgods (d. v. s. Gods, der ikke forsendes vognladningsvis) kan sendes som Fragtgods, Banepakke. Ilgods eller Ekspres ­ gods (s. d.). Sygetransport. Naar Syge ønskes befordrede med Jernbanen, maa der frem ­ lægges en Lægeattest, af hvilken det navnlig maa fremgaa, om Sygdommen er smitsom. Rejsen skal foregaa under til ­ strækkelig Ledsagelse. Personer, som er eller antages at være angreben af nogen af de Sygdomme, der efter Lovgivningen altid bliver Genstand for offentlig Behandling, er udelukkede fra Befordring. Svgebefordring kan ikke finde Sted med Lyntog. For særskilte lukkede Godsvogne til Befordring af Syge be ­ tales 8 Stkr. Billetter til Fællesklassen (dog mindst 12 Kr.) samt eventuelt 8 Hurtigtogsbilletter. To Ledsagere kan med ­ følge i Vognen uden særlig Betaling, ligesom Sengerekvisitter og andre Fornødenheder til den Syges Bekvemmelighed frit kan medfores. For særskilte Kupéer betales almindelig Billetpris for hver rejsende, mindst 4 Billetter, samt even ­ tuelt Hurtigtogsbilletter. Føres Kupéen undtagelsesvis over

Bestemmelser og Takster Færgeoverfarter, skal mindst betales for 8 Billetter for bele Befordringsstrækningen til den Vognklasse, der benyttes; hertil kommer eventuelt 8 Hurtigtogsbilletter. Særtog • afgives efter Bestilling, men kun, for saa vidt Jernbanens Lejlighed tillader det. Der kræves et Depositum af 30 Kr. Mindstebetalingen er 4 Kr. pr. km, mindst 150 Kr., for Motor ­ særtog dog kun 3 Kr. pr. km, mindst 100 Kr. Betalingen er ­ lægges forud Særtog til Hen- og Tilbagerejse betragtes som 2 Særtog, der dog kan bestilles under eet og mod Erlæggelse af enkelt Depositum. Særtog kan ogsaa bestilles til Godsbe ­ fordring. Tabte Sager, se. Fundne Sager. Takster.. Angaaende Takster, der ikke er nævnt i denne Afdeling henvises til de forskellige Køreplaner samt de af Statsbanerne udgivne „Reglementariske Bestemmelser og Takster for Be ­ fordring af Personer m. m. “ , „Reglementariske Bestemmelser og Takster for Befordring af Gods m. m. “ og „Reglementari ­ ske Bestemmelser og Takster for Befordring af levende Dvr “ , der kan købes paa Stationerne. Tilbringning af Gods. Fra de Stationer, hvor Jernbanen har indrettet Vognmands ­ kørsel, tilbringes (med visse Undtagelser — se Afhentning) Stykgods med tilhørende Fragtbreve Adressater indenfor den for Kørselen fastsatte Kreds efter en Takst, hvorom Opslag skal findes i Godsekspeditionen. Godset betragtes som til ­ bragt, naar det er aflæsset udenfor Adressatens Hjem eller Pakhus, og Adressaten er underrettet herom. Adressaten er forpligtet til at modtage Godset hver Søgnedag mellem Kl. 7 og Kl. 17. Ønsker en Modtager selv at afhente Gods, maa Anmeldelse herom ske til vedkommende Station i København ved skriftlig eller personlig Henvendelse (se Afhentning). Banepakker tilbringes gratis. Timebilletter, se Bybanobilletter. Togbilletter til takstmæssig Betaling udstedes af Togpersonalet paa visse Havnebaner samt ved Rejser fra ubetjente Ekspeditionssteder og Stoppesteder uden Billetsalg Hejsende, der benytter Motoreksprestoget Nordpilen mellem Padborg og Aarhus II, skal lose Pladsbillet i Toget. Om Prisen, se Motor-Ekspiestogi t Nordpilen. løvrigt kan en rejsende, der snarest muligt efter at være steget ind i Toget uopfordret anmelder for Togpersonalet, at han mangler Rejsehjemmel eller vil benytte en højere Plads, end hans Hejsehjemmel giver ham Adgang til, kræve en Billet eller Tillægsbillet til aim. takstma'ssig Pris med Tillæg af Billettens eller Tillægsbillettens Pris, dog ikke ud over 50 0. Naar den ovennævnte Betingelse ikke opfyldes, vil den, der træffes uden Billet eller med Billet til en lavere Vogn ­ klasse, have at erlægge dobbelt Betaling for Pladsen, dog ikke under 5 Kr. Toldpligtigt Gods afleveres af Jernbanen til Toldvæsenet, hos hvilket Adressaten selv maa afhente det. (Se under Toldvæsen, Art. Toldbehand ­ ling 2). Tomt Returgods, se Emballage. Transportagenturet, Bernstorffsg. 20 E] Ilverd. 9 — 17 $ ★ Cent 4 '0, Lokal 641. Oplysning om Takster og Befordringsfor ­ hold in. m. Udlevering af Gods. Gods udleveres kun til Adressaten eller hans Bud mod Forevisning af det indløste Fragtbrev og mod Kvittering for Modtagelsen. Vognladningsgods betragtes som udleveret, naar Vognen er stillet til Adressatens Raadighed, Stykgods, naar det er afleveret til Adressaten, eller naar denne "har taget en Del af det hjem. Ugekort (ikke at forveksle med Otte Dages Kort, s. d.). Ugekort med Gyldighed i 7 Dage udstedes for bestemte, navn ­ givne Peisoner til een daglig Hen- og Tilbagerejse med alle planmæssige Teg mellem to opgivne Ekspeditionsst« der inden ­ for en Alstand af 120 km, dog ikke til lokale Rejser paa Kbhvns Bybane. Kortene udstedes kun til Fællesklassen. Pri ­ sen er */« af Prisen for et 1-Maanedskort (dog højst Prisen for 6 Dobbeltbilletter) mellem de paagældende. Ekspeditionssteder. For Personer, der ikke er fyldt 18 Aar, udstedes Kortene til halv Pris. Befordring med Lyntog kan ikke finde Sted. Vognbestilling til Godstransport kan ske skriftligt, pr. Telegraf eller pr. Te ­ lefon. Skriftlige Bestillinger skal indgives paa dertil bestemte Blanketter. Bestillingen pr. Telegraf eller Telefon skal være saa fyldig, at vedkommende Station sættes i Stand til paa Bestillerens Vegne at udfylde Bestillingsblanketten. Bestilte Vogne skal være færdiglæssede til Afgang og fyldestgørende Fragtbreve over dem afgivne senest 24 Timer efter, at Vog ­ nene er stillet til Forsendernes Raadighed.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker