kraks vejviser 1940 handelskalender

Vagt — Vand Medlemmer, valgte af Kbhvns Amtsraad: Gaardejer ACAndersen, R., Brøndby ­ vester; Proprietær Georg Lehwald, R.; Sogneraadsf. Vald. Hansen, Suppleant. Vandbygningsvæsenet, Kontor Sølvg.40 K f Cent.5151, 5163 & 11628, (9-4), administrerer Statens Havne-, Kystsikrings- og Digearbej ­ der og fører Tilsynet med lignende ikke offentlige Anlæg, med kommunale Havne samt med Vandkraitanlæg. Direktør: EH Hertz, R. DM; Distriktsingeniører i Es ­ bjerg: Aa. Fisch e r-S i mon s en, R.; i Fre ­ derikshavn : N HRasmussen, R. ; i Hel ­ singør: AL Hvalkof, R.; i Kbhvn. :Sv. Svendsen,K Holm-J en sen, R.; i Lem ­ vig: EB ondesen; i Sønderborg: E VDar- re; Skibs- og Maskininspektør i Kbhvn. H K Madsen, R.; Ingeniører i Esbjerg: K V Buchwaldt; i Helsingør: LM Blok; J L Knudsen; i Kbhvn.: A Carstensen; P M Ped ersen; i Lemvig: J Beck; i Løg ­ stor: A J Dy hr; i Ringkøbing: I K Danø. Under Vandbygningsvæsenet sorterer di ­ rekte Statshavnene: Aarøsund,Anholt, Fre ­ derik den Syvendes Kanal, Hammernavnen, Hirtshals Havn, Hvide Sande, Krik, Ror ­ vig, Skagen, Thorsminde og Thyborøn. Vandforsyningen i Kbhvn. Vandværkets Opf. begynd. 1856, det træder i Virksomhed 9. Aug. 1859. 1 1938-39 er til Byens Vandforsyning forbrugt 49,315,820 m 3 eller 135,110 m 3 pr. Døgn. Udgiften udgjorde i samme Aar 8,967,028 Kr. 48 0 . (Til Drift og Vedlige ­ holdelse 7,382,894 Kr. 42 0., til Udvidelse 1,584,134 Kr. 06 0.). Vandforsyningens Kontorer er paa Vand ­ værket ved Axeltorv 12, Studiéstr. 54 Afdelingl (Vandindvinding ogFilterdrift). Afdelingsingeniør : M U d s e n ; Ingeniører: C P Gynther Nielsen; CHVPape; V PC Boeck; S H V Albrechtsen; P E Mortensen; RJMadsen; JRHBuus Lassen; W Ch ri stensen; LPerre- gaard; Fuldmægtig: N J Svendsen. Afdeling II (Maskinafdeling). Afdelings ­ ingeniør: J H Krohn; Ingeniør: P Thy - mann. Afdeling III (Gade- og Husledninger, Maalere og Vandafgifter). Afdelingsin ­ geniør: KJ P Jensen, R.;Ingeniører: P Cammer; V Biilow; Kontorchef: S M Kaae; Fuldmægtige: S T Nielsen; Andr. Hansen; O verværkmester : AWifstrand, Frederiksborgv. 173 [®, Værkmestre: Vilh. Hansen, Milanov. 14 [S] ; N OHansen, Pelargoniev. 26 Valby. Materialforvalter: JPNielsen, Kontor: Grøndalsvænge Allé 13 E J) Tg. 3010. Maalerværkstedet(Værkmester JC Jør ­ gensen), Grøndalsvænge Allé 13 E J) Tg. 3310. Om Fej 1 og Utætheder paa Husledningerne med Tilbehør skal Grundejeren henvende sigtil en aut. Vandmester. Ved Vandtil ­ strømning til Kældere, eller hvis Rør spræn ­ ges om Natten, søges Bistand hos Vandfor ­ syningen, hvis V agtstue (Indg. Studiéstr. 54) er aabenDag og Nat Ji Cent. 7682. Af de aut. Vandmestre har kun de nedennævnte Anboringsmestre Autorisation til at udføre Vandledningsarbejde i Gaderne (Stikled ­ ningsarbejde). ForheleByen: H Nedahl; O JSmith. Vandrebrev, udfærdiges dels til Omførsel af visse Varer til Forhandling,dels til erhvervs ­ mæssig Opkøb af Varer og kan i Kbhvn. erhverves ved Anmeldelse til Magi ­ stratens 1. Afd. og udenfor Kbhvn. til Politi ­ mesteren i den Politikreds, i hvilken den paagældende har Hjemsted. Vandrebrev, der koster 10 Kr. kan kun erhveives i og giver kun Adgang i il Udøvelsen af Virksom ­ heden i det Amt, i hvilket den paagældende har sit Hjemsted, forKbhvnsVedkommende dog kun paa Stadens Grund. S (9 — 16) j) ★ Cent. 7682. Direktør: Poul Sørensen. Direktørens Kontor: Kontorchef: C F Holte; Bogholder:JNAagesen;Fuld ­ mægtig: II G Rein s trup.

Real-Register for København Centralstationer for: Sjælland ogLolland-Falster, Næstved J1892. Nordsjælland, Bernstorflsv 67,Hell.|) Hell. 3790 & Hell. 6511 (fra April 1940: Vægter - gaarden, Lyngbyv.). Fy en . V ægtergaar den, A lb an ig. - A lbanitorv, ■Odense $ 2260. Midtjylland, Sonderg. 1 B, Aarhus j) 2590. Nørrejylland,Vesterbro 44, Aalborg JJI4838. Sydjylland, „Laasb\hus “ , Kolding J) 1808. Bestyrelse: Hojesteretssagf. C L David, R. DM., Formand; fh. Vicepræsident i Sø- og Handelsretten Edw. Ipsen, R. DM., Næstformand; Kommandør C A Schou, K.DM. p. p.; Kmjkr. fh. Direktør Kay Sue nso n, K. DM. p. p.; Tngenior J E Snog-Christensen, R. (for Kbhvns Grundejerforening). Administrerende Direktør: Philip Søren ­ sen, R. DM. pp. Virksomheden omfatter nu 66 forskellige Natte vagtsinstitutioner i Danmark. Supplerende Oplysninger findes i Fag- Registret under Faget Nattevagt og Firma- Registret samt i Real-Registret for de udenfor København og nærmeste Omegn under D.F.V.S. værende Nattevagtsinsti- tu tion er. Vagttaarnets Bibel- & Traktatselskab, S- Fasanv. 54 Valby ffl Vb. 3612. Vajsenhu8,Detkgl.,N-Farimagsg.51Kl $Cent. 10356, er stiftet ved Kong Frederik d.Fj erdes Fundats af 21. Juli 1727. 123 forældreløse opdrages tildels paa Stiftelsens Bekost ­ ning, og 280 dels forældreløse, dels fader ­ løse nyder fri Undervisn., foruden at der aarlig uddeles 12,377 Kr. til forældreløse Børns Opdragelse i Provinserne. Ved Bør ­ nenes 14. til 16. Aar sørges saavidt muligt for deres Anbringelse. Indtægterne hidrører ha Renterne af en Kapital (c. 1,000,000 Kr.), fra Privilegiet paa Bibler, Salmebøger og Katekismer, samt fra et Bidrag fra Fi ­ nanserne af 2,600 Kr. Stiftelsen,for hvilken Hs.Maj. Kongen er Protektor, er henlagt under Socialmi ­ nisteriet og ledes af en Direktion, der be- staar af : Departementschef V K H o 1 b ø 11, K. DM.; Biskop Dr. theol. HFuglsang Damgaard, R DM. Kuratorer: Forlagsboghdl.Frederik Gad, R.; Direktør Carl Gammeltoft; fh. Bank ­ direktør V E i g t v e d, R. DM. Forstander og Inspektør: Cand.theol. Chr. Ottesen, R. DM. Vajsenhusianernes Forening, „Det gode Minde “ , stiftet 22. Jan. 1858. Formuen er c. 330,000 Kr., hvoraf 219,000 Kr. indestaar i Bygningen, Bomhusv. 6-14, hvor der for Tiden er 17Friboliger for trængende Vajsen- husianere. Formand : Ingeniør Svend M ø 1- 1 e r, Korsørg 35 4 [0] j) 0 2604. Vakcination (Kokoppeindpodning) saavelsom Revakcination (Genindpodning) foretageis uden Betaling paa Statens Serumin ­ stitut, Amager Boulevard 840 (hver Tirs ­ dag 10-12) £) ★ Cent. 2835. Læger kan faa Vakcine tilsendt ved skriftlig Rekvisition til Seruminstitutet. Den første Kokoppeindpodning i Danmark foretoges 6. Juli 1801, et off. Vakcinations- inst. oprettes 2. Febr.1802, den nugældende Lov om Vakc nation er af 31. Marts 1931. Frdbg. Kommune. Vakcinationen fo ­ retages af Amtslægen, Foraar og Efteraar paa Polikliniken, Falkoner Allé 40 E j) N 1572y, efter forudgaaende Bekendtgørelse. G jentofte Kommune. Vakcinationen foretages af Kredslæge Dr.med. Erik Bon ­ do, Jernbanev. 9 Lyngby J) Lyngby 1415, en Gang aarlig i Skolerne efter for ­ udgaaende Bekendtgørelse. Valby Handelsforening, stiftet 17. Decbr. 1894. Formand: Cigarhdl. G Wassmann, Valby Langg. 48 Valby j) Vb. 1530. Val byparken. Anlæg ved Kalvebod Strand paa en Del af Valby Fælled Syd for Elle- bjergv. Anlagt af Kbhvns Kommune 1938. Omfatter et Areal af 17,47 ha. Land.

V — 2661 Valgkredse (Afstemningskredse), Kbhvns, se Afd.II A, Gade-Registret, hvor det for hver Gade er anført, til hvilken Kreds den hører. Valgmenighed, Kbhvns, af 1890. Kontor (10- ll*/2, Tirsd., Torsd. og Lørd., samt Søn-og Helligd. efter Gudstjenesten) Immanuels Kirkens Sakristi, Forhaabningsh.Allé20 IS, anerkendt som Led af Folkekirken. Kirke: Immanuels-Kirken (s. d. A.), Præst: J Chr. Hej les en; Menighedsraadet : Dr.phil.Marius Kristensen,R. DM., For ­ mand ; V iceinsp. J es Kristensen, R.,N æst- formand; Overretssagf. Victor Grinder; Gross. JensL Bennike; Arkitekt Jakob Videbæk; Cand. polyt. Frk. Inga Hostrup Mynster; Fru Oberstinde Lomholt; Kommunelærer J Thamdrup, Sekretær; Lærerinde Frk. S Th omas sen, Kasserer; Fabrikant A Hald. Valkendorfianersamfundet, stiftet 4. Juni 1905. Kassererens Adr. Valkendorfs Kolle ­ gium, St. Peders Str. 14 KJ Jl Cent. 12463. Formand: Højesteretssagf. Dr. jur. J Hart ­ vig Jacobsen, R. Valkendorfs Kollegium i St.PedersStr.14KJ) Cent.12463, er stiftet afRigshovmesterChri- stopherValkendorf ved Fundats af 16. Juli 1595. Der er 20 Alumner, som har fri Bolig, Brændselshjælp og et mindre Pengestipen ­ dium. Eforus : Prof. Dr. jur. Poul Andersen, R. Valle adelige Stift har Sekretariat Frede- riksg. 9 K] Jl Palæ 3914 (10-12). Kun ugifte Kvinder af dansk Adel kan indskrives. Kurator: Kmh. A V C Greve Moltke til Lystrup og Jomfruens Egede, K.DM. Sekretær: Kapt. K N Fry denlund, R. DM. Valutacentralen, Vognmagerg. 2 Kl J) ★ Cent.806. Oprettet i Henhold til Lov Nr. 8 af 30. Jan. 1932 og senere Love. Leder: Departementschef Johs. Dalhoff, K. DM. FM. Kontorchef :Cand.polit.Erik L i n d g r e n,R. Valutacentralen varetager i Henhold til § 9 i Valutalov af 22. Dec. 1937 (der udløber 31. Dec. 1939). Administrationen af de af Ministeren for Handel, Industri og Søfart i Henhold til §3 i nævnte Lov truf ­ ne importregulerende Foranstaltninger. Er ­ hvervsorganisationerne har Adgang til at følge Administrationen. IfolgeValutalovens § 7 tilvejebringes Planen for Importens Re ­ gulering for hver Periode afValutacentralen og forelægges efter at have været drøftet med Danmarks Nationalbank for V a 1 u t a r a a- d e t, der nedsættes af forannævnteMinister i Samraad med Ministeren for Landbrug og Fiskeri og Udenrigsministeriet. (Formand: Handelsminister Johs. K j æ r bø 1, MF.). Ved Planens Udarbejdelse bistaas Valuta ­ centralen af Hovedorganisationerne for Landbrug, for Industri og Haanuværk, for Handel, for Søfart, for Fiskeri og for Ar ­ bejderne ved en af hver af disse Organisati ­ oner udpeget Funktionær. Ifølge Valutalovens § 12 er nedsat et af en Formand og yderligere 4MedIemmer bestaa- ende N æ v n(Formand : Byretsdommer Th. Myr d a hl,R ),der afgiver Indstilling til Mi ­ nisteren for Handel, Industri og Søfart med Hensyn til Besværinger over Valutacentra ­ lens Afgørelser, hvilke Besværinger skal indgives til Valutacentralen,men kan forlang ges videresendt til Nævnet senest i Løbet af 8 Dage. Se tillige Tilføjelser (gule Blade foran i dette Bind). Vandafledningskommissionen, efter Lov af 28. April 1906, jfr. Lov af 30. Novbr. 1857. Kgl. Kommissarius : Retspræsident L N H v i d t, K. DM. Medlemmer, udn. af Indenrigsmin.: Docent Chr. Qvistgaard B a y, R. ; Arkitekt Einar Madvig. Medlemmer, udnævnte af Landso ver- samt Hof- og Stadsretten : Prof. ALiitken,K. DM.; af Kbhvns Byret: Irgeniør Sverre Malm, R. ; Vandbygningsdir. E Hertz, R. DM., Suppleant.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker