kraks vejviser 1940 handelskalender

Telegrammer og Statstelefonsamtaler

Bestemmelser og Takster

2681

Udland: Porto for Brevet som anbefaletnedennævnte Værdiporto. Finland, Island, Norge og Sverige 10 Øre pr. 300 Kr. — Øvrige Udland 20 Øre pr. 300 Frcs. (I dette Forhold regnes for Tiden 300 Frcs — 400 Kroner). Værdipakker, se Pakker.

Takst:

Indland: Aim. Brevporto -f- Værdiporto for

1,000 Kr. og derunder ........................................... over 1,000-2,000 Kr ................................................. over 2,000-3,000 - ................................................ o. s. v. 5 Øre mere for hvert 1,000 Kr.

50 Øre 55 - 60 -

III. Telegrammer og Statstelefonsamtaler,

Abonnementssamtaler i udenrigsk Korrespondance er Samtaler, der forudbestilles for en Maaned eller for et eller flere Tidsrum af 7 paa hinanden følgende Dage og udføres mellem de samme Abonnenter til bestemt, forud aftalt Tid, enten hver Dag eller med Undtagelse af en bestemt Ugedag. Taksten er i trafikstærk Tid (den daglige Forretningstid) den samme som for aim. Samtaler; i trafiksvag Tid er Taksten Halvdelen af Taksten for aim. Samtaler i trafikstærk Tid. For Abonnementssamtaler med Fin ­ land, Norge og Sverige, sombestilles for mindst en hel Kalender- maaned, og som udveksles i Tiden Kl. 23 — 7 og har en Varighed af mindst 15 Minutter, beregnes 1 / 3 af Taksten for aim. Sam ­ taler i trafikstærk Tid. De maa forudbetales for en Maaned eller en Periode af 7 Dage. Adresse. Et Telegrams Adresse, der altid skal indeholde Adressa ­ tens og Adressestationens Navn, skal staa foran Teksten og indeholde alle de Betegnelser, der er nødvendige for Telegrammets rigtige Aflevering til Adressaten uden For ­ veksling, Undersøgelse eller Indhentelse af Oplysninger. Ønskes et Telegram tilstillet Adressaten pr. Telefon, er Adressatens Navn, Telefonnummer og Bynavn tilstrækkelig Adresse; foran Adressatens Navn anføres Angivelsen „TF" efterfulgt af Telefonnumret (f. Eks. „TF Central 1234"). Et Telegram kan adresseres til flere Adressater paa samme Sted eller til samme Adressat med forskellige Adresser paa samme Sted. Nærmere Oplysning herom faas paa Telegrafstationerne. - I Telegrammer til Udlandet med Und ­ tagelse af de nordiske Lande skal Adressen være affattet enten paa Fransk eller i det Lands Sprog, til hvilket Telegrammet er bestemt, og Landets Navn maa anføres, naar der kan være Tvivl om, hvor Adressestationen ligger. Se endv. „Aftalt Adresse", „Postbesørgelse" og „Telegraf restante". Aftalt Adresse. Hertil skal helst anvendes en eller anden vilkaarlig Benæv ­ nelse. ved hvilken Forveksling udelukkes. En aftalt Telegram ­ adresse maa ikke benyttes, før den er approberet og indregistreret. For Benyttelse af aftalt Adresse betales: i Kobenhavn, (herunder Frederiksberg, Hellerup. Charlottenlund, Søborg, Gentofte og Kastrup) en Afgift af 30 Kr. aarlig uden noget særligt Gebyr pr. udbragt Telegram eller 12 Kr. aarlig 4- 50 Øre pr. udbragt Tele ­ gram, i Aalborg, Aarhus og Odense en Afgift af 24 Kr. aarlig, alle andre Steder en Afgift af 20 Kr. aarlig. Afgiften betales forud for hvert Kalenderaar. Sker Indregistreringen i Løbet af et Ka- lenderaar, betales enten for hele det indeværende Kalender ­ aar eller for de resterende Maaneder og for det følgende Kalenderaar. Eneret paa en aftalt Adresse for hele Landet, d. v. s. Adressen indregistreres ikjre i andre Byer for andre Firmaer, koster desuden 25 Kr. aarlig. Ansvar. Post- og Telegrafvæsenet paatager sig intet Ans gerne af Forsinkelser og Fejl ved Telegram- og peditionen. Billedtelegrammer kan ekspederes i Indlandet (Gebyr 5 Kr.) samt staaende Lande. / Europa:- 13 X 18 cm 2 . ) Lande udenfor Europa: Maximumsstørrelse . . var for Føl- ' Telefoneks- til neden- Oplysning ’ j maa indhentes paa Post- og Tele- \ graf kontorerne.

Takst pr. Billede

Til (Fortsættelse)

Billedareal indtil 120 cm 2

Billedareal over 120 cm 2

Øre

Kr.

Kr.

Lande udenfor Europa:

U S A *1 1 New York ........................ U.b.A. )| g. F j. ancisco .................... Argentina ............................................. Thailande (Siam) **) ..........................

(30,104-1,45 90 ' pr. cm 2 af I li eleArealet

197

*) Forbindelsen for Tiden suspenderet (^ q -1939). **) Oplysning om Taksterne maa indtil videre søges ved Statstelefonkontoret i Kbhvn. Ogsaa lokale Lykønskningsbilledtelegrammer kan afsendes, og et Billed telegram kan reproduceres og som Billedtelegram- kopi udsendes i større eller mindre Antal i Reklameøjemed. Henvendelse herom sker i Kbhvn. til Statstelefonens Besty ­ rerkontor. Blankethefter indeholdende 50 Telegramblanketter faas paa Telegrafsta ­ tionerne. Pris 1 Kr. Løse Blanketter 2 Øre pr. Stk. (se des ­ uden Gennemskrivningshefter). Brevtelegrammer, se Telegramtakster. Budgebyr. Ved Angivelsen XP foran Adressen kan Afsenderen forlange et Telegram udsendt pr. Bud udenfor det gebyrfri Udbring- ningsomraade. Takst 2 Kr. pr. Telegram. Indleveres et saa- dant Telegram efter Kl. 20 og forlanges udbragt samme Dag (Angivelsen herfor er NXP), er Budgebyret 4 Kr. pr. Telegram. Disse Takster er Gennemsnitstakster (Differencer opkræves og tilbagebetales ikke). Med Hensyn til Budgebyr for By ­ telegrammer udover det indre Distrikt og for Telegrammer til Udlandet faas Oplysning paa Post- og Telegrafkontorerne eller ved Henvendelse til Central: Staten, Telegrafens Oplysning. Bytelegrammer er Telegiammer, der ind- og udleveres ved samme Station, eller befordres mellem Stationer indenfor samme By. Se end ­ videre under Telegramtakster. CDE-Telegrammer (Kodetelegrammer), se Telegrammers Affattelse og Telegram - takster. Debitering. Beløbene for indtelefonerede Telegrammer og rekvirerede Stats ­ telefonsamtaler er straks forfaldet til Betaling og debiteres det paagældende Telefonapparats Indehaver, der er ansvarlig for Betalingen; Debitering af Gebyrer kan gøres betinget af et kon ­ tant Depositum. — Regninger for Telegrammer og Telefonsam ­ taler fremsendes i København pr. Post og kan betales ved samt ­ lige Postkontorer; i Provinsen opkræves Regningerne af Post ­ bude eller Landpostbude. — Betales Regningerne ikke retti ­ digt, beregnes der et Tillægsgebyr af 1 Krone for hver Regning. For Regninger paa 10 Kr. og derover beregnes desuden Renter. Efter Aftale med Debitorer, der har Postkonto, kan Regningsbelø ­ bet, inkl. eventuelt Debiteringsgebyr opkræves ved Postgiro- Ved Angivelsen FS foran Adressen kan Afsenderen forlange et Telegram eftersendt, hvis Adressaten ikke findes paa Adresse- dtedet. Eftersendelsesgebyret (= Taksten for et nyt Tele ­ gram) opkræves hos Adressaten; i Indlandet og i Korrespon ­ dancen mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige sker den første Eftersendelse frjt; for Telegrammer til og fra Island kan første gratis Eftersendelse kun finde Sted indenfor Island hhv. indénfor eller mellem et af de andre nordiske Lande. Nærmere Oplysninger faas paa Post- og Telegrafkontorerne eller ved Henvendelse til Central: Staten, Telegrafens Oplysning. ELT-Telegrammer, se Telegramtakster. Festblanketter, se Lykønskningstelegrammer. Fjernskriveforbindelser. Der kan tegnes Abonnement paa Fjernskriveforbindelser til Hovedtelegrafkontoret i Kbbvn. og Telegrafkontoret i Aarhus. For Abonnementet gælder særlige Vilkaar. Fjernskriveforbin- delsen kan benyttes til Ind- og Udtelegrafering af Telegram ­ mer og til Sammenskrivning medFjernskriveabonnenter i Kbhvn. (Takst 20 Øre pr. 3 Minutter) og Aarhus (Takst 1 Kr. pr 3 Minutter) samt i Tyskland, Nederlandene og Schweiz (Takst ca. det halve af Samtalegebyret over den paagældende Stræk ­ ning). 1 II 19 Incasso, se Vejledning i Postgirobogen. DLT-Telegrammer, se Telegramtakster. Eftersendelse.

Takst pr. Billede (gældendo pr. 1. Okt. 1939) Billedareal indtil 120 cm 2 Billedareal over 120 cm 2

Til

Kr.

Kr.

øre

Ore

Europa:

Belgien .................................................. Bøhmen og Mahren(Protektoratet). . Frankrig*): Paris .............................. Italien ............................................ Nederlandene .................................... Norge .................................... Polen*) .................................... Storbritannien*) ............................ Sverige .................................... Tyskland ..............................................

00 60 90 80

33 00

42

10

37 70

30 38 50 31 22 36

80 50

67 39 47 59 25 30

30 CO 20 80

25 80

80 30 80 10

44 50

20 10

22 25

*) Forbindelsen for Tiden suspenderet (Vio-1939). II 19

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker