kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Driftsbestyrer B KØ 11 g aard, R. ; Over ­ retssagfører I T r i e r ; Arkitekt Olaf P e t r i. Thorvaldsen Samlingen paa Nyse tunder Un ­ dervisningsministeriet) er dannet paa Lens ­ nævnets Foianstaltning, hovedsageligt ved Erhvervelsen af de Billedhuggerarbejder, som Thorvaldsen udførte paa Nysø, og ved Bidrag fraStaten, PræstøAmt og PræstoBy. Bestyrelse: Departementschef Fr. Graae, K.DM., Formand;Museumsdirektør O An- drup,R. DM., Sekretær og Kasserer; Amt ­ mand G Toft, K. DM. Næstved; Borgme ­ ster Otto Mad sen, Præsto; Muscumsdirek- tør Sigurd Schultz, R.; Overformynder L Ingerslev, K.DM.; Skovrider R Jør ­ gensen, Nysø. paa Betingelse af, at de skal udgøre et særligt Museum. Dette opføres 1839 -48 ved MGB Bindesboll. Thorvaldsens Lig nedsænkes i Gravkammeret 6. Sept. 1848, efter at det siden hans Dod 24. Marts 1844 havde henstaaet i et Kapel i Frue Kirke. Museet aabnes for Publikum 17. Sept. 1848. Det er aabent hver Dag hele Aaret fra 10-3, første JuledagogGrundlovsdagen undtagne. Uden Betaling: Søndag, Onsdag og Fredag. Mod Betaling af 1 Kr. Personen: Mandag, Tirsdag, Torsdag og Lordag. Bestyrelse: Borgmester Julius Hansen, Formand; Billedhugger Svend Rath sack, R. ; Arkitekt Henning Hansen, MB. R. DM.; Maler Prof. Aksel J ørgensen, R. DM.; Arkitekt Charles J SchouR.; Spare ­ kasserevisor C F Sørensen, ML. MB.; Højesteretsdommer V Topsoe -Jensen, SK. DM. Tiendebank, Kongeriget Danmarks, NielsJuels G. 5 IK1 ® ★ Cent. 6038, Postkonto Nr. 20100 Oprettet ved Lov af 15. Maj 1903 til Gennemførelse af Tiendeaflosn. Til Brug ved Afløsn, udsteder Banken 4 pCt. rente ­ bærende Obligationer, delte i 2 Serier, en for det samlede Belob af Præstetiender, en for Beløbet af de øvrige Tiender (Kirke-og Kongetiender in. v.). Banken bestyres af I Direktionen for Kongeriget' Danmarks Hypotekbank (se denne Art). Tietgen Fonden, stiftet 19. Marts 1929, paa I T-T m viil »nJ n Hund c rvnn -Pov« TT' o+ zvnrici TP zxz4 rxzx| Adresse: Børsens Sekretariat E ® C. 2 & 5320. Formaal: At anvende, som Regel hvert tre- die Aar og første Gang i 1932, Udbyttet al Fondens Grundkapital enten som Hæders ­ gave til en Medborger - Mand eller Kvinde- ” *'■ 4 " JoT sig særlig fortjent af vort Land, eller til Støtte af Institutioner iErhvervslivetsTje ste, derunder saadanne, som har Ungdom mens Uddannelse for Øje. Bestyrelse: Gross. Holger Laage-Pe tersen, K. DM. (Grosserer-Societetets Komite), Formand; Direktør Aug. Holm, K. DM. (Industriraadet); Skibsn der H A H an s e n , R DM.(Dansk Dampskibsrederi forening); Gross. Chr. Andersen,R. DM Odense ; Direktør Chr. H 0 1 ese n, K.DM Direktør Kmh. O C Scavenius, K. DM Direktør C Gammeltoft.

Tekn — Tils

V — 2652

Chef: John Michelsen, Snorresg.5 1 SI ; Sekretær: Sv. A Pal mund, Lærkev.lO 3 ®]. Tennis Forbund, Dansk Lawn, Stiftet 1920 Formand: Direktør Percy lp s en, St. An- næ ET. 5 E ® Cent. 5455. Tennisklub, Gjentofte. ® Gjent. 10100. Stif ­ tet 1907. Formand : Sagfører L B ø 11 i n g, Sassv. 13 A Gjentofte ® Gjent. 3017. 12. Maj 1918. Generalsekretær: Kemiker Ch. Bonde Jensen, Fredensvang pr. Aarhus ® Viby 123. Terminskontor, Fondsbørsens, se Fondsbørs. Terpsichore (Dansk Danselærer Union). Stiftet i Sept. 1923. Formand: fh. Ballet ­ danser GeorgBerthelsen,R.,JuliusThom- sensG.22 2 E ® N7307. Kontor V-Farimagsg. 20 4 E (Teknologisk Institut) ® Cent. 6351 og 6371, Stats ® 398. Direktør: L Brahe Christensen, Privatbopæl: Strandv.269 Charlottl. ®Ordr. 1661. Textilindustris Mesterforening, Dansk, stif ­ tet 1906, Formand: Overmester W Dib- b ern, Brede pr. Lyngby ® 397. Textil Union, Dansk, der er Hovedorgani ­ sationen for Landets Textildetailhand- lende, omfatter folgende Foreninger: Københavns Manufakturhandlerforening, Dansk Provins Textilhandlerforening, Frederiksberg Manufakturhandlerforening, Danmarks Garn- og Trikotagehandler- forening, Københavns Trikotagehandler- forening, Foreningen af Herreekviperings ­ handlere i Danmark, Herreekviperings ­ handler-Foreningen i Kbhvn. og Daumarks Modehand ler forening. C ----- ’ ’ har til Formaal at varetage alle endetail-1 Textilhandlendes Standsinteresser og ledes af et Fælles- og Forretningsudvalg. Stiftet 28. Sept. 1915. o -

Tekniske Skole,Frederiksberg, Falstersv.5 IH ® Gh. 4779, oprettet 1871. 9.Dec,1925 over ­ taget af Frdbg. Tekniske Selskab. Forstan ­ der: P Jacobsen. Teknologisk Institut, seFagskolen forHaand- værkere og mindre Industridrivende. Teknologisk Instituts Elevsamfund, Hage- mannsg. 2 E ® Cent. 8760, Lokal 33. Stiftet 8. Marts 1918. Formand: Undervisningsle ­ der Hugo Gaarn. Telefonabonnentforening, Kbhvns., stiftet 19- Aug. 1933. K ontor : Tordenskjoldsg. 32 ’ E ®Palæ4808. Formand: Direktør M A Mogensen, Jægersborg Allé 37 Charlottl.® Ordr. 460. Telefon Aktieselskab, Kjøbenhavns. Tele ­ fonhuset, Nørreg. 21 E (Hverd. 9-3, Lord, i Maj-Sept. 9-1). Telefoniske Hen ­ vendelser: „Telefonhuset “ . Bestyrelse: fh. Minister Direktør M N Slebsager, K.DM., Formand; Overpræ ­ sident Kmh. J Bii 1 o w, K.DM. FM., Næst ­ formand; fh. Fabrikinsp. FruJulieAren- holt; Dr.phil. & techn. Valdemar Poul ­ sen, K. FM.; Folketingsmand N P Niel ­ sen; fh. Telefondirektør Kr. Møller, R. DM.; Generalløitn. E With, SK. DM.; Folketingsmand H C Hansen; Landstin ­ gets Formand C F Sorensen, MB. Administrerende Direktør: Ingeniør Cand. polyt. C R Michelsen, R. DM. Telefonselskaber uden for Kbhvn., se Real-Registrene for Aarhus, Nykøbing F., Odense, Rønne og Samsø i Afd. IV samt Færøerne i Tillæg til Afd. VII. Telefon Aktieselskabs Abonnenters Repræ ­ sentantskab, Kbhvns, oprettet 1915 i Følge Foranstaltning af Minist. f. offentl. Arh. Adr.: Vcsterbrog. 5 2 E. Formand: Over ­ retssagf. fh. Raadmand L J essen. Formandfor Telefonudvalget: - - - Telefon forening, Kbhvns, stiftet 14. Juni 1938. Medlemstal ca. 400. Formand: Frøken Anna Barfoed; Næstformand: Frøken Elise Madsen. Telegrafen og Statstelefonen, se Post-ogTe- legrafvæsenet. Telegraf-Selskab, Det Store Nordiske. Kont.: Kong. Nyt. 26,28 E(9-4) f) Cent. 88. (Sekretariat), ® By 1505y (Kassererkontor), ® By 1505x (Revisionsafd.) ® By 5838 y (Ingeniør- og Indkøbsafd.). Bestyrelse: Gesandt Kmh. O C S ca ­ ve ni u s, K. DM., Formand; Prof. v. Univ. PJ Jørgensen, K. DM., Næstformand; GeneralkonsulW Weim ann;fh.DirektørK Suenson, K. DM.; DepartementschefF H o ski ær, K. DM. ; Formand for Folke ­ tinget Redaktør Hans Rasmussen; Kmh. Kabinetssekr. C P M Hansen, K.DM.; Ingeniør Per Kam pmann, R. DM.; Hoje- retssagf. KSteglich-Pe tersen. Direktion: Cand. polit. A Ussing, R.DM.; Cand. polyt. Bent Suenson, R.; Regnskabsdirektør : Kommandørkapt. H Bonde, R. DM. , Chef for Regnskabsafd.: Regnskabsdirektør Kommandørkapt. II Bonde. R. DM. Chef for Sekretariatet: Underdirektør R Lar sen ,R. Chef for Mat. Afd.: Overingeniør Munch-Christensen, R. Driftsinspektør: P M Toft, R. Revisionschef: OAJørgensen,R. Statistiker: Cand. polit.BVV Gloerfelt- Tarp. Mekanisk Værksted ® Cent. 489. Værk ­ stedsformand : J CFinnich." Teltholderforeningen, stiftet 10. Juni 1885. Formand: Restauratør Alfred Larsen. Sva ­ len, Blaagaardsg. 44 [N] ® Cent. 4618, Som ­ mer: Telt 37, Dyrehavsbakken, Klpbg. ® Ordr. 10103 &Ordr.4650; Kasserer: Direk ­ tør Anton Hansen, Vermehrensv.5 Klpbg. ® Or. 2038, Sommer ® Or. 1336. Templar Ordenen (T.O.) Templars of Tempe- internationalt Afholdsselskab, Ho ­ vedkontor Gnffenfeldtsg. 7 Bb - * O® N4444. JH

Teosofiske Samfund i Danmark, Det, stiftet | Kgl. Fundats af 22. Juni 1926.

Terrierklub, Dansk, stiftet 1926. Sekretær: I Thorvaldsens Museum, Slotsholmen E ® Palæ Prokurist Knud Rasmussen, Solgaarden 5097 & Palæ 5098. Thorvaldsen testa- 32 [ø] ® Ryv. 2947. menterer 5. Dec. 1838 alle de ham Textilfabrikantforeningen, stiftet 17. April tilhørende Kunstgenstande til Kbhvn. 1895, Formand: Fabr. Chr. Madsen, R. " “ ' ............................ DM., Kbhvn.

------- i Direktør: Sigurd Schultz, R. Sammenslutningen Thrige ’ s Thomas B, Fond, se Side 1910.

Fællesudvalgets Medlemmer er følgende: Gross. O Weikop, MB., Formand; Køb ­ mand Aage Muller, Næstformand; Købmand Vald. Kloster; Trikotage ­ handler Ferd. Christensen; Konfek ­ tionshandler Knud Nielsen, R.; Direktør AnkerH o 1 m ; Trikotagehdl. Fmil M a d s en, Horsens; Købmand Oscar Møller, Hor ­ sens; Købmand Chr. Adler Sv an holm,. Esbjerg; Købmand J P Steffensen, Nak-1 Hundredaarsdagen for C F Tietgens^FødseL skov; Herreekviperingshdl. Carl Løn- ™ a ' ”

b er g, R DM.; Manufakturhdl. Poul E Jen- sen; Trikotagehandler E H o Ilender; Herreekviperingshdl. Aage Hoffmann; Købmand J HKock, R., Sønderborg; Modehdl. Aage Jen sen. MB. R.,N-Farimagsg. 13 E,hvis Kontor er Unionens Adresse ® Cent. 7119 & 9520. Thaarupgaardske Stiftelse, Kontor Ravn-1 holt pr. Ørbæk ® Ryslinge 2. Kun ugifte Kvinder af Adel el. Døtre af Mænd i de 4 første Rangklasser kan optages. Ingen Ind ­ skrivningspenge. Direktør: Kmh. Hofjgm. Chr. Sehestedt Juul, K.DM., Ravnholt,Ørbæk. Sekretær og Kasserer: Godsforvalter Joh. Rasmussen. Theologisk Forening, stiftet 1905. Postkonto

. o — ------ ---------- e — ------- - ------------ Unionens juridiske Konsulent ogSekretær derved Initiativ og Foretagsomhed har gj er Overretssagf. Johs. Vibe-Hastrup, " 1: ~ * 1 ~ 11 “ ~

20766 Kontingent: Kandidater 3 Kr., Stu- 1 Tilskærerforeningen af 1888. Foreningens denter 2 Kr. halvaarl. Formand: Prof. Dr. Lokale: „Trehjørnet 11 , Rørholmsg. 2 A If theol. HKoch,Vodroffsv. 6 E ® Eva 2941. Fra 1. Maj-1. Sept. Møde 1. Onsd. i hver Skriftlige Henvendelser til Foreningen Maaned, fra 1. Sept.-l. Maj Mode 1. og sendes efter Adressen: Stud, theol. Svend Onsd. i hver Maaned. Formand: A Mo Balslev, Bredg. 63 E f Pa. 3172. tensen, R., Worsaaesv. 15B 2 E® N384Y Thorups, Ole,Stiftelse, Thorupsg.6og8H), op- Tilsynet med de private Skove. (Lov Nr. 164 rettet af Kancellir. O Thorup 17. April 1859 af 11. Maj 1935 samt Instruks af 4. Ol for aldrende, saavel ugifte Personer som 1935). Ægtefolk, Enker og Enkemænd. Tilsynskredse: Bestyrelse: Overretssagf.AlbertHelweg- k 1. Kbhvns og Frederiksborg Amter Larsen R. Formand ; Direktør f. Kbhvns Skovrider V H Sundby, R. DM., Tofte' Begravelsesv. Aug. NTeisen, R. DM.; I bjærghus pr. Hørsholm.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker