kraks vejviser 1940 handelskalender

Jernbane væsen

Bestemmelser og Takster

2688

Kbhvns Godsbanegaard, E X Cent. 8'269 & 11269. Ekspeditionen for afgaaende Gods. I Ekspeditionen for afgaaende Gods, (Indgang Ho ­ vedbygningen Ved Hallerne 8, Cent. 5421) betales Fragt for Ilstykgods, letfordærvelige Varer og tomme brugte Mælke ­ beholdere til Sjælland — Lolland — Falster og Udlandet via Gedser, Halsingborg og Malmo, Fragtstykgods, vognladningsvise For ­ sendelser, levende Dyr samt Køretøjer; Salg af Godsfrimærker i hele Ark. Ekspeditionen giver Oplysning om alle Forhold vedrørende afgaaende Gods. Afgaaende Stykgods indleveres saaledes : Paa Ilgod s pak huse t (Bernstorffsgade 38, X 1 Palæ4312x): Efternævnte Arter Gods, men kun forsaavidt det er bestemt for Jylland — Fyen og Udlandet via Padborg: Ilgods, letfor ­ dærvelige Varer (ogsaa paa Fragtgods-Fragtbrev), tomme brugte Mælkebeholdere (ogsaa paa Fragtgods-Fragtbrev) samt Bane ­ pakker. Paa Ilgodspakhuset betales Fragten for det der ind ­ leverede Gods samt for Lig, ligesom Salg af Godsfrimærker sker der. Paa Pakhuset for afgaaende Gods (Indgang gennem Kolonaden Hovedbygningen Ved Hallerne 10, X Cent. 2875): Ilstykgods, letfordærvelige Varer, tomme brugte Mælkebehol ­ dere og Banepakker til Sjælland — Lolland — Falster og Ud ­ landet via Gedser, Halsingborg og Malmo og al Slags Fragt ­ stykgods med de under Ilgodspakhuset nævnte Undtagelser). (Banepakker til Sjælland, Lolland og Falster indleveres med Fordel paa Kbhvns Hovedbanegaard). AfgaaendeVognladningsgods: Seunder„Vognekspeditionen “ . Ekspeditionen for ankommende Gods. I Ekspeditionen for ankommende Gods, (Indgang Hovedbygningen Ved Hallerne 12 X ★ Cent. 14991) udleveres Fragtbreve paa alle til Godsbanegaarden ankomne Sendinger saavel Stykgods (se dog „Emballageafdelingen 14 ) som Vognlad ­ ningsgods samt Følgesedler paa ankomne Banepakker. Eks ­ peditionen giver Oplysninger om alle Forhold vedrørende an ­ kommet Gods. Paa Pakhuset for ankommende Gods (Indgang gen ­ nem Kolonaden Hovedbygningen Ved Hallerne 10, X Cent. 8274) udleveres med Undtagelse af Toldgods og brugt Emballage alt indgaaet Stykgods samt Banepakker. Paa Emballageafdelingen (Indgang Kalvebod Bryg ­ ge, X Cent. 8149) udleveres brugt' Emballage som Stykgods med Undtagelse af tomme brugte Sække, der udleveres paa Pakhus I. Henliggende Fragtbreve udleveres paa Kontoret paa Emballageafdelingen. Paa Toldboden ved Godsbanegaarden, Kalvebod Brygge 32 — 34, udleveres indgaaende Toldstykgodssendinger. Indgaaende Vognladningsgods : Se under„Vognekspeditionen “ . I Vognekspeditionen (Indkørsel fra Kalvebod Brygge 38, X Cent. 8267 & 8268) bestilles Vogne til alle Forsendelser af Vognladningsgods, levende Dyr, Køretøjer og Lig fra Gods ­ banegaarden med tilhørende Havnebaner, undtagen til saa- danne Forsendelser, der ønskes afsendt fra Statsbanernes Eks ­ peditionssted paa Kvægtorvet, i hvilket Tilfælde Vogne be ­ stilles direkte hos det forannævnte Sted. Ind- og Udlevering af vognladningsvise Forsendelser — undtagen tilog fra Havne ­ banerne — sker fra Vognekspeditionens Læssespor. Paa Kvægtorvsstationen (Indgang fra Kvægtorvsgade X Cent. 2809) ind- og udleveres Fragtbreve paa Vogne fra og til denne Station. Ind- og Udleveringstider paa Godsbanegaarden. Indlevering: Hverdage: Ilgods, Banepakker og letfordærvelige Varer fra Kl. 8 — 18, almindeligt Fragtgods fra Kl. 9 — 18 og Vogn ­ ladningsgods fra Kl. 7 — 18. Søn- og Helligdage : Ilgods, Banepakker og letfordærve ­ lige Varer fra Kl. 8 — 9 og Kl. 16 — 17, for almindeligt Fragt ­ gods ingen Indlevering. Udi evering: Hverdage: Ilgods og Banepakker fra Kl. 7 — 21, letfor ­ dærvelige Varer fra Kl. 6 — 21, almindeligt Fragtgods (baade Stykgods og Vognladningsgods) fra Kl. 7 — 18, brugt Emballage fra Kl. 7— 16, Toldgods fra Kl. 8 — 17 (Klarering dog kun til Kl. 16,15). ,, r „ n Søn- og Helligdage: Ilgods og Banepakker fra Kl. 7 — 9 og 16 — 17, fersk Fisk, Gær og Mælk fra Kl. 6 — 21, andre letfordærvelige Varer fra KJ. 6-9 og Kl. 16-21, almindeligt Fragtgods, brugt Emballage og Toldgods: Ingen Udlevering. Grundlovsdagen betragtes som Helligdag fra Kl. 12 og Jule ­ aftensdag fra Kl. 14, naar disse Dage falder paa Hverdage. Nørreport Station, Hj. af N-Voldg. og Frederiksborgg. K Æ Cent. 3803. Billetsalg. Bestilling af Abonnementskort og Bil- thæfter, X By 3291. Banepakker til Stationer paa Nord- og Kyst ­ banen med tilsluttende Privatbaner kan indleveres i Sta ­ tionens Garderobe. For Ekspeditionen betales for hver Pakke et Gebyr udover den almindelige Takst. løvrigt kan der fra og til denne Station ikke ekspederes Gods m. m., heller ikke Rejsegods. .

østerport Station, Østerbrog. [ø) X Cent. 4768. Billetkontor og Rejsegodsekspedition X Cent. 2928. Be ­ stilling af Abonnementskort og Billethæfter. Rejsegods, Indle ­ vering af Ekspresgods og Banepakker. Godsekspedition: Søndre Frihavnsvej, (for gaaende tillige Adgang fra Østerbrogade) XCent.4769. Ind- og Udlevering til og fra alle Stationer af Ekspresgods og Banepakker; Ilgods, letfordærvelige Varer, Fragtgods, levende Dyr og Koietøjer samt Lig. Ind- og ^leveringstider: Hverdage: fra Kl. 7 — 18, Søn- og Helligdage — kun Ekspresgods, Ilgods, Banepakker og letfor ­ dærvelige Varer — fra Kl. 7 — 9 og Kl. 16 — 17. I Vognekspeditionen X Cent. 9132 bestilles Vogne til alle Forsendelser af Vognladningsgods, levende Dyr, Køretøjer og Lig>. Kbhvns Frihavns Station, Dampfærgevej Frihavnen, [o] XCent. 8345. Billetsalg og Ekspedition af Rejsegods til og fra Kbhvns Boulevardbane og Sverige. Ekspedition af alt Vognladningsgods fra og til Fiihavnen og af alt Stykgods fra og til Frihavnen med Undtagelse af berigtige! Toldstykgods fra Frihavnen via Øster ­ port. Nørrebro Person- og Godsstation, Stationsforstanderen X Taga 4732. Personstationen Norrebrogade, E) X Taga 4731. Billetsalg. Bestilling af Abonnementskort og Billethæfter. Ekspedition af Rejsegods. Udstedelse af Billetter til Rejse fra Kbhvns Hovedbgd. til alle Stationer. Indlevering af inden ­ landsk Ekspresgods og af Banepakker til Sjælland, Falster og Lolland og efter Kl. 18 til hele Landet. Godsstationen, Mimersg. 120, El Hjørnet af Borgmestervangen. Ind- og Ud ­ levering af alt Gods, (Ekspresgods, Banepakker, Ilgods og Fragtgods) samt Køretøjer, levende Dyr og Lig. Ind- og Udleveringstider: Hverdage fra Kl. 7 — 18, Søn- og Helligdage kun Ekspresgods, Ilgods, Banepakker og let ­ fordærvelige Varer fra Kl. 7 — 9 og Kl. 16— 17. Godsekspeditionen (Omstilling til Godsekspeditøren) X Cent. 14734 samt (Omstilling til Reklamationskontorct) X Cent. 14790. I Vognekspeditionen, X Cent. 11322 bestilles Vogne til alle Forsendelser af Vognladningsgods, levende Dyr, Koretøjer og Lig. Valby St., Mellemtoftev. Valby, X Cent. 9461. Billet ­ salg, Bestilling af Abonnementskort og Billethæfter. Eks ­ pedition af Rejsegods og Banepakker samt Indlevering af Ekspresgods. Udstedelse af Billetter fra Kbhvns Hovedbgd. til alle Stationer udover Roskilde. Endvidere kan paa den her ­ værende Byindleveringsstation, aaben Søgnedage 9-18, indle ­ veres II- og Fragtstykgods. For Ekspedition af saadant Gods betales et Tillæg til Fragten. S-Banestationen, Toftegaards Allé, Valby X Vb. 4025. Kun Personekspedition. Frederiksberg St. Personstationen, Falkoneralle E, Billetkontor og Rejse ­ godsekspedition. Salg af Billetter til Stationer paa Nord-, Kyst- og Frederikssundsbanen med tilsluttende Privatbaner. Endv. Udstedelse af Billetter til Rejse fra Kbhvns Hovedbgd. til alle Stationer. Bestilling af Abonnementskort og Billet ­ hæfter. Ind- og Udlevering af Rejsegods. Indlevering af Banepakker. Ind- og Udlevering af Ekspresgods udenfor de Tider, Godsekspeditionen er aaben. Telefonisk Henvendelse sker til X Cent 107 & 8924. Inspektions- og Vognbestilli ngskontor, Solbjergv. 10A E XCent. 107 & 8924. Bestilling af Vogne til alle For ­ sendelser af Vognladningsgods, levende Dyr, Køretøjer og Lig. Godsekspedition, Falkoner Allé X Cent. 12147 og 11315. Ind- og Udlevering af Ekspresgods, Ilgods, letfordærvelige Varer og Fiagtgods samt levende Dyr, Køretøjer og Lig. Ud ­ levering af Banepakker. Ind- og Udleveringstider: Hverdage fra 7-18; Søn- og Helligdage — kun Ekspresgods, Ilgods, Banepakker og letfordærvelige Varer — fra 7-9 og 16-17. Vanløse St, Jernbane Allé Vanløse, X Damsø 65. Billet ­ salg. Bestilling af Abonnementskort og Billethefter. Ekspedi ­ tion af Rejsegods, Ekspresgods og Banepakker. Ind- og Ud ­ levering af Ilgods og Fragtgods samt Køretøjer, levende Dyr og Lig. Ind- og Udleveringstider : Hverdage Kl. 7 — 18; Søn- og Helligdage — kun Ilgods, Banepakker og letfordærvelige Varer — Kl; 7 — 9 og 16 — 17. Vigerslev Godsstation, Vigerslevvej 107 Valby. X Valby 1325 Ekspedition af Vognladningsgods. Enghave Station, S-Boulevard E X Cent. 11778. Indleve ­ ring af Banepakker fra 5-24.

Dybbølsbro Billetsalgssted, E X Palæ 5897. Vesterport Billetsalgssted, ly] X Palæ 4593. Nordhavn Billetsalgssted, Østbaneg. [ø] X 0 4208.

Svanemøllen Billetsalgssted, Borgervænget [ø] X Ryv. 3852. Godthaabsvej Station, Godthaabsvej, E X Gh« 7246. Ind ­ levering af Banepakker fra 5 1 /2 ’ 24.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker