kraks vejviser 1940 handelskalender

Postforretninger

Bestemmelser og Takster

2677

faas ekspresbesørget ved næsten alle Postkontorer og Post ­ ekspeditioner. Forsinkes en Ekspresforsendelse i mere end 6 Timer ved Forsømmelse fra Postvæsenets Side, kan der ydes en Erstatning af indtil 25 Kr. Ekspresgebyr: Ydre

Vareprøver: en enkelt Nøgle, Clichéer og Matricer til Bog ­ tryk, afskaarne friske Blomster, naturhistoriske Genstande (præparerede Dyr eller Planter, geologiske Prøver o. 1.) samt Tuber indeholdende Serum, Vaccine og patologiske Gen ­ stande i særlig Indpakning. Vareprøver maavære saaledes ind ­ pakkede, at en Undersøgelse let kan finde Sted. For Glassager, flydende Sager, Olier, fede Stoffer, Pulvere, levende Bier og Igler gælder særlige Emballeringsbestemmclser. Vareprøver til Indlandet maa ikke overskride 45, 20 og 10 cm hhv. i Længde, Bredde og Tykkelse (i Form af Ruller kan de dog have en Læng ­ de og Diameter hhv. af indtil 45 og 15 cm) — til Udlandet er Di ­ mensionsbestemmelserne som ior Breve — og maa ikke veje over 500 g. Følgende skriftlige Tilføjelser kan foretages: Afsen ­ ders og Modtagers Navn, Adresse, Firma og Stilling, Løbe ­ nummer, de disponible Varers Pris og Vægt, Maal, Omfang, Kvantum, Oplysning om Varens Oprindelse og Beskaffenhed. Vareprøver til Udlandet skal være fuldt frankerede. Det anbefales paa Forsendelsernes Forside at anføre Ordet „Vareprøver" (Echantillons). f. Blandede Forsendelser kan indeholde saavel Tryksager (dog ikke Blindetryksager) som Vareprøver og Forretningspapirer. Vægten maa ikke overstige 1 kg til Indlandet og 2 kg til Udlandet. løvrigt maa de for hver enkelt af de blandede Forsendelsesarter gæl ­ dende Bestemmelser være iagttagne. g. Brevpakker. Brevpakker kan sendes i Indlandet og til en Del fremmede Lande. I Brevpakker kan forsendes egentlige Handelsvarer og endvidere kan indlægges alt, hvad der kan forsendes som eller indlægges i Tryksager, Forretningspapirer og Vareprøver (til Udlandet maa de for Tryksager og Vareprøver tilladte skriftlige Til ­ føjelser m. v. dog ikke findes). Brevpakker maa ikke inde ­ holde noget Brev eller Dokument, der har Karakter af en egent ­ lig og personlig Korrespondance. Deter tilladt at indlægge en aaben Faktura eller Regning (hertil henregnes i Indlandet Re ­ cepter), indeholdende de for disse karakteristiske Angi ­ velser, samt en Kopi af Forsendelsens Udskrift med An ­ givelse af Afsenderens Adresse. I Brevpakker til Indlandet er det endvidere tilladt at indlægge en kortfattet skriftlig Med ­ delelse til Adressaten vedrørende selve Forsendelsens Indhold. Paa Forsendelsens Forside skal anføres Ordet „Brevpakke" (Petit paquet), ligesom Afsenderens Navn og Adresse bør være anbragt paa Pakkens Ydre, men paa en saadan Maade, at den ikke virker vildledende. Med Hensyn til Dimensioner og Indpakning gælder samme Regler som for Vareprøver. Brevpakker maa ikke veje over 1 kg h. Takster (se foregaaende Side). Brevkassetømning og Omdeling i Kbhvn. Brevkassernes Tømning. Tømning af Kontorbrevkasserne foretages ved 1Y1: 30 Minutter for Togenes Afgang fra Københavns Hovedbanegaard, - (Kl, (S), Hellerup, Lyngby og 8: 20 Minutter for. hver Posts Afgang, - de øvrige Kontorer: 15 Minutter for hver Posts Afgang. Den ved Indleveringspostkontofet i Hovedbanegaardens Af ­ gangshal (mod Reventlowsg.) anbragte Brevkasse tømmes 10 Min. for Afgangen af hvert fra Hovedhanegaarden afgaaende Posttog. Ved Distriktspostkontorerne tømmes Kontorbrevkassen til ­ ligo 20 Minutter før hver Brevomdeling i Distriktet. I Landdistrikterne ved Kbhvn. tommeq Brevk. 1, 2 å 3 Gange dgl. paa Hverdage, hvorom Kasserne bærer Paategning. Brevkort, se Brevforsendelser b. Efterspørgsel. Naar en Forsendelse maa antages at være bortkommen under Postbesørgelsen, kan den af Afsenderen eller Adressaten ved Henvendelse til et Posthus eller til Returpostkonboret i Kbhvn. forlanges efterspurgt. Ved Efterspørgsel skal Afsende ­ ren saa vidt muligt medbringe et Facsimile af Forsendel ­ sens Kuvert eller Omslag. Efterspørgsel af Forsendelser til Indlandet er gebyrfri for aim. Brevforsendelser. For andre Forsendelser erlægges der et Gebyr af 30 Øre, der til ­ bagebetales, hvis det viser sig, at Forsendelsen ikke er bleven rigtigt postbesørget. Ved Efterspørgsel af en Postforsendelse til Island, Norge, Sverige og Finland betales 30 Øre, til ovrige Udland 60 Øre. Eftertælling, se Værdibreve. Ekspresbesørgelse. Aim. og anbefalede Brevforsendelser, Værdibreve, Postan- visn., Postopkrævn., Postindkasseringer, Udbetalingskort og Pakker til Indlandet og til adskillige Steder i Udlandet kan forlanges udbragt ved Ekspresbud straks efter Ankomsten til Bestemmelsesstedet. Ekspresbesorg. af lokale Forsendelser finder dog kun Sted fra Postkontorer, hvor der findes Telograf- kontor, uden Hensyn tilom dette er forenet med Posttjeneste eller ej. Paa Konfirmationsdage kan lokale Forsendelser dog

Distrikt 2 Kr.* Indre Distrikt 40 Øre 60 Øre pr. 5 kg 3 Kr.*

Indland: Alle Forsendelser undt. Pakker . . . Pakker (til ydre Distrikt kun Pak ­ ker af Vægt indtil 3 kg) ...........

Hvis Ekspresbesørgelsen paabegyndes mellem Kl. 21,30 og Kl. 7, kræves dobbelt Takst. Ekspresforsendelser, der planmæs ­ sig skal ankomme til Bestemmelsesposthuset senest Kl. 21,30, udbringes dog altid til Dagstakst. * Disse Takster er Gennemsnitstakster (Differencer op ­ kræves og tilbagebetales ikke). Det indre Ekspresdistrikt omfatter Steder indtil 2 km ad farbar Vej fra Posthuset. Naar der ved Posthuset findes By ­ distrikt (og eventuelt Omegnsdistrikt), medregnes hele dette. Udland: 40 Øre pr. Brev, Postanvisning eller Værdibrev til (visse Steder i) Finland, Island, Norge og Sverige. 60 Øre pr. Brev, Postanvisning eller Værdibrev til de vigtig ­ ste europæiske og en Del oversøiske Lande. ,, 90 Øre pr. Pakke til de Lande, der tillader saadan Ud ­ bringning. Erstatning. For ikke anbefalede Brevforsendelser gives ingen Erstatning. Se iovrigt: Anbefalede Forsendelser, Værdibreve, Pakker, Ekspresbesørgelse og Ilforsendelser. Flytning, se Bopælsforandring. Forbudte Forsendelser. En Postforsendelses Ydre maa ikke frembyde noget ulovligt, usømmeligt eller fornærmende. Er en saadan Forsendelse afgivet til Postvæsenet (nedlagt i Brevkassen), bliver den ikke be­ sørget. Brandfarlige, ætsende, ildelugtende Genstande samt Cykler er udelukket fra Postbesørgelse; dog kan Patroner og Celluloidvarer (Films) paa visse Betingelser forsendes i Post ­ pakker. Endvidere kan i Postpakker i Indlandet forsendes Sikkerhedstændstikker, naar Forsendelserne emballeres i søm ­ mede eller forzinkede Trækasser (ikke Spaanæsker) eller i Metalkasser. (Enkelte eksponeredeSmaafilms kan sendes i Breve, fremkaldte Smaafilms tillige i Brevpakker; Forsendelsen bør bære Paategning om Indholdet. Posthusene meddeler nærmere Oplysninger). Forretningsomraader, Kontorernes, se Side 2673. Forretningspapirer, se Brevforsendelser d. Forsegling. Til Forsegling af Værdibreve og Værdipakker samt af almin ­ delige Pakker til de fleste fremmede Lande skal anvendes egent ­ ligt Signet (ikke Fingerbøl, Mont o. 1.). Naar der paa samme Forsendelse anbringes flere Segl, skal de alle udvise samme Signetaftryk. Til Forseglingen maa anvendes holdbart Lak, der maa brændes paa Kuverten og ikke paahældes i smeltet Tilstand. Frankostempling. Almindelige Brevforsendelser, dér er af en saadan Beskaffen­ hed, at de kan afstempies i Stempelmaskine, samt .Postind ­ kasseringer kan faas frankostemplede saaledes, at de uden Brug af Frimærker postbesørges som frankerede Forsendel ­ ser, naar de indleveres i et Antal af mindst 100 og er ganske ens saavel med Hensyn til Vægt og Takst som Indlæg og Emballering, hvorhos Indholdet skal være anbragt paa samme Maade i dem alle. Forsendelserne kan indleveres ved samtlige Postkontorer i Kbhvn. (undt. ved Avis-, Omkarterings-, Pakke- og Toldpost­ kontoret). Det anbefales, forinden Indleveringen finder Stød, at fore ­ vise nogle Prøve-Eksemplarer af Forsendelserne. Udenfor Kbhvn. finder saadan Frankostempling Sted ved Post ­ kontorerne i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Horsens, Nykøbing Fl., Odense og Randers. Indlevering kan ogsaa finde Sted ved andre ,Provinspostkdntorer af Forsendelser i et Antal af mindst 500. I Nærmere Oplysning kan søges ved Postkontorerne og Postvæsenets Oplysningskontor $ ★ Cent. 6298. Frankostempling ved Hjemmefrankostemplingsmaski- ner, se Hjemmefrankostempling. Frankotvang. , , , , , Visse Forsendelser er undergivet Frankotvang, o: de skal være helt eller delvis forud frankerede; se herom under de enkelte Forsendelsesarter. Alle Forsendelser til Kongehuset samt til Stats- og kommunale Myndigheder skal være fuldt frankerede ved Afsendelsen. Frimærker forhandles ved Posthusene enkeltvis og i Ark (enkelte Værdier af Frimærker tillige i Hefter eller Ruller å 500 eller 1,000 Stk.). Brevkort, Korrespondancekort, Konvolutter og Tryksagsomslag med paatrykt Frimærke enkeltvis og i Bundter a 2o Stk. For Tryksagsomslag betales 1 Øre, for Korrespon-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker