kraks vejviser 1940 handelskalender

Jembanevæsen

Bestemmelser og Takster

2687

Til Rejse 21. — 28. December kan Pladsbilletter forudbestilles fra den 1. Oktober, og til Rejse Tirsdag for Paaske — Tirsdag efter Paaske fra den 15. Januar. Mellem København og Nakskov løber gennemgaaende Per ­ sonvogne, 1. og Fællesklasse, i visse Hurtigtog. (Se iøvrigt Lommekøreplanen „Danmarks Jernbaner 1 *). I Forbindelse med Udlandet løber fra og til Københavns Hbg. gennemgaaende Personvogne saaledes: Til, henh. fra, Oslo, 1., 2. og 3. Klasse i Dag- og Nathurtig- togene. Til Stockholm o. Gøteborg og fra Stockholm o. Malmo, 2. og 3. Klasse i Daghurtigtogene. Til, henh. fra, Berlin o. Gedser, L, 2. og 3. Klasse i Dag- og Nathurtigtogene. ,, „ „ Hamburg o. Gedser 1., 2. og 3. Klasse! Dag- og Nathurtigtogene. „ „ „ Paris o. Padborg-Hamburg-Koln, fra Køben ­ havn om Morgenen, i København om Aftenen (Sovevogn om Natten). Om Priser og Forudbestilling af Pladsbilletter til disse Vogne, se Lommekøreplanen „Danmarks Jernbaner". Glemte Sager, se Fundne Sager. Godsekspeditioner, kbhvnske Jernbanestationers, se Jern ­ banestationer. e Godsbefordring. Om de forskellige Befordringsmaader se Ekspresgods, Fragt ­ gods, Banepakker, Ilgods, Letfordærvelige Varer, Rejsegods. Gruppebilletter, se Selskabsrejser. Haandbagage, se Rejsegods. Handelsstatistiske Anmeldelser skal, med ganske faa Undtagelser, paa dertil anordnede Blanketter udfærdiges ved Udførsel af Gods til Udlandet. Den forlangte Værdiangivelse kan om ønskes afgives i lukket Konvolut. Hunde. For en Hund, der medføres af en rejsende, løses samme Billet som for et Barn under 10 Aar paa Fællesklassen. Hunde maa kun medtages i almindeligPersonkupé,naarden ellerdePersoner, de tilhører, har udelukkende Raadighed over Kupéen. Iøvrigt henvises Hunde og deres Ledsagere til særlige Hundeku ­ péer, eller Hundene anbringes (bundne) i Pakvognen. Hurtigtogsbilletter, se Billetter. Ilgods (Ilgods-Fragtbrev) Stykgods, hvis enkelte Dele ikke vejer mere end 250 kg, og ikke er mere end 2 m lange og 1 m høje og brede, samt Vognladningsgods kan sendes med fremskyndet Hastighed som Ilgods. Taksten er omtrent det dobbelte af Fragtgodstaksten, Mindstefragt for Ilstykgods: 60 Øre. Om Ind- og Udlevering af Ilgods i Kbhvn., se Jernbane ­ stationer. Ind- og Udlevering af Gods i Kbhvn., se Jernbanestationer samt Byindleveringsstationer. Indlæsning af Stykgods foretages ved Jernbanens Foranstalt ­ ning uden særlig Godtgørelse. Dog skal Afsenderen selv ind ­ læsse Sendinger, i hvilke der findes Stykker, der vejer mere end 500 kg, samt ucmballerede Stykgodssendinger af fersk Kød, der befordres i Samlevogne. Afsendelsesstationen kan træffe Aftale med Afsenderen om. at denne ogsaa i andre Tilfaflde ind ­ læsser Stykgods direkte i Jernbanevogn i Stedet forat aflevere det paa Pakhuset. Alt Vognladningsgods skal indlæsses ved Afsenderens egen Foranstaltning. Indpakning og Mærkning. Afsenderen maa sørge for, at Godset er emballeret saaledes, at det kan taale at stuves sammen med andet Gods. I mod ­ sat Fald kan det afvises, eller Befordi ingen gøres afhængig af, at Afsenderen giver Fragtbrevet Paategning om, at God ­ set er uindpakket eller mangelfuldt indpakket; han maa da selv bære Følgerne Lf Manglerne ved Indpakningen. Stykgods skal være forsynet med tydelige og varige Mær ­ ker og, forsaavidt Godsets Beskaffenhed tillader det, med en tydelig og holdbar Angivelse af Bestemmelsesstationens Navn. Paa Forlangende foretages Mærkning al Jernbanen mod Be ­ taling af 10 Øre pr. Stk. for Mærkning med Træmærke og 3 Øre pr. Stk. for Mærkning med Manillamærke eller paa anden Maade. \ Interesse i Godsets Aflevering, se Forsikring. Jernbanestationer i Kbhvx:. (se ogsaa Byindleveringsstationer) Kbhvns Hovedbanegaard,Vesterbrogade®|)ACent.400. Omstilling til Hovedbanegaardens Kontorer og Ekspeditioner m. m., Billet ­ salg, Ekspedition af Rejsegods og Ekspresgods samt tillige Ekspedition af Banepakker til Stationer paa Sjælland, Falster og Lolland. (Pladsbcstillingsk-niforet $ AC. 1 5505).

hus. Fordring om Erstatning skal bilægges med Bevis for Godsets Værdi samt med Fragtbrevet, forsaavidt dette er over ­ givet Adressaten. .Erstatningen beregnes efter Værdi i Han ­ del og Vandel paa Afsendelsesstedet. Femten Dages Kort. Til Rejser mellem samtlige Statsbanestationer udstedes, saa vidt muligt med 3 Dagtimers Varsel, 15 Dages Kort for en Betaling af 75 Kr. for 1. Klasse og 50 Kr. for Fællesklassen. For Born indtil det fyldte 10. Aar udstedes Kortene til halv Pris. I Depositum betales 5 Kr. Fotografi af Abonnenten skal afleveres ved Bestillingen. Forsalg af Billetter, se Billetter. Forsikring (mod Beskadigelse og Forsinkelse (Interesse i Godsets Afle ­ vering)) ud over Jernbanens almindelige Erstatningspligt kan tegnes for 5 °/ 00 af den angivne Værdi pr. paabegyndte 200 km af Afstanden, mindst 50 Øre. Endvidere kan der paa enhver Statsbanestation, med visse Begrænsninger, tegnes Forsikring mod Tab eller Beskadigelse af Rejsegods og andet Gods i „Europæiske Vare- & Rejsegodsforsikrings Akts. “ , Kbhvn. Fragtberegning, se Takster. Fragtbrev. Alt Gods med Undtagelse af Banepakker og Rejsegods skal ledsages af Fragtbreve, der i indenlandsk Færdsel be ­ nævnes Fragtgods-, Ilgods- og Ekspresgods-Fragtbrev, efter ­ som det Gods, Fragtbrevet skal ledsage, ønskes sendt som Fragtgods, Ilgods eller Ekspresgods. Ved Forsendelse af Gods i Vognladninger skal der ind ­ leveres særskilt Fragtbrev, et for hver bestilt Vogn, med mindre Godsets Natur gør Brugen af flere Vogne nødvendig. Særskilt Fragtbrev skal ved Stykgodsforsendelse bl. a. ind ­ leveres for visse Genstande, der kun betingelsesvis modtages til Befordring, endvidere for Gods, som skal underkastes Toldbehandling, samt for letfordærvelige Varer, der befordres efter en nedsat Takst, og for brugt Emballage, der befordres efter de særlige Bestemmelser for saadant Gods. Fragtbrevene maa kun lyde paa een Afsender og een Mod ­ tager. Fragtbrevblanketter kan købes paa Stationerne for 2 Øre pr. Stk. Ved samlet Bestilling med Forpligtelse til Aftagelse i Løbet af - 1 Aar fra Bestillingsdatoen af nedennævnte større Partier ydes følgende Rabat: fra 5.000 til 10.000 Stk. . . 10 pCt. - 10.000 - 25.000 - . . 15 - - 25.000 - 100.000 - . . 20 - - 100.000 - 250.000 - . . 25 - - 250.000 Stk ........................... 30 - Paa Forlangende besørger Jernbanepersonalet Udfyldning af Fragtbreve mod Betaling af 5 Øre pr. Stk., men ethvert Fragtbrev skal dog underskrives af Afsenderen selv eller paa hans Vegne af hans Bud. Fragtgods (Fragtgods-Fragtbrev). Gods, der forlanges befordret med almindelig Hurtighed, kan sendes som Fragtgods. Mindstefragten for Fragtstykgodser 40 Øre. Om Ind- og Udlevering af Fragtgods i Kbhvn., se Jern ­ banestationer. Fundne Sager. Genstande, der glemmes eller tabes i Statsbanernes Tog, Skib eller Færge eller paa Statsbanernes Omraade, eftersporees for Sjælland — Falsters Vedkommende i Depotet for fundne Sager paa Københavns Hovedbanegaard, Ankomsthallens Vest ­ ende (Hverdage 8 — 19), for Jylland — Fyns Vedkommende i Depotet for fundne Sager paa Aarhus Hovedbanegaard (Hver ­ dage 9 — 12, 15 — 18). Genstande, der glemmes i Statsbanernes Rutebiler, ofterspørges paa Politistationerne.

Fællesbilletter, se Bybanebillettcr. Fødevarer, se Letfordærvelige Varer. Gavekort.

Gavekort lydende paa Beløb fra 5 til 100 Kr. og med Gyldig ­ hed i et Aar kan købes ved Henvendelse til enhver Station. De modtages indenfor Gyldighedstiden som kontant Betaling ved

Køb af Billetter og Abonnementskort. Gennemgaaende Personvogne.

I indenlandske Forbindelser løbet i de fleste Hurtigtog gen ­ nemgaaende Personvogne, 1. og Fællesklasse, mellem Køben ­ havn og forskellige jyske Byer, og omvendt. Pladsbilletter til disse Vogne koster 2 Kr. til 1. Klasse, 1 Kr. til Fa llesklasse. Pladsbilletter sælges kun til rejsende ud over Storebælt; de kan mod et Forudbestillingsgebyr af 50 Øre forudbestilles indtil 14 Dage fortid paa alle Stats- banestat'oner, i København dog kun paa Københavns Hoved ­ banegaard, Pladsbestillingskontoret fl AC. 15505.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker