kraks vejviser 1940 handelskalender

Postf or retninger

Bestemmelser og Takster

2679

er ligeledes angivet for Gader og kendte Bygninger og Institutioner i Kraks Lomme-Vej viser samt i Postvæsenets Gade ­ fortegnelse, der findes paa Posthusene og kan købes der (Pris 10 Øre). Poste restante. Postforsendelser, paategnede poste restante eller til Af ­ hentning, henlægges til Afhentning paa Bestemmelsespost ­ huset i dettes Kontortid ; de udleveres ikke til Personer under 16 Aar. Henliggefristen er 14 Dage, for Postopkrævningsfor ­ sendelser og Postindkasseringer dog 7 Dage. I Indlandet kan posterestante Breve, der ikke er anbefalede, være adresse ­ ret til Bogstaver, Tal eller Mærker i Stedet for Adressatens Navn. Forsendelser, der kun er adresserede „poste restante, Køben ­ havn", „hauptpostlagernd" e. 1., henlægges til Afhentning ved Vesterbro Postkontor, Centralpostbygningen, Tietgensg. 35. Postgiro. Enhver i Danmark eller Udlandet boende Privatperson eller Institution kan faa en Postkonto. Begæring om at faa aabnet en Postkonto rottes til Posthuset. Ved Girering kan ethvert Beløb overfores fra Konto til Konto, saaledes at alle Betalinger mellem Kontohaverne kan afvikles uden Brug af kontante Penge. Gireringen er gratøs. Indbetaling paa en Postkonto sker iøvrigt ved Indbeta ­ lingskort, hvortil kun de af Post- og Telegrafvæsenet frem ­ stillede Blanketter maa benyttes (2 ’ Øre pr. Stk.). Ved Ind ­ betalingskort kan et hvilket som helst Beløb indbetales paa ethvert Posthus eller til ethvert Landpostbud. Ved Benyttelse af særlige for Kontohavere indførte Blan ­ ketter godskrives Postopkrævnings- og Postindkasseringsbeløb paa Kontoen. Ligeledes godskrives saadanne Beløb efter aim. Blanketter, naar disse tydeligt er mærket med Kontonummer saavel i Afsenderrubrikken som paa Kuponen, og endelig kan under visse Betingelser Postanvisninger, Udbetalingskort og Checks godskrives. Udbetaling fra en Postkonto sker ved Udbetalingskort, der kan lyde paa indtil 20,000 Kr. Ved Navneudbetalingskort kan Beløbet forlanges tilsendt , gennem et Posthus. Ved Kasseudbetalingskort faas det deri ­ mod udbetalt kontant ved Giro-Ekspeditionskassen eller (efter Aftale) ved Postkontorer i Byer med over 10,000 Indbyggere. Det Beløb, som kan indestaa paa en Postkonto, er ube ­ grænset, men der ydes kun Rente for Beløb indtil 200,000 Kr. paa den enkelte Konto. Forrentningen er 2 pCt. p. a. be­ regnet 2 Gange maanedlig for den forløbne halve Maaned af den rentebærende Saldo, der har staaet inde paa Kontoen i hele det paagældende Tidsrum. YderligereOplysninger gives af Post ­ husene og Postv. Oplysningskontor # ★ Cent. 6298. Indbetalingskort 100 Kr. og derunder ....................................................... 10 Øre over 100 Kr ....................................................................... 20 - Postindkasseringer og Postopkrævninger med Indbetalingskort (Formular for Postkontohayere) 25 Kr. og derunder ......................................................... *30 Øre over 25-100 Kr .............................................................. ; 40 - -100-1000 - ............................................................ 50 - Udbetalingskort Kasseudbetalingskort ....................................... 10 Øre -j- 3 /io °/oo af Beløbet. Navneudbetalingskort ..................................... 20 Øre + 3 / lo °/oo af Beløbet. PostgirokontoretsAdresse erHolbergsg.23E (fra omkringFebr. 1910 V-Voldg.123 E) #*Cent.4470 & Stats# 670 (Hverd.10-16). I Postindkassering. Alle Fordringer, der er betalbare uden Omkostninger, saasom Kvitteringer,Veksler, Checks og som Regel Rente-og Dividende ­ kupons, kan være Genstand for Postindkassering. Beløbet maa ikke overstige 1,000 Kr. i Indlandet; for Udlandets Vedkom ­ mende maa nærmere Oplysning søges ved Posthusene. Stem ­ pelpligtige Fordringsdokumenter skal være behørigt stemplede. Blanketter til Postindkassering i Indlandet, der faas paa Post ­ husene å 3 Øre, er forsynede med en Hovedkupon til skriftlige eller trykte Meddelelser; en paaklæbet Seddel maa ikke være af større Format end Kuponen og skal danne et Hele med denne. Saafremt Fordringen irke kan anføres paa Hovedkupo ­ nen, eller der medfølger Fordringsdokumenter, som ikke kan paaklæbes denne, anvendes Postindkasseringsbrev. Hertil benyttes en Brevkonvolut, hvori Indkasseringsblan ­ ketten (i frankeret Stand) og Fordringsdokumenterne lægges, og som tydeligt paategnes „Anbefalet" samt „Indkasserings ­ brev til. ..... " (Bestemmelsesposthusets Navn). Indløsningsfristen er 7 Dage, Ankomstdagen fraregnet. •

Takst:

Indland.

Pakker (almindelige)

Fjernzone- Nærzone- porto porto

1 kg og derunder .......................... 40 Øre 1 over 1-3 kg ..................................... 50 - — 5-7 - ..................................... 100 - for hvert kg mere, yderligere ....... 20 - - 3-5 - GO - 1

> 40 Øre

100 Øre 20 -

Nærzoneporto gælder for Pakker, der befordres a. indenfor Sjælland og Lolland-Falster med omliggende Øer, 1). indenfor Bornholm, c. indenfor Fyn med omliggende Øer, d. Jylland deles i 6 Zoner ved Linier fra Øst til Vest, saaledes at der gælder Nærzonetakst for Pakker, naar Afsendelsesposthus og Adresseposthus enten er belig ­ gende i samme Zone eller i to Nabozoner. Endvidere har Fyn med omliggende Øer og de to sydligste Zoner i Jylland indbyrdes Nærzoneporto. Læsø har samme Zoneporto som Frederikshavn, Anholt som Grenaa og Samso som Aarhus. For Pakker, der omekspederes udover Bestemmelsespost ­ husets Distrikt, opkræves for første Omekspedition 25 Øre og for følgende Omekspeditioner fuld Porto. For Pakker, der tilbagesendes, opkræves en Returporto af 25 Øre pr. Pakke. Værdipakker: Foruden Vægtporto som ovenfor angivet tillige Værdiporto: 1,000 Kr. og derunder .................................................. 50 Øre over 1,000-2,000 Kr ....................................................... 55 - o. s. v. 5 Øre mere for hvert 1,000 Kr. 'U diand. Finland Norge Vægt kg- Island direkte Øre direkte øre via Sverige Øre via Sverige øre ad Søvejen øre Sverige øre 1 140 140 145 110 90 110 3 210 200 215 165 135 165 5 260 265 305 220 180 220 10 495 525 605 440 440 440 15 740 785 910 660 660 660 20 995 1060 1210 880 880 880 Med Hensyn til det øvrige Udland samt angaaende Værdi­ angivelse paa Pakker til Udlandet maa Oplysningsøges ved Post ­ kontorerne eller Postvæsenets Oplysningskontor # ★ Cent. 6298. Pengebreve, se Værdibreve. Postanvisninger kan sendes i Indlandet (højst 1,000 Kr.) og til de fleste Steder i Udlandet; Blanketter hertil a 2 Øre faas paa Posthusene. Blan ­ kettens Kupon kan benyttes til Meddelelser til Adressaten. Beløbangivelsen med Bogstaver skal altid ske i det danske Sprog, overfor Udlandet enten i det danske eller det franske Sprog. Portoen skal forudbetales. I Kbhvn. og i Provins ­ byerne niaa Beløbet almindeligvis afhentes senest 10 Dage efter Blankettens Modtagelse, paå Landet tilbringes det der ­ imod. Postanv. kan sendes pr. Telegraf mod yderligere Erlæg ­ gelse af Telegramgebyr (i Indlandet 2 Kr., for lokale Anvis ­ ninger indtil 25 Kr. dog 1 Kr.? til Udlandet aim. Telegram ­ Indland. 25 Kr. og derunder ......................................................... 25 Øre over 25-100 Kr ................................................................. 40 - — 100-300 - ............................ 55 - — 300-1000 ■ ............................................................... 70 - For Telegrampostanvisninger til det ydre Ekspresdistrikt beregnes desuden altid Budgebyr (se under III. Telegram ­ mer. Afsnittet Bud gebyr). For private Meddelelser i Telegram postanvisninger bereg ­ nes almindelig Takst pr. Ord uden Minimumstakst. Saa- danne Meddelelser kan i Indlandet forlanges udfærdiget paa Lykonskningsblanket eller i Mappe. Udland. Finland, Island, Norge og Sverige: 5 Kr. og derunder 30 Øre, over 5 — 50 Kr. 40 Øre, over 50 — 100 Kr. 50 Øre, over 100 — 250 Kr. 60 Øre og derefter 10 Øre for hver yder ­ ligere 250 Kr. eller Del deraf. (Maksimum er 1,000 Kr. i Bestemmelseslandets Mont, til Finland 10,000 Mark). Med Hensyn til det øvrige Udland maa Oplysning søges ved Postkontorerne eller Postvæsenets Oplysningskontor # ★ Cent. 6298. Postboks, se Udlægning til Afhentning. Postdistrikter i Kbhvn. For disses Vedk. henvises til Angivelserne saavel i Vejviserens Gade- og Hus-Register som i Person-Registeret. Postdistriktet takst). Takst:

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker