kraks vejviser 1940 handelskalender

2665

Zool — Østr

Real-Register for København

V —

Aktiekapital : 50.000.000 Kr.; Obligations ­ laan: 3.574.000 Kr.;Reservefonds:37. 500.000 Kr.; Pensionsfond: 16.985.490 Kr. 70 Øre. Selskabets Formaal: Handels-, Rederi- og industriel Virksomhed, Opretholdelse af re ­ gelmæssig Forbindelse mellem Europa og oversøiske Lande. Selskabets Ledelse bestaar af: Å. et Bestyrelsesraad: H.K.H.Prins Ax el,R DM. , Formand ; Direktør C F J Schmie- gelow, K. DM.; Generalmajor General ­ konsul Palle W arming, K. DAL; Baron Kmh. Hofjgm. L W ed ell- Wedel Is ­ bor g, K.DAI.; Hofjgm. Godsejer Sigurd Andersen; Direktør C C Hansen, R. DM.; fh. Gesandt Greve Preben A h lef eld t- Laurvig, SK. DAL; Bankdirektør Oluf Nielsen, K.DAI. B. en Direktion: II. K. H. Pr in s Axel, RE. DAL; C C Hans en, R. DM.; Henrik V Jacobsen, R.; Otto Bjørling, R.; Hakon Chris ti an sen, R. DAI. Østerbros Husholdningsforening, stiftet 8. Febr. 1868, Adr. Lægeforen. Bol. Øster- brog. 57 Ifi] H 0 5047 & 0 9203x. Formflfnd : Vilh. Hansen £102136. Østerbros Juleforening (St. Jakobs Sogns Juleforening), har til Formaal at hjælpe de fattige i St. Jakobs Sogn i Juletiden. Be ­ styrelse: Sognepræst Chr. Nygaard An ­ dersen; Pastor O S Rothe, R. Øster Farimagsgades Skoleforening, stiftet 14. Maj 1923 af Gross. Einar Theodor Niel ­ sen. Formand: Gross. Einar Th. Nielsen, Fiolstr. 13 E f By 1871. Østerlandsmissionen, grundlagt 1898, driver Alissionsvirksomhed i Syrien. Provst S V Nyholm, R. DAL, Paradisgaarden. Holte, Formand; Hovedbosholder Victor Hoick, Carolinev.6Hell. £1 Hell.2552, Postkonto 867, Kasserer; Bladets Ekspedition: Kordegn Vald. Andersen,R.,N-Voldg.68 2 Kl £ By 4128, Postkonto 1864. Øster Søgades Gymnasium, se Bay, E, og Aloltkes, Th., Skoler. Østervold Sogn, se Esajas Kirken. Østifternes Brandforsikring, (statsanerkendt Bygningsforsikring), V-Voldg. 104 [0, se Brandforsikring, Østifternes. østifternes historisk-topografiske Selskab, stiftet 21. Jan. 1898. Formaalet er at udbrede Kendskab til Østifternes topografiske og kulturhistoriske Forhold og til de Skatte af kulturhistorisk Betydning, der findes her i Landet. Selskabet udgiver Tidsskriftet„Fra Arkiv ogAIu§eum “ . Redaktør og Sekretær: Aluseumsdirektør O A nd r up, R.DAI., Hillerød. østjydsk Handelsforening for Landkøbmænd. Stiftet 23. Alarts 1906. Formand: Købmand L Tretow-Loof, Hornsyld, £ 45. Østre Anlæg er anlagt i 1870erne paa det gamle Fæstningsterræn og omfatter Rester af de gamle Volde og Grave. Det optager ca. 14 ha Land. Østre Landsret, se Landsret, Østre. Østrigsk-Dansk Forening (Osterreichisch- Diinischer Verein), Lundevangsv. 7 Hell. £ Hell. 572. Stiftet 29. Sept. 1931. Formand: Sekretær u. Alagist. Cand. jur. Johan Lindegaard Christensen. \ I \ l .. \

Zoologiske Museum, Universitetets, Krystalg. 27Ef Cent. 6847 (9-16), opf. 1863-69, (Arki ­ tekt: Hans Chr. Hansen), er aabent for Pu ­ blikum Onsdag 12-3, Fred. l l / 2 -3 } / 2 og Søn ­ dag 12-2; (fra Midten af Maj til Midten af Okt. 12-4 om Onsdagen, l 1 / 2 -3 1 / 2 om Fre ­ dagen og 11-2 om Søndagen). Gratis Ad ­ gang. Museumsraadet : De tre Afdelingers Be ­ styrere (Formand: Prof.Dr.phil. R Sparck FM.). 1. Afd. Hvirveldyr, Bestyrer: Prof. Dr. phil. R Sparck, FAL; 3. Afd. Leddyr, Museumsbestyrer: Dr. phil. KL Henriks en; 2. Afd øvrige lavere Dyr, Museumsbestjrer Dr. phil. PL Kramp; Studiesamling og Laboratorium, Bestyrer: Prof. Dr.phil. R Sparck, FM. jl By i716. Museumsinspektør ved 1ste Afd.: Mag. sc. R Hørring; Amanuenser: 1. Afd.: Dr. phil. M Degerbøl ; ved 3. Afd.: Cand. mag. KStep hensen; Assistenter ved 2. Afd.: Mag.scient. FruE Wesenberg-Lund, Dr.phil. G Thorson, FM. og Dr. phil. AF Bruun,FM ; ved 3. Afd. : Mag. scient. S L Tuxen. Konservatorer: K Nielsen (1. Afd. og Studiesaml.); A R Windeballe og II AI a d s c n (1. Afd.) ; P Stilund Chri sten ­ sen (2. Afd.); Fru E Zimsen(3. Afd.). Ikke-videnskabelig Assistent: Fru A Vol- s o e. .ZE/gexportørforeningen af 1934. Formand: Gross. SFarnp-IIansen, Bram minge § 162. Æg-Noteringen i Kbhvns Fjerkræhal sæt ­ tes hver Torsdag af et Udvalg bestaaende af 1 Sælger og 1 Køber med Inspektøren f. Kbhvns Fjerkræhal som Opmand og Formand; øvrige Aledleinmer: Gross. Chs. Præstrud ; Smørhdl. P W Poulsen. Ægtepagt. Om Tinglysning af Ægtepagter henvender man sig — for Kbhvns Vedkom ­ mende — i Byrettens 17. Afd., Hestcmolle- str.4K], andre Steder paa det stedlige Dom ­ merkontor. Ægteskab. I Henhold til Lov af30.Juni 1922 skal Personer, der agter at indgaaÆgteskab, hvad enten de ønsker kirkelig eller borgerlig Vielse, forinden Lysning finder Sted henvende sig i Magistratens l.Afd.: paa Kbhvns Raadnus; a) hvis Bruden har Bopæl i København, eller, b) hvis Brudgom ­ men bor iKbhvn, medens Bruden bor i Ud ­ landet,eller,c) hvis en af Parterne opholder sigiKbhvn., medens begges Bopæl er i Ud ­ landet. Opholder Vedkommende sig i en Købstad, i Gjentofte Kommune eller paa- Frede ­ riksberg, rettes Henvendelsen til Borg ­ mesterkontoret, opholder Vedkommende sig i et Landsogn rettes Henvendelsen til Sognefogden eller hans (af Amtet god ­ kendte) Stedfortræder. Kontorer: I København, Raadhuset tS; paa Frederiksberg, Raadhuset Howitzv. 2 2 El; for de i Gjentofte Kommune beliggende Sogne, Kommunekontoret, Raadhuset, Bernstorffsv. 161, Charlottl. (10 - 14).

Ærøforeningen, stiftet 8. Febr. 1933. For ­ mand : Gross. Peter Grube, Snogegaardsv. 29 Gjentofte £ Ge. 2121. Q. G. - Samfundet, stiftet 1926. Formand: Læge Preben Hansen Sundvænget 32 Charlottl. $ Hell. 3162x. øjenlægers Organisation, Kbhvnske, stiftet 11. Nov. 1908. Formand: Overlæge Dr. med. Olaf Blegvad, Frederiksbergg.l A KJ £ By 7788. Økumeniske Fællesraad i Danmark, Det, opret ­ tet 31. Jan. 1938. Formand: Biskop Dr. theol.H Fuglsang Damgaard,R.DAI., Bispegaarden, Norreg. 11 [Kl £1 By. 3508 & Pa. 6070. Ølhandlerforening af 1875, Kbhvns. For ­ mand :fh.Ølhdl. Caspar Jac ob s e n,Langøg. 19 4 El X* Ryv. 1983 y. Ølhandlerforeningen af 1900, se Central. Ølhandlerforeningen Hafnia, stiftet 30. Alarts 1905, Adr.: Bjarkesv. 6 EJ £ Go. 5647x. Formand: Ølhdl. Chr. Jensen. Øregaard, Øregaards Allé 2 Hell. f He.2153, overtaget af Gjentofte Kommune 1917. 1 Bygningen findes den Hegclske Samling. Parken er offentlig tilgængelig. Øre- cg Halslægers Organisation, Kbhvnske stiftet 1909, Adr.: Nytorv 3 Kl Cent. 13026, Formand:Overlæge N Rh. B leg vad, R. Øresundshospitalet, se Hospitaler u. Direkto ­ ratet for Kbhvns Hospitalsvæsen. Ørstedsparken er anlagt af Haveinspektør H AFlindt paa enDel af detgamleFæstnings- terræn, der ved Kontrakt af 29. Okt. 1869 overdroges til Kbhvns Kommune. Parken aabnedes for Publikum 27. Okt. 1879; den optager et Areal af 6p2 ha Land. Over en Rest af de gamle Grave fører „Frederik d. 7 ’ s Bro “ . Østasiatiske Industri og Plantage Kompagni, Det, Akts. Holbergsg. 2 K) J) ★ Cent. 8300. Stiftet 16. December 1916. Selskabets Formaal : At udnytte Erhvervskilder ude i Verden og ud'f ’ lkle dermed beslægtede Virksom ­ fh. Statsminister Th. Alad sen-Alygdal, SK., Edelgavepr. AIaaløv, Formand; Høj ­ esteretssagfører Frits B iilow, K., Kbhvn., Næstformand ; Konsul S G ad,R.; Diiektor CC Hansen,R. DAL, Kbhvn.; Gross. An ­ dreas N Grut, R., Birkerød; Hofjgm. Louis du Plessis de Richelieu. Østasiatiske Kompagni, Det, Aktieselskab, København. Hovedkontorets Adresse i Kbhvn.: Holbergsg. 2 Kl £} ★ Cent. 8300. Fi ­ lialer : Bangkok og Singapore. Agenturer: Shanghai, Hongkong, Canton, Hankow, Tsingtao, Weihaiwei, Harbin, Dairen, San Francisco, Seattle, Los Angeles, Vancouver, Durban, Johannesburg, Capetown, Port Elisabeth, Penang, Kuala Lumpur, Madras, Calcutta, Bombay, Rangoon, Saigon og Syd ­ ney. Virksomheden begyndt 1. Januar 1897. heder paa hjemlig Grund. Aktiekapital: 15 Mill. Kr. Obligationslaan: 6.769.000 Kr. Bestyrelse:

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker