kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København I begge Distrikter udføres Vejningen at Mænd, der har afgivet Løfteerklæring, og Forstanderne staar med Hensyn til deres Embedsførelse under Magistratens Til ­ syn. De Vægte og øvrige Vejeredskaber, som bruges til den off.Vejning, skal være justerede og af Justervæsenet anerkendte til denne specielle Benyttelse. Vejningen noteres paa 3 Blanketter, som underskrives af Vejeren. Det ene Eksemplar opbevares paa Forstanderens Kontor, det andet leve ­ res til Sælgeren, det tredie til Køberen. Vejerne maa ikke modtage Dusør ellej Drikkepenge. Vejning af ædle Metaller eller andre Gen ­ stande, som kræver særlig fine Vægte, paa ­ hviler ikke Forstanderen, men vil kunne blive udført paa Justerkammeret i Kbhvn., hvor ogsaa anden Vejning efter Begæring kan foretages, forsaavidt de derværende Vejeapparater tillader det, mod Erlæggelsen I Skoler og Kursus rundt om i Landet gi ­ ves der Undervisning i Brugen af Haandbø- ger. Hertil anvendes Kraks Vejviser som Hjælpemiddel, saaledes ved alle Handelssko ­ ler ifølge Bekendtgørelse af 5. Juli 1935 fra Handelsministeriet. For at støtte denne Un ­ dervisning har Kraks Legat, foruden paa særlige Betingelser at stille Vejvisere til Raadighed for Handelsskolerne og en Del andre Skoler, oprettet Depoter, hvert be- staaende af fra 10-50 Eksemplarer af Vejvi ­ seren. Disse Depoter er som Regel til ­ knyttet Biblioteker, og ved Henvendelse til det nærmest liggende Depot vil Skoler, Kursus og andre Undervisnings ­ anstalter efter Tur kunne faa et Antal Vej ­ visere til Laans til Brug ved den nævnte Undervisning. Kraks Legat har til Dato ialt stillet over 5800 Ekspl. af Vej vi ­ serens forskellige Aargange til Raadig ­ hed til Undervisningsbrug. Depoter af Vejviseren findes i 45 Byer. Vejvæsenet for Kongeriget. Overvejinspektørens Kontor: Norieg.ll s El DC. 1968. Overvejinspektør : Oberstløjtn. Th. J n e 1- sted, R. DM. Kontorchef: E Simoni, R. Afdelingsingeniør: E Clause n. , Assisterende Ingeniøier: AO Mal vig; E Egebo. Vejlaboratoriets Kontor: Ø-Voldg. 6 C El D ★ Palæ 4656. Ledende Ingeniør: Axel R i i s, R. Assisterende Ingeniører: PGoelé;Th.G J ohnsen . Amtsvej inspektører : se Real-Regi ­ ster for de paagældende Byer. Welander-Hjemmene. Protektrice : H d s . Maj. Dronningen. Welander-HjemmetBispebjerg, v.Bispebjerg Hospital® $ Tg.1038, indviet 15. Aug. 1916 (Arkitekt A Fussing), for 50 spæde Børn med medfødt Syfilis. Huslæger :Stabslæge MB r u n-P e d e r s e n, R.;Dr. med.E L enstr up. Ehlers-Hjemmet, Vilstrup Strand pr. S-Vilstrup $ 3, indviet Maj 1925, for 30 Børn med medfødt Syfilis. Læge: Kredslæge L B Lauritzen, Haderslev. Velgørenhedsselskab, Det forenede, Filippav. 1 ffl D N7840, stift. 1832. OpretholderFre- derik Barfods Skole (se denne). Kon- ting. fra 4 Kr. aarl. Bestyrelsen bestaar af : Dr.phil. H R æ d e r. R., Formand ; Kont orchef Knud An de rsen;Undervisningsinsp.Cand. mag. Otto Bjørneboe, R.; Malerm. H Davids; Amtmand H M Egedorf, R., Thisted; Gross. Otto Peders en, Kasse ­ rer ; Trafikkontrolør L Mandrup Pouls en; Cand. mag. L Høegh Olesen. Sekretær: Skoleinsp. E Valeur. Vemmetofte adelige Jomfrukloster har Kontor Vemmetofte pr.Fakse(9-12)DVemmetofte8. Kun ugifteK vinder afdansk Adel ell.Døtre a^ af den særligt herfor gældende Takst. Vejviserdepoter til Undervisningsbrug.

V — 2662 Vejning, Den offentlige. Kbhvn. er med Hensyn til den off.Vejning delt i 2 Distrikter, nemlig: a. Staden Kbhvns Grund uden for . Frihavnen. Forstander : P B o e s e n. Fuldmægtig: Ad. Andersen. Kontor:Tordenskjoldsg. 21 OS f Cent. 344 & f By 6268. Vognvægte i Christiansg., Ny Toldbodg. (Larsens PI.), Kalvebod Brygge og Islands Brygge. For Vejningen gælder Reglement af 23 / 3 1910 og Takst af 31. Juli 1930, udfærdiget af Han delsministeriet. Taksten er fastsat saaledes : (hvbrtil kom ­ mer Dyrtidstillæg, se nedenfor). A. Dyr. Heste 25 0., Hornkvæg (over 150 kg.) 25, Kalve, Faar og Svin 15, Lam 10, Fjerkræ eller Kaniner 5, alt pr. Stk. B. Varer. 1. Korn, Raps, Rybs, Hørfrø og lignende Varer: a) for Vejning til eller fra Pakhus ved Bolværk, fra Skib til Skib, Pram eller Lægter 2 0. pr. 100 kg., b) for Vejning til eller fra andre Pakhuse: for Partier ind ­ til 300 Sække pr. Halvdag 3 0., for Partier herover 2 0. pr. 100 kg. c) for al anden Vej ­ ning af løst Korn o. s. v. 3 0. pr. 100 kg. d) for al anden Vejning af Korn o. s. v. i Sække eller anden lignendelndpakning,der tillader en uafbrudt Vejning, 2 ’ /a 0- P r - 100 kg. 2. Smør i Dritler: Netto- eller Brutto-Vej- ning 4 0. pr. Drittel, Brutto og Tara-Vej ­ ning 6 0. pr. Dtl. 3. Kul : ForVejning i mindre Partier, Maal for Maal 3 0., for Vejning af hele Lad ­ ninger 2*/ 2 0. pr. 100 kg. 4. Bark: 4 0. pr. 100 kg. 5. Alle andre Varer 3 0. pr. 100 kg. 6. For Vejning læssevis paa Brovægt af de under B nævnteVarer 2 1 /20. pr.100 kg., dog ikke under 45 0. pr. Læs, heri indbefattet Dyrtidstillæget. 7. For Vejning af Varer i Jernbanevogne 2 1 /aKr.pr. Vogn. NaarRekvirenten selv leve ­ rer de fornødne Vejeredskaber til de under la og b nævnte Vejninger,bliver Betalingen */2 0. mindre pr. 100 kg. De under B anførte Takster gælder kun, forsaavidt Betalingen derefter overstiger 2 Kr. Timen. I modsat Fald beregnes Timepenge med 2 Kr. pr. Time, dog mindst 2 Kr. for hver Ekspedi ­ tion + Dyrtidstillæg, se nedenfor. For Nattevejningog Nattearbejde (Kl. 4 1 / 2 Eftm. til Kl. 7 Morgen) saavelsom for Ar ­ bejde paa S011- og Helligdage betales et Tillæg til de ordinære Takster af 50°/ 0 . Udover de anførte Takster vil Vejnings ­ rekvirenten f. T. have at erlægge 45% Dyrtidstillæg. Transport af Vejeredskaber besørger Re ­ kvirenten; ønskes den besørget af Forstan ­ deren, betales særskilt derfor. Vægtattester betales med 35 0. for indtil 10,000 kg. og med 15 0. for hvert derudover begyndende 10,000 kg., Maximum 25 Kr. pr. Attest. Naar der paa en Attest, udover den samle ­ de Bruttovægt, ønskes paafort Specifikati ­ on over hvert enkelt Stykkes Bruttovægt, Løbenummer,Tara etc. beregnes dette yder ­ ligere med 1% Øre pr. Stk. For Kopier af Vægtsedler beregnes 10 Øre pr. Stk. For ­ uden de anførte Takster beregnes for Vej ­ ning i Yderdistrikterne et Tillæg af 2 Kr. i Diæter. Betalingen erlægges af Rekvirenten paa Forstanderens Kontor eller opkræves af denne ved et eget Bud. b. Kbhvns Frihavn, Adr.: Det oft. Vejerkontor, Frihavnen [øj. Forstander: H Dornonville de la Cour, kst. Fuldmægtig: Henning Hansen, kst. Kontor: Forbindelsesv. Frihavnen [S D Cent. 8314. For Vejningen gælder Reglement af 23. Martsl910 ogTakst af 31. Juli 1930, udfærdi ­ get af Handelsministeriet. De heri for Vej- ning og Attester fastsatte Takster er i alt væsentligt de samme, so'm de ovenfor angivne.

Vand — Vemm Vandrelaug, Dansk, Vesterbrog. 35 2 E $ ★ C. 11493. (11-18. Tirsd. 11-19, Lord. 11-14). Postkonto 25484. Stiftet 1930. Formand : Kommunelærer J Stig Han ­ sen. Forretningsfører : R A Dupont. Brochure sendes paa Forlangende. Vangede Kirke, Vangedev. 35 Gjentofte. Sognet er ved kgl.Resolution af 20. Febr. 1931 udskilt fra Gjentofte Sogn. Sognepræst : Chr. N o r 1 e v. Hjælpepræst: Aage Nielsen. Organist: Lektor Mag. art. JPLarsen. Kordegn: A Jørgensen. Kirkekontor: Markvangen 22 Gjentofte f Gjent. 395 (10-1, undt. Torsd,, Fred, tillige 6-7). Sognet begrænses af Vestsiden af Gjentofte Sø, Ermelundsv., Banelinien, Lyngby-Taar- bæk og Gladsaxe Kommuners Grænser til Ericav., Slangerup hanen til Stien (mellem Hegnsvang og Kærvangen) over til Elle- gaardsv. Ellegaardsv.. Lynghyv., Renden til Gjentofte Sø. - I Gade-Registret foran i Aid. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Vanløse Kirke, Aalekistev. Nr.154, indviet 1. Aug. 1909 (Arkitekt: Magdahl Nielsen). Kirken ejer sig selv. Overtilsyn: Biskoppen og Overpræsiden ­ ten; Kirkeværge: Ingeniør I Andru p. Sognepræst : Provst Knud Ottosen. Res. Kapellan: CEDam-Hendriksen. Kordegn: Thorkild Hansen. Graver: Gustav Christensen. Organist og Kantor : Ad. B r a n d t. Kordegnens Kontor: Jydeholmen 2 1 Vanl. $ Damso 1171 (9-1 (undt. Torsd.) Fred, tillige 5-7). Sognet begrænses af Grøndalsaaen. Dam ­ hussøen, Harrestrup Aa, Slotsherrénsv., Husumv.,Lindholmsv.,Havdrupv.,Sallingv., Godthaabsv. og Grænsen til Grøndals Sogn. - I Gade-Registret foran i Afd. II er anfort, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Varelotteriet (Aim. dansk Vare- og Tndustri- lotteri), Hovedkontor og Hovedkollektion Lakseg. 2 (v. Kong. Nyt.) K C. 1290, 1823 & 1839 (9-16, Lørdag 9-13). (Se under Lotterier). Varemærker og Mønstre, Afdelingen for Registrering af, se Patent- og Varemærke ­ væsenet , Direktoratet for. Vartov Hospital, se Gammel Kloster. Vartov Kirke, Løngangstr. 24,26 Kl,indviedes 11. Juni 1755; ejes af Vartov Valgmenig ­ hed (stiftet 26. Maj 1920) fra 1925. Vaskeriejer Forening, Dansk, Centralforening for Danmark, stiftet 8. Dec. 1913, N-Voldg. 22 ’ Kl $ Palæ 3568y. Formand: Chr. Ras ­ mussen. Vedbæk Kirke, indviet 4. Juni 1871 (Arki ­ tekt: F VTvede). Sognepræst: APRasmussen f Trorød 108. Hjælpepræst og Kordegn: Palle Bar ­ tholin. Kordegnens Kontor: Frydenlundsv. 21 Skodsborgf Skodsborg 373. Sognet omfatter Distrikterne GI. Holte, Trorød, Vedbæk, Skodsborg og Nærum. Vegetarisk Forening, Dansk, stiftet 30. Nov. 1896. Formand : Repræsentant N Nielsen, Gjentofteg. 56C, Gjentofte f Gjent. 1782y. Oplysningskont.: Istedg. 7 S E f.V 3509. Vejlaget F. A. B., dannet 20. Marts 1919, stif ­ tet som Frdbg. Arbejderes Byggeforening 15. Marts 1898. Formand: Arkitekt V Or- d i n g, Broderskabsv. 14 [F] f Gh. 481 y. Vejlefjord Sanatorium, se Real-Register for Vejle i Afd. IV, S. 2021. Vejlenser-Samfundet, stiftet 23. Aug. 1915. Formand: Landsretssagf. Hj. Hess-Peter- sen, Graabrodret. 16 tB f C. 1905. Præst: Thorvald Balslev. Kordegn: H A N ielsen. Organist og Kantor : E j vin A n d e r s e n, kst. Kordegnens Kontor: i Vartov, (hver Dag fra 5-51/2).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker