kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Sceneinstruktører : Holger Gabrielsen; Svend Gade, R.; Poul Kanneworff. Kapelmestre : Johan H y e-K n ud s e n, R.; Egisto T a n g o, R. Sceneinstruktører: Johs. Fonss; Kam ­ mersanger Poul W i e d e m an n. R. Balletmester: SolodanserHarald Lander, R. Balletinstruktør: Solodanser BorgeRalo v. Teatrets Bureau: Bogholder: B Moll er- Pete rsen, R. Kasserer: PC B er tholdt. Sekretær : Lis B a r f o e d . Kontorist: Inge Sandor ff. Assistenter ved Økonomikontoret : Martha Wetterberg; E Ransdal. Korsyngemester : Harald Agersnap. Operarepetitor og Musikarkivar: Emil S elm ar. Repetitorer: Grete Bang; Ingerslev Jen- sen; Holger N.i elsen; Elof Nielsen; Otto Mortensen. Regissører: Vald. F ed d e r s e n, R.; Jørgen Lindendahl; Erik Andersen. Korregissor : J R H e i d c, DM. Scenemester : Thorolf Pedersen. Teknisk Assist.: Vagn W i el and t. Belysningsassist. : Harald Sørensen. Maskinassistent: CarstenFoh 1 mann,DM. Teatermaler: Axel Bruun, R. Garderobeformand : Harald Petersen. Sufflerer: Fru HCv.Cotta-Schønberg; Elly Hansen. Abonnementsleder: ØkonomiinspektørChr. F Nielsen, R. Billetkasserer: Th.F Christensen. Inspektiom n: Chr. Borgen. Teaterlæge: Axel Heine, R. Forstander forElevskolen: Robert N c i i e n- dam, R. DM. Forstander for Balletelevernes Skoleunder- visn. : Forstander Ove I B aas trup. R. Programredaktør: Dr.phil.TorbenKrogh. Bibliotekar: E P Agerholm, R. Pensionsfonden, Bogholder: B Møl- ler-Petersen, R.; Kasserer: P C Bert- holdt. Skuespillere : Rasmus Chr i stia nsen,R.; Elith Foss; Aage Fønss; H Gabriel ­ sen ;Martin Hansen; Palle Huld; Pouel Kern; H Malberg; Svend Methling, R.; Vald. Moller, R.; A Osmund, R.; Elith Pio; John Price; PoulReumert, R. DM. MI&A.; Ebbe Rod e; Th. R o o s e, R. DM.; Ch. T har næs; Carlo Wieth, R.; Mogens Wieth; Charles Wilken, R.; Aage Winther- Jorgensen. Skuespillerinder: Karen Berg; Ruth Berlau; Augusta Blad, MI&A.; Anna Borg; Blanche Funch; Lili Heglund; Else Hojgaard, MI&A.; Bodil Ipsen, MI & A.; Bodil Kjer Rod e; Ingrid Mat- thiessen; Sigrid Neiiendam, MI & A.; Karin Nellemose; Clara Pontoppi- dan, MI&A.; Guri Richter; Inga Schultz; Iliona Wieselmann. Operasangere: Hans Frede Andersen; Johs. Astrup;Kammersanger Per Biørn, R.; Lars Boe, R.; Holger Boland; Kam ­ mersanger H Byrdin g, R.; Egon Clemeli ­ sen; Chr. Frederikse n; Kammersanger Niels Hansen, R.DM.; Marius Jacob ­ sen, R.; Gunder Knudsen; Richard Kroll;GeorgLeicht; Carl Madsen, R.; Einar Norby; Erik Sjoberg; Henry Skj ær ; OttoSteenberg; Thyge Thyge- s en ; Kammersanger Poul Wi e d em a n n, R. Operasangerinder: Else Brems; Mar ­ gherita Flor; Inge Frey Christensen; Anna Hagen; Ely Hjalmar; Dorothy Larsen; Ellen Nielsen; Edith 01- drup Pedersen; Grethe Præstrud; Karin Rendsbcrg; Monna Schoubye; Kammersangerinde Else Schott; Kam ­ mersangerinde Ingeb. Steffensen, MI& A. ; Else Trepie le; Ebba Wilton. Solodansere: Harald Lander, R. ; Leif Ørnberg; Knud Henriksen; Borge Ralo v.

V — 2650

Taks — Teat

Teatermedarbejderforeningen, stiftet 9. Jan. 1930. Formand: Forfatter Redaktør Svend Borberg, R. Teaterraadet, oprettet i Henh. til Instruks af 10. Aug. 1926, jfr. ny Instruks af 11. Sept. 1936. Fuldm. i justitsmin. HL Thom ­ sen, Formand ;Filmcensor Olaf Føn s s R.; Teaterdirektør Betty Nansen, FM. MI&A.; DirektorVictorLemkow, R.DM.; Direktør J Ravn-Jonsen, R. DM.; Dr. phil. Egill Rostrup; Overretssagf. E T eil ­ man Jørgensen. Teatre i Kbhvn. Planer overTeatre,se A fd.I Kort og Planer. Det kgl.Teater, Kong.Nyt. 9 E. Billettelefoner: Aftenforestilling j) Cent. 1765. Eftermiddagsforestilling ffi Cent. 2830. Administrationen A ★ Cent. 4665. Teatret har 1692 Tilskuepladser. For 1722 var der iKbhvn. ikke blevet givet offentlige Forestillinger idetdanske Sprog, men omrejsende, fremmede Komedianter, sædvanligvis Tyskere, kom ofte hertil og spillede i et eller andet rummeligt Lokale, saasom i Raadhuset og i Laugs- huse. Et fast Teater byggedes først i 1721 paa den Grund, som nu optages af Nr. 6, 8, 10 i Ny Adelg. (der dengang i Folke ­ munde kaldtes lille Grønneg.). Her spillede et Par fremmede Selskaber, et fransk og et tysk, i 1722, men da Indtægten var over- maade ringe, besluttede Direktøren René Montaigu at prøve paa, om der kunde udret ­ tes noget med danske Komedier, og efter at der var opnaaet Bevilling, aabnedes den danske Skueplads 23. Sept. 1722 med et Stykke af Moliére i Oversættelse; senere op ­ førtes flere af Holbergs Komedier. I Begyn ­ delsen gjorde Teatret megen Lykke, især ef ­ ter at Skuespillerne et Par Gange havde spil ­ let paa Kbhvns Slot for Kongefamilien, men Besøget aftog efterhaanden, og efter flere Afbrydelser ophørte Forestillingerne ved Kbhvns Ildebrand i 1728. Teaterbygningen brændte dog ikke, men blev aldrig mere be ­ nyttet efter sin Bestemmelse. Under Chr. VI spilledes der slet ikke Ko ­ medie, og først da den pietistiske Tvang var ophørt ved Fred. V ’ s Tronbestigelse, blev der i 1746 givet Organist Thielo Bevilling til at lade opføre danske Skuespil, og i 1747 aabnede han et Teater i et privat Hus i Læ- derstr. Bevillingen blev dog snart overført til „de danske Acteurers samlede Trup*, hvem Kongen overlod en Bygning, der laa omtrent paa det nuværende kgl. Teaters Plads, og i denne spillede de i Vinteren 1747- 48, hvorefter de lod den nedrive og opførte et nyt Teater, som aabnedes 18. Dec. 1748. Foretagendet kunde imidlertid ikke betale sig, og Kongen maatte stadig give Tilskud. Derfor overdrog han i 1750 Teatret til Sta ­ den Kbhvn., meget mod Kommunalbestyrel ­ sens Ønske; i 1770 overtog han det dog igen, og detfik.daNavn af „Den kgl. danske Skue ­ plads*. Derefter stod det bestandig direkte under kgl. Bestyrelse indtil 1849, da det blev henlagt under Kultusministeriet. Den første Teaterbygning paa Kong. Nyt. var opf. vedEigtved. 11773-74 blev den om ­ bygget under Harsdorffs Ledelse og genaab- net 31. Jan. 1774, ved hvilken Lejlighed man for første Gang læste Indskriften over Sce ­ nen: „Ej blot til Lyst*. 1 1855 foretoges en betydelig Ombygning, der gav Bygnin ­ gen et saare uheldigt Y dre. Ved Lov af 18. Juni 1870 vedtoges Opførelsen af en værdi ­ gere Skueplads, og derefter opstod i 1872-74 det nuværende Teater (Arkitekterne O Pe ­ tersen og V Dahlerup), der blev aabnet 15. Okt. 1874. Teaterchef: C Hegermann-Linden- crone, R.DM. Censor: Forf. Jobs. Anker Larsen. Økonomiinspektør: Chr. F Nielsen, R. Overregissør:Kaare G B orch senius,R. DM. 1. Sceneinstruktør: Svend'Methling,R.

udnævnte Medlemmer: Prof. Dr. jur. Poul A n d e r s e n , R., Formand, og - - - -. - - og udnævnt af Kbhvns.Byret: Arkitekt C G Tvede, K. DM. og Tømrermester H J Korne ru p- Ko c h ; Suppleant: Ekspeditionssekr. Egede Larsen; Sekretær: Told inspektor PA Pedersen. Kontor: Nyropsg. 13 2 E $ Pa. 2392. Se tillige Tilføjelser (gule Blade foran i dette Bind). Taksigelseskirken, Jagtv.159 [ø], Sognekirke for Aldersro Sogn, Grundstenen nedlagt 15. Sept.1925, indviet 25. SepK 1927. (Arkitekt: Fr. Kiorboe). Ejer: Det kbhvnske Kirkefond. Overtilsyn: Kbhvns Overpræsident og Biskop. Kirkens Kasserer: Bankfuldm.Jacob Fre ­ deriksen. Sognepræst: AIBiering-Sørensen. Hjælpepræst : Aage P Madsen. Kordegn: Axel Westrup. Organist og Kantor : Georg Krarup. Graver: Harald Hans en. Kordegnens Kontor: Hammershusg. 4 S . [ø] $ Ryv. 752. Søgnedage (undt.Torsd.) 9-1; Fred, tillige 5-7. Sognet begrænses af Jagtv., Vermundsg., Lersøen og Lyngbyv. - I Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Talepædagogisk Forening til Udbredelse af rationel Stemmedannelse, hygiejnisk og smuk Tale, stiftet 5. Marts 1923. Formand: Lektor Viggo Forchhammer, Rosen ­ vængets Allé 50 (øj D 0 5081. Tandlægeforening, Dansk, stiftet 7. Nov. 1873, omfatter 9 Kredse. Sekretariat: V- Voldg.87 1 ffl Al ★ C. 16737. Kontorchef : Tandlæge Frits O r t h, R. Tandlægeforening, Kbhvns. (Kredsforen, af Dansk Tandlægeforening), stiftet 27. Sept. 1906. Formand: Tandlæge OH Langebæk, Kong.Nyt.T6 Kl A Palæ 1116. Tandlægeforenings Alderdomsfond, Dansk, stiftet 7. Nov. 1903. Formand: Tandlæge Prof. Chr. Holst, R. DM., Fjords Allé 1 0 2 Kl ® No. 1109 u. Tandlægeskolen, Trommesalen 5 Kl 8064, opr.vedkgl.Resolution af 19. Junil888, gratis Konsultation K1.8 Form.; Direktør: Prof. E Budtz Jørgensen, R.DM.; Sekretær: Sekretær i Undervisningsm. K B Storm. Tandlægevagten, V-Voldg. 87 1 Kl. Op ­ rettet af Kbhvns Tandlægelorening. Aabnet 9. Juni 1936. Formand: Tandlæge C H Lange bæk, Kong. Nyt. 16 E. Tandtekniker Forbund, Dansk, stiftet 23. Nov. 1907. Formand: Tandtekniker E M Taa- n in g, Tordenskjoldsg. 13 2 OS JJ Pa. 1326. Tapetfabrikant Forening, Dansk, Oluf Ba- gersG.28, Odense f 0densel501. Stiftet 26. Marts 1935. Bestyrelse : Fabrikant H Bran ­ ner, Faaborg, Formand; Direktør Kai Kaat, Odense, Sekretær. Tapetgrossist Forening, Dansk, Nørreg. 2 E A Palæ 5025. Stiftet 26 Marts 1935. Formand: Direktør Ax. Cordius-Hansen. TapethandlerForening, Dansk, Frederiks- borgg. 20 E f C. 8630, stiftet 25. Aug. 1926. Formand :AHecht-Nielsen. Kbhvns, Afd. (fh. Kbhvns. Tapethand- lerforening, stiftet l.Decbr.1908). Formand: Aug. Ankjær Hansen, Hovedvagtsg. 6 E D C. 1670. Tarifforening, Dansk, Assurandørernes Hus, Tordenskjoldsg. 10 E $ Cent. 7071 &7195. Stiftet 15. Sept. 1896. Formand for Tarif ­ komitéen: Hojesteretssagf.Fr.W in t h er,R.; Chef for Tarif kontoret: Oberstlojtn. Svend W ørmer. R. Teaterfunktionærforeningen af 8.Febr.1919. Formand: J O Kj eldsen, St. Annæ G.33 2 E D Am. 5892 y. Teaterhistorisk Museum i det tidl. Hofteater ved Christiansborg Ridebane (Søndre Ride- ” * n ®6yg n - 18) E er aabent Sønd. og Onsd. nt &0 P r ?i Foreninger Moderation og gratis Forevisning.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker