kraks vejviser 1940 handelskalender

Bestemmelser og Takster

Telegrammer og Statstelefonsamtaler Forudmelding (personlig Samtale). En Samtalebestiller kan forlange, at det bestilte Telefonnum ­ mer underrettes om, at Samtalen ønskes fort med en navngiven Person, en af to navngivne Personer, et bestemt Lokalnummer eller til bestemt Tid. Taksten for Forudmelding er i Indlandet 50 Øre; til Udlandet beregnes Takst som for et Minuts Sam ­ tale. Forudbetalt Svar, se Svar betalt. Gave-Telegrammer. Ved et Gave-Telegiam forstaas et Telegram, der udleveres til ­ ligemed en Gave. Indlevering kan SKe direkte eller pr. Telefon, men kun til Post- og Telegrafkontorerne, der udlaaner Vare- og Prisfortegnelse, som giver fornøden Vejledning ved Afsen ­ delsen af saadanne Telegrammer; ekspederes kun i Indlandet og til Stockholm. Gennemskrivningshefter til Telegrammer (henholdsvis med 100 Blanketter og 1 Kopi og 50 Blanketter og 2 Kopier) faas paa Telegrafstationerne til Pris af henholdsvis 2.50 og 1.50 Kr. (se desuden Blanket ­ hefter). Ilsamtaler har Fortrinsret fremfor almindelige Telefonsamtaler. Taksten er det dobbelte af Taksten for en almindelig Telefonsamtale. Iltelegrammer befordres og udbringes forud for andre private Telegrammer Taksten er det dobbelte af Taksten for et almindeligt Telegram. Et Iltelegram skal foran Adressen have Angivelsen D. Indlevering. Telegrammer kan indleveres direkte paa Telegrafstationerne, pr. Telegraf, pr. Telefon eller pr. Post. Ved direkte Indle ­ vering skal Telegrammerne være nedskrevet eller opklæbet paa de af Post- og Telegrafvæsenet fremstillede, betalbare Blanket ­ ter (se Blankethefter). Ved Indlevering pr. Telefon forlanges „Statstelegrafen". Udenbysboende Abonnenter faar Forbindelse med „Statsteleerafen" uden Beregning af Samtalegebyr. Afsen ­ deren maa ved Telegrammets Gentagelse sikre sig, at der ikke er indløbet Fejl. For Indtelefoneringaf et Telegram betales for ind ­ til 20 Ord 15 Øre samt 5 Øre for hvert yderligere paabegyndt Antal af 10 Ord; for Debitering betales desuden et Gebyr af 10 Øre pr. Regning, der kan omfatte Telegrammer, Statstele ­ fonsamtaler eller begge Dele. Naar Telegrammet bestaar af mere end 100 Ord, kan skriftlig Indlevering forlanges. Betalingen kan ske ved Postfrimærker paaklæbet Telegrammet eller vedFranko- paatryk. Kollationering. Ved Angivelsen TC foran Adressen kan Afsenderen forlange et Telegram kollationeret (d. v. s. gentaget) mellem alle de Stationer, igennem hvilke det ekspederes. Tillægstakst: Halvde ­ len af Taksten for et almindeligt Telegram, hhv. et Telegram i aftalt Sprog, med samme Ordantal. Kondolencetelegrammer. Indenrigske Telegrammer og Telegrammer i enkelte udenrigske Forbindelser, som udveksles i Kondolenceøjemed, kan af Af ­ senderen forlanges udfærdiget paa Kondolenceblanket (Blan ­ ket forsynet med Sørgerand og med en Gengivelse af Thor ­ valdsens „Natten" paa Forsiden). Indenrigsk Takst: 1 Kr. udover selve Ordtaksten, jfr. Telegramtakster; for Kondolen- cetelegrammer til Udlandet er Tillægstaksten i Regelen 75 Øre. Kreditgivning, se Debitering. Kvittering for indleveret Telegram meddeles gratis, se Postkvittering. LC-Telegrammer, se Telegramtakster. Lykønskningstelegrammer kan af Afsenderen forlanges udleveret til Adressaten paa Fest ­ blanket. Der forefindes flere forskellige Blanketter samt for ­ skellige kartonnerede Mapper. Tillægsgebyret for Lykønsk ­ ningsblanketter og Mapper varierer fra 50 Øre til 5 Kr. I Forbindelse med Færøerne er Tillægsgebyret 50 Øre. Ord ­ taksten, se Telegramtakster. Lykønskningstelegrammer kan ikke sendes til Grønland. Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse faar Andel i Ind ­ tægten ved Salget af Statstelegrafens Festblanketter og -mapper. Til Udlandet kan der sendes Lykønskningstelegrammer til Finland, Island, Norge og Sverige mod en Ekstrabetaling af 50 Øre pr .Telegram, samt til Belgien, Bolimen og Måliren, Danzig, Estland, Litauen, Luxemburg, Nederlandene, Polen, Schweiz, Storbritannien og Tyskland mod en Ekstrabetaling af 75 Øre pr. Telegram. Lynsamtaler ekspederes forud for alle andre Samtaler og umiddelbart efter, at Bestillingen er indgaaet. Takst: 5 Gange Gebyret for en almindelig Samtale. Lynsamtaler kan foruden i Indlandet ogsaa udføres med Bulgarien, Danzig, Estland, Finland, Grækenland, Italien, Jugoslavien, Letland,Litauen,Luxemburg,Nederlandene, Norge, Polen, Schweiz, Sverige, Tyskland og Vatikanstaten.

2682

Modtagelsesbevis . Afsenderen af et indenrigsk Telegram kan ved Angivelsen PC foran Adressen kræve ^ig underrettet pr. Telegram om Tiden, paa hvilken hans Telegram er udleveret. Tillægstaksten her ­ for er lig Taksten for et almindeligt Telegram paa 10 Ord. Samme Regler gælder overfor Udlandet, dog er Tillægs ­ taksten som for et Telegram paa 6 Ord. Anvendes Angivel ­ sen PCP, sendes Modtagelsesbeviset pr. Post, og Afsenderen maa da betale aim. Brevporto. NLT-Telegrammer, sé Telegramtakster. Nedsatte Takster, se Telefontakster og Telegram takster. Ordtælling. Alt, h'Vad Afsenderen skriver i sit Originaltelegram i den Hensigt, at det skal aftelegraferes og meddeles Adressaten, tælles med ved Gebyrberegningen. 15 Bogstaver i klart Sprog, og 5 Bogstaver i aftalt Sprog samt i Chiffersprog 5 Taltegn eller Bogstaver i Gruppe takseres som eet Ord. Enkeltstaaende Bogstav- eller Taltegn, Under ­ stregninger, Parenteser (begge Tegn tilsammen), Anførselstegn (begge Tegn tilsammen) regnes for eet Ord. Interpunktionstegn, Apostroffer og Bindestreger medtelegraferes kun paa Afsen ­ derens Forlangende og takseres da som eet Ord. Brøkstreger regnes for et Tegn i Talgrupper, Bogstavgrupper eller Han ­ delsmærker, dog ikke i Husnumre i Adressen, i andre Til ­ fælde regnes de for eet Ord. De accentuerede Bogstaver å, å, 6, ii kan i Almindelighed ikke anvendes i Telegrammer til Udlandet. Kodeord, som indeholder mere end 5 Bogstaver, betragtes som henhørende under Chiffer ­ sprog, og takseres herefter. Orusammensætninger og Ordforandringer, der strider mod Sprogbrugen, er ikke tilladt i Telegrammer i klart Sprog. Adresse og Underskrift i Telegrammer, hvis Tekst helt eller delvis er affattet i aftalt Sprog, tælles efter Reglerne for klart Sprog, men takseres efter samme Takstkategori som det paa­ gældende Telegram. Nærmere Oplysninger om Ordtællingen maa søges ved Tele ­ grafstationerne. I Telegrammets Adresse, men ikke i Teksten og Underskriften, regnes Adressestationens Navn for eet Ord, uanset om det er sammensat af flere (f. Eks. Nykøbing Fl., New York o. lign.). Postbesørgelse af et Telegram paa Ankomststedet kan af Afsenderen forlanges ved Angivelsen „Post" foran Adressen. Udsendelsen sker for Post- og Telegrafvæsenets Regning. Afsenderen kan ogsaa , mod et særligt Gebyr forlange Telegrammet viderebefordret som anbefalet Brev eller med Luftpost paa Steder, hvor Luft ­ posten er organiseret. Angivelserne herfor er anbefalet Post eller PR, henholdsvis PAV. Poste restante-Telegrammer, se Telegraf restante. Pressesamtaler kan udveksles i Indlandet til halv Takst (se endvidere Tele ­ fontakster) Gebyret beregnes for mindst 6 Minutter. Pressetelegrammer kan udveksles saavel i Indlandet som med Udlandet til halv Takst. Radiobreve kan sendes pr. Radiotelegraf eller Radiotelefon mellem danske Skibe og Indlandet. Befordringen over Land sker pr.*Post. Takst 10 Øre pr. Ord, dog mindst IKr. samt 20 Øre i Brev ­ porto. I Tiden 1. Nov. — 6. Jan. modtages Jule- og Nytaars- radiobreve til særlige Takster. De ud færdiges i Land paa særlige Blanketter. Radiotelefonsamtaler kan udveksles imellem Abonnenter i Land og Skibe, hvis Radiotelefonstation er indrettet for Modtale. Nærmere Vejled ­ ning faas ved Henvendelse til Central: Staten, Telefonens Oplysning. Takst, se Telefontakster. Radiotelegrammer ekspederes pr. Radiotelegraf eller Radiotelefon mellem Far ­ tøjsradiostationer (Skibsstationer og Luftfartøjsstationer) og Landradiostationer (Kyststationer og Luftfartsstationer). Fra og til Landstationerne befordres de paa Telegraflinierne. Afsen ­ dere af Radiotelegrammer til Skibe i Søen maa selv opgive, over hvilken Kyststation Telegrammet ønskes sendt. Radio ­ telegrammer til danske Skibe, der er forsynet med Kortbølge ­ installation, kan som Regel sendes direkte til Skibene over Lyngby Radio uden Hensyn til, hvor Skibene befinder sig. løvrigt maa nærmere Vejledning søges ved Post- og Telegrafkontorerne eller ved Henvendelse til Central: Staten, Telegrafens Oplys ­ ning, der ogsaa giver Oplysning om de særlige Landstations- og Fartøjsgebyrer, der opkræves udover Traadgebyret. Signaltelegrammer kan over Signalstationeme udveksles med Skibe i Søen. Adres ­ sen til Skibe skal indeholde: Adressatens Navn og, hvis nød' vendigt, nærmere Angivelse; Skibets Navn og Nationalitet og

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker