kraks vejviser 1940 handelskalender

Tøjh — Udva Tøjhusmuseet, Tøjhusg. E, Kontor: Fredh. Kan. 29 KJ $ Cent. 16037. „Den historiske Vaabensamling “ , stiftedes 1838, (Navn „Tøjhusmuseet** 1928). Bygningen Chri ­ stian IV ’ s Tøjhus, taget i Brug 1604 som Magasin for Vaaben og Krigsmateriel. Bygningen er nu Udstillingsrum og Magasiner for Tøj hus museet, der omfatter 1) i den hvælvede, 163 Meter lange Kanonhal: En Samling Kanoner o. 1. og 2) i Vaabensalen i næste Stok ­ værk: Haandskydevaaben, blanke Haand- vaaben, Faner (gamle danske og erob ­ rede), Harnisker, Uniformer, Sele- og Sadeltøjer fra „det kgl. Geschirkam- mer “ m. m. Museet er tilgængeligt for Publikum fra 1. Maj - 31. Okt hver Dag 11-14 (undt. Mand, og Torsd.) og fra 1. Nov.- 30. April indtil videre Onsd. og Send. 12-14. Adgang og Forklaring gratis. Direktionens Formand: Afdelingschef i Krigsmin. H Bodenhoff-Olsen, K.DM. Tøjhus, Ny, Amager Boulevard 6, 8,10 [S]. Her findes Hærens tekn. Korps ’ Central ­ administration, der bestaar af Felttoj- mesterkvarteret og Konstruktionsafde ­ lingen (se iøvrigt Hærens tekniske Korps). Endvidere findes her Hærens Vaabenarsenal (se denne Art.) samt Trainafdelingens Mo ­ torvognskompagni. Udenrigsministeriet, Christiansborg Kl f ★ Cent.7028.Ekspeditionstid f. alle Afd. 10-12, 2-4. Minister : Dr. phil. P Munch, MF. Ministersekretær: Greve Ivar Moltke. Direktør: Gesandt OC Mohr, K.DM. Kommitteret til Behandling af islandske Sager: J K rabbe, K. DM. Administration s kontoret. Sager vedrørende Kongehuset, fremmede Fyrstehuse og Statsoverhoveder samt ad ­ ministrative Sager vedr. Udenrigsmini ­ steriet og Danmarks Repræsentation i Ud ­ landet, Udenrigstjenestens Personel, Corps diplomatique i Danmark, fremmede Landes Konsuler i Danmark, danske og fremmede Ordener, Pasvæsen, Legalisationer, Mini ­ steriets Budget og Regnskabsvæsen m. m. Chef: Nils Svenningsen,R.DM. Den økonomisk-politiske A fdeling. Chef: Ejnar Wærum, K.DM. 1. Kontor. Danmarks Handelspolitik, politiske Sager af almindelig økonomisk Betydning, Afslut ­ ning af Handelstraktater og disses Gennem ­ førelse, Søfartskonventioner,Fiskerikonven ­ tioner m. v., Toldlovgivning, Finanspolitik, principielle Sager vedrørende Erhvervenes Forhold, Veterinærvæsen, industriel Ejen ­ domsret, Skattespørgsmaal, Handelsrej ­ sende, Trafikvæsen, Tid, Mønt, Maal og Vægt. a. Sager vedrørende de nordiske Lande, Det britiske Rige, Hollard, Østeuropa m. Undt. af Randstaterne, Tyrkiet, Amerikas forenede Stater, Asien m. Undt. af Siam samt Ægypten. Kontorchef: F Hvas s, R. b. Sager vedrørende Mellemeuropa, Bal- kanlandene, Siam, Mellem- og Sydamerika. Kontorchef : M A Wass ard, R. c. Sager vedrørende Belgien, Frankrig, Italien, Portugal, Spanien samt Randsta- Kontorchef : H C o 11 i n, R. DM. 2. Kontor (Erhvervskontoret). Det kommercielle Efterretningsvæsen,Ud ­ stillinger i Udlandet, Erhvervssager, og kommercielle Inkassationer, Bistand til og Rekommendationer af Erhvervs ­ drivende og Firmaer til Fremme af disses Virksomhed, Tilvejebringelse af Oplysning om Markedsmuligheder for danske Varer og Indkøbsmuligheder for Varer i Udlandet, Transport og Havneforhold, Skibsafgifter, Oprindelsesbeviser,Ind-og Udførselsforbud, \ arers Udstyr-og Emballeringsmaade,Kre ­

Real-Register for København Arkivundersøgelser og Udiaan eller Frem ­ skaffelse af Akter. Arkivet udarbejder Mi ­ nisteriets Chiffer- og Kodebøger, udfører Chiffrering og Dechiffrering samt udgiver Ministeriets Traktatsamling, Kalender og Diplomatliste m. m. Under Arkivet er hen ­ lagt Ministeriets Bibliotek. Arkivar: Axel He i Is, R.DM. Udenrigspolitiske Nævn, Det, nedsættes i Henhold til Lov Nr. 137 af 13. April 1923. Vælges blandt Rigsdagens Medlemmer. Nævnet har til Opgave med Regeringen at drofte Sager af Betydning for Landets Udenrigspolitik og at modtage Oplysnin ­ ger fra Regeringen om udenrigspolitiske For ­ hold. Medlemmer: fh. Minister C N Hauge, MF.,Formand;Lektor Hartvig Fri sch,MF.; Forretningsfører Hans Ile d to ft- Han ­ se n, MF.; Redaktor JPNielsen,MF.;Re- daktør Hans Rasmussen. MF.; fh.Forret ­ ningsf. Charles OPetersen, ML.; Typograf Jørgen Møller, ML.; fh. Justitsminister KK Steincke, ML.FM.; Landstingets Formand C F Sørensen, MB.; Stats ­ revisor A MHan s en,MF.,Sekretær; Direk ­ tør J Hassing-Jørgensen,MF.; fh. For ­ stander H Hauch, ML. K. DM.; fh. For ­ svarsminister Søren Brorsen. MF.; fh. Minister Dr. phil. O Krag.MF. K.DM.; Købmand Axel B Lange, ML. K. DM.; Redaktor Ole Bjorn Kraft, MF ; Redak ­ tør A S v e n s s o n , MF. Udskrivningsvæsnet. Optagelse i Rullen skal ske i Nov. el ­ ler Dec. i det Aar, hvori den værne ­ pligtige er fyldt eller fylder 17 Aar. Eks.: I Nov. eller Dec. 1940 skal de melde sig, der er født i Aaret 1923. Mødepligten for Session en indtræ ­ der i det Aar, hvori man fylder 20Aar. Eks.: Paa Sessionen, der holdes i Foraaret 1940 skal de, der er fodt i Aaret 1920, møde. Enhver Bopælsforandring skal mel ­ des til Lægdsbestyrelsen (i Kbhvn. og paa Frdbg. lienh. Bremerholin 39 og Bjarkesv. 2) inden 8 Dage efter Flytningen. Afrejse til Udlandet skal meldes til Lægdsbestyr. inden Afrejsen. Hjem ­ komst fra Udlandet skal straks meldes til Lægdsbestyr. Indtegningsbeviset skal medbringes ved alle Henvendelser til Lægdsbestyrelsen. 1ste Udskrivningskreds: * Kbhvn., samt Kbhvns og Frederiksborg Amter med Undtagelse af Dele afLejreHerred, Ramsø- Tune Herreder, Horns Herred og Roskilde Købstad har Kontor Bremerholin 39 E Hj. af Holm. Kan. f Palæ 7206(9-14);Kred- sen er tillige Lægdsbestyr. for Kbhvn. og Frdbg. Udskrivningschef: E S Sand,R. Kontorchef: P Christiansen. ,, Fuldm.: Kay Petersen; Esben Ketel- sen. Frederiksberg Lægdskontor: Bjarkesv. 2 1 E HGh. 5541 v (9-14). Øm de andre Udskrivningskredse seReal- Registrene for Aalborg, Aarhus, Roskilde, Rønne, Svendborg og Sønderborg i Afd. IV. Om de søfarendes Ud- og Afmønstring, se Mønstringskontoret. Udvalg for Folkemaal. Adr. Universitets ­ biblioteket, Fiolstr. 1 E 1' Pa. 7785x. Op ­ rettet 1909 til Indsamling og Undersøgelse af danske Dialekter og dansk Almuekultur. Udgiver Tidsskriftet „Danske Folkemaal “ . Formand: Dr. phil. Marius Kristensen, R.DM.;Sekretær: Mag. art. Poul Ander ­ sen; Assistent: Cand. mag. Ellen Raae. Udvalget angaaende Spiritus- og Gærordnin ­ gen, Christiansg. 12 A Kl D By 6862. (Lov Nr. 74 af 15. Marts 1934 §6). Formand: Departementschef i Ildlsmin. II Jes ­ persen, R.DM. Udvalget for den dansk-amerikanske Mission, stiftet 1870. Repræsenterer „Den danske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika* 4 . Formand: Sognepræst MF Bl i ch f e 1 d,Jul. Thomsens PI. 2 [V] |1 No. 5637, Postkonto 8171.

V — 2656 ditforhold og Forhold af Interesse for dan ­ ske Udvandrere samt Sager om Opholds- og Arbejdstilladelse for Udlændinge. Kontorchef: J A V es tb i r k, R. DM. Den politisk-j urid iske A fdeling. Chef: Legationsraad Bent Falk enstj e r- n e, K. DM. 1. Kontor A. Sager vedrørende Statens Højhedsret, Neutralitet, Forsvaret til Lands, til Søs og i Luften, Sager vedrørende Forholdet til Island, Sager vedrørende Grønland, Sa?er om Udførsel af Vaaben, Ammunition og Krigsmateriel, Sager vedrørende Stats ­ borgerforhold, Videnskab, Kunst og kirke ­ lige Forhold, sociale Sporgsmaal, interna ­ tionale Konferencer og Kongresser,forsaa- vidt de ikke efter dcies Emne hører under et andet Kontor. Kontorchef: H P Hoffmeyer, R. DM. 1. Kontor B. Sager af almindelig politisk Karakter, Sager vedrørende Verdenspolitik, de en ­ kelte Landes almindelige indrepolitiske Forhold, Beskyttelse af Danske i Udlan ­ det, Sager vedrørende Mindretalssporgs- maal, Sager vedrørende Skolevæsen og Idræt, Sager om Opholds- og Arbejdstilla ­ delse for Udlændinge forsaavidt de har Tilknytning til de af Kontoret behandlede Sager, Flygtningesager, Sager om For- sikringsvæsen. Kontorchef: Hans Jakob Hansen, kst. 2. Kontor. Sager af juridisk Karakter, saaledes vedrø ­ rende internationale Privatret, familie- og personretlige Sporgsmaal, derunder om Ægteskabs Indgaaelse og Opløsning samt Alimentation, Saeer om Arv og Skifte, ci ­ vile og kriminelle Retssager, derunder Sporgsmaal vedrørende Civilproceskon- ventionernes Gennemførelse og om Ud ­ levering af Forbrydere, Sager om litterær og kunstnerisk Ejendomsret, Sager ved ­ rørende den offentlige Forsorg, Under ­ støttelse, Efterlysning, Sager vedrø ­ rende Skibsfarten, derunder Konventioner og Lovgivning om Skibe og deres Besæt ­ ninger, Statens Kontrol med Skibe i Udlan ­ det, Varetagelse af Søfolks Interesser, Sundheds-, Medicinal- og Karantænevæsen, samt Sager vedrørende Konsularjurisdikti- onen. Kontorchef : Hugo II er g el, R., kst, Raadgiveren i Folkeret, Afgivelse af Responsa angaaende folkeret ­ lige Sporgsmaal. Sager vedrørende Folke ­ forbundet, som ikke ifølge deres Beskaffen ­ hed er henlagt under Ministeriets andre Afdelinger, Sporgsmaal vedrørende Forbe ­ redelse af den danskeDelegationsDeltagelse i Folkeforbundets aarlige Forsamlinger, Redaktionen af Instruks for Delegationen og af Beretningerne til Rigsdagen om de aarlige Forsamlinger samt de i Forbindelse dermed yderligere udarbejdede Publikatio ­ ner. Sager vedrørende den faste Domstol for mellemfolkelig Retspleje og den perma ­ nente Voldgiftsret i Haag. D.mske og frem ­ mede Voldgiftstraktater. Udenrigsministeriets Raadgiver i Folk eret: Dr.jur.Georg Cohn, K.DM. Pressebu reauet. Sporgsmaal vedrørende Udenrigsministe ­ riets Forhold til den inden- og uden ­ landske Presse, Redaktion af Ministeriets Tidsskrifter i Samarbejde med Udenrigsmi ­ nisteriets øvrige Kontorer, det danske Op ­ lysningsarbejde i Udlandet, derunder ogsaa Lysbilleder og Films m. m. Kontorchef : Karl IE s k e 1 u n d, R. Arkivet er fælles for hele Udenrigsmini ­ steriet. Arkivet modtager, journaliserer og fordeler den indkomne og registrerer den ud- gaaende Post, ordner og opbevarer Ministe ­ riets Akter og Dokumenter samt behandler Sager vedrørende Ordning bg Aflevering af danske Gesandtskabs- og Konsulatsarkiver,

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker