kraks vejviser 1940 handelskalender

Tillæg til Real-Register.

- ) Bestemmelser og Takster. Uddrag af de gældende Bestemmelser og Takster for Post-, Telegraf- og Statstelefonvæsen samt Jernbane- og Toldvæsen, opført under alfabetisk ordnede Overskrifter.

A. Post-, Telegraf- og Statstelefonvæsen.

3. Telegrammer og Statstelefonsamtaler.

1. Post- og Telegrafkontorer i Kbhvn.

2. Postforretninger.

B. Jernbane væsen. C. Toldvæsen. Oplysninger om Post-, Telegraf- og Statstelefonvæsenets samt Statsbanernes og Toldvæsenets Organisation og Personalia maa søges i Real-Registret umiddelbart foran disse grønne Blade. e A. Post-, Telegraf- og Statstelefonvæsen.

I. Post- og Telegrafkontorer i København.

b. Kontoret for ankommende Brevpost (Tietgensg. 37 1 ). Kon ­ tortid: Hverd. 9-19. Herfra omdeles al Post undt. Pakker i Distr. E. 6. Omkarteringspostkontoret: (Centralpostbygningen Tietgensg. 35 Kbhvn. E). 7. Pakkepostkontoret (Centralpostbygningen Bernstorffsg. 32 s Kbhvn. E). Kontortid: Hverd. 9-18. Herfra omdeles Pakkepost til Distr. Kl, E, IS), lal, E, Is] og I nv I . 8. Told postkontoret (Centralpostbygningen Bernstorffsg. 32 s Kbhvn. E). Kontortid: Hverd. 9-18. Ekspedition af Postgods fra Udlandet. 9. Avispostkontoret (Centralpostbygningen Tietgensg. 37 1 Kbhvn. E). Herfra ekspederes de kbhvnske Aviser til Ind- og Udland. Kontortid: Hverd. 9-18. Indlev, af Aviser finder Sted Hverdage fra 8-18 i Opg.K, St. o. G. gennem Porten ved Tietgensg. Dagbladenes Mor ­ genudgaver samt visse Ugeblade indleveres ved Omkarte ­ ringspostkontoret. 10. Kbhvn. Lufthavn Postkontor Lufthavnen,Kastrup. 11. Nørrebro Postkontor (Kbhvn. Kl). Jagtv. 70. 12. Østerbro Postkontor (Kbhvn. 121). Ø-Allé 1. 13. Frederiksberg Postkontor (Kbhvn. E). Guldborgv. 27. 14. Sønderbro Postkontor (Kbhvn. [£]). Oliebladsg. 7. 15. Valby Postkontor (Kbhvn. Valby). Valby Langg. 79. 1(5. No rd vestkvarterets Postkontor (Kbhvn. |NV1 ) Glasvej 3. 17. Brønshøj Postkontor. Frederikssundsv. 154. • 18. Vanløse Postkontor. Bratskow. 36. 19. Charlottenlund Postkontor. Charlottl. Stationspi. 3. 20. Hellerup Postkontor. Ryvangs Allé 81 (ved Jernbane ­ stationen). 21. Gentofte Postkontor. Ved Banen 12. 22. Kastrup Postkontor. Ved Stationen 9. 23. Søborg Postkontor. SoborgHovedg. 79. 24. Ballerup Postkontor. Ved Jernbanestationen. 25. Dragør Postkontor. Paa Jernbanestationen. 26. Glostrup Postkontor. Ved Jernbanestationen. 27. Holte Postkontor. Ved Jernbanestationen. 28. Klampenborg Postkontor. Paa Jernbanestationen. 29. Lyngby Postkontor. Ved Jernbanestationen. 30. Indleveringspostkontor 1 Wnihprcx.qor 23.

Københavns Overpostmesterembede. Kontor: Centralpostbygningen Bernstorffsg. 32 1 [3 (aabent9-17) D Cent. 6610. ' Under Overpostmesterembedet sorterer: Postvæsenets Oplysningskontor og Returpost ­ kontoret, Centralpostbygningen Bernstorffsg. 32 1 E. Kon ­ tortid :Hverd. 9-19, telefoniske Henvendelser besvares till. Hverd. 8-9 og 19-22, Son- og Helligd. .19-21 $ ★ C. 6298 (Fri Notering). Kontoret besvarer Forespørgsler om Posternes Benyttelse i Almindelighed, Ankomst og Afgangstider, Kassetømnings-, Indleverings- og Omdelingstider, Kontortider, Posttakster, Regler for Postforsendelsers Beskaffenhed m. v. Endvidere har Kontoret Salg af danske ubrugte Frimærker m. v. til Frimærkesamlere (Ekspeditionstid 11-13). 1. Købmagergades Postkontor (Kbhvn. K). a. Afdeling for afgaaende og ankommende Brevposter, Post- gaarden,Opgang fra Købmagerg. Kontortid: Hverd. 9-19. Her indleveres Telegrammer (i Tiden 8 — 23), alle Arter af Brev ­ postforsendelser (større Mængder maa dog afgives i Brev-Af ­ delingen, gennem Porten fra Løvstræde) samt ind- og udbe­ tales Postanv.-Belob. Herfra omdeles al Post undt. Pakker i Distr. Kl, og her modtages Abonnement paa Aviser, dér skal tilbringes Abon ­ nenter i Distr. Kl. b. Afdeling for afgaaende Pakkep.ost, Valkendorfsg. Kontortid: Hverd. 9-19. Her indleveres Pakker samt Postindkasserin ­ ger og Postopkrævninger. 2. Hovedtelegrafkontoret, aabent Dag og Nat. Indleve- ringseksped. og UdleveringsekSped. Købmagerg. 37* Kl. Ind ­ levering af Telegrammer foregaarkun i Tiden 23-8. Den øvrige Tid af Dagen indleveres Telegrammer ved Købmagergades Postkontor. Ved Indlevering af Telegrammer pr. Telefon forlanges„Stats- telegrafen “ ; alle Forespørgsler angaaende Telegrammer samt alle øvrige Henvendelser rettes til Statens Lokalcentral „Staten* (Omstill, til samtlige Afdelinger). 3. Statstelefonkontoret, Samtalestation Købmagerg.37 1 Kl aaben Dag og Nat. Statstelefonsamtaler (Bokssamtaier) ekspederes i Tiden fra Kl. 8-23 ved Købmagergades Postkon ­ tor (se foran), den øvrige Tid fra Købmagerg. 37*. Ved telefo ­ nisk Bestilling af Statstelefonsamtaler forlanges „Statstele ­ fonen “ ; alle Forespørgsler angaaende Statstelefonsamtaler og alle øvrige Henvendelser rettes til „Staten* (Omstill, til samtlige Afdelinger). 4. Regnskabskontoret for Telegraf og Statstelefon (herunder Kontoret for aftalte Telegramadresser), Valken ­ dorfsg. 2 1 K! ★ Cent. 11433 og „Staten 11 . 5. Vesterbro Postkon tor (Centralpostbygningen Kbhvn.E) a. Indleveringskontoret (Tietgensg. 35) Kontortid: Hverd. 9-20. Her indleveres Telegrammer og Postsager af enhver Art, Pakker indleveres Tietgensg. 39, andre Forsendelser Tietgensg. 35, hvor tillige udbetales Postanvisningsbeløb og sælges Frimærker m.v. samt modtages Abonnement paa Aviser, der skal tilbringes Abonnenter i Postdistrikt E. Ad Indgang Tietgensg. 35 afhentes endvidere poste-restante Forsendelser, der kun er adresseret „posterestante København*, „haupt- postlagernd" e. 1. II 18

1. Holbergsg. 2. Ø-Voldg. 3. st. Strandstr. 21. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Palæg. 6. 10. Raadhusstr. 1. 11. V-Voldg. 4.

31. Indleveringsp'pstkontor 32: Indleveringspqstkontor 33. Indleveringspo'stkontor 34. Indleveringspostkontor 35. Indleveringspoétkontor 36. Indleveringspostkontor 37. Indleveringspostkontor 38. Indleveringspostkontoi 39. Indleveringspostkontor 40. Indleveringspostkontor

GI. Kongev. 121. Østerport Station. H 0 Ørsteds V. 54. Rolighedsv. 6. Hovedv. Frihavnen.

41. Indleveringspostkontor 12. Amager Boulevard 4. 42. Indleveringspostkontor 13. Enghave Plads 20. 43. Indleveringspostkontor 14. Rahbeks Allé 2 B. 44. Indleveringspostkontor 15. Enghavevej 223. 45. Indleveringspostkontor 16. Mimersg. 118. 46. Indleveringspostkontor 17. Amagerbrog. 21.

II 18

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker