kraks vejviser 1940 handelskalender

Udva — Unde men derimod eventuelt for den forpligtede, naar Bidraget ikke betales kortere Tid efter Afkrævningen. Faderens Normalbidrag til Born, anbragt i Kbhvn.. Frdbg. og Gjentofte og de fleste Forstadskommnner er for Børn født uden ­ for Ægteskab for Tiden 300 Kr. aarlig, til Barnets 2 Aar og derefter 240 Kr. aarlig til Barnetsi 8 Aar, for Børn født i Ægteskab er Bidragene henholdsvis 335 og 268 Kr. Bidrag til Børn af Enker og Enkemænd samt til forældreløse Born kan under lignen ­ de Betingelser udbetales forud for V* Aar ad Gangen med de for Born født i Ægteskab gældende Normalbidrag. Henvendelse her ­ om sker ligeledes - i Kbhvns Kommune til Magistraten — og ellers til de sociale Ud ­ valg (Socialkontoret). Faderen (Alimentanten) er under Straf af Fængsel eller Tvangsarbejde forpligtet til at foretåge de i Lov om Folkeregistre paabudte Anmeldelser til disse Registre, og han maa ikke forlade Landet uden at have betalt eller stillet Sikkerhed for alle fremtidige Bidrag ; i modsat Fald kan han sættes i Gældsarrest. Underofficersforening af 1939, Dansk* Fal- stersg. 14, Aarhus. Underretssagførerforening, Kbhvns, stiftet 5. Febr. 1901. Fagligt og selsk. Formaal. Formand: Sagfører P Thor up. Underretssagførernes Understøttelsesfond, stiftet 27. Okt. 1869, $ C. 13701 & 4135. Kapital ca. 55,000 Kr. Bestyrelse: Sag ­ førerne A V Nielsen,* Formand, Carl Gormsen, Kasserer, og P Thorup. Underretter, se Kbhvns Byret, Frederiksberg Birk, Nordre Birk og Sondre Birk. Understøttelses-Anstalt foi trængende Efter ­ slægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse, stiftet 1804. Adr. Kontorchef Cand. jur. PE M ii 11 e r (Bogholder og Kasserer), Nyropsg. 3 S 13 D C. 10323. Direktører: Prof. Dr. phil . Kn. F ab r i c i u s , R. DM.; Direktør Th. Hauch-Fausboll; Bogh. Ovt Tryde, R. DM. Understøttelsesfonden for Gjentofte Kom ­ mune, stiftet i Okt. 1932. Kasserer: Guld ­ smed F Antvorskov, Gjentofteg. 68 Gjentofte $ Gjent. 911. Understøttelsesforening af 1867, Geværfa ­ brikens Arbejderes, stiftet 7. Juli i 1867. Forretningsf.: E Z Hansen, Ungarnsg. 60 3 g]. Understøttelsesforening, Den af Hærens faste Officerer o. 1. oprettede, stiftet 1877 med det Formaal at understøtte dels afskedigede faste Officerer o. 1., der er Med ­ lemmer af Foreningen, dels afdøde Medlem ­ mers Enker og forældreløse Børn. Protektor: H s. Maj. Kongen. I Fællesbestyrelsen er Generalmajor Kmh. E Ko efoed, K.DM.,Formand; Intendant Kmjkr. Fr. Gr uner, R. DM., Sekretær. Kontor : Ordrupv.30Charlottl. J)Ordr.l056 . Understøttelsesforening for Politikorpset i gi. Kbhvns Amt, Adr. Frederiksberg Politi ­ station El fl Cent.7633,stift. l.Febr. 187.2, opt. som Medl. Politibetj. i Kbhvns Amts nor ­ dre, søndre, Amager og Frdbg. Birker; understøtter ældre afsk. Medl. samt Enker efter Medl. Aarskonting. 12 Kr. Kapital ca. 140,000 Kr. Bestyrelse: Overbetj. HS Lar ­ sen, DM., Formand; Politiassist. V Ver ­ sing, DM., Næstformand; Overbetj. J Ranoe Wiimh, Kasserer; Oveibetj. M Christensen; Overbetj. O Eriksen. Understøttelsesforening for ældre og træn- Sende Husjomfruer, stiftet 20. Dec.1869. L rund- og Legatfond : c. 250,000Kr.Medlem- mer, enhver, som betaler et aarl. Bidrag af mindst 2Kr. For at kunne faa midlertidig Un ­ derstøttelse fordres, at den søgende har været Husjomfru og har indbetalt mindst 60 Kr. Den Husjomfru, der har betalt 60 Kr., er fyldt 50 Aar og ikke mere kan tjene, kan søge livsvarig Hjælp, naar der er gaaet 5 Aar, ef ­ ter at de 60 Kr. er indbetalt. Sekretær og Kasserer: Ekspeditionssekr. i Finm. Fru M Wentzel, Kastelsv. 10 É f 0 7792.

Real-Register for København Udvalget for social Litteratur, Kong. Nyt. 3 3 [K] JO By 942y. Formand: Højskoleforstan ­ der Hj. Gammelgaard, Roskilde. Udvalget til unge Handelsmænds Uddannelse i Udlandet, N-Voldg.76 K » ★ Cent.7422 (13- 14, Tirsd og Torsd. tillige lSVo-lO 1 /,). Oprettet 1931. Formand: Direktør H P Lading, R.DM. Sekretær: Kontorchef Axel Nordqvist. Udvandrer-Arkivet paa Sohngaardsholm ved Aalborg® 5171. Traadt i Virksomhedl Jan. 1931, officielt indviet 3. Juli 1932. Biblio ­ tek og Arkiv for Materiale, der belyser de danske Udvandreres Historie. Arkivar : Svend W a e n d e 1 i n. Formand: Dr. Henry Goddard Leach, New York. Næstformand og Formand for Den danske Komite: Redaktør Roger Nielsen, R., Kbhvn. Udvandringsagenternes Association, stiftetl4. IMarts 1935. Formand: edsv. Skibsmægler ogaut. Udvandringsagent V Th. Sass, Amalieg. 36 OK] $ C. 69, Lokal 3. Udvandringskontor, Statens, Amalieg. 24 IH f ★ Cent. 3393. Chef: Overretssagf. H F Ulrichs en, R. Uheldsforsikringsforeningen for de danske Statsbaners Personale, stiftet 1893. Sekre ­ tær: C A Gustavsen, Stakkesund 4 |ø] $ Øb. 3578. Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fi ­ skeri, gensidigt Forbund, Cort Adeh rs G. 1 Kl $ C. 2618, oprettet i Henhold til Lov om Forsikring mod Følger af Ulykkestil ­ fælde. Repræsentant skabets og Bestyrelsens F or ­ mand : Overretssagf.Henrik S tæhr,Kbhvn. Næstformand: Fisker Axel Henriksen, Tappernøje. Forretningsfører: V Madsen . Ulykkesforsikringsforbundetfor danskSofart, gensidigt Forbund, Amalieg. 33 Kl $ Cent. 8688 & 11288 oprettet i Henhold til Lov om Forsikring mod Følger af Ulykkestilfælde. Midlertidig Repræsentantskab og Besty ­ relse: Formand: Overretssagf. Henrik Stæhr, Kbhvn. Næstformand: Direktør LO Norman n, R., Kbhvn. Direktør : V And e r s en. Ulykkesforsikrings Forening, Dansk, er stiftet 6. Maj 1902 og har til Formaal at beskæftige sig med Sager, der har Interesse for For ­ sikringsselskaber, der tegner Ulykkes- Syge- eller Ansvarsforsikring. Som.Medlem kan optages ethvert her i Landet arbejdende Forsikringsselskab, der arbejder i oven ­ nævnte Brancher. Bestyrelse: Direktør F Lopp e n t h ien, R. p.p., Formand ; Direktør HV Bundesen, Viceformand ; Direktør E L y d e r s, Vice ­ formand ; Gross. Aksel Malling; Direktør Carl Martens, R.; Direktør Overretssagf. Chr. Olrik; Direktør G ERiemann. Sekretær : Direktor M Steenholt. Adresse: Tordenskjoldsg. 10 E U ★ Cent. 5501. Postgirokonto Nr. 1922. Ulykkesforsikrings Katastrofe-Forbund, Dansk, stiftet 3. Aug. 1920. Adr. Torden ­ skjoldsg. 10 [0 $ ★ Cent. 5501. Formaalet er at fordele Skader over en vis Størrelse efter Lov af 6. Juni 1916 og indenfor den pri ­ vate Ulykkesforsikring paa de deltagende Selskaber. Formand: Direktor F Løppenthien, R.p.p.; Sekretær:Direktor M Steenholt. Ulykkesforsikrings-Raadet, Kong. Nyt. 3 OSJ $ Cent. 9258 & 9263, er oprettet ved Lov Nr. 183 af 20. Maj 1933 om Forsikring mod Føl ­ ger af Ulykkestilfælde For Raadet kan i det i ovennævnte Lovs § 10 fastsatte Omfang indankes de af Direkto ­ ratet for Ulykkesforsikringen (se dette) trufne Afgørelser ligesom Direktoratet selv kan forelægge Sager i H. t. Ulykkesforsik ­ ringsloven for Raadet. Endvidere er Raadet Appelinstans for visse af Direktoratet i H. t.

V — 2657 Lov Nr. 94 af 27. Marts 1934 om Invalide- rente m.v.til tilskadekomne militære værne ­ pligtige trufne Afgørelser, jfr. denne Lovs §6. Raadets Formand: Direktør f.Ulykkesfor ­ sikringen Cand. polit. A A Birkmose, R. DM. Raadets øvrige Medlemmer; Overlæge Dr. med. OveW u 1 f f; fh.K ontorchef Clara Black; Fabrikant II B Heineke, R.DM.; Land ­ brugslærer Chr.Kjær-Niel sen, R.; Hoved ­ kasserer A Johansen, ML.; Sekretær i Dansk Arbejdsm-'ndsforb. Vilh. Rasmus ­ sen; SkibsrederT C Christensen, R.; ih. Landstingsmand M C Jensen, DM.R.; Hovedkasserer Mathias Nielsen ; fh. Fol ­ ketingsmand Chr. Ludvigsen; Parcellist PChr.Skov. Tilforordnede: Formand f. Invalideforsik ­ ringsretten P Ryyd, R.DM.; Kontorchef Cand. polyt. C W Schwanenflugel. Afdelingen til Afvikling af den tyske Forsikring i de sønderjydske Landsdele. (Ifølge § 5 i Lov Nr. 314 af 28. Juni 1920 for de sønderjydske Landsdele angaaende Forsikring mod Ulykkestilfælde og §5 i Lov Nr. 315 af 28. Juni 1920 om Invalideforsik ­ ring m. m. i de sønderjydske Landsdele kan de af Kredsudvalgene (Ulykkesforsikrings ­ udvalgene) trufne Afgørelser inden en Frist af 1 Maaned fra Afgørelsens Dato indbrin ­ ges for Arbejderforsikrings-Raadet. Hvor Udvalget er i Tvivl om en Sags Afgørelse er det berettiget til at forelægge Arbejder ­ forsikrings-Raadet Sagen til Afgørelse). RaadetsFormand samtProf. fh.Overkirurg, Dr.med. PN Hans en, K. DM.; fh. Kontoi- chef Clara Black; Bygmester Martin Møller.R.;IngeniørPK N ie ls en; Snedker Jøreen Madsen; Arbm. Chr. Jepsen. Underholdsbidrag (Alimentationsbidrag). An ­ gaaende Udstedelse af Resolution, Fader ­ skabssags Rejsning m. m. finder Henvend ­ else Sted til Overpræsidiet, Raadhuset [3, dersom Moderen bor i Kbhvns Kommune og ellers til det stedlige Polit ikon tor. Samme ­ steds sker Henvendelse om Inddrivelse af et forfaldent Bidrag, medmindre Udbetaling af dette sker forskudsvis af det offentlige (se det følgende).Underholdsbidrag til en Ægte ­ fælle kan søces inddrevet gennem de nawnte Myndigheder (Overpræsidiet og Politiet), men kan ikke udbetales forskudsvis af det offentlige. Bidrags Udbetaling af det Offentlige: Naar en Person er til ­ pligtet at yde Underholdsbidrag til sine Børn, i eller udenfor Ægteskab, kan den bidragsberettigede under de i Afsnit 3 i Lov Nr. 181 af 20. Maj 1933 om offentlig For ­ sorg fastsatte Betingelser faa Bidraget, dog ikke med et størreBelob endNormalbidraget, udbetalt forskudsvis af det Offentlige for 1 / 2 Aar adGangen. Under tilsvarende Betingel ­ ser kan Moderen faa udbetalt et fastsat Bar ­ selsfærdsbidrag og Bidrag til sit eget Under ­ hold 1 Maaned for og lMd. efterNedkomsten. Begæring om Udbetaling indgives, hvis den bidragsberettigede, - eller Moderen, hvis Barnet er i Pleje - .bor i Kbhvns Kom ­ mune (se Gade-Registret), til Børnebidrags ­ kontoret. Bernstorffsg. 17 2 E D Cent. 2332 (12-14), hvor Henvendelse, dersom Bidraget ønskes udbetalt Dagen efter Forfaldsdagen, maa ske ca. 1 Maaned før. (Bidragsresoluti ­ onen, Daabsattester, evt.-Seperationsbevil- ling o. 1. medbringes). Hvis Moderen bor paa Frdbg. (se Gade- Registret), sker Henvendelsen til Frdbg. KommunesSocialkontor,Afd. f. Børnebidrag, Howitzv.8 2 1. Opg. (E ® Fa. 14« (10-14), bor Moderen i Gjentofte Kommune sker Hen ­ vendelsen til Gjentofte Kommunes sociale Forvaltnings Bidragskontor Raadhuset, Bernstorffsv. 161 Charlottl. (10-14). Udenfor Kbhvn. sker Henvendelse til det sociale Udvalg (Socialkontoret) i vedk. Kommune Modtagelsen af disse Bidrag medfører ingen Retsvirkninger for den berettigede,

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker