kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Leder af Tilsvnskont. f. Kbhvn.: Fru M B j 0 rn eboe, FM. MB. Leder af Tilsynskont. f. Prov.: Fru H »Bielefeldt. Wærnske Institut, Kastaniev. 2 E $ V8767,er et Opdragelses- og Undervisnings-Institut for Kbhvns og Oslos Borgeres og afdøde civile og gejstlige Embedsmænds Døtre. Det er stiftet af Geheimekonferensraadinde Martha Wærn ved Fundats af 12. Decbr. 1800, konfirm. 8. Jan. 1813. Virksomheden standsedes midlertidig i 1921, men genopto ­ ges Jan. 1924 som Husgerningsskole i Sam ­ arbejde med Mariaforbundets praktisk-so- ciale Kursus. Deroptages Frielever, Fripen- sionærer og betalende Pensionærer.Direktø- rer: Dr. phil. HilmarØdum og Stiftslæge Henning Muller, Valle. X -Klubben, stiftet 13. Maj 1913, sidst æn ­ drede Vedtægter af 24. April 1933. Foren ­ ingens Formaal er gensidig Støtte i Handel og Vandel, Oplysning, Velgørenhed og Selskabelighed. Formand: Gross. Axel V Lar s en, Vester ­ port [V] f Cent. 10772. Sekretær: Assurandør Chr.Wa h 1, Strandg.8E $ ★ Cent.163. Yachtklub, Kgl. dansk, (K. D. Y.) stiftet 1866 under Navn af Dansk Forening for Lystsejlads; Klubhus paa Langelinie (0] $ Palæ 13; Indmeldelse af Medlemmer sker skriftlig til Bestyrelsen ved to Proponenter, der skal være Medlemmer af Klubben. Æresformand: Hs. Maj. Kongen. Formand : Apoteker NielsBenzon, R. Næstformand: Baron E Wedell-We- dellsbor g. Sekretær og Kasserer: Kapt. Otto A rent, R., Langelinie tø] jp Cent. 8787. Klubhuset jp Palæ 13. Klubopsynsmand: Vald.Nielsen,i Sejl ­ sæsonen Jp Palæ 1987. Medlemsblad:,, Sejl og Motor 11 , Redaktør: Axel Bærentzen, GI. Mønt39 EflC.9822. Yrkeskvinde Klub, Danmarks Vesterport 593 E D Palæ 6315. Stiftet 6. Sept. 1937. For ­ mand: Fru StellaKornerup. 2/ahlensersamfundet, stiftet 1908, knyttet til N Zahles Skole. Adr.: N-Voldg. 7 E JP C. 8941. Formand: Lektor Fru Nina Hertel. $ V 1430 y. Zahles, N, Skole E JP Cent.8941, grundlagt ved Fundats af 7. Juli 1885 af Frøken N Zahle, der til Institutionen overdrog sine Ejen ­ domme N-Voldg. 7 og Linnésg. 8 og 10 med altSkolemate^iel og Samlinger samt en Ka ­ pital. Skolen omfatter: 1) Fuldstændig højere Almenskole med eksamensfri Klasse; 2) Lærerindeseminarium med Seminarieskole (For-, Mellemskole og Realklasse). Skolen bestyres af etSkoleraad: Frøken Karen Bagge, Overbestyrerinde; Rektor O Zahle, R., Næstbestyrer; Bestyrerinde Frøken B Pau 11 i; Seminarieforstander E L ar s e n;FrøkenCl.Cbristen se n,Kasserer; Retspræsident L N II v i d t, K. DM. Zionistforening, Dansk, (Agudath Hazio- nim b ’ Danmark), Nørreg. 20 Mb 4 E J) Pal® 4896, stiftet 12. Jan. 1903, tilhører den zio ­ nistiske Verdensorganisation, som har til Formaal at skatfe det jødiske Folk et oifent- lig-retsiigt sikret Hjemsted i Palæstina- Formand : Gross. Binjamin S 1 o r. Zonta, International Forening af selverhver ­ vende Kvinder. Stiftet 16 Maj 1935. For ­ mand: Cand. mag. Fru ’ Agnete Bertram, , V-Boulevard 20 EJ Jp Pa. 836. Zoologisk Have ved Frdbg. Slot, aaben fr a 9 Morgen til Mørkets Frembrud. | Kontor Roskildev.32 EI$-ArCent.6825,stir' tetafDr.phil. N Kj ærbølling, aabnetSØ- Septbr. 1859, den 15. Oktbr. 1872overgaae t til et Aktieselskab, har et Areal af c. 7,5 b a> Adm. Direktør: Th. Al ving, R.

Vint — Zool

V — 2664

Vinteridrætsforeningen. Afd. Ulvedalene stiftet 21. Jan.1917, Formand: FabrikantKai P 1 e s s - Schmidt, Vesterbrog. 128 [v] Cent. 5001. Afd. Høj næsbjærg, Adr.: Kostskolen i Bagsværd $ 65, stiftet 16. Febr. 1910. Vinterstuer for Gamle, st. Kannikestr.l9E; Valdemarsg.15 E; N-Fasanv 230 INI ; Blaa- gaardsg. 23 B [H];Nyelandsv.27 (F] ; Ølandsg. 1 [S]; Amagerg. 2 E ; Lægeforeningens Bo- ligersMødesal (øl ; GI. Jernbanev.25 Valby; se Ensomme Gamles Værn. Virum Kirke, Kirkebakken, Virum pr. Holte. Grundstenen nedlagdes 5. Juni 1937; Krypten indviedes 28. Novbr. 1937 til fore ­ løbigt Brug som Kirke for den nordlige Del af Lyngby Sogn (se iøvrigt Artiklen Lyng ­ by Kirke). Distrikts præst: PV Høier Johansen. Vognmandslaug, Kbhvns, stiftet 29. Apr.1478. Kontor: Havneg. 17 6 iKl $ Cent. 5876 & 14876. Oldermand: F A Olsen. Laugssekretær : C A sm u s s en, Vognmandslaugets Stiftelser, Astrupv. 77-79 og Fjenneslevv. 18-20A-20B Brh., opført 1935 og 1937. Voldgiftsmænd i Sager ang. Handel med Hus ­ dyr. Tvistigheder, der opstaar i Anl. af Køb el. Bytte af levende Kvæg, Heste, Svin, Faar, Geder og saadanne Husdyrs levende Afkom skal i Henh. t. Lov Nr. 94 af 15. Marts 1939 afgøres ved Voldgift. Kla ­ ger indgives skriftligt, i Kbhvn. til Magi ­ stratens 1. Afd., andetsteds til Politimeste ­ ren. Voldgiftsmænd i Kbhvn.: Dyrlæge Poul Olsen, Formand; Oldermand Vognmand F A Olsen, Næstformand; Vognmand Hans Beck; Gaardejer CP Christensen; Vognmand A Kon g stad; Dyrlæge K Seidel; Bestyrer L Bach. Voldgiftsraadet for Sygekasser og Læger, oprettet ved Lov af 10. Maj 1915, jfr.Folke- forsikringsloven af 7. Maj 1937 § 25, til Bi ­ læggelse af Tvistigheder mellem Sygekasser og Læger. Adr. Socialministeriet. Formand : Amtmand Povl II o 1 ck, R.DM., Randers. Sekretær: Fuldm. i Socialministeriet Helge Lorentzen. Voldgiftsret, Den faste, oprettet ved Lov af 12. April 1910 til Afgørelse af Arbejdsstri- digheder (jfr. Lov Nr. 536 af 4. Okt. 1919). Adr. Raadhuset El $ O. 3800, Lokal 197. Formand: Højesteretsdommer P C Poul ­ sen, K. DM. Næstformænd: Prof. Oluf H Krabbe; Landsdommer AD Bentz on, R.; Lands ­ dommer Jørg, n Jensen,R. Dommere: Højesteretssagf .CBH enr i q u e s, K.DM.(Ag); Malerm.Claus J 01 sen, R. DM. (Ag); Direktør Otto Meyer, R. (Ag); Forretningsf. Peter Andersen (S); Hovedkasserer Hans Jacob sen (S),Lands ­ retssagf. Fr. Dalgaard, MF. (S). (Ag o: valgt af Arbejdsgiverforeningen, S o: valgt af De samvirkende Fagforbund). Sekretær: Sekretær Cand.jur. C Ove Chri- stensen. Voldgiftsretten I Lærlingeforhold (Lov af 7. Maj 1937). Kbhvn.: Kontor Magistratens l.Afd.Raad ­ huset É. Frdbg.: Formand: Politifuldm. Cand.jur. P C T i 11 i s c h, Howitzv.32 (El $Cent.4610. Sekretæren jp Cent. 7633, Lokal 2. Nordre Birk: Politimesteren i NordreBirk, Tinghuset, Blegdamsv. 6 El Jp ★ C. 3256. Søndre Birk med Amager Birk: Formand: Politimesteren i Søndre Birk, Tinghuset, Blegdamsv. 6 ED f C. 3293 & 3239. Voldgiftsretten vedr.Beskyttelse af Erhvervs ­ virksomhed i lejet Ejendom i Kbhvn., Frdbg. og Gjentofte Kommuner (Lov Nr. 55 af 23. Marts 1937), Domhuset |k] l.Afd. ® By5816, 2. Afd. ® By 7617. 1. Afd. bestaar af Formanden, Byretsdom- merOI Kaarsberg,R.og fireLægdommere.

Sekretær: Byretsfuldm. Tage H e b o. 2. Afd. bestaar af Næstformanden, Byrets ­ dommer A Gøtzsche og fireLægdommere. Sekretær: Fuldm. i Indenrm. Erik Bro ­ ger. Voldgiftsretten vedr. Boliger eller Lokaler i Kbhvn., Frdbg. og Gjentofte Kommuner (Lov Nr. 54 af 23. Maris 1937 om Leje), Domhuset E, 1. Afd. ® By 5816, 2. Afd.® By 7617. 1. Afd. bestaar af Formanden, Byretsdom ­ mer O I Kaar she rg, R. og to Lægdom ­ mere. Sekretær: Byretsfuldm. Tage H e b o. 2. Afd. bestaar af Næstfo: madden, Byrets ­ dommer A G o t z s c h e og to Lægdommere. Sekretær: Fuldm. i Indenrm. Erik Bro ger. „Vore Børns Sundhed 4 ' (u. Danske Kvindens Nationalraad), Niels Hemmingsens G. 8E$ Pa. 6026 (14-15). Stiftet 1935. Formand: Filmscensor Cand. polit. Bodil B e g t r u p. Vore Kirkegaarde, se Foreningen for Kirke- gaardskultur. World Power Conference. The, Den danske National Komité for, oprettet 23. Juni 1925, Adresse: Industriraadet V-Boulevard 18 CEL Formaal: At repræsentere Danmark i et in ­ ternationalt Samarbejde paa de forskellige Omraader vedrørende Udnyttelsen af natio ­ nale Kraftkilder i Overensstemmelse med den Beslutning, der blev truffet ved den første W orld Power Conference i London 1924. Præsident: Ingeniør OV Mørch, R.; Vicepræsidenter: Direktør A R Angelo, R.DM.; Prof. A K Aubeck; Direktør G E Hartz. R.DM.; Direktør Herm. Jør ­ gensen, R. DM. Sekretær: P Bo ét i us. Vuggestuer : Bispebjerg Vuggestue, Sadelmagerv. 2 ED f Tg. 6229. Brønshøj Daghjem, Astrupv. 48 Brh. $ Bella 823. Centralmiss. ’ Daghjem, Rigensg. 21 E. Chrsthvns Vuggestue og Daghjem, Ved Stadsgraven 11,13 [S] f) Am. 3356. Dosseringens Vuggestue og Daghjem Evaldsg. 1 El |N. 4026. Frdbg. Kommunes Vuggestue, Yrsav. 19 A E f Gh. 2082. Frederiksholms Vuggestue, Scandiag. 36E $ Sydhavn 348. Frelsens Hær : Dannebrogsg. 14 [v] jp Eva 1306 v; Thorsg. 50 E Jp Tg. 3055y ; Valby Langg. 83 Valby f Vb. 2362x. Kirkens Korshærs Vuggestue, Høffdingsv. 63 Valby $ Vb. 4983y. Kvindehjemmets Vuggestue, Læssoesg.GlN). Kbhvns Kommunes Vuggestuer, se Art. Daghjem i Afd. V, Real-Regist er. Marthahjemmet, Brohusg. 9 INI | N. 1704. Saxoly, Saxog. 104A (V) $ Eva 1497. Skovshoved Vuggestue, Sophus Bauditz V. 31 Charlottl. Ordr. 64. Teba, Peter Bangs V. 10 (E Ml Gh. 9946. Utterslev Daghjem, Møntmesterv. 54I nv I ® Tg. 3566x. Vanløse Daghjem, Vinkelager 36 Vanl. ffi Dam so 4323. Vuggestuen i Bornegaarden, Moselg. 2 [S] JO Am. 4503. Vulkanisør-Mester-Forening, Dansk, N-Voldg. 54 E f By. 6234. Væddeløbshesteejerforeningen, stiftet 1911. Formand: Gross. Harald Becli, Nørreg. 7 E U ★ 5525. Værgeraad, se Artiklerne Bornenævn, Bør ­ neværn og Offentlig Forsorg. Værneselskab, Dansk, Ny Kongensg. 9 3 E Cent. 4403 & Provins 43, Postkonto 331. Foretager Undersøgelser m. H. t. Straffe ­ lovens § 56,2. Stk. inden betinget Dom af ­ siges. Fører Tilsyn m. betinget Domfældte og unge overfor hvem Tiltale undlades 1 H. t. Straffelovens § 30,naarDommen eller Stats ­ advokatens Resolution bestemmer saadant Tilsyn. Kontorchef: Cand. jur. Knud Leudes- dorff.R.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker