kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København den nordøstlige Del af Bronshoj Sogn op ­ rettede Utterslev Sogn. Sognepræst : E J Strøbech. Hjælpepræst: E Krogh. Organist: Harry Enig. Kordegn : R B r i n k. Graver : L M i n d s t r u p . Kordegnens Kontor: Skoleholderv. 24 1 [NV] JP Ta. 65^2 (Hverd. 9-13 undt. Torsd.). Sognet begrænses af Hovedvanpen, Frede- rikssundsv , Tomsgaardsv., Birkedommerv., Smedetoften. Støvnæs Allé, en Linie over til Kommunegrænsen, Kommunegrænsen og en Linie over til Hovedvangen. - I Gade-Re ­ gistret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade horer. Vaabenarsenal, Hærens, (Tilvirkning m. m. af Kanoner, Instrumenter, Køretøjer samt Geværer, Maskiner, Pistokrm. m.)har Kon ­ torer, Værksteder og Magasiner Ny Tøjhus, Amager Boulevard 8,10 |S] $ ★ Cent. 16270. Se iøvrigt Hærens tekniske Korps. Vaabenbrødre, De danske. Dette Selskab, der bestaar af Mænd, som i Krigstid har hørt til Hæren eller Flaaden, er stiftet 10. April 1859 og afsluttet 30. Juni 1878; fra 1. Jan. 1885 kan optages ekstraordinære Medl., der ikke gør Krav paa Selskabets Goder ’ Selskabets Formaal er: at holde Krigens Minder i Hævd for derved at vække og styrke Folkeaanden, der ogsaa søges paa ­ virket ved at bidrage til, at enhver dansk Mand maa betragte det som en Hæder at have kæmpet for sit Fædreland eller at skulle kæmpe for det,og at arbejde til Gavn for Selskabets Medlemmer og disses Enker. Begravelseshjælpen er 100 Kr., hvoraf ved en Hustrus Død kan hæves 35Kr. Selskabets Midler maa ingensinde deles. Fra 1. Jan. 1930 er Tilsynet med Selskabets Midler overdraget Landsbestyrelsen for de sam ­ virkende danske Forsvarsbroderskaber gen ­ nem et Tilsynsraad. Hvad der ved Selska ­ bets Uddøen maatte være tilbage, skal efter Lovene anvendes til Fordel for trængende militære af Land- og Søværnet. Højeste Medlemsantal naaedes i 1876 med 30,130 i 159 Afdelinger. 1. Sept. 1939 var Antallet 15 i 1. Afdeling samt ca. 125 understøttel ­ sesberettigede Enker. Protektor: Hs. Maj. Kongen. TilsynsraadetsFormand: Forpagter Jobs. S Ulrich, K.DM. Selskabets Kontor: Gothersg.l37 s E ®By 4131(9V 2 -lP/ 2 ). Kontorchef og Hovedkasserer: Krigsas ­ sessor C PJJønch, DM. R. FM. Den kbhvnske Afdelings Kontor: Gothersg. 137 s E $ By 4131 (9Vf-llV 2 ). Kasserer: Krigsassessor CPJJønch, DM. R. FM. Vaabenhistorisk Selskab, Tøjhusmuseet, Kri- stiansg. 12 KJ. Stiftet 1932. Præsident: Landsretssasrf. Tage Lasson. Selkskabet udgiver: Vaabenhist. Aarbøger m. m. Wagnerforeningen („Den danske Richard Wagner Forening*), stiftet 10. Sept. 1911. Formand:KammersangerPoul Wi edem an n, R., Svanemollev. 14 (ø] Ryv. 3086; Næstfor ­ mand: Kontorchef Musikforfatter Will. Be h rend, R. $ 0 9712v. Vagtselskaber, De Forenede. Aar 1901, d.l.

V — 2660

Univ — Vagt

Best, af Disputatsafd. : Dr.phil. A Pander. ; Assistenter (ved begge Afd.): Cand. phil. Ebba Friis; Cand. phil. Fru Fritze Smith; Cand. phil. Palle Birkelund; Cand. phil. Aase Janssen; Cand.phil. Oda Rasmus ­ sen; Cand. phil. Anna .Haffgaard; Cand. phil. Fru Karen Leb ech. Universitets-Jubilæets danske Samfund, stif ­ tet Decbr. 1879, har tilFormaal gennem Udsendelse af Skrifter , at udbrede og bevare Kundskaben om det K danskeSprog, dets Almuesmaal, dets Bygning og Historie samt Danmarks Litteratur og Folkeminder. Aarl. Bidrag 10 Kr. (For Studenter i de 10 første akademiske Aar 5 Kr.). Bestyrelse: Prof. Dr. phil. Johs.Brøn- d u m-Ni els en, R.,Formand; Pro f.Dr.phil. Dines Andersen; Mag. art. Poul An ­ dersen; Prof.Dr. phil.Vilh. Andersen.K. DM.; Prof. Dr.phil. Erik Arup; Prof.Dr. phil. ViggoBr ø nd al,R.; Prof. Dr. phil.LL Hamm eri ch; Cand. mag. Gunnar Kn ud ­ sen, R.; Dr.- phil. Marius Kristensen, R. DM.; Prof. Dr. phil. Paul VRubow. Sekretær og Kasserer: Mag. art. Poul Andersen, Markv. 11 [F]. Universitets-Kvæsturen, Studiestr.6 OS f ★ C. 16830 (9-3; for Ind- og Udbetalinger 9-2, om Lørdagen dog kun 9-1). Kurator: M Korsgaard, R. DM. $ Palæ 1267. Sekretariats- og Anvisningskont.: Chef: E Ammentor p, R.DM. $By7383. Ekspeditionssekn tær: Henrik Andersen. Fuldmægtig: II D Heinmingsen. Urania Observatoriet, Dronn. Olgas V. 25 [El $ Gh. 2366, byggetl897, tilgæng. forPubli- kum fra Jan. 1902; foruden vidensk. Virk ­ somhed, Demonstration for Skoleelever (ef­ ter Overenskomst med Staten, der yder Til ­ skud til Observatoriets Drift). Obs. er aabent hver klar Aften Kl. 22 og efter Aftale. Adg. 50 Øre pr. persona. Ejer og Direktør: Mag. scient. C Luplau Janssen. Urmagerlauget, Puggaardsg. 2 1 E f Palæ 5034 x, stiftet 1755, Oldermand: OPW i- b o e,R., Dronn. Olgas V. 37 EJ ® Gh.3688x; Sekretær: Landsretssagf. B Kock Ama- gerbrog. 73 fsl $ Am. 7598. Urmagerskole, Den Danske, Hagemannsg. 2 4 Ef By 3675. Oprettet 1889'. Forstander: HPedersen Urmager og Optiker Centralforening, Dansk, stiftet 20. Aug. 1893. Formand: Alfr. J ep- sen, Tistrup j) 43. Urtekræmmerforeningen, Ægirsg. 57 s [ n ] ® Tg. 1660 (10 - 14, undt. Lord.), stiftet 17. Marts 1862 af Interessenter i detophæ- vedeUrtekræmmerlaug, varetager Handels ­ interesser blandt densMedlemmer og udøver Velgørenhed ved Legater og anden Under ­ støttelse. Foreningen ejer inklusive sin Stiftelse c. 1,000,000 Kr., samt et Skolefond og tæller ca. lOOOMedl. Formand : Køb ­ mand Amtsraadsmedl. Wald. Jensen Strandv. 98 Hell. £1 Hell. 823 & Hell. 1413. ’ Urtekræmmerforeningens Stiftelser. Ægirsg. 55-65, Balders Pl. 1, 3 og Nannasg. 18, 20IH1 D Tg. 702y ; indv. 20. Juli 1902. Utterslev Daghjem, Montmesterv. 54 ® $ Tg.3566x (6-6), modtager Born under 2 1 /a Aar. Formand: Kontorchef u. Magist. Pro- fessorinde Fru Edel Th omsen; Sekretær: Fuldm. u. Magist. Sv. E Gullach. Utterslev Folkebornehave og Fritidshjem, Montmesterv.54 I nv I $ Tg. 3566y (6 1 / 2 -5), op ­ tager Born fra 2 1 / 2 Aar. Formand: Kontor ­ chef u. Magist. "Professorindo Fru Edel Thomsen; Sekretær: Fuldm.u. Magist.Sv. EGullach. Utterslev Kirke, Utterslevv. [ nv ], indviet 12. Juni 1938 til foreløbigt Brug som Kirke for det ved kgl. Resolution af 31.t)kt. 1938 af Bo gh older konto ret: Chef: Ove Christiansen. Fuldmægtig: Chr. Henriksen. Kasser er kontor et: Chef: J VHaugsted, R.

- Ægyptologiske Laboratorium, Universite ­ tet, Frue Pl., Port B E. Docent Dr. phil.CE Sander-Hansen, Forstander. - Økonomisk-Statistisk Laboratorium, Stu- diestr. 6 E |By 253 x. Prof. H Cl. Ny ­ bolle, Forstander. Universitetsbiblioteket og det dermed for ­ enede Classenske Bibliotek. 1. Afd Fiolstr. 1 Kl. 2. Afd. Norre-Allé 49 [N]. Spiren til Bibi, blev lagt 1482, kort efter Univ. ’ s Op ­ rett. Efter at have været opstillet for ­ skellige Steder, blev det 1657 flyttet til Loftet af den da nylig opførte Trinitatis Kirke og brændte her saa godt som fuldstæn ­ dig 1728, hvorved store videnskabelige Skatte gik til Grunde. Et nyt Bibi.dannedes dog hurtigt og genaabnedes 1732. Det flytte ­ des 1861 til en særlig Bygning (Arkitekt: J D Herholdt) i Fiolstr.; en Tilbygning hertil opførtes 1905-06 (Arkitekt: Martin Borch); i denne er fra 1938 indiettet Lokaler til filologiske Laboratorier. 1930 udskiltes Bibi i oteket ad ministrati vt fra Universitetet, og Nytaarl938 deltes det i to Afd., af hvilke 1. Afd. forblev i Fiolstr., medens 2. Afd.flyt ­ tedes til en ny Bygning, der indviedes S. Febr. 1938 (Arkitekt: K Vanning) N-AIIé49. 1. Afd. Humanistisk Bibliotek og Avis bibliotek (Fiolstr. 1 E) inde ­ holder ca. 250001) Bd. samt ca. 20000 Bd. Aviser (saavel kbhvnske som Provinsaviser). Der lægges særlig Vægt paa dansk Littera ­ tur og paa Oversigtsværker og Haavdbøger indenfor den udenl. Litt.; alle humanistiske Fagomraader (Historie, Filologi. Filosofi, Teologi etc.) cr repræsenterede. Aabnings- tider: Udlaan: 11-14 (lukket mellem Jul og Nytaar); Læsesal: 9-22( 1 /4- 3 %og 27 /, 2 - 30 / 12 dog: 9-20); Avislæsesal: 10-22 (Vr^/s og 27 / 12 - 30 / 12 dog: 10-20). Hele Bibi er lukket Juleaftens- og Nytaarsaftensdag,Paaske- og Pinselørdag, Grundlovsdagen og Kongens Fødselsdag. I 1. Afds. Bygning findes for ­ uden de overn. Laboratorier, tillige Lokaler for Den Arnanmgnæanske Samling. Sted- . navneudvalget, Udvalget for Folkemaal og Dramatisk Bibliotek. D G. 9389 (Ovei bibliotekaren), $ C. 6303 (Læsesal og Udlaan). Paa sidstnævnte fl kan Bøger (Kl. 10-11) bestilles til senere Afhentning eller Benyttelse. Overbibliotekar: Svend Dahl, R. DM. Bibliotekarer I: Cand. mag. A Krarup, R., Cand. mag. B Erichsen; Cand. phil. J F S Eyser, R ; Dr. phil. S Hal lar. Bibliotekarer II: Dr. phil. Angelica Axel ­ sen; Cand. mag. Ellen Larsen; Cand. mag. Anna Elisabeth Muller. 2. Afd. Natur-og læ ge vidensk abe- l igt Bi bliotek (Nørre Allé 49 INI) inde- holder ca. 200000 Bd. samt ca. 200000 Disputatser; dets Omraade er dansk og udenl. Litteratur indenfor Lægeviden ­ skaben, alle Naturvidenskaber (Botanik dog i begrænset Omfang) og Matematik; desuden anvendt Naturvidenskab. Aabnings- tider: Udlaans- og Katalogsal samt Læse ­ sale (Hovedlæsesal. Studenterlæsesal, Tids- skriftlæsesal): 9-22 ( ’ / g '^/ s 27 /i2- 30 /i 2

April blev„ København- Frederiksberg N att evapt* oprettet af Direktør Ho- grefe med ca. 20 Vægtere og drevet efter udenlan dsk Mønster, senere Aar 1908 reorganiseredes dette Sel ­

skab under Navnet „Dansk Nattevagt* for sammen med „Grundejernes Nattevagt* og „Vagtkompagniet* 1. Februar 1918 at blive sammensluttet til et Selskab under Navn: Akts. De ForenedeVagtselskaber, der som Nordens største Vagtselskab beskæf ­ tiger ca. 400 Funktionærer. Hovedkontor: Vægtergaarden, Axeltorv 6 E fl ★ Cent. 891.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker