kraks vejviser 1940 handelskalender

Bestemmelser og Takster

2685

Jernbane væsen

For Overførsel fra Kalundborg: Til enhver Statsbanestation paa Sjælland, Falster og Fyn; for Københavns Vedkommende dog kun til Kbhvns Hovedbgd. (I og II Kl. Billetkontor) ffi ★ C. 15505. For Overførsel fra Aarhus: Til enhver Statsbanestation i Jylland og paa Fyn. For Overførsel fra Samsø: Til Ekspeditionsstedet i Kolby Kaas, saafremt Anmeldelsen sker senest Kl. 16 Dagen før Rejsedagen, i modsat Fald til Kalundborg, $} 11, henholds ­ vis Aarhus H. Station f 7777. Vognene maa være til Stede ved Færgerne (Skibene) senest 1 / 4 Time før planmæssig Afgang. Vognene maa — bortset fi a den Mængde Brændstof, Olie o. lign., der indeholdes i selve den til Motoren hørende Beholder og i Reservedunke (indtil 2 kan medtages) — ikke indeholde Varer, som i H. t. Gods ­ befordringsreglementet er udelukket fra eller kun betingelses ­ vis modtages til Befordring. Paa Overfarterne befordres Føreren af Automobiler, der over ­ føres, frit paa Fællesklassen, dog skal der ved Befordring til eller fra Kolby Kaas erlægges 40 Øre i Passagerafgift. Der udstedes Billetter til Enkelt- og Dobbelttur. Billetterne til en Dobbelttur er gyldige 2 Maaneder.

fremsat Anmodning herom. Adressater, som ønsker alle deres Sendinger af Korn- og Sædvarer oplagt paa Sædpakhuset, kan een Gang for alle afgive skriftlig Erklæring herom. Stykgods aflæsses af Jernbanen uden særlig Godtgørelse. Dog skal Adressaten selv udlæsse Sendinger, i hvilke der fin ­ des et eller flere Stykker, der vejer mere end 500 kg. samt uemballerede Sendinger af fersk Kød, der befordres i Samle- vogne. Automobilers Befordring med Statsbanernes Færger og Skibe paa de inden ­ landske Overfarter. Automobiler overføres med Færgerne og Skibene i det Omfang, i hvilket disse er i Stand til at befordre dem. Paa Kalundborg — Aarhus Overfarten overføres Auto ­ mobiler i den Rækkefølge, i hvilken de anmeldes for Over ­ farten. Anmeldelsen, der maa indeholde Oplysning om An ­ melderens Navn og Vognens Bogstav, Nr. og Vægt, samt — for saa vidt det drejer sig om Personomnibusser, Automobil ­ flyttevogne og Lastautomobiler med Læs — tillige største Højde og Længde af Køretøjet og Læsset, kan afgives saa- ledes:

Kalundborg — Samsø eller Samsø — Aarhus*)

Glyngøre — « Nykøbing Mors

Kalundborg — Aarhus*)

Korsør — Nyborg

Taksterne for Overførsel af Motor ­ vogne beregnes efter Vognens

Dobbelt Tur

Dobb. Tur Kr.

Enkelt Tur Kr.

Enkelt Tur Kr.

Enkelt Tur Kr.

Dobb. Tur Kr.

Enkelt Tur Kr.

Dobb. Tur Kr.

Vægt saaledes:

Tilb. samme Vej Kr.

Tilb.o. Storo bælt Kr.

indtil 800 kg ........

18.00 15.00

7.00 8.00 9.00 10 00 11 00 12.00 13.00 14.50 16 00 17 50 19.00 20.50

12.00 12.00

8.00 9.00

10.50 12.00 13.50 15 00 16.50 18 00 19.50 21.75 24 00 26.25 28 50 30 75

1.50 2.25

13.50

over 800 kg indtil 1100 kg ..............

14.00 21.00 24.00 27.00 33.00 40.50 20.00 30.00 24.00 36.00 30.00 45.00 22.00 27.00

17.50 19.50 22.00 24.00 26.50 28.50 32.50 36 00 43 50 47 50

2.00 3 00 4 00 5 00 6 00 7.00 9 00 11 00

3.00 4 50 6 00 7 50 9 00 10 50 13 50 16 50

1300 „ .............. 1500 ................. 1700 „ .............. 1900 .................. 2200 „ .'. .......... 2600 „ .............. 3000 „ .............. 3400 " .............. 3800 „ .............. 4000 ............ ...

10.00 15.00 16.00

„ 1100 „ 1300 „ 1500 D „ 1700 „ 1900 „ 2200 ., 2600 ) „ 3000 J „ 3400 . .. 3800 ”

16.50 18.00

11.00 13.00 14.00 16.00 18 00 20.00 22.00 24.00

W

12.00 18.00

19.50 21.00 24.00 27.00 33.00 36.00

D H n »

30.00 33.00

49.50 40.00

36.00 39.00

54.00 58.50

Gods i Vare- og Lastautomobiler pr. paabegyndt 100 kg af Godsets Vægt

1.20

0.80

0.80

0.50

*) Taksterne omfatter ikke-de Aarhus Havn, Kalundborg Havn og Samsø Havn tijfaldende Havne- og Bropenge for Last ­ automobiler, Gods m. m.

Dobbeltbilletter for Motorkøretøjer til en af nedennævnte Overfarter kan — indenfor Gyldighedstiden — paa Tilbagerejsen benyt ­ tes paa en anden Overfart efter følgende Regler:

han benyttes til Overførsel fra

En Dobbeltbillet fra

mod Betaling af

Nyborg til Korsør ....................... Korsør til Nyborg ........................ Aarhus til Kalundborg ................ Kalundborg til Aarhus ................ Kalundborg til Kolby Kaas .... Aarhus til Kolby Kaas .............. Aarhus til Kalundborg ................ Kalundborg til Aarhus, ........

Kalundborg til Aarhus ................ Aarhus til Kalundborg ................ Kalundborg til Aarhus ................ lienhv. Aarhus til Kalundborg med Til ­ bagebefordring over Storebælt. Kolby Kaas til Aarhus .............. Kolby Kaas til Kalundborg .... Korsør til Nyborg ........................ Nyborg til Korsør ........................

Intet

Forskellen mellem Taksten for den løste Billet og Taksten for en Dobbeltbillet til Hen- og Tilbagebefordring mel ­ lem Kalundborg og Aarhus. Intet Forskellen mellem Dobbeltbillettaksterne for Overførsel paa Storebæltsoverfarten og paa Kalundborg — Aarhus Over ­ farten med Tilbagebefordring over Storebælt. Der kan ikke trækkes Efterkrav paa Banepakker. Takst for en Befordringsafstand under 120 km paa mindst 120 km V indtil 5 kg 40 Øre 60 Øre over 5 — 10 - 60 — 90 — — 10-15 - 80 — 120 — — 15— 20 - 100 — 150 — — 20 — 25 - 120 — 180 - For Banepakker mellem Ekspeditionssteder paa Sjælland, Lolland, Falster og omliggende mindre Øer regnes dog uanset Befordringsafstandene Taksterne for Afstande under 120 km. Der kan ikke tegnes Interesse i Aflevering for Bane ­ pakker. Om anden Forsikring, se under Forsikring.

Der overføres paa Glyngøre — -Nykøbing Mors Overfarten Au ­ tomobiler af Vægt indtil 3000 kg (evt. Last indbefattet), paa Korsør — Nyborg Overfarten af vægt indtil 4000 kg*) (paa den særlige Automobilfærge 8000 kg) og paa Kalundborg — Aarhus Overfarten af Vægt indtil 6000 kg (paa et af Skibene 8000 kg). Se endvidere u. Køretøjers Befordring. *) For enkelte Ture indtil 12000 kg; nærmere Oplysning herom faas hos Overfartsstationerne. Banepakker (Ilgods uden Fragtbrev). Som saadanne befordres enkelte Stykker af Vægt indtil 25 kg (dog ikke Cykler, lange Genstande, Kasser med levende Dyr m. v.). Pakkerne skal være forsynet med nøjagtig An ­ givelse af Afsenderens og Modtagerens Adresse, af Indholdets Beskaffenhed og af den Jernbanestation, hvortil Pakken øn ­ skes sendt.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker