kraks vejviser 1940 handelskalender

Unde — Ungd Understøttelsesforening,Kbhvns, (K.U.F.)stif- tetl.Nov. 1874 vedSammenslutning af detid- ligereSogne- ogFattigdistriktersUnderstøt- telsesforeninger. Den omfatter Kbhvn. og Frdbg.Kommuner og er inddelt i 18Afdelin- ger samt enLaaneafdeling.Efter stedfunden Undersøgelse yder Foreningen Hjælp til Selvhjælp til værdige trængende, der ikke har Adgang til ad anden Vej at erholde den fornødne Hjælp - herunder navnlig afKate- gorien pauvres honteux - og soger desuden gennem sinOplysningsafdeling atmodarbej- de Tiggeri og Plattenslageri for derved at lette og retledeBefolkningens privat eV elgø- renhedsvirksomhed. Foreningen ejer et afDirektor Holger . Tant ­ zen og Hustru oprettet Rekreationshjem „Slamat* 1 , Havreholm pr. IIornbæk.Hjem- met, der har 23 Pladser, er bestemt til atgive vederlagsfrit Rekreationsophold, som Regel i 4 Uger, for ubemidlede Kvinder af Middel ­ standen, med Bopæl iStor-Kbhvn.,ien Alder af 20 til 65 Aar og fortrinsvis saadanne, der har Beskæftigelse som Husmodre eller ved Kon ­ torarbejde, Forretningsvirksomhed, Syge- plej e,U ndervisning o. lign., ogsom paaGrund af Sygdom, Svækkelse eller Overanstren ­ gelse trænger til etRekreationsophold under gode Forhold for at styrkes til at genoptage deres Gerning. Kontor: Puggaardsg. 1 1 S E (9-2) $ ★ Cent. 9720. Hovedbestyrelse: Kabinetssekretær Kmh. G Bardenf loth, R. DM., Formand; fh. Kontorchef i Østift. Kreditf. HKuhn,R. DM. og fh. Stationstorst. J Lo o ft, R. DM., Næstformænd; Kmh. Kabinetssekr. C P M Hansen,K . DM. ; GesandtFrantz Boeck, K. DM.; Gross. Hugo Michaelsen; Fa ­ brikant John Messerschmidt, R. DM. ; Generalmajor Kmh. H Castenschiol d, SK. DM. samt Afdelingernes Formænd, nemlig : Raadhusets Afd.: Bogholder u.'Magist. H Heidenheim. Amagertorvs Afd.: Postmester V V Arn- • s k o v, R. Rosenborg Afd. : Distriktsforstander Cand. phil. H Rohde. R. Halmtorvets Afd.: ’ Bogbinderm. Oswald J a nner. Chrsthvns Afd. : Direktør AH S ør e n sen. Vestre Afd.: Viceskoleinsp.OMS øga ard. St. Hans Afd.: Kommunelærer Cand. phil. Axel Avnsted. Blaagaards Afd.: Husejer Jens Knud ­ sen. Østerbro Afd.: Fabrikant V H ey. Stefans Afd.: Skoleinsp. Cand. phil. J Chr. Starkl int. Frdbg. Allé Afd.: Skoleinsp. LA Reimer. Solbjerg Afd.: fh.Forsøgsleder Cand.polyt. EHolm, R. Mariendals Afd.: Ingeniør Fr. C S t e e n- b e r g. ValbyAfd.: Manufakturhdl. FN Peder ­ sen. Brønshøj Afd.: fh. Skoleinsp. C C G orm ­ sen. ’ Sundby Afd.: Skrædderm. H Aug. Han ­ sen. Strandvejs Afd.: Toldforvalter A F C Stærfeldt. Amager Afd.: Viceskoleinsp. J C Thou- s i g, R. Laaneafd.: Bankfuldm. Frode Olsen. Chef for Hovedkontoret og H o vedkasserer: Kontorchef J C M o g e n s e n , R. Understøttelsesforening,Politis, Kbhvns,stif ­ tet l.Juli 1875, Ved Sønderport 1 1 1 [S] f) Am. 1994. Konting. 24 Kr. aarl. Kapital 226,590 Kr. 1052 Medl. Foreningen ejer Ejendom ­ mene: Hostrupsv. 5, 7, 16 og Chr. Ric- hardts V. 8 ffi. Administrerer efter Sam ­ menslutningen i 1934 Bræstrups Stiftelses Forening. Formand: Overbetj. Ole Erik ­ sen. Understøttelsesforening,Sundbyernes(Brænd- selsforening), Adr. Amagerbrog. 68 (ÉJ ® Am. 127, opr. 1886, understøtter særlig

Real-Register for København 2. Kontor. Kontorchef: Fru E Tor kild-Han sen. De ikke eksamensberettigede Privat ­ skoler, Statsseminarierne og de private Seminarier, Forskoleseminarierne, Sta ­ tens Lærerhøjskole, Statens Gymnastik ­ institut, Dansk Sløjdlærerskole, Folke ­ højskolerne, Landbrugsskolerne, Eftersko ­ ler, Ungdoms-og Aftenskoler, Statens pæ ­ dagogiske Studiesamling i Kbhvn., Hus ­ holdningsskoler samt særlige Fagkursus. 2. Departement (Frdh. Kan. 211). Departementschef : F Gr aae, K.DM. Kontorchef : K P a 1 u d a n - M ii 11 e r,R.DM. Alle Sager vedrørende det højere Un ­ dervisningsvæsen, saaledes vedrørende Kbhvns og Aarhus Universiteter, Den polytekniske Læreanstalt (Danmarks tek ­ niske Højskole), Sorø Akademi (herunder ogsaa Akademiets Gods- og Skovvæsen), samtlige Gymnasieskoler, Mellem- og Real ­ skolerne, (for de kommunale Mellem- og Realskolers Vedkommende dog kun Sager om Eksaminerne og om Statstil ­ skud), farmaceutisk Læreanstalt samt Tand ­ lægeskolen. Endvidere alle Sager vedrøren ­ de de videnskabelige Samlinger, det konge ­ lige Bibliotek, Universitetsbiblioteket og Statsbiblioteket i Aarhus, Avissamlingen i Aarhus, Rigsarkivet og Landsarkiverne, det kgl. Teater og Kapel, det kgl. Akademi for de skønne Kunster, Nationalmuseet, Kunstsamlingerne samt Rigshospitalet ; Sa ­ ger angaaende Beskyttelse af litterær og kunstnerisk Ejendomsret, angaaende Em- bedsmændenes Forsyning med Papir ogBlæk til Brug i Statstjenesten og angaaende Ud ­ førelse af Trykkeriarbejde for Regeringen. Endvidere Sager vedrorende Understøttel ­ ser til videnskabelige og kunstneriske Øje ­ med, (derunder ogsaa Rejseunderstottelser), Kommunitets- og Kollegiesager, Danmarks geologiske Undersøgelse og Sager om Fred ­ ning af Mindesmærker fra Fortiden og om Bygningsfredning, om Tilskud til offentlige Biblioteker og Børnebogsamlinger, om Støtte af dansk Sprog og Kultur i Udlandet, alle Ministeriet i Almindelighed vedkom ­ mende Sekretariatsager. Undulat-Opdrætter Klub, Dansk (D. U. K.), stiftet 19. Jan. 1932. Adr. Selsov. 13Vanl. U Da. 4660. Ungdommens Kirke, Vendersg. 28 2 K.f Palæ 3525. Stiftet 1938. Sekretær: Pastor Bent Engel Jensen; Kasserer: Bankkas ­ serer Sv. Møller. „Ungdommens Vel “ , stift. 8. Maj 1906, antager sig ulykkeligt stillede ungeMænd og Kvin ­ der paa sine Hjem. Optagelseshjemmet „Seden Enggaard** og Snedkerhjemmet i Seden pr. Seden og Landbrugshjemmene Trollund Østergaard pr. Hejns vig, Jens- gaard pr. Kollemorten St., Ørderup Øsfer- gaard pr. Toftlund og Gartneriet, Rage ­ bøl St. i-Dybbøl Sogn, modtager unge Mænd og „Fanohjemmene “ i Nordby unge Piger. Formand: Provst Torvald B i e r i n g, R., Dyb- bøl pr. Ragebøl; Kassererkontor: Forstan ­ der VClausen, Seden Enggaard pr. Seden; Rejsesekretær: Kmjkr. Kapt. Ludy. Ske ­ el, R. DM., Jagtv. 181 1 , Kbhvn. [Q] $ Ryv. 2583 v. Ungdomsforeningen„Pax ‘ *,stiftctl5.Dec.l910. Kontor: Linnésg. 20 4 KJ J} By 185. For ­ mand: Korrespondent Johanne Pe terse n- Norup; Kasserer: Sproglærer Gunnar Baj er, Bagsværd. Ungdomsforeninger, De danske, stiftet 1903 omfatter 405 Foreninger med ca. 40,000 Medl. Formand: Højskoleforst. ,1 M Jen ­ sen, Broderup pr. Tappernøje $ Everdrup 133. UngdomsFællesraad, Dansk, stiftet 22. Fcbr. 1937. Formand: Frøken Margot Petersen, Niels Hemmingsens G. 8 :i 0B3 f By 7837. Ungdomsfængsel for Mænd, Statens, paa So- bysogaard ved Nørre Søby paaFyen. Fængs ­ let er taget iBrusri Sommeren 1933. Ung ­ domsfængslet er indtil videre underlagt In-

V — 2658 med Brændsel, Fødevarer og i enkelte Til ­ fælde Pengehjælp. Bestyrelse: Urtekr. Chr. Stripp, For ­ mand; Urtekræmmer V O Larsen,Næst ­ formand; Læderhdl. Soberg Pedersen, Sekretær; Sporvejssfunkt. KBendtsen, Kasserer. Understøttelsesforeningen for danske Lægers trængende Enker og forældreløse Børn, stif ­ tet 15. April 1877, Adr.: Rustenborgv. 7 Lyngby $ Lyngby 67. Formand: fh. Kreds ­ læge Johan Lem che, R. DM. ; Sekretær: Læge V Christopherson, R.DM., Aa- boulevard 4 |JJ). Understøttelsesforeningen for Fkrvere i Kbhvn. og deres Enker, stiftet 1. Juli 1843. Adr. Emdrupv. [N] J) Cent. 605. Formand: Direktør FBrincb,R.,Emdrup; Kasserer: Fabrikant Hatry Jessen. Understøttelsesforeningen for trængende fh. Landmænd paa Sjælland og oml. Øer. Stiftet 1887. Kontor: V-Boulevard 45 IV1 $ By 2124 (10-12, 2-3).Formand: Forpagter R Bar fod, Ilavegaard pr. Saunte. Understøttelsesforeningen ved Livgardens Musikkorps, stiftet 1846. Formand: Musiker KNielsen; Forretningsfører: Stabstam- bour Leo Se vel, Rigemg. 9 B Kl $ Palæ 564 u. Understøttelses-Kassen for kvindelige Funk ­ tionærer i Alm. Hosp. Inspektør v. Aim. Hosp. G H S Hedemark, R., Formand. Understøttelses-Samfund, Kbhvns Musiker- og Orkesterforenings, Vendersg. 23 l K) D Cent. 7910. Stiftet 19. Marts 1871 med det Formaal at støtte gamle Medl. og Enker efter Medl. Formand: Edwin Andersen,R. Understøttelses-Samfundet for værdige træn ­ gende, der har været Medl. af „Kongens Livj ægerkorps**. Formand: Gross. Ej ­ vind Harms, Nybrog. 24 Kl $ By 6768. Kasserer: Kontorchef Sv. Kampmann, Lilje v. 16 Gjentofte |) Gjent. 88. Se kretær : K ontrolør i Post- og Tel egrafv. PLM Kauffmann, Lyngbyfortet, Gla- ciset 40 Lyngby $ Lyngby 1130. Understøttelsesselskabet for Skolelærer ­ standen i Kbhvn. Stiftet 1834.Ej er ca.100,000 Kr. Tilstaar dels fast, dels midler ­ tidig, dels særlig Understøttelse til dets Medl. Med Selskabet er forbunden en Laanekasse, hvoraf der tilstaas Laan paa indtil 504 Kr. til de ordentlige Medl. Kon ­ tingentet er 8 Kr. aarlig. Formand: Vice ­ skoleinsp. G J ar mer. Understøttelsesselskabet for trængende Kon ­ torbetjente og disses Enker. Medlemsbidra ­ get er mindst 8 Kr. aarl. i 15 Aar. Stiftet i Nov. 1853. Bestyrelse: Direktør Bo G j essi ng, For- mand;Kontorchef FG B o v i n g,R.;fh.Fuldm. G Godskes en; Fuldm. P M oltved; Hy ­ potekforeningsdirektør Carl Ni elsen ; Eks- peditionssekr. i Finansm. Edv. Voss, Stak ­ kesund 6 4 [øl f Ryv. 2454x, Sekretær og Kasserer. Undervisningsinspektionen for de højere Al ­ menskoler, Fredh. Kan. 26 Kl 1) for Gym ­ nasieskolerne: Dr. phil. A Højberg Chri ­ stens en, R. DM. £ Cent. 3749; 2) for de komm.ogpriv. Mellem- og Realskoler:Cand. mag. Otto Bjørnebo e, R.DM.gl By 6426. Undervisningsministeriet,Fredh.Kan.21 Kl ® ★ Cent. 8290. Minister: Jørgen J ørgensen, MF. Sekretær hos Ministeren: Fuldm. H A Brøndsted. 1. Departement(Frdh.Kan.21 l ). Departementschef: A B ar fod, K.DM. 1. Kontor. Kontorchef: Alb. Michelsen. Sager vedr. Folkeskolen og den kommunale Skole iøvrigt, herunder de kommunale Mel ­ lem- og Realskoler, Statens Tilskud tildet kommunale Skolevæsen og Forholdet til Skolefonden. Statskonsulenten for Folke ­ skolen, Faginspektionen. Instruktionskur ­ sus og korte Kursus i Folkeskolens Fag.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker