kraks vejviser 1940 handelskalender

Bestemmelser og 1 Takster Fuglehakken Billetsalgssted, Borups Allé [ n ] Gh. 4730. Lyngbyvej Station, Lyngbyv. |ø] Ryv. 3965. Indlevering af Banepakker fra 5 l /,-24. Hvidovre Billetsalgssted, Hvidovrev. Hvidovre Hvidovre 538. Indlevering af Banepakker fra 5 1 / 2 -24. Kupéer kan, saafremt Driftsforholdene tillader det, bestilles (dog ikke i Lyntogene) for en Betaling for saa mange Personer, som der er Plads til i Kupéen. Vognen føres ikke over Færgeoverfarter. Kuponbillethæfter til Rejser i Ind- og Udland udstedes af Danske Statsbaners Rejsebureau ved Københavns Hovedbanegaard og i private Rejsebureauer. De kan bestilles paa enhver Statsbanestation. Kvittering for indleveret Gods kan fordres enten paa særlig Blanket eller i særlige af Jernbanerne udgivne .Kvitteringsbøger, der faas paa Stationerne for 50 Øre pr. Stk., eller ved Udstedelse af Fragtbrevsduplikat. Kødtransport, se Letfordærvelige Varer. Køretøjers Befordring. Vogne for Personer, Gods eller Dyr samt Traktorer (Tipvogne og Tipvognskasser betragtes som Arbejdsredskaber) modtages til Befordring med Ilgods- eller Fragtgods-Fragtbrev (se Fragt ­ brev). Befordringen kan kun forlanges udført paa aabne Jernba ­ nevogne, og Afsenderen maa selv skaffe Køretøjerne tildækket (se dog under Presenninger). Indlæsningen paahviler Afsenderen, derligeledesmaasørge for UnderlagunderKøretøjernesHjul samt for Fastbinding og Forkiling af Køretøjerne. Aflæsningen paa ­ hviler Modtageren, men kan ske ved Jernbanens Foranstalt ­ ning paa Afsenderens eller Modtagerens Regning og Risiko, naar Afhentning ikke er sket ved Afhentningsfristens Udløb (d. v. s. 24 Timer efter, at Jernbanen har givet Underretning om Ankomsten). Letfordærvelige Varer befordres, naar de indleveres med Fragtgods-Fragtbreve, baade som Styk- og Vognladningsgods med samme Hurtighed som Ilgods, men mod Fragtberegning efter Fragtgodstakst. Ind ­ leveres de som Ekspresgods (o: som Stykgods med Ekspresgods- Fragtbrev), regnes der for fersk Fisk Fragt som for alminde ­ ligt Ilstykgods og for andre Varer Ilgodsfragt med Tillæg af 50 o/ o . Fersk, ikke tilberedt, uemballeret Kød transporteres i Jern ­ banens med Ophængningsapparater forsynede Kod vogne. De særlige Bestemmelser om Befordring af letfordærvelige Varer og om Fragtberegningen for disse kommer kun til An ­ vendelse, naar de indleveres med Fragtbreve, der med en enkelt Undtagelse ikke omfatter andet Gods. „Reglementariske Bestemmelser og Takster for Befordring af Gods m. m. “ , der kan købes paa Stationerne, giver Oplys ­ ning om, hvad der henregnes, under „letfordærvelige Varer 1 *, og om Fragttaksterne. Om Ind- og Udlevering i Kbhvn., se Jernbanestationer. Ligtransport. Lig, der befordres med Jernbaneij, skal være lagt i en stærk Kiste. Anmeldelse om Befordring at Lig skal ske 12 Timer forud. Fordres der Befordring med Iltog, Ilgodstog eller visse Persontog, skal Liget befordres med Ilgods-Fragtbrev, ellers med Fragtgods-Fragtbrev. Fragten skal forudbetales. Liget skal afhentes inden 8 Timer efter Ankomsten til Bestemmel ­ sesstationen ; finder Ankomsten Sted efter Kl. 12, skål Afhent ­ ning finde Sted inden Kl. 9 næste Morgen.. Befordringen sker i lukket Godsvogn, men kan ogsaa ske i særlig dertil indrettet Salonvogn. Lyntog. Med Lyntogene befordres kun rejsende, der er i Besiddelse af Rejsehjemmel til Hurtigtog, og som (med enkelte Und ­ tagelser) er forsynet med Pladsbillet. Pladsbillet til Lyntogene koster 2 Kr. til 1. Klasse, 1 Kr. til Fællesklasse, ved Rejse mellem to jyske Stationer — dog ikke ved Rejse udover Fredericia — koster Pladsbilletten kun 1 Kr. til 1. Kl. og 50 Øre til Fællesklasse.. Pladsbillet kan mod et Forudbestil- lingsgebyr af 50 Øre forudbestilles paa alle Statsbanestationer (i København dog . kun paa Københavns Hovedbanegaard), Pladsbestillingskontoret $ ^-C. 15505) fra 14 Dage før Afrejse ­ dagen; til Rejse 21. — 28. December kander dog forudbestilles fra den 1. Oktober og til Rejse Tirsdag for Paaske — Tirsdag efter Paaske fra den 15. Januar. — se iøvrigt Lommekøre ­ planen „Danmarks Jernbaner 11 . Maanedskort udstedes til 1. Klasse og Fællesklassen for bestemte navn ­ givne Personer: a. til Rejser mellem to eller flere opgivne Ekspeditionsteder indenfor en samlet Afstand af højst 120 km. Depositum 2 Kr. Abonnement paa et Maanedskort (ogsaa Ratekort)

Jernbanevæsen kan afsluttes med Løsning af et 14 Dages Tillægskort. b. til Rejser mellem samtlige Statsbanestationer. Depositum 5 Kr. Betalingen erlægges i Almindelighed forud tor hele Gyl- dighedstiden, dog kan Kortene ogsaa faas mod Ratebeta ­ ling, d. v. s. Kortene udstedes og betales for 1 Maaned ad Gangen. Paa Forlangende udleveres sammen med de under b. nævnte Kort et Kontrolmærke til Brug ved Ekspedition af Rejsegods, se Rejsegods. Ved Bestilling af Kort skal afleveres et Foto ­ grafi af Abonnenten. Motor-Eksprestoget Nordpilen. Med Nordpilen befordres kun rejsende, der er i Besiddelse af Rejsehjemmel til Hurtigtog, og som (med enkelte Undtagelser) er forsynet med Pladsbillet. Pladsbillet til Nordpilen koster ved Rejse ikke udover Kolding 1 Kr. til 1. Kl. oa - 50 Øre til Fælles ­ klasse, ved Rejse udover Kolding 2 Kr. til 1. Kl. og 1 Kr. til Fællesklasse. Ved Forudbestilling opkræves et Forudbestillings- gebyr af 50 Øre. Pladsbillet kan ikke forudbestilles i Retningen Flensburg — Frederikshavn. Om Forudbestillingstiderne se under Lyntog. Mærkning, se Indpakning. Oplagspenge for ikke rettidigt afhentet Rejsegods regnes for hvert påbe ­ gyndt Døgn efter Afhentningsfristens Udløb med 20 Øre pr.Stk. For Cykler uden Motor regnes dog 25 Øre og for Motor ­ cykler 50 Øre pr. Stk. for hvert paabegyndt Døgn efter Af ­ hentningsfristens Udløb. Endvidere betales efter en vis Frists Udlob Oplagspenge for ikke afhentet Ekspresgods samt II- og Fragtstykgods og for Stykgods, til hvis fuldstændige Indlevering, der medgaar over 24 Timer. OpJysningstelefon vedrørende Personbefordringen, X 1 ★ Cent. 1701, besvarer uden Forbindende Forespørgsler hele Døgnet. Vedr. Godsbefordring, se Transportagenturet og Jernbanestationer. Otte Dages Kort udstedes, saa vidt muligt med 3 Dagtimers Varsel, til Rejser mellem samtlige Stationer til en Pris af 52 Kr. 50 Øre for 1. Kl. og 35 Kr. for Fællesklassen. For Børn indtil det fyldte 10. Aar udstedes Kortene til halv Pris. Depositum 5 Kr. Foto ­ grafi af Abonnenten skal afleveres ved Bestillingen. Perronbilletter. Paa nogle Stationer tilstedes Adgang tilPerroner for dem, der ikke er forsynet med Rejsehjemmel, kun mod Losning af Perron ­ billet (20 Øre pr. Stk.) i Kbhvn. løses en Bybanebillet til sam ­ me Pris i Stedet for en Perronbillet. Perronkort kan mod Betaling af 6 Kr. og Depositum af 50 Øre udstedes for 3 Maaneder. Paa Kbhvns Hovedbanegaard er Adgangen til Ventesalene fri, men der maa løses Billet til Perronerne. Pladsbilletter, se Gennemgaaende Personvogne, Lyntog, Motor- Eksprestoget Nordpilen og Togbilletter. Pladsbestillingskon ­ toret, Kbhvns Hovedbanegaard -fr Cent. 15505. Kontortid Kl. 7-23 ‘ / 2 . Presenninger til Dækning af Gods under Jernbanetransport kan leveres af Jernbanen mod Betaling efter en fastsat Takst. Forsen ­ derne er i alle Tilfælde, hvor Jernbanens Presenninger bru ­ ges, pligtige at erstatte den Skade, der maatte paaføres Presen ­ ningerne af det Gods, til hvis Dækning de er brugt. Ratekort, se Maanedskort. Rejsebureau, Danske Statsbaners. Vesterbrog. 7, ved Hovedbanegaarden, Kbhvn. V $ Cent. 1126, Omstilling til alle Afdelinger. Sove ­ vognsbestillingen $ Cent. 1521. Kontortid Hverdage Kl. 9 — 17, Søn- og Helligdage Kl. 9 1 /, — 12. (Se endv. Fag-Reg. u. Rejse ­ bureauer). TelegramaJr. : „Statsreise 1 *. Rejsegods. I Personvognene kan frit medføres Rejsetøj og mindre Rejse ­ genstande, som ikke volder Besvær ved deres Beskaffenhed eller Lugt, og som kam anbringes under eller over den rej ­ sendes Plads (Haandbagage). Andet egentligt Rejsegods har den rejsende, der er forsynet med almindelig Billet, Ret til at fordre indskrevet og befordret saaledes, at der for en Vægt af indtil 25 kg betales e,t Indskrivningsgebyr af 50 Øre (paa en Barnebillet kan indskrives indtil 12 kg for 25 Øre). Vejer Godset mere end 25 kg, henholdsvis 12 kg, erlægges Overvægts ­ fragt for den overskydende Vægt. Overvægtsfragten bevæger sig fra 25 Øre (indtil 25 km) til 160 Øre (over 441 km) pr. 5 kg. Indehavere af Abonnementskort til Rejser mellem samtlige Sta ­ tioner kan faa befordret et eller flere Stykker egentligt Rejsegods, der ialt ikke vejer mere end 25 kg, mod Betaling af 50 Øre uanset Afstanden — for 8 Dages og 15 Dages Kort til halv Pris for Børn

2689

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker