kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København spektøren for Statsfængslet i Nyborg; den stedlige Ledelse varetages af Afdelingsleder: Cand. theol. & mag. ECA Hansen. Modtagelses- og Isolationsafdelingen er indtil videre indrettet i Statsfængslet i Nyborg. Postadresse: Inspektøren for Statsfængslet i Nyborg. Ungdomslejre (Lov Nr. 169 af 13. April 1938, § 7, om Beskæftigelse af arbejdsløse). Statsungdomslejre: Jerup Statsungdomslejr pr. Jerup $ 9. For ­ stander: Aage J or gen s en. Klosterlieden Statsungdomslejr pr. Bæk- marksbro $ Linde 25. Forstander : H An ­ dreasen. Lindet Statsungdomslejr Stensbæk Plan ­ tage pr. Arnum $ 23. Forstander : A F II a- cke. RaabjærgStatsungdomslejr pr. Aalbæk $37. Forstander : Jens Alfr. Nielsen. Renbæk Statsungdomslejr pr. Arrild $ 18. Forstander : Niels J P o u 1 s e n. Statsungdomslejren „Vitskøl Kloster" pr. Ranum $ 40. Forstander : Ole Petersen. Andre Ungdomslejre: Kbhvns Kommunes Ungdomslejr „Asser- bolejren" pr. Frederiksværk $ Liseleje 301. Forstander : K Max Rasmussen. Kirkens Korshærs Ungdomslejr „Grove Hedegaard" pr. Karup $ 8. Forstander: Aage Larsen. Næstved Kommunes Ungdomslejr, Næst ­ ved. Forstander : S 0 s t e r b e r g. Esbjerg Kommunes Ungdomslejr „Sneps- gaar

Uugd — Univ - Havbiologiske Laboratorium, Frederiks ­ havn. Prof. Dr.phil. Knud Jessen, R., Be ­ styrer. - Histologisk-embryologiske Laboratorium, N-Voldg. 90 Kl $ Palæ 3260. Prof. Dr. phil. C M St eenberg, R., Bestyrer. - Historisk Laboratorium, Studiestr. 6 E $ By 7410. Prof. Dr. phil. Erik Arup, For ­ stander. - Hygiejniske Institut og Budde-Laborato- riet Blegdamsv. 21 ® $ ★ C. 1053. Prof. Dr. med. L S Fridericia, R. DM., Bestyrer. - Institut for almindelig Patologi, Juliane Maries V. 22 ®, Afd. for patol. Fysiologi $ N 2071, Afd. for Infektionspatologi $ N 2072. Prof. Dr. med. Oluf Thomsen, Bestyrer. - Institut for human Arvebiologi og Eugenik, Tagensv. 14 El $ N 4002 & 4004. Dr. med. Tage K e m p , Bestyrer. - Institut for teoretisk Fysik, Blegdamsv. 15 ® Teoretisk Afd. $ 0 6525, Eksperimen- tiel Afd. og Værksted $ 0 6566. Prof. Dr. phil. & techn. NBohr,K. DM.FM., besty ­ rer. - Juridiske Laboratorium, Studiestr. 6 E. $ By 53 x. Prof. Poul Johs. Jørgensen, K. DM., Forstander. - Kemiske Laboratorium, Ø-Voldg. 5E $' Cent. 7693. Det aabnedes 16. Febr. 1859 i Ny Vesterg., i 1892 flyttet til Ø-Voldg. Bestyrer:Prof.Dr.phil.EinarBiilmann,K. DM. Inspektør: Cand. polyt. Frk. Karin T h au- low. - Kirurgiske Instrumentsamling, Bredg. 62 E. Prof. Dr.med. E Dahl-Iver sen, Be ­ styrer. - Kunsthistoriske Laboratorium, Amalieg. 29BE. Prof. Dr. phil. C Elling, Bestyrer. - Laboratorium for sammenlignende Anato ­ mi og Zoologisk Teknik, N-Voldg. 90 E Prof. Dr . phil. C M S t e e n b e r g, R., Besty ­ rer. - Matematiske Institut, Blegdamsv. 15 ®.$ 0 9339. Prof. Dr.phil.IIaraid Bohr, Forstander. - Medicinsk-fysiologiske Institut, Juliane Maries V. 28 løl $ N 5086. Prof. Dr. med. E Lundsgaard, Bestyrer. - Medicinsk - historiske Museum, Bredg. 62 E. $ Palæ 2501. Prof. Dr. med. E Dahl-Iversen, midlertidig Efor. - Mineralogisk-geognostiske Museum, se Mineralogis k-geologisk Museum. - Musikvidenskabelige Laboratorium, Ama ­ lieg. 29 A E. $ Palæ 3697. Prof. Dr. phil. Erik Abrahamsen, Bestyrer. - Normal-anatomiske Museum, Bredg. 62 E S Cent. 6437. Prof. Dr. med. H o u-J e n s e n, estyrer. . - Patologisk-anatomiske Institut, Fred. d. 5. V. 11 ® $ Cent. 5167. Prof. Dr. med. Poul Møller, Bestyrer. - Planteanatomiske Laboratorium, se Bota ­ nisk Laboratorium. • Plantefysiologiske Laboratorium, se Bota ­ nisk Laboratorium. - Psykiatriske Laboratorium, Rigshospita ­ let ®. Prof.Dr.med.Hj.Helweg, Bestyrer. - Psykologiske Laboratorium, Studiestr. 6 E 8 By 53v. Prof. Dr. phil. E Rubin, estyrer. - Retsmedicinske Institut, Fred.d. 5. V. 9 ® $ Cent.1035 & 4075. Bestyrer: Prof. Dr. med. Knud Sand,R. DM.; Inspektør : Dr. med. WTMunck. - Studiesal for græsk Papyrologi, Univer ­ sitetsbi bl., Fiolstr. 1 E. Prof. Dr. phil. Carsten Høeg, Forstander. - Tneologiske Laboratorium, Studiestr. 6 E. $ By 7469. Prof. Dr. theol. JSNørre- gaard, Forstander. - Zoofysiologiske Laboratorium, Juliane Maries V. 32 ® Kontor $ N 3463 x, Værk ­ sted $ N 3463 y. Prof. Dr. phil. & med. Aug. Krogh,Bestyrer. - Zoologiske Museum seZoologiskeMuseum.

V — 2659 Fundats af 7. Maj 1788. U. blev atter øde ­ lagt ved Bombardementet i 1807, og paa Grund af de daværende uheldige Pengefor ­ hold kunde Genopførelsen (ved P Malling) først begynde i 1831; Indvielsen foregik 13. Okt. 1836. Fra den Tid har U. været i livlig Fremgang, og en Mængde videnskabelige In ­ stitutioner er oprettede, især efter 1848. „Studiegaard “ ved Universitetets Annex i Studiestræde indviedes 17. Okt. 1916 (Arki ­ tekt Martin Borch). Kommunitetet, som er stiftet 2. Juli 1569 af Fred. II, gav oprind, fri Kost til 100 fattige Studenter; i 1573 opførtes ved U. en særskilt Bygning, hvori de bespistes 2 Gange om Ugen og holdt Disputereøvelser paa La ­ tin, men i 1736 blev Bespisningen forandret til et Pengestipendium. Ifolge kgl. Anordn, af 5. Okt. 1936 om Kø ­ benhavns Universitets Organisation ledes Universitetet af Rektor og Kurator, medens Rektor under Udøvelsen af den barn paahvi ­ lende Administration bistaas af følgende Uni ­ versitetsorganer; Den akademiske Lærer ­ forsamling, Konsistorium, Fakulteterne og Bestyrerne af Universitetets Instituter. Rektor: Prof. Dr. med C E Bloch. Kurator: M Korsgaard, R. DM. Prorektor: Prof. Dr.phil. WilliamNorvin. Dekanus v. d. theol. Fakultet: Prof. Dr. theol. Jens N ør regaa r d. Dekanus v. d. rets- og statsvidenskabelige Fakultet: Prof. Dr. polit. Carl Iversen. Dekanus v.d. lægevidenskabelige Fakultet: Prof. Dr. med. Eggert Møller. Dekanus v.d. filosofiske Fakultet: Piof. Dr. phil. Erik Abrahamson. Dekanus v. d. matematisk - naturviden ­ skabelige Fakultet: - --------- Stipendiebestyrelsens Formand: Prof. P J Jørgensen, K. DM. Konsistorialkontoret $ C. 10828. Chef: Universitetssekretær Povel Fønss, R. DM. Fuldmægtige: Cand.mag. Olaf Waage $ C. 10828; Cand. jur. HF II emmet $ C. 10828. Universitetets - Arkæologiske Studiesal, Nationalmuseet. Ny Vesterg. 10 Kl $ Palæ 7278. Prof. Dr. phil. K Friis J oh ansen, R., Forstander. - Astronomiske Observatorium, se Astro ­ nomisk Observatorium. - Biofysiske Laboratorium, Juliane Maries V. 30 ® $ N 5088. Prof. Dr. phil. H M Hausen, R. DM.,Bestyrer. - Biokemiske Institut, Juliane Maries V. 28 ® $ N 5087. Prof. Dr. phil. Rich. Ege, R., Bestyrer. - Botaniske Have, se Botanisk Have. - Dermatologiske Samling,Rigshospitalet,® Prof. Dr. med. II R Haxthausen, Bestyrer. - Farmakologiske Institut, JulianeMariesV. 20® $ N6375 & N6385. Prof. Dr. med. Knud O Moller, Bestyier. - Ferskvands-biologiske Laboratorium, Hil ­ lerød. Sommerlaboratorium: Tjustrupsø. Prof. Dr. phil. Kaj B e r g, Bestyrer. - Filologisk Laboratorium, Universitetet, Frue PI., Port B E $ C. 9389. - Forsikringsmatematiske Laboratorium, Studiestr. 6 E. Prof. - Dr. phil. JF Ste ffensen , R., Bestyrer. - Fysiske Laboratorium, Polytekn. Lære- anst., Sølvg. E. $ Cent. 11787. Prof. Dr. phil. Martin Knudsen, K. DM., Bestyrer. - Fysisk-Kemiske Institut, Blegdamsv.19® $ 0 5788. Prof. Dr. phil. J N Brønsted, Bestyrer. . - Geografiske Laboratorium, Studiestr.6E $ By 53 u. Prof. Dr. phil. Niels Nielsen, • R., Bestyrer. - Gymnastikteoretiske Laboratorium, Juli ­ ane Maries V. 32 ® $ N 5081. Prof. Dr. phil. Emanuel Hans en , Bestyrer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker