kraks vejviser 1940 handelskalender

So — Taks

Beal-Register for København Salomonsen.R.; fh. Skibsfører G Mik ­ kelsen, R.; Skibsforer A P Andersen; Maskinmester J A Ludvig-sen; Kontread ­ miral AxelTopsøe- Jensen K. DM. Justitskontor:Bredg.59OS (10-3, se ovenfor). Justitssekretær: C C P Muller, R. Fuldmægtige: M Krogh; Fru Karla Liitken. Sekretærer: Aslaug Balthazar Chri ­ stensen; Johs. Fr. Olsen;Willy Ander ­ sen; Knud Koefoed Thorsager, kst. Kontorfuldmægtig: K Caspersen. Søsterlige Selskab, Det, stiftet den 31. Juli 1790 af Emanuel Balling, er et af Damer bestaaende Samfund, der under ­ holder en Skole med 50 Fripladser for Pige ­ børn af uformuende Forældre af Embeds ­ eller Borgerstanden, st. Kannikestr. 13 E J,i Palæ5342x. Bestyrerinde: Fru Kirsten Egholm. Selskabets Bestyrelse raader over nogle Le ­ gater, som kun kan soges af Skolens tidli ­ gere Elever. Medlemskontingentet er 4 Kr. aarl. eller 100 Kr. een Gang for alle. Direktører: Departementschef i Under ­ visningsmin. F Graae, K. DM.; PastorChr. Henriksen, R. Kasserer: Økonomiinsp. v. Nationalmus. Torben Lund. Søværnet Chef for Søværnskommandoen : Viceadmi ­ ral H Rechnitzer, SK.DM., Kontor: Slotsholmsg. 10 iKl $ Cent. 16201. Chef for Marinestaben : Kommandør C Hammerich, R. DM., Kontor: Slots ­ holmsg. 10 E $ Cent. 16201. Holmen (Indgang: Prinsessegades For ­ længelse), hvor følgende Myndigheder har Kontorer (£1 ★ Cent. 16155, Omstill, til de forsk. Afd.). Sovær n skom m an doens Personel ­ kontor (S'/a-lSVa): Kommandørkapt. H J F Frederiksen, R. Kystfla aden: Chef: Kontreadmiral F H Trap. K. DM. Stabschef; Kommandørkapt. .1 L Nør ­ gaard, R. DM. Flaadestationen (8V 2 -15 I / 2 )- Stationschef: Kommandør PIpsen,K.DM. Søværnets Kaserne. Chef: Kommandør K K v. Lowzow, R. DM. FlaadensK ompas væsen samt Pr o ve ­ kammeret forSkibslys og nautiske Instrumenter (8 l / 2 -15 l / 2 ') Bestyrer:Kapt. Baron C U E J Dire kinck-H olmf eld, R. DM. Orlogsværftet (8 1 / 2 -15 1 / j ). Direktør : N K N i e 1 s e n, K. DM. Underdirektører: A N O d el, R. DM.; VH Nøring, R. Ma ter i el inspektionen (S ’ /a-lSVa)- Direktør: N K Nielsen, K. DM. Underdirektør: HEOtzen. Søartilleriet (8 l l 2 -l5 l / 2 ). Direktør: Kommandørkapt. C V Th. Hei ­ berg, R. Materielsektionen. Chef: Orlogskapt. H J Rasmussen. Skydesektionen. Chef: Orlogskapt. A E Arendrup. Søminevæsenet, (Sya-lS 1 /^. Direktør: Kommandør S W Frandsen, R. DM. Torpedosektionen. Chef: Kommandørkapt. H C M Andresen, R. Radiosektionen. Chef: Orlogskapt. II J Bahns en. Minespktionen. Chef: Kommandør E M Dahl,R. Intendanturen (S ’ ^-lb 1 /^). Chef: . . . II 17

V — 2649 Sekreta riat ogIndkøbsafd. : Overintendant S P N aver, R. Flaademagasinet. Bestyrer: Overinten ­ dant R J Mikkelsen, R. Proviantmagasinet. Bestyrer: Afsk.Over- intendant S A Christensen, R. DM. Beklædningsmagasinet. Bestyrer: Inten ­ dant I. P V Nielsen. G y mn as tik inspektionen (8 1 / 2 -15 1 / 2 ). Gymnastikinspektor: Kommandørkapt. G E C de Lichtenberg, R. Søværnets Prøveanstalt(8*/ 2 -15 1 / 2 )- Direktør: KTAJensen, R. DM. Søværnets Bygningsvæsen (8V 2 - 15>/ 2 ). Chef: Ingeniør I.O Lehrmann,R. Ingeniørsektionen: Ingeniør I. O Lehr- m a n n, R. Arkitektsektionen: Arkitekt II. J Klo k., R. Stab s 111 a skin mest er e n StabsmaskinniesterC L Hauschultz, R. DM. Flyve væsenet, Quinti Lynette, Refs- halev. E $ ★ Cent. 16163. (Omstill, til de forsk. Afd.). Chef: Kommandør. A E V Grandiean, K. DM. Stabschef:Konimandorkapt.PS c h ei b el,R. Luftmarinestationen København, Refs- halev. E f ★ Cent. 16163 (Omstill, til de forsk. Afd.). Chef: Orlogskapt. O Petersen. Flyveskolen, Quinti Bastion, Refshalev. E $ ★ Cent. 16163. Grundlagt 14.Dec.1911. Chef : Orlogskapt.O Petersen. K y stdefensionen.Kontor: Lynetten E D ★ Cent. 16264. Chef: Kontreadmiral E Briand de Cre- vecoeur,K.DM.;Stabschef: Kommandør ­ kapt. H E Foss, R. Søkortarkivet, Toldbodv. 19 E f Cent. 16176, opr. 22. Oktbr. 1784, nuv. Bygning taget i Brug 1874, (Arkitekt: Vilh. Pe ­ tersen). Kortudsalget er aab. 9-16 ® Cent. 16177. Direktoren f) Cent. 16175. Direktør : Kommandørkapt. P C S Jen ­ sen, R. DM. Afdelingschefer: Orlogskapt. C HAMad- sen, FM.; Orlogskapt. O Pade.R. DM.; Kapt. C C Zieler, R. DM.; Oalogskapt. I V Tegner. Regnskabsfører: S C A Sørensen, R. Lægevæsenet, St. Pauls PI. 10 E ® C. 16169. Chef: Stabslæge M Brun-Peder s en, R. Søtransportvæsenet, Vildandeg. 10 E f C. 16225 (9-11). Chef: Orlogskapt. K Ha mm ericb, R. Sekretær og Regnskabsfører: Kapt. S H Rolsted,R. Kystudkigsvæsenet, Vildandeg. 10 E f C. 16225. Chef: Kommandørkapt. F C Pontoppi- danR.DM. Auditørtjenesten s.d. A. Marinens Bibliotek, Overg. o. V. 62 E f Am. 3648y (9-11 & 13-16). Inspektør: Kommandørkapt. HAØ Bi ­ strup, R. DM. FM. Fiskeriinspektion, Adr. Købmager- gades Postkontor E- Skoler: Søofficersskolen, Holmen E D Cent. 16172 & 16173. Søkadetkompagniet, senere kaldet Søkadetkorpset, oprettedes 26. Apr. 1701; det var den første højere Skole, hvori der udelukkende taltes Dansk. Chef: Kommandør C V Evers, R. DM. Kvartermester- og Underkvartermester- skolen, Holmen E $ C. 16155.

Taarbæk Kirke. Kirkeværge: Kordegn Martin SRas mus ­ sen. Formand og Kasserer: Overlærer Georg Jakobsen. Sognepræst: Øj vind Schlawitz. Kordegn : Martin S Rasmussen. Organist: ABuchardtjJl Ordr. 1912. Graver : Gartner Jul.T h om senflBell.150. Kordegnens Kontor: Strandv. 657 Klpbg. f Bell. 198. ^Sognet omfatter Taarbæk fra Bellevue til Strandmøllen, endvidere Raadvad samt Jægersborg Dyrehave og Hegn Syd for Molleaaen. Taarnby Kirke, Englandsv. 330. Antagelig bygget af Absalon, ca. 1180, har et sær ­ lig kraftigt, højt Taarn. Her stod oprinde ­ lig et Vagttaarn for Havnia. 1186 kaldes Byen Borgby, et Navn, der endnu brugtes 1370. Sognepræst: Mogens Strunge. Sognet omfatter Byerne Taarnby, Magle- bylille, Tømmerup, Skjelgaarde, Viljprupog Ullerup samt Villabyerne Taarnbyhøj, Præ- stevænget, Mørkhøj, Corneliusminde, Grøn ­ nehave, Gammelgaard I og II, Gyldenvang, Klokkervangen,Taarnbylund,Nøragersmin- de, Tommerups Villaby, Villabyen ved GI. Kirkevej, Villabyen ved Frederik d. 7endes Mindestøtte, Dalsgaards Villaby, CorneliussensVillaby, Løjtegaards Villaby, Travbanens Villaby, Parcelforeningerne Vænget, Taarnby, Pilegaarden, Nøragers- minde og Kastrup Lufthavn. Taarnby Kommune. Kontor: Raadhuset i Kastrup j} Kastrup 25 &Kastrupl75 (aaben for Ekspedition Mand., Tirsd., Onsd.,Torsd. 11-15, Fred. 11-18 og Lord. 11 - 13). Sogneraadsformand: Rich. Jacobsen, Amager Landev. 130 Kastrup jp Ka. 531. Kommunesekretær: Kontorchef Thorkild Ni elsen. $ Kastrup 25. Kommunemgenior: H J Knudsen $ Kastrup 100 (12-14). Bygningsinspektør: Arkitekt C Brix jl Kastrup 100(12 - 14). Skoleinspektør: JP Feldvoss j) Kastrup 67. Skolekommissionen; Formand: Eks- peditionssekr. E Bentved, Pyrus Allé 7 Kastrup gi Kastrup 200. Sundheds kommission en,Formand: Driftsinspektor HMJensengl Kastrup 8. Bygningskommissionen, Formand: Ingeniør V iggo P i p e r j) Ka. 532. Sognefoged er: C J Olsen, Kastrup j) Kastrup 153 (Østre Distrikt) ; Proprietær Svend Elg aard, Løjtegaard . $ Kastrup Sig. Schouenborg, Kastrup $ Kastrup 16. Kommunelæge: P K Erichson,Ka ­ strup gi Kastrup 117. Pantefoged: Chr. Christoffersen $ Kastrup 25. Indbyggertal: 13.741 (1. Sept. 1939). Skatteprocent: 5,959; Ligningsprocent: 7,3 (1939-40). Taksationskommissionen iflg. L. af 30 Novbr. 1857 jfr. Lov Nr. 123 af 23. April 1906, vedrørende Grundafstaa- elser til Vandaflednings- eller Kloak ­ anlæg. Ledende Landinspektør: Landinsp. O V Egede Budtz; Udu. af Indenrigs- min.: Gaardejer Amtsraadsmedl. J Martin Jensen, Kildebrondeog Hdlsgartner Chr. Christiansen,Brønshøj, Taksatorer. Udn. af Kbhvns Byret : Arkitekt V aid. H H a m- mer, R., og Murerm. J Th. Olsen, Bag ­ sværd, Taksatorer.Valgte af Kbhvns Amts- raad : Propr.P Han s en,Tranegilde pr.Taa- strip, ogGaardejer A CAndersen, R., Brøndbyvester, Taksatorer. 335 (Vestre Distrikt). Brandinspektør: Ingeniør

Chef: ............................................................ Søværnets Kvartermesterforening. Stiftet 1932. Fung. Formand: Matros-Kvarter- mester T S ch m idt, Strandboulevarden 109 É $ Øb. 2345 y.

Taksationskommissionen i Kbhvn. bestem ­ mer, hvilken Erstatning, der skal ydes private Grundejere, naar disse afstaar Grunde eller Bygninger til offentlige Gader m. v., bestaar af 2 af Indenrigsministeriet TI 17

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker