kraks vejviser 1940 handelskalender

Telegrammer og Statstelefonsamtaler

Bestemmelser og Takster

2684

Chiffersprog bestaar af arabiske Tal eller Bogstavgrupper, som ikke opfylder Betingelserne for klart eller aftalt Sprog. Telegram-Postanvisninger, se under II. Postforretninger (Postanvisninger). Telegramtakster. Indlandet. Landstakst: Indtil 10 Ord 100 Øre, hvert føl ­ gende Ord 10 Øre. Bytakst: Indtil 10 Ord 75 Øre, hvert følgende Ord 5 Øre. Bytelegrammer er Telegrammer, der ind- og udleveres ved samme Station eller befordres mellem Stationer indenfor samme By. For Københavns Vedkommende henregnes til Bytelegram ­ mer Telegrammer, der udveksles mellem Telegrafstationerne indenfor Overpostmesterembedet, se under Brevforsendelser, h Takster. Endvidere henregnes til Bytelegrammer: Telegram ­ mer, der udveksles mellem Stationer indenfor et af følgende Omraader: Allinge-Sandvig, Odense-Fruens Bøge, Vejle-Grejsdal, Aarhus-Aabyhøj- Brabrand- Risskov- Viby J., Randers-Strøm- men. Aalborg-Nørresundby, Skagen-Højen. Jule- og Nytaarsaften fra Kl. 18 til Kl. 2 ekspederes Tele ­ grammer til Indlandet kun til Iltakst. Færøerne: 33 Øre pr. Ord. Grønland (via Lyra): 63 Øre pr. Ord. Pressetelegrammer i Indlandet besørges for halv Takst. Udlandet: Idet de korresponderende iøvrigt henvises til at søge Oplysning paa Post- og Telegrafkontorerne eller ved Hen ­ vendelse til Central: Staten, Telegrafens Oplysning, meddeles her en Række for Tiden gældende Takster for aim. Tele ­ grammer (Telegrammer til fuld Takst) til europæiske Lande og nogle Byer i Canada og USA : Ord ­ takst Ord- takst Belgien .............................. Øro 28 Slovakiet ........ Øre 28 Bohmen og Måhren .......... 28 Tyskland .. .................... 23 Estland .............................. 40 Ungarn .................. 28 Finland .............................. 31 Vatikanstaten .................. 34 180 Italien ................................ 31 Boston ............................. 155 Letland .. ......................... 32 Brooklyn .. 155 Litauen .............................. 28 Chicago .............................. 205 Luxemburg ...................... 27 Galveston .......................... 225 Nederlandene .................. 28 Los Angeles Cal .............. 240 Norge ............................... 17 Montreal ... 155 Polen ................................ 31 New Orleans .................... 205 Portugal ............................ 44 New York City .............. 155 Rusland ............................ 53 Philadelphia ...................... 180 Schweiz ............................ 28 S. Francisco ..................... 240 Spanien ............................ 39 Toronto ............................ 155 Storbritannien ................ 31 Washington City 180 Sverisre .............. ............... 17 Til europæiske Lande er Minimumsafgiften for et aim. Te ­ legram Taksten for 5 Ord, dog mindst 1 Kr. CDE-Telegrammer (Kodetelegrammer) til Lande udenfor Europa takseres med 6 / l0 af fuld Ordtakst, Minimumstakst for 5 Ord. I indenrigsk Korrespondance og i Korrespondance indenfor Europa anvendes ikke nedsat Takst for CDE-Tele ­ grammer. Frankrig ............................ Island ................................ 31 42 U. S. A. og Canada: Baltimore ......................

Pressetelegrammer til Udlandet koster i Almindelighed det halve af aim. Telegrammer til fuld Takst Særlige Telegrammer til nedsatte Takster. • 1. LC-Telegrammer til Lande udenfor Europa: Halv Takst, Minimumstakst for 5 Ord; foran Adressen skrives — LC=. 2. ELT-Telegrammer (Brevtelegrammer) til Lande i Europa : Halv Takst med Minimumsgebyr for 25 Ord ; foran Adressen skrives — ELT= (til Grønland er Taksten 25 Øre pr. Ord med Minimum for 10 Ord; Telegrammerne betegnes =LT=). 3. DLT-Telegrammer (Daily-Letter) til Asien og Australien : x / 3 Takst med Minimumsgebyr for 25 Ord ; foran Adres- .. sen skrives — DLT-. 4. NLT-Telegrammer (Nights-Letter) til Afrika og Amerika: 1 / 3 Takst med Minimumsgebyr for 25 Ord ; foran Adressen skrives == NLT — . Alle Telegrammer til nedsat Takst befordres efter aim. Te ­ legrammer; ELT- Telegrammer udleveres tidligst 6 Timer efter Indleveringstidspunktet, NLT-Telegrammer udleve ­ res om Morgenen Dagen efter Indleveringsdagen, DLT-Tele ­ grammer om Morgenen 2 Dage efter Indleveringsdagen, og Udleveringen sker i Almindelighed pr. Post. Teksten skal være affattet paa klart Sprog og alle Sprog kan benyttes. Tal, Han ­ delsmærker o. lign, maa ikke udgøre mere end */ 3 af det tak ­ serede Antal Ord i Tekst og Underskrift. De nøjagtige Ordtakster og øvrige Oplysninger om disse Tele ­ grammers Ekspedition maa søges paa Post- og Telegrafkonto ­ rerne eller ved Henvendelse til Central: Staten, Telegrafens Op ­ lysning. Tilkaldelse (Budsamtale): En Samtalebestiller kan forlange Samtale med en Ikke- Abonnent, der da tilkaldes til en offentlig Samtalestation for at udføre Samtalen. Tilkaldelsen sker skriftligt ved Bud. Tillægsgebyret for Tilkaldelse er i Indlandet 50 Øre; i Trafikken med det europæiske Udland Minuttaksten (til Lande udenfor Europa ikke særligt Gebyr for Tilkaldelse). Kræver Til ­ kaldelsen Budbefordring ud over det gebyrfri Udbringnings- omraade, erlægges yderligere Betaling herfor (se Budgebyr) Udbringning. Telegrammer udbringes gratis i Tiden Kl. 7 — 22 i det indre Ekspresdistrikt (o: Steder indtil 2 km ad farbar Vej fra Udbring ­ ningsposthuset. Naar der ved Posthuset findes Bydistrikt, og eventuelt Omegnsdistrikt, medregnes hele dette). Udbringningen sker saavidt muligt straks og i den Rækkefølge, i hvilken Tele ­ grammerne modtages; Iltelegrammer har Fortrinsret. Telegram ­ mer kan paa Forlangende blive udtelefoneret til Adressaten. Tele ­ grammer kan forlanges udsendt til andet Sted end Adressens Paalydende (i København dog kun for Adressater med aftalt Telegramadresse). Herfor betales 40 Øre pr. Telegram eller, hvis det gælder alle Telegrammer, en fast aarlig Afgift. Angaaende Telegrammer til Adressater udenfor 1 det gratis Udbringningsomraade, se Budgebyr. Ved Stationer med ordi ­ nær Nattjeneste vil Udbringning pr. Bud mellem Kl. 22 og 7 kun ske paa særligt Forlangende og mod en Ekstrabeta- ling af 80 Øre pr. Telegram; for Udtelefonering i Nattimerne (forlangt af Adressaten) betales 40 Øre pr. Telegram. Ved Angivelsen MP foran Adressen kan Afsenderen forlange Ud ­ levering til Adressaten personlig (egenhændig). - Se ogsaa Postbesørgelse og Telegraf restante.

B. Jernbanevæsen. Nedenstaaende Bestemmelser gælder i indenlandsk Færdsel paa de danske Statsbaner, menHhargi de fleste Tilfælde ogsaa Gyldighed for de private Baner.j

eller eksplosive, giftige o. 1. Stoffer, maa ligesom Gods, der efter Jernbanens Skøn ikke dækker Kørelønnen, altid afhentes af Adressaten. Toldpligtigt Stykgods afhentes hos Toldvæsenet. Gods, der ikke er afhentet indenfor de forVarens og Sen ­ dingens Art fastsatte Tidsfrister, kan af Jernbanen stilles til Salg, saafremt den raadighedsberettigede ikke ønsker at dis­ ponere over det. Aflæsning af Gods. Alt Vognladningsgods skal udlæsses ved Adressatens egen Foranstaltning. Vognladningsvise Sendinger af Korn- og Sæd ­ varer til Adressater ved Kbhvns Godsbanegaard vil Jernbanen, saa længe der er Plads paa det derværende Sædpakhus, mod Betaling besørge oplagt paa samme, naar Adressaten inden Sendingens Ankomst over for Kbhvns Godsbanegaard har

Abonnementsbilletter, se Bybanebilletter. Abonnementskort, se Femten Dages Kort, Maanedskort, Otte Dages Kort, Ugekort. Afhentning af Stykgods, som ikke tilbringes. Modtagere af Stykgods kan anmelde, at de selv ønsker at afhente Godset, og Adressater, som jævnlig faar Gods tilsendt, kan een Gang for alle anmelde, at de selv ønsker at afhente dette. Naar en Adressat ikke er truffet ved Tilbringningen af Gods eller har nægtet at modtage Godset, bringes det tilbage til Stationen og maa afhentes der. Genstande, der efter deres Beskaffenhed ikke kan befordres paa almindelig Færdselsvogn sammen med andet Gods, eller som indeholder Stykker paa over 500 kg

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker