kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Administrationskontoiet: Halmtorvet 11 m £ Cent. 2637 & 2629 (8-14, Tirsd. og Onsd. 8-15). l^Kvægtorvet blev aabnet 28. Nov. 1879. Det er indrettet til Torveplads og Opstald- ning af Kreaturer. Torvedagene er : Tirsdag Eftm. (kun Kalve) Onsdag fra Kl. 8-14. 2) Slagtehusene. 1 1883 blev 3 Bygninger, indrettet efter Cellesystem, taget i Brug. Efter senere Tilbygninger og Udvidelser blev fra 1. Januar 1888 al Slagtning i Kbhvn. henvist til de offentlige Slagtehuse, sam ­ tidig med Oprettelse af Kontrol med Kod af Dyr, der indføres i slagtet Tilstand. Nye Slagtehuse blev indviet 5. Okt. 1932. Slagtehusene er aabne : Mand. 6-13; Tirsd. 6-18; Onsd. 6-18; Torsd. 5-14; Fred. 6-13; Lord. 6-11. Kølehusene eraabne Mand., Tirsd.. Onsd. og Torsd. Kl. 5-13 og 15-19, Fred. 5-13 og 15-19 1 /2, Lord. 5-21 1 g. Sønd. 6-9. 3) Salgshal for Kød og Flæsk, Flæske- torvet g] £ Cent. 9365, til Forhandling af fersk Kød. af stort Kvæg, Heste, Svin, Kalve, Lam og Geder. Den første Flæske- hal (ved Syndergaardsg.), blev taget i Brug 15. April 1910, den nuv. Hal blev aabnet 15. April 1934. Hver Sognedag erTorvedag, saafremt ikke anden Bestemmelse fremkommer. Torvetiden er fra 1. Marts - 31. Okt.: 7-9, l.Nov.-28. Febr.: 8-10. Om Aabninffstidorno i Paaskon, Pinsen og Julen meddeles nærmere ved Opslag i Hal ­ lfin, ligesomMagistraten ved Bekendtgørel ­ ser kan foretageForandringer i Torvetid og Modtagelsestider, samt Kølehusets Aab- ningstid. Naar der maatte blive truffet Forandringer i disse Bestemmelser, vil det fornødne her ­ om blive bekendtgjort en Uge for Foran ­ dringen indtræder. 4) Fjerkræhallen, Ilalmt. El, til For ­ handling af alle Sorter Fjerkræ, Æg, Fuglevildt og mindre Dyrcvildt. Den første Fjerkræhal (v. Polititorvet) blev taget i Brug i Begynd, af 1927, den nuv. Hal blev aabnet 15. April 1934. Torvetiden er fra 1. Marts — 31. Okt.: 7-10, l.Nov. — 28. Febr.: 7 1 / 2 -10. 5) Destruktionsanstalten, beliggende ved Sydkrogen LY) £ By7650, blev taget i Brug 1890. Anstalten modtager til Destruktion de Kødvarer, som kasseres ved Kontrollen i Slagtehusene og Flæskehallen, Fødemid ­ ler, der konfiskeres af Politiet, Kadavere af selvdøde Dyr m. m. fra Landbohøj ­ skolen samt ifl. Sundhedsvedtægtens §35 alle selvdøde Dyr fra Staden. Anstalten er aaben hver Sognedag Kl. 7-16, Son- og Hel ­ ligdage 7-12. Torveinspektør: Cand. polyt. K Daugaard Peters. *• Bogholder : NP Sjøntoft. Kasserer: ELahn-Andersen. Maskinmester: N A Petersen. Kødkontrol, Kbhvns, Flæsketorvot tv] £ Cent. 9366 (Overdyrlægen £ Cent. 6778, Trikinkontrollen £ Eva 3165). Begyndte sin Virksomhed 1. Jan. 1888 og om ­ fatter Heste, Okser, Kalve, Svin, Faar, Lam og Geder. Undersøgelsen af de levende Dyr foretages paaKvægtorvet,Slagtningen under Kontrol i de offentlige Slagtehuse. Efterkontrol af det i slagtet Tilstand indforte Kød foretages i Flæskehallen, Flæsketorvet £ C. 9366, hvor ogsaa Trikinkontrollen er installeret, ligesom den for hele Kontrollen fælles bakteriologiske Under ­ søgelse udøves paa det derværende, Kbhvns Sundhedskommission underlagte Laborato ­ rium forundersøgelse af Kød og Mælk m. m. Kød, som henføres til 1. Kl., stemples med blaa Farve. Kød, henført til 2. Kl., stemples med sort Farve, hvilket sidste an ­ giver, at Kodet bør koges eller steges godt, før det spises. Alt Flæsk trikinundersøges og mær ­ kes med violet Farve T. K. og derunder

Told — Torv

Toldforvaltningen i Hellerup (Tuborg, £Hell. 720, Toldkontrollen Hellerup Gods- banegaard £ Hell. 4264), Told forvalter: N L Dall. Toldforvaltningen i Lufthavnen, Kastrup £1 Kastrun 245 & Kastrup 655. Toldforval- ter:CAO Markers. Toldkontrollen v. Kastrup Havn: £ Ka ­ strup 58, Toldassistent: P M Mand al. • Toldvæsenets Forretningstid: se OverskriftenForretningstid u. Bestem ­ melser og Takster (paa de grønneBlade efter dette Register). Kor tstem pling skon toret^ er under ­ lagt Toldbodens bpiritusbeskatningskontor (i Hovedbygningen, l.Sal) £ Cent. 14167. Aabent 8-5. Inspektoratet for 01- og Spiritus- bes katningen. Kontor: Fredh.Kan. 25 Kl. £ C. 4858, 6277 & 8721. (10-16, Kasse- rcrkont. 9-16). Inspektør: K K S P Hol ­ men; Kasserer: G Fagerholt; Vicetold- insp : J A Kroman; Viceinspektører: LPE Larsen; Baron F A Dirckinck- H olm feid; Toldkontrolør: I K J Bregn ­ bak; Kontrolører: G E Lohse; CCJ Carls holt. Toldbodens Spiritusbeskatningskontor, Toldboden, Amalieg. Kl £ C. 14167. Told ­ kasserer: JVEHaug. Inspektorat et for Tobaksbeskat- n i n g e n.Kontor:Fredh.Kan. 25 (E. £ ★ Cent. 4858 (10-4, Kassercrkont. 0-4). Inspektør: Helge Smith, R.; Kasserer: G Fager ­ holt; Viceinspektør: C H VP Schultz- Ped ersen; Toldkontrolorer: S A Brun n; O Marcussen; JK Kryger. Overtoldinspektoratet for Østif- terne. Kontor: Rosenv. Alle 28 [ø] £ Cént5668. Overtoldinsp. : IIC T J e n s e n, R. Toldinsp.: P S Jorsboe. Fuldma*.gtig: A Jørgensen. O vertoldinspektoratet for Jylland. Kontor: Villa Arnen, Dalgas Avenue 46, Aarhus £1869. Overtoldinsp. : NJO Andersen,R. Toldinsp. : K C Larsen. To Løver, Forening med nationalt Formaal, stiftet 26. Okt. 1888. Lokaler: V-Boule- vard 6 [V] (Studenterforeningen). Aarskon- tingent mindst 5 Kr. Formand : Hø jesteretssagf.Leif G a m b o r g, R. £ ★ C.3536. Tonekunstner Forening, se Dansk Tonek. Torvevæsen, Direktoratet for Kbhvns. Direktør: C Klug-Andersen. Kontorchef: Cand. jur. Julie Schier- ning. Kontor: Gl.Strand 48 OS £ ★ Cent.15292. Fisketorv, Kbhvns, der strækker sig over hele Gammel Strand fra Højbro PI. til Ny- brog., er aabent for Salg af alle Slags fersk Fisk og Skaldyr. Torvetiden er fra 1. April- 30. Sept. 6 — 14, 1. Nov. — 28. Febr. 7 — 14, i Okt. og Marts 6 r /o — 14. Torveordenen er af 24. April 1926. Kontor: GI. Strand 48 KJ £ By 4681 (9-15). Fung. Torveinspektør: Kontorchef Cand. jur. Julie Schierning. Grønttorv, Kbhvns, begrænses af Frede- riksborgg., Linnésg., Ahleleldtsg. og Ro- mersg. Areal: 1,55 ha. Torveorden af 30. Juni 1913. Torvet er aabent for Salg af alle Slags Have-, Mark- og Skovprodukter samt Blomster, Træer og Buske. Torvets Aab- ningstider er varierende efter Aarstiderne, men lukkes hele Aaret Kl. 9. Æggetorvet er beliggende paaNørre-Vold,Handelen beg. samtidig m. Grønttorvet, men slutter først Kl. 9 x / 2 . Kontor: Hj. af Frederiksborgg. og Rømeisg. Ik] £ Cent. 10780. Torveinspektør: Rich. R an n o w. Fuldmægtig: H C Fog CJiristiansen. Kbhvns. Torve- og Slagtehaller:

Generaldirektør og Kontor for Toldsager, se Finansministeriet. Overbestyrelsen for Kasse- og Regnskabs ­ væsenet, se Finansministeriet (Departe ­ mentet for Told- og Forbrugsafgifter, Revi ­ sionsafdelingen) . Overtoldinspektoratet for Kbhvn. Kontor paaToldboden(Amalieg.)IK iHoved- bygn. 1. Sal. £1 ★ Cent. 8676 & Cent. 8657 & 8596. Overtoldinsp.: C P G Anderskouv, R. DM. Toldinspektører: P A Pedersen; JA M Nielsen (bl. a. Kontrol med Ben ­ zinafgifter og Raastofafgift) £ C. 7145. Fuldmægtig: - ........................................ Toldinspektører: KV Groth, R. (ved Fri ­ havnen IÉ1 £Cent.2313); ALA Marck- mann,R . £ Palæ 2629 ;V H alland£ Cent. 7357; H F Hansen.R. £ Cent. 10681. Toldinspektør: EJKofoed Hansen (Le ­ delsen af Fatrouillen £ C. 7434, udenf.Eksp. £ Hell. 829.) Toldkassererkontor (i Hovedbygn.). £Cent. 10115. Toldkasserer: J F Kruse; Over ­ assistent: A A Munksgaard. Kreditoplagskontor (i Hovedbygn.).£Cent. 10117. Toldkasserer: MI S el i g mann (£1 Palæ 3889); Toldkontrolør: CO v. Cap- pelen;Overassistenter E Saul; Frk. In ­ ger Karberg. FakhuskonUirfiHovedbypi^Cent.l 0121, Toldinspektør v. Pakhus forvaltningen: L KThomas (£> Cent,. 10169); Toldkon ­ trolorer: C H J Schiermer; A CChri- stensen. Toldboden ved Godsbanegaarden EJ. Pak ­ huskontor £ Cent. 7385. Toldgodsforvalter: MBBøy esen. Jernbanens Toldkassererkont. EJ £ Cent. 7139, Filialkont.: Ccntralpostbygn. £ C. 3947; Toldkasserer: A VJ W i thpetersen; Toldkontrolør: C C E Møller; Overassi ­ stenter: Frk. AKE J ørgen sen; Frk. E Brunke. Frilagerets Toldkassererkont. Kl £ Cent. 9163, Toldkasserer: C J A Andresen, R. Overassistent: HP K Colbiørnsen. Frihavnens Toldkassererkont. (Hovedkon ­ tor: S-Frihavnsv. |ø) £Cent. 8271 & 10125, Filialkontor: Aarhusg. [o] £ Cent. 13587). Toldkasserer: V Harreschou, R. £ Palæ 3291; Toldkontrolorer: H C M Hansen; V P Bendz ; Overassistent: P II Jørgensen. Postgodstoldforvaltningen (iPostgodspak- husbygn.)®. £ Cent.10110, Told forvalter: S P C M Christonsen; Toldkontrolør: LIIS Bostrøm; Overassistent:! 1 P Chri ­ stensen. Toldbodens Havnetoldkassererkont. (Søn ­ dre Toldbod IE, £ Cent. 9931) Toldkasserer: VBay ; Toldkontrolører:C M Carlsen; E Boeck. Nyhavns Toldkassererkont., Kvæst- husg. [Kl (£ Cent. 10118) Toldkasserer: P L M Møller; Overassistent: J K J anus. Gammelholms Toldkassererkont., Hav- neg.lE (£Cent.l2446) Toldkasserer: HPB S a a b y e , R.; Toldkontrolør :EJJensen. Børsens Toldkassererkont. (Kalvebod Brygge ved Langebro [v], £1 Cent. 11942) Toldkasserer: E Jørgensen; Toldkon ­ trolør: A E Jensen. Christianshavns Toldkassererkont. (Strandg. IKJ £ Cent. 11941) Toldkas ­ serer: O E Bang. Toldforvaltningen i Kalkbrænderiernes Distrikt: (Aarhusg.vedToldvagt Nr.l4[øl £ Cent. 7104), Toldforvalter: COINielsen. Toldforvaltningen i Sydhavnens Distrikt (Frederiksholms Havnev. EJ £ Cent. 15963), Toldforvalter: AC Petersen, R. Toldforvaltningen paa Frdbg. (Jernbane ­ stationen, [El £ Gh. 4177), Toldforvalter: A F C Stærfeldt. Toldforvaltningen paa Nørrebro (Borg- ■ vestervangen [ÉJ £ Tg. 384), Toldforvalter: C A Thorup

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker