kraks vejviser 1940 handelskalender

Bestemmelser og Takster

Postforretninger

2676

h. Takster.

Indland

Mellem danske og tyske Grænsestationer 4 )

Fii^and, Island, Norge, Sverige

Øvrige Udland

Genstand

• Landsporto 2 )

Lokalporto ’ )

Øro

Øro

Vægt

øre

Vægt

Vægt

Vægt

Øre

Øre

Vægt

indtil 50 g ov. 50 - 250g - 250-1000 g

indtil 20 g ov. 20 - 125 g - 125 - 250 g - 250 - 500 g 3 )

15 25 50

indtil 20 g for hver føl ­ gende 20 g

15 30 45 60

30 15

10 15 50

15 10

indtil 20 g for hver føl ­ gende 20 g

indtil 50 g ov. 50 - 250 g - 250-1000 g

Breve

ovor 250 g til Island og over 500 g til Finland, Norge og Sverige takseres Brevet i sin Helhed som til øvrige Udland.

10 20

enkelte med Svarkort

20 40

enkelte med Svarkort

7 14 4 7 25 8 25 4 7 25

enkelte med Svarkort indtil 50 g av. 50 - 250 g - 250-1000 g indtil 250 g ov.250-lOOOg indtil 50 g ov. 50 - 250g - 250 - 500 g

10 20

10 20 5 10 25 15 25 5 10 25

enkelte med Svarkort indtil 50 g ov. 50 - 250 g - 250-1000 g indtil 250 g ov.250- 1000 g indtil 50 g ov. 50 - 250 g - 250 - 500 g

enkelte med Svarkort

Brevkort

7

pr. 50 g

pr. 50 g

7

7

pr. 50 g

Tryksager 6 )

7

pr. 50 g mindst 15 Øre pr. 50 g mindst 14 Øre pr. 50 g mindst 60 Øre (kun til Norge og Sverige)

pr. 50 g mindst 30 Øre pr. 50 g mindst 14 Øre pr. 50 g mindst 60 Øre (kun til visse Lande)

7

7

Forretnings ­ papirer

pr- 50 g mindst 15 Øre

7

7

7

pr. 50 g

Vareprøver

15

15

15

pr. 50 g

indtil 1 kg

indtil 1 kg

25

25

Brevpakker

mindst 60 Øre

’ ) Lokalporto anvendes indenfor Omdelingsdistriktet ved det enkelte Posthus samt i Forbindelse med nærliggende Post ­ huse, i hvilken Henseende en Afstand i Luftlinie af 7, 5 km mellem Posthusene som Hovedregel er afgørende. Paa ethvert Posthus findes i Publikumslokalet Opslag om, til og fra hvilke andre Posthuse Lokalporto finder Anvendelse. For Københavns Vedkommende danner de under Overpostmesterembedet hørende Posthuse (København, Frede ­ riksberg, Valby, Bagsværd, Ballerup, Brønshøj, Buddinge, Charlottenlund, Dragør, Gentofte, Glostrup, Hareskov, Hellerup, Herlev, Holte, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, Nærum, Skodsborg, Skovlunde, Springforbi, Store-Magleby, Søborg, Vangede og Vanløse) et Omdelingsdistrikt og har indbyrdes Lokalporto. Endvidere har følgende Posthuse indenfor dette Omraade Lokalporto med Posthuse udenfor Overpostmesterembedet: Bagsværd med Farum og Værløse. Nærum *) Denne Takst gælder ogsaa for Forsendelser til Færøerne uanset Forsendelsesvejen. For Forsendelser til Grønland gælder føl ­ gende Takster: indtil 50 g 15 Øre, over 50 — 250 g 25 Øre, ov. 250 — 500 g 50 Øre, ov. 500 — 750 g 100 Øre og ov. 750 — 10C0 S 150 Øre. enne Takst gælder ikke til Island. *) Denne Takst kommer til Anvendelse mellem en Del danske Posthuse i Sønderjylland og tyske Posthuse indenfor en Afstand af 30 km i Luftlinie. Oplysning om disse Posthuse kan faas hos de paagældende danske Posthuse. 5 ) For Tryksager, der udelukkende indeholder Reliefskrift eller Punktskrift til Brug for Blinde, er Portoen 4 Øre pr. kg. Høje ­ ste Vægt: 5 kg. Ballerup Glostrup Hareskov Holte — Maalov og Værløse. — Taastrup. — Farum, Maaløv og Værløse. — Birkerød, Farum og Værløse. med Hørsholm, Rungsted og Vedbæk. Skodsborg — Hørsholm, Rungsted og Vedbæk. Skovlunde — Maalov og Værløse. Springforbi — Vedbæk.

Postforsendelsernes Omdeling i Kobenhavn sker saaledes paa Hverdage:

opfyldt deres oprindelige Formaal, samt Kopier deraf, Aktstykker udfærdigede af offentlige Myndigheder eller Genpar ­ ter heraf, Genparter eller Udskrifter af Dokumenter, udfærdigede af private, haandskrevne Partiturer eller Nodeblade, Manuskripter til Bøger eller Aviser, ikke rettede og rettede Elevarbejder med Udelukkfelse af enhver Tilføjelse, der ikke direkte har Henhold til Arbejdets Udførelse. Andre Dokumenter (herunder Veksler, Checks, Sluts edler, Ad vis ­ breve) kan ikke sendes som Forretningspapirer. Til Indlandet skal Forsendelsen være paategnet Forretningspapirer. Vægtmaksimum er til Indlandet 1 kg. til Udlandet 2 kg. Til Udlandet skal Forretningspapirer være fuldt frigjorte. Med Hensyn til Vægt, Omfang og For- sendelsesmaade gælder samme Bestem ­ melser som for Tryksager. e. Vareprøver, 0: Forsendelser, hvis Indhold, der maa være uden Handelsværdi, tjener til Prø ­ ve ved Afslutning af en Handel om Varer af Bamme Art. Endvidere kan, naar det ikke sker i Handelsøjemed, forsendes som

Adressekort t. udenl. Pakker, der er oplagt paa Toldboden ! 9 og 14

Værdibreve

Pakker

Postdistrikt

Brevforsendelser

,1

K .................... v ............... 0 ............ N .................... s ............. F .................... Valby . . . NV . . . . Brønshøj . . Søborg , Vanløse . . Hellerup . . Charlottenlund Gentofte . . Kastrup . . Ballerup . . Dragør . . Glostrup . . Holte . . . Klampenborg Lyngby . .

7, 9>/a, Uha, 14 og 17

og U

)

9201), og 15 002 )

7, 93/4, IP/4, 141/4 Og 171/4

7, 12 og 171/4 7, 12 og HH« 7, li 2 / 4 og 171/4 7, IO1/4, IH/4 og 171/4 7, 12 og 17>/4 7, 12 og 17 7, 12 og 171/4

Samtidig med Brevom ­ bæringerne, dog ikke paa sidste daglige Tur.

Samtidig mod Brevoni- bæringorne

7, 131/j og I8I/4 7, 121/a O g 171/2 7, 121/4 O g 171/4 7, 121/4 O g 17'/4 7, li 3 /., og 171/4 7, 121/4 og 17 ‘ /4

1) Udbringes fra Pakkøpostkontoret, Centralpostbygningen, Bornstorffsg. 32/s. 2) Valby dog 17 1 /,-

Brevomdeling paa Sondage, se Søndagsbreve og Søndagsomdeling. Paa Helligdage, der ikke følder paa Søndage, omdeles Post om Morgenen (Langfredag dog kun almindelige og anbefalede Breve og Breikort samt Dagblade.)

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker