kraks vejviser 1940 handelskalender

Torv — Tyve

V — 2655

Real-Register for København Nr. 61. Rød Stempelfarve anvendes kun til Svin med Henblik paa Export til Eng ­ land (Lurmærke). Kød, som Kontrollen ikke kan godkende destrueres paa Kommunens Destruktions ­ anstalt. Butikstilsynet er underlagt Sundhedspoli ­ tiet. Overdyrlæge: E Følger. Dyrlæger: M Pedersen; Chr. Chri- stophersen; Th. Isaksen; A Reer- storp. Trafik-Forening, Dansk, stiftet 1920, har til Formaal at samle særligt trafikinteresserede til Drøftelse af trafik-politiske og trafik ­ tekniske Sporgsmaal og til Fremme af Tra ­ fik-Studier. Formand: fh. Minister M Sleb s ag er, K. DM.; Kasserer: Udvan ­ dringschef Overretssagf. H F Ulrich sen, R., Amagerfælledv. 7 [s] g Am. 3203. Trainafdelingens Soldaterforening, stiftet 14. Septhr. 1919. Formand : Ritmester Carl Dindler Hansen. Translatøreksamenskommissionen (Nærings ­ loven af 28. April 1931 § 75). Formand: Prof. Dr. phil. LLHammerich, R. Translatørforeningen, stiftet 2O.Marts 1910, har til Formaal at varetage de autori ­ serede Translatørers faglige Interesser. Adr. Nørreg. 39 [K] gi C. 8595. Bestyrelse: Sekretær v. d. franske Le ­ gation Edouard Hansen, R. DM., For ­ mand; Overretssagf. P D Fog Edinger, Næstformand : Postmester Cand. polit. A V Lend al,R., Kasserer; Kapt. A V Pors ­ dal, R.; Fru Professorinde Krista Jør ­ gensen, Sekretær; Ingeniør ViggoL und; Fuldm. ilndenrm. Cand. jur. Knud Larsen. Translatørskole og Sproginstitut, Køben ­ havns, Den Danske Købmandshøjskole, og Translatørskolens Forlag ved Reinholdt Kalimoes. Adr. Valkendorfsg. 30 IKJ Æ C. 15555. Oprettet 1908. Translatørskolen or en Læreanstalt, der uddanner selvstændige Forretningsmænd samt overordnet og selvstændigt arbej ­ dende Forretningspersonale i Handels- Teknik og Sprog. Specialitet: Translatør-, Disponent-, Kor- respondent-og Regnska bsforer-Ud dannelse. Elevantal ca. 1500. Forstander : Reinholdt K a 11 m o es,MfDR. Travhestens Værn, Forening, stiftet 1924. Formand: Skibsreder Hugo Marx-Niel ­ sen, R., Sølundsv. 8 SI gi Ryv. 170. Travselskah, Det danske, stiftet 10. April 1891, efter at det den 19. Juni 1885.atiftodo Selskab til Travsportens Fremme i Danmark var ophævet. Formaalet er at fremme Avlen af hurtige og korrekte Brugsheste. Sekre ­ tariat: Aaboulevard SUE ®Cent. 1801 & 11937. Protektor: Hs. kgl. H. Prins Ha raid. Forpagter Johannes Ulrich, K. DM., Ved Eltham 17 Ueli., Formand; II Marks- Jorgonsen, Generalsekretær. Treschowske Fideikommis er oprettet af Geh.-Konf. F W Treschow ved Test, af 14. Febr. 1859, konfirmeret 16. s. M. Kon ­ tor: Brahesborg pr. Assens. Det ejer Stif ­ teiserne i Overg. o. V. 76-82 og Klerkeg. 27 samt en Formue, hvoraf Renten anvendes til forskellige Legater. TreschowsStiftelser,oprettedeafGeh.-Konfr. F W Treschow, 1) i Klerkeg. 27 Kl (1846). 2) i Overg. o. V.76-82 Kl f Am. 5109y (1853 og 1857). Trikotagehandlerforening for Kbhvn. Stiftet 27. P ebr. 1896. Formand : Trikotagehdl. E HoIlender, Amagerbrog. (58 [s] g Su. 306. Trinitatis Kirke eller Helligtref'oldigheds- kirke, Købmagerg. Kl, er opf. af Chr. IV, der dog ikke oplevede dens Fuld ­ førelse. Grundstenen lægges 7. Juli 1637, Indvielsen foregaar31.Majl656. Den varop- ^ndelig ikke bestemt tilSognekirke, hvad den før 8t blev 1683. Det var Kongens Hensigt at °Pføre en Bygning, der i 3 Retninger vilde

Bestyrelse: Direktør Aug. Holm, K. DM., Formand; Overretssagf. H Eb s trup, Næstformand ; Prof. Dr. jur. O A B o ru m ; Ingeniør Per Kampmann,R. DM.; Direk ­ tor J A K orbing, K. DM.; Diicktor Vald. Thiele, R.; Direktør HerbertJerichow, R.; Direktør Einar Dessau; Direktør Prof. Carl la co b sen, R. Sekretær: Regnskabschef Niels Ham ­ borg. Tuborg Havn. Anlagt 1869, udvidet 1928, Havnedybde 6,3 m. Ejer : Akts. Tuborgs Bryggerier. Kontor: Strandv. 54 Hell. g ★ Cent. 8000. Tunghøreforening, Dansk (tidligere Tunghø ­ res Vel), Badstuestr. 17 iKl gi Palæ 6185. (10-14, Tirsd. og Torsd. tillige 18-20). Forening til Varetagelse af Tunghøres og DøvblevnesInteresser, stiftet 7. Marts 1912. Formand: Stabssergent H P Larsen,DM.; Kasserer : Ingeniør Cand. polyt. O G i e r- sing. Foreningens Samling af Høreapparater (Tordenskjoldsg. 22 1 É) er gratis aaben for alle Tunghøre (Mand., Onsd. og E»-ed. Kl. 12 ’ /2-l). Konting. mindst 4 Kr. aarl. eller 100 Kr. een Gang for alle. Turistforeningen for Danmark er stiftet 30. Jan. 1923 ved Sammenslutning af Dendan- ske Turistforening (stiftet 25. Okt. 1888) og Foreningen til Turistsagens Fremme i Danmark (stiftet 5. Jan. 1922), omorganise ­ ret i April 1935 og i 1939. Hovedkontor: Bernstortfsg. 6-8 E g C. 4220 & ★ C. 14760 (3 Linier). Formand: Direktor Chr. II Olesen, K. DM. Næstformand: Direktør A Rov sing Olsen, Randers. Forretningsudvalgets Formand: Under ­ arkivar Kr. Bure, R. Næstformand: Direktør Thorolf Moller, R. Formand for Detraadg. Landsudv.: Gods ­ ekspeditør L En gelst o it, R., Køge. Turistchef: Mogens Lichtenberg. Sekretær: P Fre d o riks e n. Landsdelsforeninger, der bestaar af 117 lokale Foreninger: 1) Turistforeningen for Kbhvn. og nærmeste Omegn. Formand: Kon- sulW SI iben,Gothersg. 145EgPaIæ4204. 2) Samvirkende Turistforeninger i Provinserne Øst for Storebælt. Formand : Godsekspeditør L Engelstoft, R., Køge g 52. 3) Samvirkende fynske Turistfor ­ eninger. Formand : Overlærer J- C h ri ­ stophersen, Faaborg g 291. 4) Samvirkende jyske Turistfor ­ eninger. Formand: Direktør A Rov- sing Olsen, Randers g 371. Typografernes Stiftelser, „Typografernes Hus “ , Tagensv. 200-238 I nv I gi Tg. 5874y og Boyesg.B-llE giV1698y. Kasserer: Pe ­ ter Jensen,Tagensv. 204 2 [W] g Tg. 1722. Formand: Carl Nielsen, Stægers Allé 3* E gGh. 2878. Tysk Reformert Kirke, se under Reformert Kirke. Tyske Handelskammer, seDeutscheHandelsk. Tyske Kirke, se under Sankt Petri. Tyveriforsikrings Forening, Dansk, er stiftet 29. Juni 1923 og har til Formaal at beskæf ­ tige sig med Sager,di r har Interesse for 1 or- sikringsselskab r,d< r tegnerForsikring mod indbrud, Tyveri, Ran oy Røveri. Bestyrelse: Hojesteretssagf. Fr. Win ­ ther, R., Formand; D rektor II C And er ­ sen, R. DM.. Næstformand; Landsretssagf. Henrik Bache;Underdirektør Hj.Eghoff; Direktør HI Hansen; Kontorchef Holger Jensen; Prokurist C Klem; Kontorchef Alex Krogh; Kontorchef Jacob Thom- s e n. Sekretær: Direktør M Steenholt. Adresse: Tordenskjoldsg. 10 E | : ★ C.

være til Nytte for Universitetet: som Kirke (se Regensen),som Biblioteksbygning og som astronomisk Observatorium; derfor blev der bygget et Stokværk over Kirkerum ­ met, og Taarnet fik en ejendommelig Kon ­ struktion. Rimeligvis har Hans Stenwinkel givet Tegning til Kirken, men man mener, at Taarnets Indretning skyldes astronomisk Professor Longomontanus. Ved Ildebran ­ den 1728 brændte Taget og Bibliotekssalen. Genopførelsen foregik hurtig, og Kirken ind ­ viedes paany 7. Okt. 1731. Omgivelserne blev ordnede i 1879. Se endv. Rundetaarn. Patronat: Magistraten; Kirkeværge: Fuldm. Fr. Ohrt. Kantor og Organist :EHenrichsen. Kordegnens Kontor: Fiolstr. 7 2 E glBy 5309y 9-1 (undt. Torsd.), Fred, tillige 5-7). Sognet begrænses af Sølvg., Kronprin- sesseg., Mønterg., Klareboderne, Køb ­ magerg., Skinderg., 1. Kannikestr., st. Kan- nikestr., Fiolstr., N-Voldg., Ahlefeldtsg., N- Farimagsg. og Ø-Farimagsg. - 1 Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Tryg, Andels-Anstalten, (gensidigt Livsfor ­ sikringsselskab), Rosenørns Allé 1 E, seAn- dels-Anstalten Tryg. Træhandelens og Træindustriens perma ­ nente Fællesudvalg, opr. 1914, N-Voldg. 32 E g Cent. 1700. Træhandlerforening, Dansk, stiftet 2 Sept. 1893. Formand: Direktør E M Dahl, Nor- rebrog. 157 INJ g) A C. 978. Trælastgrossisternes Fællesrepræsentation. Fotmand: Hojesteretssagf. 0 Ahnfelt- Ronne, N-Farimagsg, 13 E $C. 9520. Øv ­ rigo Bestyrelsesmedlemmer: Gross. Tage Peetz, Christiansg. 22 IEJ g) ★ C. 5530; Di ­ rektør Harald Jonson, Dot Dansko Træ ­ laetkompagni, V-Bouiovard 17 IV] $ C. 3302; Gross. PSchou, V-Farimagsg. 41 I Vi gi C. 15205. Trælasthandler-Foreningen, se Fællesforenin ­ gen af danske Trælasthandlerforeninger. Trøstens Bolig (Admiral Winterfeldts Stif ­ telse), traadte i Virksomhed 15. Okt. 1805, Hindeg. 9 og Klerkeg. 25 og 29 Kl, stiftet af Admiral Jørgen Balthazar Winteifeldt, giver Bolig til Enker og ugifte Kvinder over 60 og uddeler en Del Legater til saadanne. Direktion: Viceadmiral G C Am dr up, SK. DM. FM., Formand og adm. Di­ rektør; Oberstløjtn. Kmjkr. H Casto ­ nier , R.DM.; Vekselerer O H van Deurs, R. DM.; kgl. Konfessiona/rius Provst Dr. theol. Michael Nei ion dam, R.; Komman- derkapt. H B i s t r u p,R.DM. FM., Sekre ­ tær og Kasserer. Tuberkuloselægeselskab, Dansk, stiftet 1919. •Bestyrelse: Overlæge Otto Lassen, Aar ­ hus, Formand; Overlæge Dr. med. Jobs. Gravesen, Vejlefjord Sanatorium, Vice ­ formand ; Overlæge Dr. med. Knud Winge, Kbhvn.; Reservelæge Dr. med. K. S St e in,Øresundshosp., Kbhvn. É, Sekretær og Kasserer.' Tuberkulosestationer. Kb li vns Kom m u n e s, se u. Art.Sundheds- kommissionen i Kbhvn.: Centralstation for Tuberkulosens Bekæmp. Frdbg., Nyelandsv. 60E|lWCent.l9^Lo ­ kal 292, opr. 1913 af Nationalforeningens Kredsforen, f. Frdbg. Stationen er aaben Mand, og Onsd. 17-18, Tirsd. og Fred. 10-11. Ledende Læge: Fru Harriet M øl ler. Forstander: Afdelingschef HC W H ej- lessen. Tuborgfondet, V-Boulevard 22 E g ★ Cent. 8170, oprettet 9. Febr. 1931 af Akts. De forenede Bryggerier med en Grundkapital af 1 Mill. Kr. Aktier i Akts. De forenede Bryggerier og med det Formaal at virke for samfundsgavnlige Formaal, særlig til Støt ­ te af dansk Erhvervsliv. Sognepræst: Chr. P Pedersen. Resid. Kapellan : GC Z w i c k y. Kordegn: PAndkjær. Graver : S K 1 in k by.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker