kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København

V — 2648

Soli — Sø-

Politikreds Nr. 3. Kontor: Tinghuset Blegdamsv. 6 E$ Cent. 3293 & 3239 (9-16). Politimesteren A Go. 7504, Fuldmægtige |*Go. 2503 & 8016 & Da. 3011, Politikom ­ missæren Vb. 1386. Paskontor: Tinghuset Blegdamsv. 6 E A Cent. 3293 & 3239 (10-15). Motorafdeling og Lægds forstander, Ting ­ huset, Blegdamsv. 6 A Cent. 9768(9-16). Politikommissærens Kontor: Nørre Allé 17 A E DN6573&N 6577(9-17). Orden s]) o 1 itiets Politistationer: Glostrup, Hovedv. 136 A Glostrup 186 & 402; Hvidovre. A Hvidovre 99 & 208; Rødovre, Roskildev. 295 A Rødovre 99 & 268; Taastrup (Godsbanev.) A Taa ­ strup 103 & 303; Hedehusene, A Hede ­ husene 155; Ballerup (Frederikssundsv. 24) A Ballerup 41; Værløse, A Kirkeværløse 29; Hareskov, A Hareskovby66 ; Amager Birk, Amager Landev. 78, A Kastrup 36 & 683; Dragør, A Dragør 387; St. Magleby, |) Dragør 15. , Kriminalpolitiet: Tinghuset, Bleg ­ damsv. 6 E $ ★ C. 8752; Kriminal ­ assistenterne A Am.7319 & Gh. 4624 & Gh. 2875; Overbetjent A Ta.3172 & Ro. 682; Kriminalbetjentene A Øb. 8722; Amager Birk A Am. 9038; Rødovre A Rødovre 1227; Glostrup A Glostrup 229; Taastrup A Taastrup 211; Ballerup A Ballerup 197. Paskontrollen, Lufthavnen A Kastrup 500. Politimester : E Re instr up. Søofficersforeningen, Bredg. 28 E A Cent. 1342. Bestyrelse: Kommandør H B a r f o d, K. DM., Formand; Kommandorkapt. F K j o 1 se n, R.; Kommandorkapt.Fr . H e m- pel-Jorgensen, R.; Orlogskapt.PCW eil- bach; Kaptajnlojtn. H F Kiær, Kasserer; Kaptajnløjtn. TPrip, Sekretær; Kaptajn ­ lojtn. .Jørgen Val ent i ner . Sø- og Handelsretten holdes Bredg. 59 E Cent. 200. Retsdage: Tirsdag Kl. 10'/ 4 , nsd. og Torsd. Kl. Forlig prøves Tirsd. Kl. 9'/a. Præsident : L N H v i d t, K . DM. Vicepræsident: R IIove. Handelskyndige Medlemmer: Gross. Cor ­ nelius Petersen, K.DM. : Generalkonsul H Adolph, K. DM,; Direktør Vald. Hansen, R.DM.; Gross. Emil C II e rtz, R. DM.;Gross.DirektorH II endriksen,ML.; Direktor Povl Munck, R.; Gross. L P Wulff. R.DM.; Toldklarerer Chr. Skjol- d in g; Direktør fh.Minister Tyge .1 Rot h e, K.DM.; Direktør C A Andersen, R.; Gross. Rud. Madsen, R.; Direktør V Steen-Christensen, R.; Gross. P G Jacobsen, R.; Direktor C Gammel ­ toft; Gross. Karl Lachmann. R.; Ge ­ neralkonsul Paul Lehm ann, R.; Gross. P A Schram, R.; Gross.K, Stollknech t; Gross ’ . Stanley Burmeister; Gross. W W Levysohn; Gross. F Mouvielle; Gross. Overingeniør J Lonberg, R.; Direktør Frederik Nielsen, R. ; Gross. P Asmus ­ sen; Direktør H Pade, R.; Gross. Cand. jur. Poul Jacobsen, R.; Direktor A Thaulow; Gross. Rudolph Schmidt, R. DM.; Fuldm. Georg Hansen; Gross. FC Jacobsen; Skibsreder Gross. T C Chri ­ stensen, R; Vekselerer Ludv.T rier; Direk ­ tor LONormann.R.;DirektorV Mygind, MfDR.; Direktor Konsul L Tholstrup, R.; Gross. A W Th. Malling; Isenkr. ‘ Emil C Brønnum; Gross.Vilh. Albertse n; Vek ­ selerer Ludvig Pal s by. \ Sokyndige Medlemmer : Direktør E K a 11, R.;Skibsreder O A B o e c k - H an s e n, R .; fh.Skibsfører TWS t a b e 11; Kommandor VHarttung, K. DM.; fh. Skibsforer J II E Bøge; fh. Skibsforer Svend Pr i p, R.; Maskinmester Oluf nan sen; Fyr ­ boder J MNielsen; Matros V Weber; zSkibsfører H. K 'Christensen, R.; Ma ­ skinmester H O Bjørn s en; Maskin ­ mester O Chr. Hansen; Skibsinsp. E

Formand: Sognepræst William Larsen, A alborg ; Sekretær : Pastor F V E i 1 s c h o u Holm, Kbhvn. Sømandsmission i fremmede Havne, Dansk, stiftet 12. Novbr. 1867, Nyhavn 20 [K] A -A-C. 5730. Formand: Sognepræst C E T En gsig-Karup, Horsens. Sømandsmissionen i Kbhvn., Kontor Nyhavn 24 E | Cent. 12201 (aabent hele Dagen); Formaalet er at skaffe Sømænd hyggeli ­ ge, tidssvarende Hjem og Lokaler. Foren, ejer Sømandshjemmet „Bethel* , Nyhavn 24 og Nyhavn 38 E (s. d. A.). Logis til ca. 60 Sømænd. Desuden er indrettet et Hjem N-Frihavnsg. 93 [ø] og et Sømandsmissions Hotel St. Annæ Pl. 18 2 E. Formand:Pastor E Brabrand, Søndagslægevagten, se Lægevagten. Sønderjydsk Centralforening (S. O. F.) Kont. Gl.Kongev.86A 1 [V]|}Cent.8632, stiftet 7. Juni 1887. Afd. af Grænseforeningen Sønderjyd- ske Foreningers Fællesraad. Formand og Kasserer: Forstkandidat Re ­ daktør F V Riegels, R. Sønderjydsk Forening lor Frdbg.,stiftctl937. Formand: Borgmester Direktør Vilh. Fi ­ scher, R., Platanv.12 E) § V 1582. Sønderjydsk Forening for Kbhvn., stiftet29. Febr. 1908. Formand: Dr. med. Vald. Harslof A Bella 45; Sekretær: Lektor A Kragelund, Odenseg. 30 EO A Øh. 3100; Kasserer: Postmester C Witter, Fre- dericiag. 12 E A Palæ 2358. Sønderjydsk Samfund (S-l. S.). Forening med nationalt Formaal. Formand: Overrets ­ sagf. Chr. Manthey-Wagner, R. DM., st. Kongensg. 60 2 E A Cent. 4750. Sønderjydsk Studenterforening (S. St.) Raadhusstr. 6 E A Palæ 7284, stiftet i Berlin 1894, genoprettet ved Kbhvns Uni ­ versitet 1919. Præses: Stud. jur.Tver Møl ­ ler. Sønderjydske Dag, Udvalget for den, Peder Skrams G. 5 1 E $C. 4207. Formand: fh. Rektor HPH ans en,K.DM. Sekretær: Kapt. G S and. Sønderjydske Fond, Den, stiftet 7. Dec 1918 paa Foranledning af Konsejlspræsi- dent J C Christensen, yder Hjælp til ube ­ midlede Sønderjyder, navnlig saadanne. der er ramt af Krigen og dens Følger, Enker og Faderløse og de i Krigen lemlæstede. Ind- samletTotalbeløb :7, 417, 273Kr.,hvortil kom ­ mer Naturalier til en Værdi af 4,473, 000Kr., ialt 11,890,273 Kr. - 7. Dec. 1937 vedtoges Likvidation ved Uddeling afen Række Le ­ gater - dog reserveret større Beløb til krigsramte Sønderjyder. Afløsningsudvalgets Formand: Direktør Philip Sørensen, R. DM.; Hovedkasserer: Bankdirektør Povl Roepstorff, R. Chef: Direktør A Ch. Lou w, R.DM. Hovedkontor: Asylg. 18 1 E A Cent. 6318. Søndermarken, se Frederiksberg Slotshaver. Sønderskovhjemmet pr. Flintinge ffl Grænge 54. Oprettet 1918 af Fru B de Neergaard, Fuglsang;-selvejende Institution fra 1923, statsanerk. 1939. Hjemmet antager sig hjem ­ løse Mænd (Alkoholister, straffede og Mænd, der har fort en omstreifendeTilværelse o.s.v.) og giver dem Bolig og Arbejde, indtil anden Beskæftigelse kan skaffes dem. Forstander : H Melchior Jensen. Søndre Birk, Kbhvns Amts, med Amager Birk (Rødovre, Hvidovre, Brøndbyerne, Herstederne, Ballerup-Maaløv, Ledøje- Smorum, Værløse, Glostrup, Vallensbæk, Høje Taastrup, Torslunde-Ishøj, Senge ­ løse, Taarnby, Store Magleby og Dragør Kommuner). Retskreds Nr. 3. Civildommerens Kontor, Tinghuset Blegdamsv. 6 E A < ’ ■ 1302 (9-16); Tinglysningskontoret f) C. 1322 (9-13). Ord. Retsdag Tirsd. Kl. 10. Civildommer: Hjalmar Anker. Kriminaldommerens og Skifteforval ­ terens Kontor, Sortedamsdoss.'29 ® | C. | 15975(9-16). Kriminaldommer: Olaf Bærentsen.

-Sognerevisorer: Forretningsf.R Malm- berg, GI. Holte; fh. Stationsforst. A P Bang, R., Vedbæk. - Skolekommissionen, Formand: Provst Sparse, Sellerod A Holte 700. - Sundhedskommissionen, Formand: Ingeniør LGDalhoff, Holte j$Holte204. - Bygningskommissionen, seBygnings- væsen. - Sognefogeder, se u. Sognefogeder. -Kommunelæge og Skolelæge: Læge Otto Moller, Søllerød A Holte 155. -Brandinspektør: Smedem. Oluf Han ­ sen, R., Dronninggaard § Holte 164. - Forligsmægler iTyendesager: Bryg ­ ger V Vallø, Trørød. -Bygningsinspektør og Kommune- i ngeniør: H C Bache A Holte 111 & 555. -Vandsynsmænd: Overretssagf. Baron Vicekonsul C v. Eg ger s, Rudegaard, For ­ mand; Forpagter Chr. Ko 11 s, Vedbæk; Vognmand C Vi 11 adsen, Trorod. - Jordboniteringsmænd, Formand: Forpagter Chr. K o 11 s, Vedbæk. - Hegnsynsmænd: Overretssagf. Baron Vicekonsul C v. Eggers,Rudegaard, For ­ mand; Gartner H PA nd er s en, Trorod; Forpagter Chr. Ko lis, Vedbæk. - Tilsynsmand ved Maskin er: Smedem. SBmandsforeningenaf2. Marts 1856, St.Annæ P1.18 S E APalæ 3l28(Kontortid:13-l 6). Dens Formaal er at hjælpe danske Sofolk og de ­ res Enker. Foreningen har oprettet: Sømændenes Kasse, som understøtter forliste, syge og gamle Sømænd samt yder B e grav elseshj ælp . Enkekassen, som understøtter Sømands ­ enker og efterladte Børn. Fonden for Opførelse af Somands ­ boliger, der driver Prinsesse Maries Hjem for gamle Sømænd og So- mænds Enker, som giver 99 Friboliger i sine Ejendomme Hj. af Wildersg. og Baadsmandsstr. samt Overg. n. V. 53 end ­ videre 11 Friboliger for Sofolk og deres Ef ­ terladte samt Frokoststue og Hjem for Styr mandselever i sin Ejendom St. An- næ PI. 18 E. Desuden bestyrer Foreningen en Del Le ­ gater til Fordel for Sømandsstanden og dennes Efterladte. Bestyrelse : Kontreadmiral C B as tru p, K.DM., Formand; Bugserbaadsfører N H i n d s g au 1; Direktør Chr. Hvidt, R.DM.; Kommandør P I p s e n, K. DM.; Skibs ­ reder Marius Nielsen, R.DM.; Lods N P Dane Nielsen, DM. MfDR. ; fh. Skibs ­ fører Inspektør VJWeichårdt. Forretningsfører : Kapt. S R o 1 s te d,R. ; In ­ spektør ved „Prinsesse Maries Hjem* : fh, Skibsfører V J W cichardt. Sømandshjem i fremmede Havne, Forenin ­ gen for skandinaviske, stiftet 13. Maj 1902. Adr. Dronn. Tværg. 5 E. Bestyrelsen for Den danske Afd. : Kontre ­ admiral Axel Topsoc-Jensen, K. DM., Formand ; Gross. Kai Leth, R. DM., Kas ­ serer; Kommandorkapt. F C Pontoppi- dan, R. DM., Sekretær ; Kmh. Ritmester A Cas tenski old, R. DM.; Konsul Chr. C lo os, K. DM., Frederikshavn; Skibsreder H A Hansen, R. DM.; Direktør E M a e- g a a r d, R. D.M. Sømandshjemmet af 1884, (kristeligt Afholds ’ hjem), St. AnnæPl. 20 s E f Palæ 1097; opr. af Kbhvns Kvindeforening for Mission bl. Søfolk; begyndte sin Virksomhed 16. Nov. 1884. Bestyrer : Niels K a r s t e n s e n . Sømandshjemmet „Bethel 11 , Nyhavn 24 E A Cent. 12201, indviet 18. Marts 1906 (Arki ­ tekt: J Chr. Kofoed). Bestyrer: Kaj .1 en- sen. (se Sømandsmissionen i Kbhvn.). Sømandsmission i Danmark, Udvalget for in - SS kontor Nyhavn 24 E A Cent. 12201 (aabent hele Dagen); stiftet April 1905. C Petersen, GI. Holte. - Stolpegaard, se d. A.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker