kraks vejviser 1940 handelskalender

Vemm - Vink Sekretariat : Ny Vesterg. 23 [3 D By 3240 (daglig 14-16). Fuldmægtig: Cand. theol. A Lo mholt. Vigerslevparken. Anlæg Vest for Damhus ­ søen vedEngdraget. Anlagt af KbhvnsKom- mune 1932. Omfatter et Areal 8.0 ha. Land. Vigilia, Kristelig Forening for offentlig Moral i Danmark, stiftet 12. Maj 1898. Adr. Gammeltorv 18 1 o. G. E D C. 1805. Vildthandlerforening af 1896, Kbhvns. For ­ mand: Kgl. Hofvildthdl. Martin Søm od, GI.Kongev. 84 I3 Jp Cent. 2990. Wilhelmine-Stiftelsen. Af denne Stiftelse, hvis Fundats er af 1. Nov. 1828 og bekendt ­ gjort den 7. Febr. 1829, bevilger Kongen hvert Aars 1. Nov. .4 Udstyrsportioner, hver paa 1000 Kr., til Døtre af mindre formuende kgl. Embedsmænd ved deres Giftermaal, og 6 Portioner, hver paa 400 Kr., til Haand- værkssvende til Hjælp ved deres Nedsæt ­ telse som Mestre, naar de derom ansøgende, foruden at tilvejebringe Vidnesbyrd om deres Duelighed og gode Opførsel, godtgør, forsaavidt de er indfødte, at have i 7 Aar ar ­ bejdet som Svende, og deraf i det mindste i 3 Aar her i Landet samt at de, ved sukees- sive at have oplagt af deres Svendefortje ­ neste, har i en Sparekasse indestaaende i det mindste 160 Kr. Kasserer og Sekretær : Statsgældssekretær Chr. Holm dal, R. DM. Ansøgn. kan ind ­ gives hvert Aar inden Sept. Mds. Udgang under Adresse Statsgældskont., Finansmin., Kbhvn. Kl, hvor Ansøgningsblanketten er ­ holdes. Wilians Stiftelse, I, opr. 1869, Emdrupv. 149- 151 Ufl, for Medl. af den Bestandig borg. Forening (se d. A.), event, andre kbhvnske Borgere, disses Enker eller ugifte Døtre. Formand: Bagerm. Georg Jensen, Frederikssundsv. 31 INI jp Tg. 674. Vilvorde Havebrugshøjskole, oprettet 1875 af Stephan Nyeland; siden 1878 Eksamens ­ ret. Solgt 1911 til Vald. Jensen,R. ® Ordr. 371 & 372. Vinbranchen, Fællesraadet for,oprettetl929. Vinhdl. Chr. Gy 1 den slette, R p.p., For ­ mand; Tobakshandler Gustav Christen ­ sen; Konsul Einar Christiansen, R.p.p.; DirektorCarl Dreyer, R.;Kobmaml Georg Hansen, MFK.R.; Købmand Martin Iver ­ sen, R., Odense; Amtsraadsmedl.Købmand Wald. Jensen, Hellerup; Købmand A S H Jeppesen, R. DM. p.p,, Helsingør; Gross. Konsul Johs. M Klein; Overrets- sagf. .lobs. Kørner; Købmand Chr.HOle ­ se n, R. DM., Aalborg. Juridisk Konsulent: Landsrefssagf. H V estergaard. Kontor: Tiommesalen4 ivl $ Cent. 3100. Vinhandlerforeningen for Danmark. Kontor: Stormg. 12 K JO ★ C. 882. Kapital og Legater ca. 240,000 Kr. Bestyrelse: Laue PLauemølle r,R.,For- mand; Einar Christiansen, R., Næst ­ formand; A Th. Lindholm, Kasserer; Sigurd Muller, Aalborg; E Vind-An ­ dersen. Sekretær : Overretssagf. Johs. Kørner, Raadhuspl. 59 13 JU Cent. 4908. Vinhandlerlaug, Kbhvns. Stiftet 1929. Kontor: Istedg. 21 13 $ Cent. 2145. Formand: Chr. Gyldenslette, R. Vinhandlernes Kontrolforening. Kontor: Raadhuspl. 59 13 f ★ C. 3258 & 4908. Bestyrelse: Overretssagf. Johs. Kørner, Formand ; Konsul Einar C h r i s t i a n s e n,R.; Direktør Carl Dreyer, R.; Gross. Konsul Johs. M Klein; Vinhdl. Sigurd Muller; Gross. Carl W Reffs; Gross. A Poul ­ sen; Konsul Helge Wand el. Vinkyperforeningen (V.K.F.) af 1. Maj 1884, anviser Plads, yder Understøttelser til le ­ dige og Begravelseshjælp samt Enkepen ­ sion til Medlemmer og deres Hustruer. Kapital: 25,000 Kr. Formand: Georg Seelhor st, Drejøg. 10 1 I Ryv. 4334. *

Beal-Register for København Mænd i en af de 3 første Rangklasser kan indskrives. Indskrivningspengene er 1000 Kr. for een, 1600 og 2000 Kr. for hhv. 2 og 3, som samtidig indskrives af en Ascen ­ dent el. Forsørger. Foruden Hævninger til de indskrevne Frøkner, udbetalerKlostereti Understøttelse til 331 forældreløse Børn 140 Kr. aarlig til hvert Barn indtil dets Konfirmationsalder foruden 80 Kr. een Gang for alle til Konfir ­ mationsudstyr. Blanketter til Ansøgninger herom faas paa Klosterets Kontor. Kuratorer : Hofjgm.Lensgreve Chr. Molt- ke, Bregentved ; Stiftamtmand Greve Fre ­ derik Reventlow,R. DM.. Nykøbing F. Klosterforvalter : L andsretssag f. Fr. V Gjørup. Venstreklubhen. Stiftet 1. Okt. 1905. For ­ mand: Generalmajor P L M Birke, K. DM., Gustav Adolfs G. 12 [ø] $ 0 9686y. Venstres Landsorganisation, stiftet 2. Aug. 1929. Adr. Venstres Sekretariat Rigsdagen Kl $ Cent. 6600. Lokal 88. Formand: fh. Statsminister Th. Mads en-Mygdal, SK.; Sekretær: Redaktør!! araid Petersen. Venstres Redaktørforening, stiftet 1910. For ­ mand : Red. S P Q v i s t, O dense. Venstres Ungdom i Kbhvn. og Omegn, For ­ ening. Stiftet 14. Martsl912. Formand : Di- roktør Erik B r o s t r ø in, Strandg. 30 Kl JO C. 3127. Venstre-Ungdomsforeningernes Landsorgani ­ sation, tæller 127 Kredsforeninger og over 250 mindre Foreninger med over 50,000 Medlemmer, er stiftet 1908. Formand for Hovedbestyrelsen er: Gaaidejer Jens Chri ­ stensen, Hojbogaard pr. Skalborg j) Skal ­ borg 2. Wessel Th. & Vett, Akts., Magasin du Nord, Kong. Nyt. 13 KJ $ ★ Cent. 4030. Postgiro ­ konto Nr. 19. Grundlagt 14. April 1868 af Th. V Wes ­ sel og E V L Vett. Firmaet overgik 10. Novbr. 1899 til et Aktieselskab. Aktie ­ kapital 8 Mill. Kr. Bestyrelse: se Firma-Registret, Afd. VI. Direktion: J F Schibler, R.; S Bøge- 1 u n d-J en sen ; Hans R a a s c h o u. Wessel Th. & Vetts Fabriker, Akts., Norreg. 7 |K1 |) A C. 8608. Postgirokonto 719. Væveri i Landskronag. 70 [Q] $ C. 8120, 8132 & 8640. Etableret 1. Novbr. 1938. Aktiekapital Kr. 4.000.000- Bestyrelse: se Firma-Registret,Afdeling VI. Direktion : J Kornerup. Wesselsminde Friluftskolohi, Nærum. Op ­ rettet 1908 af Henrik Cavling. 15. Maj-15. Sept.: 60 Drenge u. 10 Aar og 60 Piger over 9 Aar i 2 Hold. Gratis Ophold og del ­ vis Beklædning. Leder :fh. Skoleinsp. Chr. J ensen. Vesterled, Lindevangs Allé 5 00 fGh.7348, et Hjem for ældre, ugifte Damer, under Fore ­ ningen til Værn for enlig stillede Kvinder (s.d.A.). Inspektrice: Frøken Maud He ck- s her (11-12). Vestre Landsret, se Real-Reg. f. Viborg Afd. IV. Side 2028. Veterinærdirektoratet, Slotsbolmsg. 16 Kl $ ★ Cent. 14888. Veterinærdirektor:GerhardP e te r s e n,R., Bratskovv. 5Vanl.^Damsø 1177. Kontrollen med smitsomme Husdyr ­ syg domme. V eterin ærinsp . Povl II an Ben, R. DM., GI. Kongev. 137 [3 jp V 4437 og Veterinærinsp. Ove Hall, Maglemosev. 44, Charlottl. fl Hell. 420 (For Øerne); Veteri ­ nærinsp. HC Ni endahl,R.,Kolding Jp 130 (For Jylland); Veterinærinsp. F Woldike Nielsen, CFRichs V.138 CØ|lGh.6378 °g Veterinærinsp. M Christiansen, Set. Pauls Kirkepi. 7, Aarhus Jp 2601 (Tuberku ­ losebekæmpelsen).

V — 2663 Kødkontrollen. Veterinærinsp. CW An. d erse n, R., Lindegaardsv. 43 Charlottl. $ Ordr. 1228 (For Øerne og de sønderjydske Landsdele); Veterinærinsp. S H Thor ­ bjørn sen, Aalborgg. 1, Aarhus Jp 1004 (For Jylland). Veterinære Sundhedsraad, Det, Formand: Veterinærdirektør Gerhard Petersen,R., Slotsbolmsg. 16 [K] $ ★ Cent. 14888. Veterinærhistorisk Samfund, Dansk, stiftet27. Maj 1934.Formand: Dyrlæge V Morcli- Sorensen, Horsens. Veterinær-medicinsk Forening, stiftet 5. Nov. 1906. Adr. Veterinærskolen. Biilowsv. 13 13. Veterinær- og Landbohøjskole, Den kgl., Bii- lowsv. 13 13. Kontor $ -*-0. 6676 (9-15). Veterinærskolen oprettedes i 1773 (den første Forelæsning blev holdt 13. Juli) af Lægen P C Abildgaard, der havde studeret Veterinærvidenskaben i Lyon. Skolen aab- nedes i en Abildgaard tilhørende Bygning paaKrsthvn. paa Hjørnet af St. Annæ G. og Dronningensg. Staten købte Bygningen i 1776 og overtog Institutionen som offent ­ lig. I 1858 blev den indlemmet i Veterinær- ogLandbohøjskolen, som var oprettet i Hen ­ hold til Lov af 8. Marts 1856 og aabnet 24. Aug. 1858. Foruden i Veterinærvidenskab giver den ogsaa Undervisning til Landbru ­ gere og Landinspektører, fral863 endvidere i Havebrug og Skovbrug og fra 1921 tillige i Mejeribrug. I 1892 udvidedes Skolen be ­ tydeligt, og dette er atter sket i Aarene 1918-26. Enhver, som ønsker at høre Forelæsninger eller at deltage i Øvelserne, maa forud paa Kontoret betale de foreskrevne Undervis ­ ningsafgifter. Direktør: Prof. Dr. pliil.Niels Bje rrum, R. DM. Jp No. 5552. Inspektør og Kasserer: Landbrugskand. Ib Wind fe Id, R., private V 4348; Bog ­ holder: HPVThaarup, R. Ambulatorisk Klinik (Prof. Folmer N ielsen, R.) Cent. 875 (Vagtstue). Sta ti o nær Klinikfor s tørre Husdyr. Kirurgisk Klinik: (Prof. A M oli er-S ø- r en s en) Jp Cent. 12002 (Prof, kun 9-11). Medicinsk Klinik : (Prof. HC B e n d i x e n, R.)JP V 9235 x (Prof, kun 9-11). Stationær Klinik for mindre Hus ­ dyr: (Prof. Vald. Adsersen) ® V 2394x (8-9, 11/2-31/a). Apoteket: Bestyrer: Cand. pharm. A L Lannun g j) V 3576. Beslagsmedien: Prof. P J C Grunth, R. DM. f V 3813. Bibliotek $ V 8171, er. aabent Søgned. 9-16, i Juli og Aug. 9-12. Bibliotekar: Mag. art. Max Lob edanz. Veterinærvidenskabens Fremme, Fond af 13. Juli 1873 til. Adr.:Den danske Dyrlægefore- ‘ ning, Vesterbrog. 55 A 3 (3 |V 4198. Vett ’ 8, Emil, og Hustrus Hus, UFRichs V.18 El $ Gh. 4298, opført 1914; for tidligere kvin ­ delige Funktionærer i Magasin du Nord. Viceinspektriceforeningen ved Kbhvns kom ­ munale Skolevæsen, stiftet 23. Nov. 1900. Formand: Frøken J Arnbech-Jensen, Husum Skole Brh. jp Bella 1233. Viceinspektørforeningen ved Kbhvns kommu ­ nale Skolevæsen, stiftetil. April 1903Adr. Jagtv. 195 2 |ø] fl Ryv. 2795. Formand: J F Lund. Videnskabernes Selskab, Det Kgl. Danske, stiftet 13. Nov. 1742, holder Møde i Loka ­ lerne Dantes PI. 35 13 hveranden Fre ­ dag i Vinterhalvaaret Oktbr. til Maj. Selskabet udgiver: Oversigt over Selskabets Virksomhed (aarl.); Meddelelser, hist.-filol., filos., archæol.-kunsthist., math.-fys., biol. Skrifter. Præsident: Prof. Dr. phil. & scient. & teclin. Niels B o h r, K.DM.FM.; Sekretær :Prof. Dr.phil. Martin Knudsen, K. DM.; Redaktor: Prof. Dr.phil. William N o r v i n ; Kasserer : Prof. Dr. phil. Jakob Niel sen.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker