kraks vejviser 1940 handelskalender

Postforretninger Takst: 25 Kr. og derunder over 25-100 Kr. ... — 100-300 - — 300-1000 - ...

Bestemmelser og Takster

2680

Svarkuponer til Brug over for Udlandet sælges for 50 Øre pr. Stk. De kan ikke benyttes til Frankering, men indlægges i Brevene og kan paa Bestemmelsesstedets Posthus ombyttes med vedk. Lands egne Frimærker svarende til den internationale Porto for et almindeligt Brev af 1. Vægtsats fra vedkommende Land. Her i Landet ombyttes en Svarkupon med et 30 Øres Frimærke. Søndagsbreve. Almindelige Breve og Brevkort kan paa Søn- og Helligdage omdeles i Postkontorernes Bydistrikter og ved visse Posteks ­ peditioner (se Rejselisten) mod et særligt Gebyr af 10 Øre, der af Afsenderen paaklæbes i Frimærker paa Brevforsendel ­ sen. Forsendelsens Forside forsynes af Afsenderen med Diagonalkryds og Paategning „Søndagsbrev". Omdelingen foregaar efter de Hovedposter, hvis Omdeling paa Hverdage begynder inden Kl. 10. Oplysning om Ankomsttid for sidste Forbindelse for Sondagsbreve findes i Rejseliste for Konge ­ riget Danmark. Søndagsindlevering i Kbhvn. finder kun Sted paa Indleverings ­ kontor 21 (Hovedbanegaarden). 8-21. Søndagsudbringning. Adressater, bosiddende i Postkontorernes indre Ekspres-(By-) distrikter, kan efter derom fremsat Begæring og mod Erlæg ­ gelse af 5 Kr. pr. Fjerdingaar, regnet fra 1. Jan., 1. Apr., 1. Juli og 1. Okt., paa Søndage og Helligdage, hvor der ikke omdeles Post, faa tilbragt de til dem foreliggende alminde ­ lige Breve ogBrevkort samt Dagblade.Tilsvarende Ordning kan træffes for en enkelt Søndag eller Helligdag mod et Gebyr af 40 Øre pr. Forsendelse, dog ikke udover 1 Kr. Se ogsaa under Søndagsbreve og under Brevkassetømning og Omdeling. Takster, se de enkelte Forsendelspsarter. Telegrampostanvisninger, se Postanvisninger. Toldbehandling, se Pakker samt under Toldvæsen, Afsnit ­ tene „Postpakker" og „Toldbehandling". Tømning og Udbringning af Post, se Brevkassetømning. Ufrankerede Brevforsendelser til Enkeltporto, se Bestil ­ lingssedler. Om ufrankerede og utilstrækkeligt frankerede Brevforsendelser, se iovrigt Brevforsendelser a. Vareprøver, se Brevforsendelser e. Velgørenhedsmærker derunder Julemærker, kan i Indlandet klæbes paa samtlige Forsendelser med Undtagelse af Værdibreve (ang'. Brevkort se Brevforsendelser b). Til Finland, Island, Norge og Sverige kan de paa samtlige Arter af Brevforsendelser, saavel almindelige som anbefalede, klæbes paa For- eller Bagsiden og til det øvrige Udland paa Bagsiden. Vinduesbreve, se Rudekuverter. Værdibreve (Pengebreve) kan forsendes til Indlandet og til mange Steder i Udlandet, Kon ­ volutten skal være af stærkt Karduspapir eller andet lige saa hold ­ bart Stof. Til Værdibreve, som indeholder gangbar Mønt eller Pengesedler, maa kun anvendes Kuverter, som er indrettet med indvendig ombøjet Kant. Kuverterne lukkes med 2 Segl, Spids ­ kuverter med 5 Segl. Disse maa paa hver Forsendelse vise samme Signetaftryk (Bogstaver eller Vaaben). Møntstykker, dog ikke over 50 Kr. i Guld, 9 Kr. i 2- og 1-Krone-Stk., 90 Øre i Nikkelskillemønt, 9 Øre i Kobber- eller Jernmønt, kan, fast sam ­ menpakkede, indlægges i Værdibreve til Indlandet. Form og Størrelse: som Breve (dog kan Tykkelsen — 3 cm — overskrides lidt). Udover de fornødne Frimærker maa der ikke være paaklæbet Konvolutten Sedler af nogen Art. Frimær ­ kerne maa anbringes enkeltvis med mindst halv Frimærke ­ breddes indbyrdes Afstand. Værdibreve til Indlandet kan sen ­ des ufrankerede; selve Brevportoen forhøjes da med 15 Øre. Portoen for Værdibreve til Udlandet skal forudbetales; nær ­ mere Oplysning maa søges ved Posthusene eller Postvæsenets Oplysningskontor j) ★ Cent. 6298. For Tiden maa Værdibreve til Udlandet som Følge af Valutarestriktionerne ikke indeholde danske Sedler eller dansk Mønt. Indenlandske Værdibreves Indhold kan begæres eftertalt ved Indlev, paa Posthuset. Gebyr: 30 Øre for indtil 1,000 Kr., 10 Øre for hvert 1,000 Kr. derover. Naar Indholdet er eftertalt, garanterer Postvæsenet for Beløbets Tilstedeværelse- I Tilfælde af et Værdibrevs Bortkomst, Beskadigelse eller Berøvelse af Indhold erstattes Skaden, dog ikke udover det angivne Beløb. Tolddeklarationer, se Pakker. Tryksager, se Brevforsendelser c.

Indland.

30 Øre 45 - 60 - 75 - Ved Postindkasseringsbrev betales desuden Taksten for et anbefalet Brev til Bestemmelsesposthuset. Ang. Taksten tor Postindkasseringer paa Formular for Postkontohavere, se under Postgiro. For Postindkasseringer til Udlandet betales ingen særlig Porto udover Taksten for et anbefalet Brev. Hvis Belobet betales af Adressaten, fradrages Indkasseringsgebyr (ca. 25 Øre), eventuelt Stempelafgift og Postanvisningsporto i dette. Postkonto, se Postgiro. Postkontorernes Adresser, Forretningsomraade, Kontortid m. m., se Side 2673. Postkvittering. Postvæsenet meddeler gratis Kvittering for Indlevering af an ­ befalede Breve, Postanvisninger, Indbetalingskort, Værdibreve og Pakker samt Telegrammer enten i Postkvitteringsbøger (der sælges paa Posthusene å 75 Øre) eller paa løse Postkvitteringer, der ligger fremme paa ethvert Posthus til Publikums Afbenyt ­ telse. Ønskes Udfyldningen af Postkvitteringen foretaget af Posthuset, betales 5 Øre. Postopkrævning er, Ordre paa Opkrævning af Pengebeløb som Betingelse for en Forsendelses Udlevering. I Indlandet kan Beløbet for hver Forsendelse ikke overstige 1,000 Kr. Postopkr. kan tages paa Brevforsendelser, Værdibreve og Pakker. Blanketter hertil (Postopkrævnings-Adressekort) faas paa Posthusene å 3 Øre. Portoen skal forudbetales. Postopkr. kan tages paa anbef. Brevforsendelser, Værdi ­ breve og Pakker til mange Steder i Udlandet. Nærmere Op ­ lysning maa søges ved Posthusene eller Postv. Oplysnings ­ kontor D ★ Cent. 6298. Indløsnings frist: 7 Dage, Ankomstdagen fraregnet. For ­ sendelser med levende Dyr, der ikke indløses ved Forevisnin ­ gen, tilbagesendes straks. Har Forevisning for Adressaten ikke kunnet ske, kan Forsendelsen efter Posthusets Skon henstaa indtil 24 Timer fra Ankomsten. For Forsendelser til Udland er Henliggefristen 7 Dage for europæiske Lande med Undta ­ gelse af Sverige og Finland, hvor den er 15 Dage, hvilket ogsaa er Tilfældet for ikke-europæiske Lande. Indland: Taksten er foruden Portoep for den Forsendelse, paa hvilken Postopkrævningen er taget: 25 Kr. og derunder ............................................................. 30 Øre over 25-100 Kr ..................................................................... 45 - — 100-300 - ................................................................... 60 - — 300-1,000 - ................................................................... 75 - Ang. Taksten for Postopkrævninger paa Formular for Postkontohavere, se under Postgiro. For anbefalede Brevforsendelser, Værdibreve samt Pakker til Udi an d e t betales foruden aim. Porto et Opkrævningsgebyr ; Forsendelserne skal ledsages af en Opkrævnings-Postanvisnings ­ blanket. Med Hensyn til Postopkrævningsforsendelser til Udlan ­ det maa nærmere Oplysning søges ved Posthusene eller Postv. Oplysningskontor $ ★ Cent. 6298. Postrejsekreditiver paa Beløb fra 200 — 1000 Kr. udstedes til Brug i-Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Gebyr : 1 Kr. - 2 Kr. 50 Øre efter Kreditirets Størrelse. Kreditivanvisningerne lyder paa 50 Kr. eller 100 Kr. Postrejsekreditiver udstedes vedHenvendelse til et Posthus. Udbetalingen paa Kreditiver sker mod Aflevering af en eller flere behørigt udfyldte Anvisninger paa et Posthus. Reklamation, se Efterspørgsel. Returpostkontoret, fælles med Postvæsenets Oplysningskontor ($ ★ Cent. 6298) behandler ubesørgelige Breve og modtager deklamationer angaaende disse. Kontortid: Hverdage 9 — 19. Rudekuverter. Anvendelsen af saakaldte „Rudekuverter", o: Konvolutter med et gennemsigtigt Felt, er tilladt paa visse Betingelser. Navn ­ lig bemærkes, at det gennemsigtige Felt skal være af en saa- dan Beskaffenhed, at Anbringelse af en Paategning ikke ude ­ lukkes, og være anbragt i Konvoluttens Længderetning saa- ledes, at Dagstempling ikke besværliggøres. Det skal være let at læse Adressen selv ved kunstigt Lys, og Ruden maa ikke give Refleks ved kunstigt Lys. Adressen skal anføres med Blæk eller Skrivemaskine paa meget lyst Papir. Stævningsbreve, se Afleveringsattest.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker