kraks vejviser 1940 handelskalender

Teat — Tekn

Real-Register for København Solodanserinder: Else Højgaard, MI & A.; Margot L an de r, MI & A. Balletdansere: Aage Eiby; Harry Lar ­ sen; Svend C Jensen; Poul Witzan- sky; Hans Brenaa ; Svend Erik Jensen; Ole Palle Hansen; Poul Wessel Chri ­ stensen; Niels Bjorn Larsen; Emil Mo- beck; Arne Melehert. Balletdanserinder: Vera Liisberg; LiliHeglund; AstaThorolf Pedersen; Ulla Noe; Kirsten Elsass; Agnete Tilling; Ellen Helweg-Larsen; Lil ­ lian Jensen; Edel Pedersen; Inga Go ­ tha; Licia Strano; Tove Schultz Peter- senjEmma Forchhammer; Grete Ras ­ mussen. Karakterdanserinde: Gerda Karstens. Danser: Jan Holme. Danserinder: Kate Melchert; Rita Jensen; Britta Cornelius-Knudsen; Lise Henriksen; Mona Vangsaae. Kapellet. Regissorassist. : Otto Christi ­ ansen; Violinister: P A Lynged,R., Kon ­ certmester ; Carlo Andersen, Koncert ­ mester; DWA Andersen, R. ;K PAnder- sen;OLP Bj orvig,R.;GunnaB reunin g- Storm, AII&A.; GAE Aarskov; Else Marie Bruun; V M G an drup ; R V SJ Henriques; KK Pedersen; Ch. Sen ­ der ovitz; JuliusT horn berg; E Bloch; H C Kassow; Gerhard Rafn; Julius Koppel;N S Christiansen; Bratschi ­ ster: GA Mortensen; J A Jørgensen; Adda Varnung;LudvigGunder;Violon- cellister: E Bruun; S N Salomon, R.; F G W D ietzmann, Koncertmester; Torhen Svendsen; Kontrabassister : L A Hegne r, R.;L O Hegn er; Thorkild Hansen; Wm. Svendborg. Fløjtenister: II P Mollerup, R.; O C J Friis- Petersen, R.; HGilbert-J espersen; Oboister: S C Felumb; E JZBruce, R.; Helmer Meh Isen; Klarinettister: Georg AMadsen; AAIPOxenvad, R.;JSTh om ­ sen. Fagottister: C Rosin Espersen ; Th. Larsen; Kjell R oik jer. Valdhomister: NARasmussen; MC Sørensen; HVS Sørensen; J L o hm an n; Magnus HCT Nielsen ; H E Hass. Harpenistinde : Fru V T Pou Isen, f. Hansen. Trompetister: Erik Fritzner; IAW arner; LWLo- r en t z e n. Basunister : A C R H a n s e n, R. ; VMAarkrogh;PalmerTraulscn.Tubaist: Kirstein Christensen. Paukist: Alfr. DanieIsen. Janitscharer: Georg Han ­ sen; Hans Fulling; HansChr.Sørensen. Ap oli otéatr et , Vesterbrog.3 BO,Kontoret J) Cent. 10575 & 666; Billetkont. $ Cent. 2508; Regissør $ Cent. 3503. Direktion: Fru Nancy Nath an s en; AN Bag ge. Betty Nansen Teatret, Frdbg.Allé 57E1 jl Cent. 1490 & 2616. Direktion: Fru Betty Nansen, FM. MI &A. Det Ny Teater , Opf. 1908. Vesterbrog.EI Billettlf. Aftenforest. $ Cent. 1935; Efter ­ middags forest. |) Cent. 2622. Direktion: Einar Linden, R.; Thorvald Larsen, R. Folketeatret.N orreg. 39 El. Billetkont.fi C. 7611 til Aftenforestillinger, fl C. 1846 til Eftmforest.(kun SondaglO-4). var oprindelig en Hippodrom, som opfortes 1846(Arkitekt : IIC Stilling) og senere omdannet til Teater, aabnet 18. Sept. 1857, ombygget 1882 (Arkitekt: J V Dahlerup). Direktør: Thorvald Larsen, R. Frdbg.- Te at er Frdbg.Allé 90 (S f Cent. 3998. Direktør : Svend M e 1 s i n g. Nørrebros Teate r, Ravnsborgg. 3 El fl Cent. 2711, opført 1886, nedbrændt 15. Dec 1931, genopført 1932. Eier : Slagterm. C R i i s. Direktør: C Biering-Petersen. Riddersale n, Allég. 9 00 f C. 15419. Direktor: Samuel Besekow.

V - 2651

Teknisk Skoleforening omfatter Landets ca. 300 tekniske Skoler og arbejder for disses heldige Udvikling til Fremme af unge Menneskers tekniske og almeneUddannelse. Udgiver Tekniske Skoletidendc. Formand: Forstander Tomrerm. M B j e r r e, R., Her ­ ning; Næstformandog Redaktør: Forstander Johs. Barner Rasmussen, R. p. p.,Kø ­ benhavn; Forretningsfører: Forstander H Ei nfeld t, Helsingør. Tekniske Forening, Den, stiftet 24. Martsl877. Sekretær: Ingeniør Cand. polyt. Gunnar Hjorth-, Emil Pipers V. 41 Lyngby $ Lyngby 1920. Formaalet er at fremme Ud ­ bredelsen af tekniske Kundskaber, delsved Aløder, dels ved Udgivelsen af et teknisk Tidsskrift med Bilag : Teknisk Lovsamling. Foreningens Afedlemmer har Adgang til TekniskBibliotekmed tilhørende Læse ­ stue paa den polytekniske Læreanstalt. Det aarl. Kontingent, deri indbefattet Betaling for Tidsskriftet, er 12 Kr. Formand: Prof. Ingeniør JT Lundby e,K. DM. Tekniske Selskab, Frdbg., stiftet 1925? For ­ mand: Generalkonsul Ingeniør ABC Han ­ sen. R. DAL, Femte Juni PI. 13 00 ® Gh. 7370. Tekniske Selskabs Skoler, Det, Julius Thom ­ sens G. 5 E) D C. 7436 & 15681. Hovedkont. er, bortset fra Ferier o. 1., aabent 12-14 og i Undervisningstiden om Aftenen. Skolerne er i 1876 dannet ved Sammensmeltning af det tekniske Institut (stiftet 1843) og Ny Haandværkerskole (stiftet 1868). Institutet for Metalarbejdere (stiftet 1807) er forbun ­ det dermed. Skolernes Formaal er gennem Aften- og Dagklasser at give Undervisning i saadanne Kundskaber og Færdigheder i teknisk og kunstnerisk Retning, som kan være Haandværkere og Industridrivende til Nytte i deres Fag. Aftenskolerne omfatter Undervisning i alle Haandværkerfag, for ­ trinsvis for Lærlinge med den obligatoriske Undervisning til Svendeprøven som Maal. D ag sko ler n es Hovedafd. er 1) Bygme ­ sterskole med Husbygnings-Teknikum 2) Skoler for Malere 3) Ataskin-Teknikum 4) Elektro-Teknikum samt 5)Kunsthaand- værkerskole (herunder Snedkerdagskole). Skolen aabnedes 1. Okt. 1876. Udgifterne dækkes foruden af Skolepengene ved Tilskud fra Statskassen, Kbhvns Kommune, Indu ­ striforeningen, forskellige velgørende Fonds og Legater, Andel i Overskuddet af aim. dansk Vare- og Industrilotteri og ved Bidrag fra Det tekniske - Selskabs Medlemmer. Undervisning foregaar paa Skolerne i Julius Thomsens G. 5 El, Ahle- feldtsg. 2 53, Prinsesse Charlottes G. 38 El, Øresundsg. 15 [0], Bredg. 66 53, v. Kunstindustrimuseet (Kunsthaandvær- kerskolen) samt i Kommuneskolerne paa Sundholmsv.,iVanløse, Brønshøj ogHusum. Selsk. ejer et Legat paa 50,000 Kr. efter Etatsr. Anker Heegaard og Hustru; for Renten afholdes populære Foredrag forMe- nigmand (se Anker-Heegaardske Foredrag). Bestyrelse : BorgmesterDr.phil. E K a p e r, K. DM.,Formand; Direktør II HAfansa, R. DM., Næstformand; Alalerm. Thorv.De ­ leuran; Alurerm. Esper Eising, R.DM.; Forietningsf. A Fløtkj ær, ML. MB.; Di ­ rektør Povl Frigast; Direktør A K Gr øn- d a hl, R-; Arkitekt Henning Hansen, MB. R. DAL ; Sekretær Jobs. Hansen; Direktør Herman Jørgensen, R. DM.; Ingeniør Cand. polyt. KV Koch, R. DM.; Raadmand lb Kolbjørn; fh. Afaskin- chef v. Statsb. O H Munck, K. DAL; Sølvsmed Evald Nielsen,R.;fh.Forbunds ­ formand Alartin Petersen; Snedkerm. Rud. Rasmussen, R. DAI. Forstander: Jobs. Barner Rasmussen, R. f N 3836. Kontorchef og Regnskabsfører: Cand. jur. KSkovgaard Christensen. Fuldmægtig og Kasserer: ..................... Sekretær: Ferd. Afolier (fg.).

Rode-Kro Teater, Øresundsv. 35 [g] fl Am. 2. & Am. 8106. Direktør: Carl Carlsen. Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder statsanerkendt teknisk Skole, grundl. 1875, V-Boulevard 10 El f} By 359. Progr. tils. Formand: Malerinde Fru Bertha Dorph. Tegnerforbundet,stiftet 16.Okt.1919, bestaar iøjeblikket af ca.175 selvstændig udøvende Tegnere (ikke Konstruktions-, Maskin- ell. andre Fagtegnere). Adresse: Vanlose Byv. 6 Vant f Damsø 1070. Tegner, Rudolph, Museet, i Kildekrog pr. Hornbæk. Oprettet af Rudolph Tegner og indeholder de fleste af hans Arbejder. Aabent hele /Varet undt. i Jan. ogFebr. En ­ tré 50 Øre. Teilmanns, Olga og J C, Minde, Askog. 2, Frij ­ senborg Allé 59-65, Ved Kildevældskirken 1 -5 og Vognmandsmarken76-78 (ø). Stiftet af de under Den Danske Store Landsloge ar ­ bejdende St. Andreasloger ved Hjælp af Gaver fra Generalkonsul J C Teilmann og Hustru. Grundstenen nedlagdes 19. Aug. 1930. Bestyrelse: Direktør BorgmesterVilh. Fischer, MFK.R.; Overretssagf. Ulrich Hald; Arkitekt Emil J orgense n. R.DM.; Murerm. Harald Petersen, R.; Vinhdl. A Poulsen; Overretssagf. Aage Ørum. Teknikeres Arbejdsløshedskasse, Danske, se u. Arbejdsløshedskasser. TekniskBibliotek(StatensCentralbibliotek for teknisk Litteratur), Ø-Farimagsg. 2C (Dan ­ marks tekniske Højskole) Ud f) Palæ 2826. Bibliotekar : Cand. mag. Helge Holst, R. Biblioteket er dannet ved Sammenslutning af Polyt. Læreansts., Dansk Ingeniørfore ­ nings og Den tekniske Forenings Biblioteker, hvortil endvidere Universitetsbiblioteket har afgivet sin Samling af teknisk Litteratur. Udlaan og Læsestue aabne 10-16 og 19-21. I Ferierne indskrænket Aabningstid. Teknisk Hjælp for Ubemidlede, se Tilføjelser (gule Blade) foran i dette Bind. Teknisk Landsforbund, stiftet 26. Juni 1919 som en upolitisk Forening, med det For- maal at samle alle tekniske Funktionærer i Danmark i en Landsorganisation til Sam ­ arbejde for Varetagelse af Standens Interes ­ ser ved at soge tilvejebragt de bedst mulige Lon- og Arbejdsvilkaar, yde juridisk Bi ­ stand ved eventuelle Stridssporgsmaal ved ­ rørende Funktionærforholdet, søge gennem ­ ført Regler og Overenskomster som kan be ­ trygge og værne den tekniske Funktionær ­ stand. yde Understøttelse ved opstaaende Ledighed, yde Hjælp gennem et Hjælpe ­ fond til Medlemmer eller deres Enker, søgeordnet Pensionsforholdene, fremskaffe statistiske Oplysninger vedrørende tekniske Funktionærer samt anvise ledige Stillinger til Forbundets Medlemmer. * Kontor: Vesterport 461 El | C. 6114 (daglig 10-12 og 14-18, Lord. 12-15). Formand: Ingeniør Halvor Mortensen, P G Ramms Allé 25 3 [F] $ Gh. 9310. Udgiver Medlemsbladet „Teknikeren" ; til Forbundet er knyttet Danske Teknikeres Arbejdsløshédskasse, der er statsanerkendt. Teknisk Lærerforening, Dansk, Landsfore ­ ning, stiftet 1907. Formand og Redaktør af Foreningens Medlemsblad „Cirklen": Ingeniør CJohansen, Pilqvangen 21 Bill. U Bella 615 ; Næstformand : Tomrerm. M J Katborg, Rugaardsvej 129, Odense $ 3531; Kasserer: Direktør LP Larsen, Jørgensgaard 19, Aabenraa $ 195. Teknisk Lærerforening, Kbhvn. Stiftet 3. Alarts 1894. .Formand: Arkitekt Bernth Dithmer, Fuglebakkev. 105 El JD Tg. 1485. Teknisk Nødhjælp (Samfundshjælpen), Strandg. 36 ‘ Kl 51 Cent. 2653 (13-15). Stif ­ tet 20. Febr. 1920. , Teknisk Skole i Søborg, Søborg Hovedg 122 Søborg. Formand: Murerm. MP AI Af a d- s e n, Venusv. 13 Søborg f Søb. 24; Inspek ­ tør: P K Pe der s en ; Tagensv. 168 4 Kl fl Ta. 5809u.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker