kraks vejviser 1940 handelskalender

Postforretninger dancekort betales 2 Øre og for Konvolutter 3 Øre udover det paatrykte Frimærkes Værdi. Stykkevis Salg af de almindeligste Frimærker og Brevkort sker tillige fra Telegrafstationerne, naar Postkontorerne er lukkede, samt fra talrige omkring i Byerne og paa Landet op ­ rettede Frimærkeudsalg. Se endvidere under Oplysningskon ­ toret. Fuldmagter. Paa Posthusene faas Blanketter til Postfuldmagter, hvorved der gives en Person Bemyndigelse til at modtage Postforsen ­ delser til Fuldmagtsudstederen. Noteringsgebyr 1 Kr., hvilket Gebyr gælder for en Periode af 2 Aar. Gebyrer. For Udfyldning af Blanketter, Mærkning, Forsegling o. s. v., der foretages af Postv., betales 10 Øre (for Udfyldning af Postbevis, Postanvisninger og Adressekort 5 Øre) pr. Præstation. Girering, Giro, se Postgiro. Handelsstatistiske Anmeldelser^ se Pakker. HJemmefrankostempling. Tilladelse kan faas til at anvende Hjem mefrankostemplingsmaski- ner af Fabrikater, der er godkendte af Poststyrelsen. Nærmere Oplysning faas ved Postkontorerne. Identitetskort, der tjener som fuldgyldig Legitimation ved Udlevering af Post ­ forsendelser i Indlandet og i alle fremmede Lande (med mindre de udtrykkelig har tilkendegivet ikke at ville anerkende dem), udstedes mod en Betaling af 1 Kr. Bestilling afgives paa Posthuset samtidig med Aflevering af et vellignende Fotografi. Gyldighed i 3 Aar. Rekvirenten af et Identitetskort maa, saa- fremt han ikke er kendt af Postkontoret, legitimere sig paa fuldt betryggende Maade. Ilforsendelser. Pakkeforsendelser, der forlanges befordrede som Il ­ pakker, forsendes med Hurtigtog, der ellers ikke benyttes til Pakkepost, og de kan indleveres paa Posthusene indtil */ 4 Time for Postens Afgang; baade Adressekort og Pakke maa tydelig være mærket „Ilpakke*. Taksten for Ilbefordring er 1 Kr. pr. 5 kg eller Del deraf. Forsinkes en Ilforsendelse ved Post ­ væsenets Forsømmelse mere end G Timer, kan der ydes en Erstatning af indtil 25 Kr. Med Hensyn til Ilpakker til Ud ­ landet (ca. dobbelt Vægtporto) maa nærmere Underretningsø ­ ges ved Postkontorerne eller Postvæsenets Oplysningskontor ★ Cent. G298. Brevforsendelser over 250 g kan sendes som Ilbrevo mod et Taksttillæg paa 1 Kr. Indholdsattest) se Bekræftelse af Indhold. Indleveringstider. Fristen for Indlevering af aim. Breve til de forsk. Poster falder i det væsentlige sammen med det foran om Tømning af Post ­ hus-Brevkasserne anførte. Ved Købmagergades Post ­ kontor og Vesterbro Postkontor (Centralpostbygningen) sluttes Indlev, af anbef. Breve og Ilpakker ca. 1 Time og af Postanv. ca. U/2 Time før Posttogenes Afgangstider. løvrigt sluttes Indleveringen i Reglen for aim. Breve og Il ­ pakker ! / 4 T., for anbefalede Breve, andre Pakker, Postopkr., Postindkasseringer i/ 2 T. og for Værdibreve, Postanv. og Indbe ­ talingskort IT. før Posternes Afg. fra Kontorerne. Julemærker, se Velgørenhedsmærker. Kontortider, se Side 2673. Korrespondancekort, se Brevforsendelser a. Korsbaandsforsendelser, se Brevforsendelser c. Kvittering, se Postkvittering. Legitimation kræves af Adressaten til en Forsendelse, naar han ikke er kendt af den udleverende Postfunktionær. Smig. Identitetskort. Lokalporto, se Brevforsendelse h, Note 1. Luftpostforsendelser. Med Luftpost kan befordres almindelige og anbefalede Brev ­ forsendelser, Postanvisninger og til visse Lande almindelige Pakker. Luftposttillægstaksten til Lande i Europa er for Breve og Tryksager ni. v. 20 Øre pr. 20 g, for Brevkort 15 Øre pr. Stk. Almindelige og anbefalede Breve og Brevkort til Lande i Europa befordres dog uden Tillægstakst ad Luftvejen • i det Omfang, hvor der kan opnaas en Fremskyndelse i For ­ sendelsernes Besørgelse. Nærmere Oplysninger (Takster m. v.) faas paa Postkontorerne og Postvæsenets Oplysningskontor ($ ★ Cent. 6298). En af Post- og Telegrafvæsenet maanedlig udgiven Oversigt over Postforbindelsen til Udlandet samt til Færøerne og Grønland, bl. a. med Oplysning om Takster, Betordringsveje, Tidsgevinst m. v. for Luftfart, kan købes ved i ostkontorerne a 25 Øre (pr. Kvartal 50 Øre).

Bestemmelser og Takster

2678

Modtagelsesbevis, o: AdressatensTilstaaelse for rigtigModtagelse, kan forlanges for anbef. Forsendelser, Postanv., Værdibr. og Pakker til Indlandet og med visse Undtagelser for tilsvarende Forsendelser til Ud ­ landet. Takst: For Indlandet Portoen for et almindeligt Brev af Vægt indtil 50 g til Bestemmelsesstedet. — For Udlandet: Naar Modtagelsesbeviset er forlangt ved For ­ sendelsens Indlevering 15 Øre til Finland, Island, Norge og Sverige, 30 Øre til øvrige Udland. Forlanges det senere, er ­ lægges dobbelt Takst. Omdeling i Kbhvn., se Brevkassetomning og Omdeling. Oplysningskontor, se Københavns Overpostmesterembede un ­ der I. Post- og Telegrafkontorer i København, Side 2673. Pakker (Kurve, Kasser o. s. v.) maa veje indtil 50 kg (Møntpakker og Møntposer dog kun indtil 8 henholdsvis 25 kg). Rumfang 1 m 3 og som Regel ikke i nogen Retning over 1, 5 m. Forsendelser i Rulle- og Stangform dog indtil 2 m lange. Postpakker omdeles daglig (undt. Son- og Helligdage) overalt i Landet, i de fleste Byer og større Stationsbyer 2 Gange daglig, i Kbhvn. 3 Gange daglig. Pakker over 1 kg til Landdistrikterne med ­ tages saa vidt muligt ogsaa af Landpostbudene; mange Ste ­ der er dog oprettet særlig Udkørsel af saadanne Pakker. Pakker maa forsynes med fuld Adresse og indpakkes so ­ lidt i Forhold til Indhold og Befordringsstrækning. De skal ledsages af Adressekort, der faas paa Posthusene å 2 Øre. Med eet Adressekort kan der i Indlandet til samme Adressat sen ­ des 3 Pakker, naar ingen af disse har Værdiangivelse eller er be ­ lastet med Postopkrævning. Frimærkerne skal anbringes paa Adressekortet. Portoen for anbefalede Pakker, Ilpakker og Pakker med Postopkrævning skal forudbetales. Vægtportoen for Pak ­ ker, hvis Vægt efter Posthusets Skøn er ringe i Forhold til Omfanget (voluminøse Pakker), eller som kræver særlig om ­ hyggelig Behandling (paategnede „Forsigtig" e. 1.), forhøjes med det halve. Værdi kan angives paa Pakker, og de kan sendes som ,, anbefalede" (se Anbefalede Forsendelser). Erstatningsregler : Bortkomne eller beskadigede Pakker af Vægt 10 kg eller derunder erstattes med indtil 100 Kr., Pak ­ ker af større Vægt med indtil 200 Kr. Postvæsenet erstatter i videst muligt Omfang den skete Skade fuldt ud. Erstatning ydes dog ikke for rede Penge, Værdipapirer og kostbare Gen ­ stande, særlig af Guld, Solv og Platin, naar de seudes i alminde ­ lige Pakker. For Værdipakker kan Erstatningen ikke over ­ stige den angivne Værdi. For bortkomne eller beskadigede anbefalede Pakker ydes en Erstatning af indtil 36 Kr. (eventuelt ydes Erstatningen dog efter Reglen for almindelige Pakker, hvis den derved bliver større). For Udlandet gælder særlige Erstatningsbestemmelser. Til Færøerne modtages kun Pakker, der ikke er volu ­ minøse (se ovenfor), og som efter deres Art og det Antal, hvori de indleveres, ikke maa henregnes til Fragtgods. Til Grønland kan sendes Pakker indtil 10 kg. Taksten er: indtil 1 kg Kr. 1,10, ov. 1 — 3 kg Kr. 1,70, ov. 3 — 5 kg. Kr. 1,90 og ov. 5 — 10 kg Kr. 3,40. Indpakning og Emballage bør være særlig solid. Til Færøerne og Grønland benyttes indenrigske Adressekort. Til Færoerne skal desuden medfølge en Faktura. Pakker kan sendes til de fleste Steder i Udlandet. De skal være ledsagede af særlige Adressekort, handelsstatistiske Anmeldelser (som ogsaa skal ledsage Pakker til Færøerne og Grønland) og Tolddeklarationer (til Norge benyttes ikke Told ­ deklarationer), der faas paa Posthusene (Adressekort, Tolddekla ­ rationer og handelsstat. Anm. å 2 Øre). Til en Række Lande kan Pakker befordres pr. Luftpost. Pakker til Udlandet skal som Regel være forseglede (dette gælder dog ikke aim. Pakker til Island, Nederlandene, Norge, Schweiz, Sverige, Tyskland og U. S. A.) Toldomkostningerne og andre Omkostninger kan overfor Færøerne og visse Lande betales af Afsenderen. Nærmere Op ­ lysning maa iovrigt indhentes ved Posthusene eller Postv. Oplys ­ ningskontor $ ★ Cent. 6298. Pakker fra Udlandet bliver i Hovedstaden toldbehandlede og tilbragte ved Postv. Foranstaltning; for Pakker med værdi- toldpligtige Varer gælder særlige Bestemmelser (se iovrigt Told ­ væsen, Afsnit „Postpakker*). For Toldbehandlingen betales ved vægtfortoldede Varer 20 Øre, ved værdifortoldede Varer 50 Øre pr. Pakke. En tilsvarende Ordning er gældende i Aar ­ hus og Odense, dog kun for Varer, der forfoldes efter Vægt. Disse Steder sker Fortoldningen dog kun efter Adressatens Begæring, der kan fremsættes een Gang for alle. Pakker til Udlandet maa som Regel veje indtil 10 kg. Dog besørges til visse Lande Pakker indtil en Vægt af 20 kg (nær ­ mere Oplysning paa Posthusene). Ilpakker kan afgives til Postbesorgelse med kortere Frist end andre Pakker (se Ilforsendelser). Skal Ilpakker udbrin­ ges straks etter Ankomsten, maa de tillige sendes pr. Ekspres (se Ekspres besørgelse).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker