kraks vejviser 1940 handelskalender

2653

Real-Register for København

Tils — Told

V —

Sekretær: Overassist. VE Pirchert $ Ryv. 1382 x. Toldmuseet, Postgodsbygn., Kbhvns Told ­ bod, Amalieg. 44 Kl. Oprettet 1912 af Told ­ insp. Cand. polit. L F Pape (d. 1916). Aa- bent Fredag 2-4 (ikke Helligdage). Adg. er fri. Saml, omfatter Billeder, Arkivalier, Litteratur, Redskaber, Instrumenter, Uni ­ former og Modeller etc. Toldraadet, oprettet v.L. 5. Maj 1908 (smig. Lov Nr. 108 af 29. Marts 1924 §44), bestaar af 12 Medl., valgte af Rigsdagen (6 af hvert Ting), og 12 Medl., valgte af Finansministe ­ ren, under Forsæde af Generaldirektøren for Skattevæsenet, og har til Opgave at drøfte Spørgsmaal vedrørende Toldlovgivningen og Toldadministrationen samt foreslaa de For ­ andringer i disse, som anses for ønskelige. Formand: Generaldirektør Knud Kor st (Ministerialbygningen)E ; Sekretær:Told ­ kontrolør K É Jensen. Toldraadets Appeludvalg, oprettet v. L. 1. April 1911, bestaar af 9 af Told ­ raadets Medl. med juridiske og fold ­ tekniske Tilforordnede. Ved Behandling af Tobaksafgiftssager forøges Appeludvalget med tre Medlemmer, repræsenterende To ­ bakshandelen samt Arbejdere og Arbejds ­ givere indenfor Tobaksindustrien; ved Be ­ handling af Sager vedrørende Omsætnings ­ afgiften af Chokolade- og Sukkervarerm.m. forøgesAppeludvalgct med femMedlemmer, repræsenterende Handelen med de afgifts ­ pligtige Varer samt Arbejdere og Arbejds ­ givere indenfor Chokolade- og Sukkervare ­ industrien. Alle tilFinansministeren rettede Besværinger over Departementet for Told- og Forbrugsafgifters Afgørelser vedrørende Varers Tarifering, Tobaksvarers Afgifts ­ pligt og Henførsel til de forskellige Beskat ­ ningsgrupper samt Varers Af giftspligt efter Loven om Omsætningsafgift af Chokolade- og Sukkervarer m. in., disse Varers Henfør ­ sel under de forskellige Afgiftsgrupper, Fastsættelsen af den afgiftspligtige Værdi og Spørgsmaalet om Beregning af Svind o. lign, skal af Ministeren forelægges Ap ­ peludvalget, hvis Indstilling om Sagen skal foreligge, forinden Ministeren træffer Afgørelse. Udvalget har Ret til at afkræve saavel Borgerne som Administrationen de fornødne Oplysninger. Formand : Landsretspræsident Olaf Haack, K. DM. Sekretær: Toldkontrolør K E Jensen, Odenseg. 19 1 [ø] $ 0 6563. Toldrorsbetjentforeningen for Alderdoms- og Enkeboliger af 1893. Adr. Vald. Holmers G. 47 1 [øl j) Ry v.l723y.Formand:Told vagtmester P H Sky debj erg, DM. Toldvæsenet. Den første Efterretning om danskToldvæ- sen findes i Knytlingasaga, ifølge hvilken Knud Lavard i Begyndelsen af 12. Aarh. indførte en Art Told i Slesvig By ved Slien. For Kbhvns Vedkommende nævnes Erlæg ­ gelse af Told i Erik Menveds Bevilling af 1319 og Aai et efter i Christofferll ’ s Haand- fæstning. ChristiauIV lagde ved forskellige Anordninger og Toldruller med detaillerede Satser Grundlaget for senere Tiders Told ­ væsen og flyttede 1628 Toldboden fra Bre- merholm til en nyopførtBygning,beliggende omtrent paa det Sted, hvor Toldboden nu har Plads. Den nugældende Toldlov er af 29/ 1924, jfr. Finansmin. Toldlovsbekendt- g-orelse af 11 / 5 1928 og ændret ved Love af 22 / s 1930, u / 4 1930, i 9 / 10 1931, 27 /n 1931, 2 */ e 1932, «/io 1932, 22 / 12 1932, 3i/ 8 1933, 29 / 4 1933, -jfr. kgl. Anordning af 14 / 6 1933, 9 / 5 1933, 23 / 8 1934, 3i/ 3 1935, 81 / 3 1936 og ls / 4 1937, menReglerne for Toldvæsenet og Toldbehandlingen hvi ­ ler endnu hovedsagelig paa Forordning af V2 1797. Kbhvns. nuværende Toldbodbyg ­ ning iAmaliegade blev taget i Brug 1875. Vejledende Uplysninger om Toldbehand ­ ling, Forretningstid etc. og Plan over Toldboden, se Bestemmelser og Tak ­ ster (grønne Blade) efter detteReg.

2. Holbæk Amt: Skovrider N Vest er - cfaard, R., Mantzhoj pr. Nykøbing S. 3. Soto Amt: Skovrider Fritz Lorent ­ zen, Soro. 4. Præstø Amt: Skovrider KH Mundt, R. DM., Vordingborg. 5. Bornholms Amt: Skovrider J A Niel ­ sen, Rømersdal pr. Almindingen. 6. Maribo Amt: Skovrider HHeiberg- J urge ns en, R., Egehus pr. Tingsted. 7. Svendborg Amt: Skovrider J A be 11, Dy- rehavegaard pr. Kirkeby. 8. Odense Amt: Skovrider J Chr. Lykke Meyer,Sondergaarde pr. Aarup. 9. HJ erring Amt: Overklitfoged Allanll e i 1- m ann. Skagen. 10. ThistedAmt: Overklitfoged Axel Ras ­ mussen, Soholt pr. Thisted. 11. Aalborg Amt: Skovrider Poul Lo ­ renzen, R., Mosskovgaard pr. Skørping. 12. RandersAmt: Skovrider S C Po uisen, Fussing ø pr. Randers. 13. Aarhus Amt:Skovrider H S L Sch o u- bye, Silkeborg. 14. ViborsrAmt: Skovrider JVRingsted, R., Stendalgaard pr. Kellerup. 15. Ringkøbing Amt: Skovtider P P Jes ­ sen, Feldhorggaard, Skive. 16. Vejle Amt: Skovrider JF Larsen, R., Gøddinggaard pr. Randbol. 17. Ribe Amt: Overklitfoged PThaarup, Vejers pr. Oksbol. 18. HaderslevAmts ostlige I )el: SkovriderJ M A Dalgas, Ulfshus pr. Haderslev. 19. Aabenraa Amtsraadskreds: ................. 20. Sønderborg Amtsraadskreds:Statsskov- rider AW anse her, R., Egetofte pr. Søn ­ derborg. 21. Tønder Amt og IladerslevAmts vestlige Del: Skovrider Sv.Rix, Lindetskovgaard pr. Arnum. 22. De under det danske Hedeselskab sorterende Plantager i Jylland: - - - Tilsynet med Privatbanerne. Kontor :Solvg.40 E $ Cent. 7079 & 7080. Direktør: Cand. Polyt. C V Jensen, R.DM.; Kontorchef: Cand. polyt. P H R Harboe,R.; Ingeniør: Cand. polyt. H Bendtsen. Tilsynsførende med Husholdningsskolerne: Fru Karen Hess el, FM., Svinget 14 [g] $ Am. 5873. Tilsynsførende ved Folkehøjskolerne og Land ­ brugsskolerne : fh. UdenrigsministerDr.phil. & theol. L Moltesen, K. Tilsynsnævnet, oprettet i H. t. Justitsmin. Anordn, af 21.Febr.1933, til paaStatensVeg- ne at haveindseende medTilsyns- og.Hjælpe- virksomheden overfor straffede Personer. Nævnet bestaar indtil videre af de samme Personer, som er Medlemmer af Fængsels ­ nævnet (se dette). Timotheus Kirke, Chr. Bergs Allé,Valby. En foreløbig Kirke, opført af Valby Menigheds ­ samfund, indviedes til Filialkirke for Valby Sogn 26. Febr. 1911, og var Sognekirke for Timotheus Sogn fra 1. Okt. 1912. Grund ­ stenen til nuværende Kirke ncdlagdes 4. Sept. 1926. Indvielse fandt Sted 25. Marts 1928 (Arkitekt: JChr. Kofoed). Filialkirken ved Fengersv. indviedes 29. Nov. 1925. En ny Filialkirke AalholmKirke (se denneArt.), indviedes 8. Okt. 1939. Ejer og Patronat: Detkbhvnske Kirkefond. Kirkebestyrelse: Sognepræsten; Smørhdl. Christiansen; Tomrerm. Alb.Hansen; Fru Dina Nielsen; Assist. Osvald Han ­ sen. Sognepræst : Kr. A J e n s e n. Res. Kapellan : RVEObelitz. 2. res. Kapellan: Kr. Keiding. Hjælpepræster: Andr. Jørgensen; Erik J en s en. Kordegn: Hj. Jørgensen. Graver: L C Aarkrogh. Organist og Kantor: E Johansen.

Kordegnens Kontor: Chresten Bergs Allé 1 A Valby D Vb. 2565 (9-1 (undt. Torsd.), Fred, tillige 5-7). Timotheus Sogn omfatter Vigerslev samt den Del af Valby, der ligger Vest for GI. Køge Landev., Mellemtoftev., Valby Ting ­ sted og Mosedalsv. - 1 Gade-Reg. foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver Gade hører. Tivoli, f) ★ Cent. 616. Kontortid: 10-15, i Sæsonen 10-20 ;Kassererkont. 10-15; anlagt af G Carstensen, aabnedes 15. Aug. 1843. Arealets Størrelse: 79,709 □ Meter. Aktiekapital: 2,500,000 Kr. Direktører: Arkitekt K Arne Petersen, R. DM. og Victor Lemkow, R. DM. Bestyrelse: Kmh. fh. Kabinetssekr. A Krieger, SK. DM. FM., Formand. Højesteretssagfører extraord. Assessor i Højesteret Frits B iilow, K.,Næstformand, fh. Departementschef G Busck-Niel sen, R.DM. Prof. Dr. jur. Fr. Vinding Kruse, K. DM. Direktør Fr. Sander, R.DM. Kontorchef: Rich. Ry db e rg, R. Hovedbogholder: Georg K Harv ild. Hovedkasserer: Ejnar V Nielsen . Inspektør: J A Erik s en, DM. Tjenestemændenes Sygeforsikring (gensidig Forening), stiftet 1916. Formand: Ekspcditi- onssekr. L Kron holm, Dr. Hindhedes Allé 13 Vanl. $ Damsø 2886. Tobaksfabrikanter, De forenede, Forening, stiftet 1915, Genuav. 8 [S] $ Am. 3071. Formand : C H olm en. Tobakshandlerforening, Kbhvns af 1885. Foreningens Stiftelse, Valbygaardsv. 78-86 Valby, indviedes i Nov. 1936. Formand: Chr. G Christensen, S-Boulevard 43 [V] ® V 1776 &Vb. 2130. Tobakshandlernes Landsforening stiftetl915, Ahrensbergsg. 41 [S] $ Am. 1522. Formand : Gustav Christensen. Tobaksindustriens Kontor: V-Voldg. Ill Sgi Cent. 11610& 14872. Fælleskontor for Ciga- retfabrikantforeningen af 1914, Cigar- og Tobaksfabrikanternes Forening af 20. Juni 1875, Foreningen af Skraa- og Røgtobaks ­ fabrikanter i Danmarks og Sammenslutnin ­ gen af-Arbejdsgivere indenfor Cigarindu ­ strien i Danmark.Direktør: AageLRytter. Tobaksrepræsentanten, Sammenslutningen af Repræsentanter i Tobaksbranchen, stif ­ tet 1. Sept. 1915. Formand: A B o 1 v i g,Hoy- rups Allé 7 Hell, j) Hell. 4378. Togpersonalets Forening, Vesterbrog. 18 4 M $ V 495v, stiftet 29. Jan. 1923. Formand: Togformand N L Jørgensen. Toldassistenters Forening, De kbhvnske stiftet 4. Febr. 1865. Formand: H C An ­ dersen, Løgstorg. 37 [øl D 0 9869 v; Kasserer: C Dahl, A F Beyers V. 24 [E ffi 'Go. 7658. Toldbetjentforeningen af 1904, Landsorgani ­ sation. Formand : Overtoldbetj. Kai Olsen, Borgervænget66 2 [ø] $ Ryv. 1986 v.B egra- velseskassen for Toldbetjentforeningen af 1904, Borgervænget 66 2 [O] f Ryv.1986 v. Toldembedsmænd, Foreningen af, stiftet 25. Septbr. 1904, der danner 1. Kreds af Den danske Toldetatsforening, bestaar af over ­ ordnede Toldembedsmænd. Formaal : Arbej ­ de forMedlemmemes økonomiske og sociale Interesser samt Understøttelse af Medlem ­ mernes Efterladte m.v. Formand: Toldin ­ spektør K V Groth, R.,Toldkammerbygn., Frihavnen [ø] ; Næstformand: Toldforvalter A J And ersen,R., Korsør; Kasserer: Told ­ kasserer V Bay, Toldbodens Havnetold- kassererkont. Kl ; Sekretær: Toldkontrolør H L J B a n g, Dalgas Boulevard 72(0. Toldetats Forening, Den danske, stiftet 22. Martsl894, fagligOrganisation ogUnderstøt- telseskasse.Medlemsantal 1143. Formue c. 60,000 Kr. Forretningsudvalg: Formand: Toldinsp. L K Thomas, Bakkev. 5 [ø f Gh. 7263, Kasserer: Overtoldkontro- lør P Wagner Mikkelsen 0 5779.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker