kraks vejviser 1940 handelskalender

Telegrammer og Statstelefonsamtaler

Bestemmelser og Takster i Tilfælde af enslydende Navne Kendingssignalet efter det internationale Signalsystem; Signalstationens Navn. Foruden det egentlige Telegranigebyr beregnes et særligt Signalgebyr af 20 Øre pr. Ord. En Afsender kan mod Legitimation forlange et Telegram, der er under Ekspedition, standset. Forlangendet kan eventuelt fremsættes for Telegrafstationen pr. Telefon, men efterkommes kun, naar der ikke kan være Tvivl om Rekvirentens Identitet. Svar betalt. Afsenderen af et Telegram kan forudbetale Svaret; foran Adressen sættes Angivelsen RP efterfulgt af Angivelsen af det for Svaret betalte Beløb. For Svargebyret udstedes til Adressaten et Svarbevis, der er gyldigt i 3 Maaneder, og som kan benyttes til Betaling af eet Telegram til Ind- eller Udland, eller til Betaling af en Telegram- eller Samtalereg ­ ning. Et Svarbevis, der er udfærdiget ved en Fartøjsradio ­ station, kan kun benyttes som Betaling ved den Station, der har udstedt det. Et ubenyttet Svarbevis kan inden Gyldigheds- fristens Udlob indsendes til Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet, som vil foranledige Svarbelobet tilbagebetalt til Afsenderen. Telefonabonnement. Til Statstelefonstationerne kan der i det Omfang, der er an ­ givet i de derfor gældende Vilkaar og Takster, etableres di ­ rekte Dobbeltledningsforbindelse, hvorom nærmere Oplysning faas paa Post- og Telegrafkontorerne eller ved Henvendelse til Central: Staten, Telefonens Oplysning. Telefonering af Telegrammer, se Indlevering og Udbringning. Telefonsamtaler (Statstelefonsamtaler) kan udføres baade fra Statstelefonens og de private Telefon­ selskabers Abonnent-Apparater samt til og fra de paa Tele ­ grafstationerne værende Samtalekamre. Fra de private Te ­ lefonapparater forlanges „Statstelefonen", hvor Samtalen be ­ stilles; Forbindelsen med „Statstelefonen" for at afgive Be ­ stilling paa en Statstelefonsamtale er gratis. Ikke-Abonnenter kan paa Forlangende tilkaldes til en Samtalestation. Sam ­ tidig Forbindelse med flere Telefonabonnenter i samme By kan paa Forlangende etableres, saafremt vedkommende Tele ­ fonselskab tillader de nødvendige Sammenstillinger. Udover Landets Grænser kan Telefonsamtale finde Sted med de euro ­ pæiske Lande samt (pr. traadløs Telefon fra Belgien, Frankrig, Nederlandene, Storbritannien ell. Tyskland) med de fleste større Byer i Afrika, Amerika (baade Nord-, Mellem- og Sydamerika), Asien (ikke Kina) samt Australien. Enkelte Forbindelser til Lande i og udenfor Europa er for Tiden suspenderet. Telefontakster (Statstelefonsamtaletakster) i Indlandet beregnes paa Grundlag af Afstanden i Luftlinie og med Kabeltillæg for Samtale mellem,Landsdelene. Udover Sam ­ talens første 3 Minutter takseres pr. Minut. Eksempler paa Takster fra København Kr Sprog, se Telegrammers Affattelse. Standsning af Telegrammer. For indenrigske Samtaler, der paa Hverdage føres imellem Kl. 7 — 9 og 18 — 21 (Pressesamtaler dog 17 — 21)ogpaaSøn-og Hellig ­ dage samt Grundlovsdagen imellem Kl. 7 — 9, nedsættes Takster over l Kr. til 1 Kr. for 3 Minutter (Minuttakst for overskydende Minutter 30 Øre). Indenfor hvert af de koncessionerede Telefon ­ selskabers Omraade (i Nørrejylland indenfor 130 km) er Mi- nimumstaksten for Statstelefonsamtaler 0.90 Kr. Fuldstændig Taksttabel findes i Pest og Telegrafhaandbogen. For indenrigske Radiosamtaler til og fra Skibe udgør Taksten 1.95 Kr. foruden eventuelt Fartøjsgebyr. Oplysning om Taksten for Radiotelefonsamtaler med udenlandske Skibe faas ved Stats ­ telefonstationerne. Ang. Samtaler med bestemt Person eller bestemt Apparat, se Forudmelding eller Tilkaldelse. Baade i indenrigsk og i udenrigsk Korrespondance koster forlangt Annullering af en Samtale 25 Øre; for forlangt An ­ nullering af videremeldte Samtaler med Forudmelding eller Tilkaldelse betales 50 Øre i Indlandet; til Udlandet betales samme Gebyr som Minuttaksten. Ogsaa til Udlandet takseres Samtalen efter den første Pe ­ riode (3 Minutter) pr. Minut. Nedenfor anføres Telefontaksterne fra København til nogle af de vigtigste udenlandske Byer gæl ­ dende pr. 1. Okt. 1939: til Mon ................................. t ......................... 0.75 - Lolland-Falster og Samsø .......................... 1.20 - Odense, Svendborg samt Aarhus og Rønne 1.50 - øvrige Østjylland fra Hobro til Sønderborg 1.65 - Vest- og Nordjylland ........... .- .................... 1.95 Minuttaksten udgør 1 / 3 af Taksten for 3 Minutter.

2683

Fra København til: indt.3Min. Fra København til: indt.3Min.

Kr. 3.60 11.85 7.50 30.60 12.30 17.70 16.80 3.60 12.60 10.95 18.90 9.00 10.50

Kr. 8.25 9.60 18.00 13.65 5.10 9.00 17.55 11.10 6.45 17.70 10.50 14.10 3.60 8.25 4.35 9.00 19.65 10.80 6.45 26.10 14.70 21.60 1.50 12.60 19.05 14.70

Oslo ........................ Paris *) ................... Prag ........................ Reykjavik ......... Riga ........................ Rom ........................ Sofia ....................... Stockholm ............... Tallinn .................... Warszawa*) ........... Vatikanstaten ......... Wien ...................... Zurich .................... Bandoeng ................. Buenos Aites ......... Cairo ...................... Cape Town*) .......... Havana *) ................ Melbourne*) ........... Montevideo ............. Montreal *) ............. New York ............. Rio de Janeiro .......... Santiago ..................

Amsterdam . Antwerpen ........... : Barcelona *).. . . Beograd ...............

Berlin Bruxelles Bucarest

Budapest ............... Danzig*) ............... Edinburgh*) .........

Genéve ... Genova . . Gøteborg

Haag .................... Hamburg ............. Helsingfors ........... Kaunas ................. Leipzig ................. Lissabon ............... London *) ....... Madrid*) ............... Malmo ................... Marseille*) ........... Moskwa ................. Newcastle*) ........ Istanbul

80/0 123.60 93.60

*

130.80 124.05 123.60 141 60

Vera Cruz *) ........... I Norge og Sverige Kl. 18 — 9 Gibraltar, Italien, Portugal, Rumænien, Spanien, Vatikanstaten Kl. 21 — 8 Øvrige europæiske Lande Kl. 19 — 8 *) Forbindelsen for Tiden suspenderet (*/ 10 1939). For Grænsesamtaler med Tyskland (mellem Centraler paa begge Sider af den sønderjyske Grænse indenfor 50 km), for Sundsamtaler Danmark-Sverige (mellem Centraler paa begge Sider af Øresund i Nærheden af Kysten), for Samtaler Bornholm-Sydsverige samt Nordjylland-Vestsverige gælder særlige, billige Takster. Til en Del Lande udenfor Europa (bl. a. Canada og U. S. A.) gælder nedsatte Takster paa visse Tider. Nærmere Oplysning herom maa i Lighed med øvrige Oplysninger om Samtaletakster med Udlandet søges paa Post- og Telegrafkontorerne eller ved Henvendelse til Central: Staten, Telefonens Oplysning. Telegrafabonnement. Abonnement paa Telegrafforbindelser se Fjernskriveforbindeher. Telegraf restante og poste restante. Et Telegram kan være adresseret telegraf restante (telé- graphe restant - TR - ), poste restante (GP) eller poste restante anbefalet (GPR). Et saadant Telegram bliver paa Adressestedet henlagt til Afhentning paa Telegrafstationen eller paa Post ­ huset. I international Korrespondance skal Adressatens Navn angives, medens i indenrigske Telegrammer Adressén kan være sammensat af Bogstaver eller Taltegn eller begge Dele. Telegraf- og Telefonstationer i København, Originaltelegrammet maa være skrevet saa tydeligt, at der ikke kan være Tvivl om Tegnenes Betydning. Der maa ikke benyttes andre Tegn end dem, der kan gengives ved Telegrafalfabetet. Tilføjelser, Rettelser o. I. bør attesteres af Afsenderen eller den, der paa hans Vegne indleverer Tele ­ grammet. Telegrammer uden Underskrift kan modtages til Befordring. Teksten kan affattes paa klart Sprog, aftalt Sprog eller i Chiffersprog. Klart Sprog skal have en forstaaelig Menjng paa et eller flere af de i international Korrespondance autoriserede Sprog. Ordsammønskrivninger eller Ordforan- dritiger er ikke tilladt, hvorimod Handelsmærker, Børskurser og almindeligt anvendte Forkortelser som fob, cif, caf eller svp er tilladt. Bankteleg ’ -ammer og lign, i klart Sprog maa som første Ord i Teksten indeholde et Kontrolord (aftalt Ord) eller Kontroltal paa højst 5 Tegn. Aftalt Sprog bestaar af kunstigt dannede Ord paa højst 5 Bogstaver. Der er ingen Indskrænkninger med Hensyn til Anvendelse af Vokaler og Konsonanter. Tal eller Talgrupper er tilladt, men Antallet af Tal eller Talgrupper maa ikke overstige Halvdelen af Antallet af Takstord i Tekst og Under ­ skrift. Telegrammer i aftalt Sprog (Kodetelegrammer) til ek- str aeuropæiske Lande forsynes forrest i Indledningen med den tjenstlige Angivelse CDE, der medtelegraferes, men ikke tak ­ seres. se Post- og Telegrafkontorer Side 2673. Telegramadresse, se Aftalt Adresse. Telegrammers Affattelse.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker