kraks vejviser 1940 handelskalender

Bestemmelser og Takster angivet foran under 1 — 9. Kontorerne 10 — 49, 53 — 69 modta ­ ger til Afsendelse Telegrammer og Postsager af enhver Art, udbetaler Postanvisningsbeløb, modtager Avisabonnement og foretager Salg af Frimærker m. m. Kontorerne 11 — 14 og 16 om ­ deler al Post undt. Pakker hvert for sit Distrikts Vedk. Kontorerne 15,17 — 29 tillige Pakkepost. Kontor 50 modtager til Afsendelse Telegrammer og Postsager af enhver Art undt. Pak ­ ker (dog modtages Ilpakker og Luftpostpakker) og foretager Salg af Frimærker; for andre Forsendelser end aim. Brev ­ forsendelser erlægges et Ekstragebyr af 20 Øre pr. Forsendelse. Kontorerne 51 og 52 modtager til Afsendelse Telegrammer og Postsager af enhver Art undt. Pakker og foretager Salg af Frimærker samt Udbetaling af Postanvisningsbelob. Post ­ ekspeditionerne modtager til Besørgelse og omdeler al Slags Post. (Fra Postekspeditionerne Buddinge og Vangede omdeles dog ikke Post.) Postindleveringsstederne modtager til Besør ­ gelse Breve (aim. og anbef.) til Ind- og Udland samt indeni. Postanv., Postopkr., Postindkasseringer, Pakker og Værdibreve. Fra Post indleveringsstederne omdeles ikke Post. Kontortid. Denne er for Købmagergades Postkontors, Telegrafkontorernes og Centralpostbygningens Vedk. særlig nævnt foran under 1 — 9; Ballerup, Dragør, 9-12, 14-18. De øvrige Distriktspostkontorer er tilgængelige: Hverd. 9-18. Indleveringskontorerne: Hverd. 9 — 18, undtagen Indleve ­ ringskontor 1, 2, 10 og 11, der har Kontortid fra 9-19, samt Indleveringskontor 21 (Hovedbanegaarden) der har Kontor ­ tid Hverdage 8-23, Søn- og Helligdage 8-21. Ved liere af de nævnte Postkontorer kan Telegrammer indle ­ veres for og efter de nævnte Tider. Herom og om Kontortiden paa Søn-og Helligdage faas Oplysning i Postvæsenets Op- lysningskontor(f) ★ Cent. 6298, fri Notering). Ved samtlige forannævnte Postkontorer ekspederes endvidere Statstelefon ­ samtaler. I nedenstaaende Oplysninger om de forskellige Forretninger er der under Postforretningerne anvendt Udtrykket „Posthus' 1 og underTelegrammer ogStatstelefonsamtaler anvendtUdtrykket „Telegrafstation" . For Forsendelser, der indleveres i Antal af over 400,000 ens Eksemplarer ydes Rabat, ligesom der ydes Rabat for For ­ sendelser, der indleveres lokalt til Omdeling til samtlige Hus ­ stande i et Postkontors Bydistrikt eller hele Postkontorets Adressedistrikt, naar Antallet af Husstande i By- og Omegns ­ distriktet er over 2000. For Forsendelser til samtlige Hus ­ stande i hele Landet ydes 3OO/ o Rabat. For Kbhvns Over- postmesterembedes Omraade gælder særlige Regler (for For ­ sendelser til samtlige Husstande er Rabatten her 20 °/ 0 ). Enhver nærmere Oplysning om denne Forsendclsesmaade, herunder Antallet af Modtagere indenfor de forskellige Grup ­ per og ved de enkelte Bestemmelsesposthuse, faas *ved Hen ­ vendelse til det stedlige Postkontor samt ved Postvæsenets Oplysningskontor, Bernstorffsg. 32 Kbhvn. (V) fl ★ Cent. 6298. Afhentning. Postsager kan udlægges til Afhentning i Kontortiden mod en Betaling af 2 Kr. pr. Maaned eller 5 Kr. pr. Fjerdingaar. ForsammeBetalingkanpaa Købmagergades,Nørrebro, Sønderbro Østerbro, Vesterbro, Frdbg., Valby, Nordvestkvarteret, Brøns ­ høj, Vanløse, Søborg, Hellerup, Gentofte, Ballerup, Glostrup, Holte, Klampenborg og Lyngby Postkontorer og paa adskillige Provinspostkontorer lejes Bokser, hvori Posten henlægges til Afhentning. Nærmere Oplysning gives af Postkontorerne eller af Postvæsenets Oplysningskontor ® ★ Cent. 6298. Uden Betaling kan en Adressat lade sine Postforsendelser afhente paa Posthuset i Kontortiden efter Postens Ankomst og inden Omdelingens Begyndelse. Afleveringsattest. Mod Forudbetaling af 25 Øre kan der faas Attest fra den udleverende Tjenestemand om Afleveringen af et aim. eller anbefalet Brev uden Postopkrævning til Indlandet med Op ­ lysning om, paa hvilken Maade Afleveringen er foretaget. Forkyndelser af Stævninger og andre retslige Forkyndelser kan ske ved lukket Brev ledsaget af en af vedkommende Ret udfyldt særlig Afleveringsattest. Saadanne Stævningsbreve kan sendes under Anbefaling. Afsenderens Raadighedsret. En Postforsendelse kan, saa længe den endnu er i Postvæsenets Værge og ikke er anmeldt for Adressaten, af Afsenderen for ­ langes tilbageleveret eller udleveret efter anden Adresse end den oprindelige, eller Afsenderen kan paa anden Maade forandre sine Bestemmelser med den (f. Eks. slette eller ændre Post ­ opkrævningsbeløb). Blanketter til Begæring herom faas paa Postkontoret. Telegrafisk Ekspedition paa Forlangende. Takst: I Indlandet betales Taksten for et almindeligt Brev af'første Vægtsats, overfor Udlandet Taksten for et anbefalet Brev af første Vægtsats. Overfor England og de fleste engel-

2674

Post- og Telegrafkontorer i Kbhvn. 47. Indleveringspostkontor 18. Borups Allé 119. 48. Indleveringspostkontor 19. Overg. o. V. 40. 49. Indleveringspostkontor 20. Frdbg. Allé 6. 50. In die ver ingspostkontor 21. Hovedbanegaarden. 51. Indleveringspostkontor 22. Nordre Toldbod. 52. Indleveringspostkontor 23. Borsen. 53. Indleveringspostkontor 24. N-Frihavnsg. 81. 54. Indleveringspostkontor 25. Dalgas Boulevard 59. 55. Indleveringspostkontor 26. Tagensv. 250. 56. Indleveringspostkontor 27. Toftegaards Bl. 4. 57. Indleveringspostkontor 28. Allég. 35. 58. Indleveringspostkontor 29. Strandv. 19. 59. Indleveringspostkontor 30. Norrebrog. 10. 60. Indleveringspostkontor 31. Sejrog. 2. 61. Indleveringspostkontor 32. Ordrupv. 55. 62. Indleveringspostkontor 33. Aalholmsv. 1 . 63. Indleveringspostkontor 34. Høkerboderne 15. 64. Indleveringspostkontor 35. Vanløse Allé 2. 65. Indleveringspostkontor 36. Elbagade 3. 66. Indleveringspostkontor 37. Ahlmanns Allé 2. 67. Indleveringspostkontor 38. Roskildev. 327. 68. Ind leveringspostkontor 39. Frederikssundsv. 282. 69. Indleveringspostkontor 40. Solvg. 90. 70 — 99. Postekspeditionerne i Bagsværd, Buddinge, Hareskov, Herlev, Nærum, Skodsborg, Skovlunde, Springforbi, Store- Magleby, Vangede samt Postindleveringsstederne, Backersvej 135, Bernstorffsvej 146 Hell., Bogholder Allé 68 Vanl., Brøndby Strand Glostrup, Englandsv. 327, Giesegaardsvej 20 Hvidovre Valby, Hjortholms Allé 7, Holmbladsgade 83, Ledagerv. 59 Vanl., Lyngbyvej 233 Hell., Lyngbyvej 315 Gentofte, Salt ­ værksvej 151 Kastrup, Strandvej 325 Charlottl., Taarbæk Strandvej 59, Vangedev. 33B Gentofte, Vesterport (Bestyres af Postpersonale), Vilvordevej 3 Charlottl., Virum Torv 4 Lyngby og Jonstrup, Ballerup. Giro-Ekspeditionskassen, Holbergsg. 23 (fra omkr. Febr. 1940 V-Voldg. 123 13) er aaben Kl. 10 — 16. Forretningsomraade. Dette er for Købmagergades Post ­ kontors, Telegrafkontorerncs og Centralpostbygningens Vedk. Der kan over hele Landet omdeles almindelige Brevforsen ­ delser uden Adresse — Cirkulærer, Reklamer, Prøvenumre af Aviser o. 1. — til: 1. Samtlige Husstande (d. v. s. alle beboede Lejligheder, men ikke Butikker eller Kontorer uden Beboelse). 2. Samtlige Butikshandlende. Omdeling kan ske til et enkelt eller til flere Postdistrik ­ ter (Postkontors eller Postekspeditions Distrikt). Grupperne „Samtlige Husstande*' og „Samtlige Butikshandlende 11 kan ved de større Posthuse (Købstæder og større Stationsbyer) med et egentligt Bydistrikt deles i 1) Byen og 2) Landdi ­ strikterne. Villakvarterer udenfor en By (Omegnsdistriktet) regnes til Bydistriktet, selv om Posten omdeles ved Land ­ postbud. I København kan Omdeling til a) Lejligheder (samtlige Husstande) og b) samtlige Butikshandlende endvidere fore- gaa i hver af Gaderne i Postdistrikterne K, V, N, 0, F, S, Valby, NV og Hellerup. I Stor-København og i en Del stene Provinsbyer kan desuden omdeles til: 5. Kontorer og 6. Visse Erhvervsgrupper, Bagere, Kolonialhandlere, Manufak ­ turhandlere, Skomagere o. s. v. 7. For Forsendelser, der indleveres direkte til det Posthus, hvorfra de skal udbringes, kan Omdelingen efter nærmere Aftale med Postkontoret som Regel begrænses ydeiligere, f. Eks. til et enkelt eller nogle bestemte Kvarterer eller til en eller flere Landpostruter. Der betales dog altid for mindst 25 Forsendelser. Takster for adresseløse Tryksager og Vareprøver. a. for Omdeling til samtlige Husstande af Vægt indtil 20 g ............................................................... 2 Øre — over 20 g indtil 50 g ........................................ 8 - — over 50 g indtil 250 g... ............................. 5- — over 250 g indtil 1 kg (Vareprøver dog indtil 500 g) ......................................................... 20 - b. for Omdeling til andre Grupper af Vægt indtil 20 g ................................................................. 3 - — over 20 g indtil 50 g .............................................. 4 - — over 50 g indtil 250 g ............................................. 6 - — over 250 g indtil 1 kg (Vareprøver dog indtil 500 g) ............................................................. 25 - (Ved Omdeling af Reklamerne som lukkede Breve eller Brev ­ kort samt af Forsendelser indeholdende Reklamer fra forskellige gælder særlige Takstbestemmelser). 3. Samtlige Gaardejere (større Jordbrug). 4. Samtlige Husmænd (mindre Jordbrug). Adressekort, se Pakker. Adresseløse Forsendelser.

II. Postforretninger.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker