kraks vejviser 1940 handelskalender

Syge — Soli ster A Grundtmann, DM.; Mester v. Søartilleriet HM Paulsen, R.; Intendant A Mortensen; Materiel mester J K Ol ­ sen. Inspektør: fh. Brandmesterv. Or- logsv. V O Christiansen. DM. FM. Kasserer: fh. Intendant H H F riis, DM. FM. $ Damsø 2050. Søfartens Bibliotek, stiftet 16. Aug. 1939. Formand: Skibsreder Konsul Knud Lau- ritzen. Adresse: Nyhavn44 [Kl $Pa.5676y. Søfartens Fremme, Foreningen til, stiftet 1. Aug. 1844. Formaalet er at befordre god nautisk Praktik, nyttig nautisk Kundskab, unge søfarendes Dannelse og overhovedet alt, hvad der findes tjenligt til Søfartens Bedste. Kbhvns Navigationsskole, se denne, Ny Toldbodg. 3 Kl D Palæ 213x, ejes af For ­ eningen. Formand: Kontreadmiral F Cold, K. DM. Sekretær: Forretningsf. II Christian- s en,R. Søfartsraadet, oprettet 1. Jan. 1927. Adr.: Amalieg. 33 E f ★ C. 14088 & 0. 14422. Formaal : At værne om dansk Skibsfarts In ­ teresser og særlig at sikre Skibsfartens Or ­ ganisationer en vejledende Indflydelse paa Statsmagtens Behandling af de dem vedr. Spørgsmaal. Medlemmer: Direktør J A Kørbing, K. DM., Formand; Skibsreder Chr. Har h o f f, R., Næstformand ; Skibsre ­ der Severin Andreasen; Skibsrederi 1 C Christensen, R.; Kontreadmiral F Cold , K. DM.; fh.Skibsforer H PHagelberg, R.; Forretningsf. Cand. polit. E Borch Jo ­ hansen; Skibsreder Erik B Krom an n; fh. Skibsfører Svend Prip, R. Sekretær: DirektørE Maegaard, R.DM. Søfartsteknisk Forening, stiftet 3. Sept. 1915. Adr. Sortedamsdoss. 75 2 |0] Jfl 0 5609. Sekretær og Kasserer: Kapt. Otto A rent, R. Søkvæsthuset, Overg. o. V. 60 [KL Hoved ­ bygningen er opf. 1754 for Opfostrings ­ huset, som var her indtil 1777, da den ind ­ rettedes til Kvæsthus. Anvendes nu af Ma- rineministeriet dels til Kontorer og dels til Tjenesteboliger m. v. Inspektørforretnin ­ gerne varetages af Søværnets Bygningsvæ ­ sen. Søllerød Kirke er en romansk Kridt- og Kam- pestensbygn. ; i gotisk Tid ombygget og ud ­ videt bl. a. med Hvælvinger, Taarn og Vaabenhus. Kirkegaarden er terrassefor ­ met ned mod Søen og med mange interes ­ sante Monumenter. (Ejer: Søllerød Kom ­ mune). Sognepræst : Provst Gunnar S p a r s ø. Kordegn og Hjælpepræst: Svend Han- s en. Organist : Frk. E S o m m er f c Id t. Kordegnens Kontor: Søllerødhus, Søllerød pr. Holte $ Holte 855 (9-11, undt. Torsd., Onsd. tillige 5-6). Sognet omfatter Distrikterne Dronning- gaard, Rudegaard, Skovridergaardens Villa ­ by, Søllerød og Øverød. Søllerød Kommune, KontorRaadhuset i Sølle ­ rød Holte 1515 (10-3, Fred. 10-5 og Lørd. 10-1). Raadhuset indviedes 24. Maj 1904. Kontorchef: Cand.jur. AxelUndén, Dronninggaard. Indbyggertal: 13,032. Skatteprocent: 7, 32 ; Ligningsprocent: 7,„ (1938-39). - Sogneraadet: Gaardejer F Clausen, Øverød,Formand; Murer Hans Rasmus ­ sen, Søllerød,Næstformand; Gross. Harry Sehacke, Vedbæk; Maalerkontrolør Jacob Nielsen, GI. Holte; Postbud C VNie lsen, Vedbæk. Overlærer N PLorentzen, Næ ­ rum: Jordemoder Fru M Bærent zen, Drohninggaard,Insfall. A Fæster Carlsen, Ny Holte; Arbmd. C A Frederiksen, GI. Holte; Direktør P Frydlu nd, Sollerød; Fru Alice Johnsen, Rudegaard; Vognmand Andr. Larsen, Trørød; Forpagter S Chri ­ st of fersen, Nærum; Inkassator C KM ad ­ sen, GI. Holte; Tromlefører J Hiiben- becker,GI. Holte.

Real-Register for København Særstilling i H. t. Lov Nr. 95 af 27. Marts 1934. Statsbanepcrsonalets Sygekasse, Solvg. 40 32 $ ★ Cent. 400. Formand: Trafikchef Emil Terkel sen, R. DM. Ikke statsanerk endte Sygekasser (se tillige Fag-Registret). Arbejderstandens Hjælpekasse, Tjørneg. 7 2 E0 $ N 5238. Eickhoffs Fabriksarb. Sgk., V esterbrog.97 EJ , Bogholder Chr. Jørgensen. F arvers v. Syge- , B egrav elses- og U nderstøt- telseskasse, stiftet 29. Jan. 1792, Adr.: Emdrupv. 44 IH Cent. 605. 1. Direktør: Direktør F Brin ch, R. ; 2. Direktør: Far- versv end K Ha nsen. Gensidige Landbo-Sygeforening, se u. G. Haand værkssvendenes Rejse- og Sygefor- ening, Rosenørns Allé 12 s EJ. Johs. Hansen f Cent. 11549 & 11749 (9-17, Lørd. 9-13). Hjælpekassen Union af 1891 (Droskeferer- nes Syge- og Begravelseskasse), Nye- landsv. 16 1 IF1 1) Gh. 2840. Forretningsfø ­ rer: KNRosenkjær. Hornung & Møllers Sgk., Bredg. 54 KLJ) Cent. 1071. IIundredemandsf.Nr.l, Politibetj. H Koch, Mellemvangen 52 Brh. $ Bella 598. Hundrcdmandsf. afl892, Østerbros, Øster- brog. 91 [ø] $ 0 6247. Formand : Ligkiste- fabr. Osvald Ped ersen. Lægers Syge- og Ulykkesforsikring, De danske( De danske LægersSygek.),oprettet 11. Aug. 1873. Læge Ch. Kaalu nd - Jor ­ ge ns en, Aarhus, Formand. Middelstandens Sygekasse, Akts. Kobrna- gerg. 65 IS $ By 4350. Direktor: O EJ Borgquist. Opvarter- og Tjenerf. af 16. Aug. 1866, Syge- & Begravelsesk.. Rantzausg. 6B IH j) N 6628, (Tirsd. og Fred. 10-1). Orlogsværftets Hjælpe- og Begravelses ­ kasse af 14 / 2 1873. Middelgrundsv. 15 2 [S]. Aug. Jensen. Slagtersv., de kbhvnske, Syge- og Begra- velsesk. Formand: Slagterm. Hans C Andreasen, Jagtv. Ill (H, D Tg 2213. Sygef. af 1. Febr. 1882. Kasserer: N An ­ dersen, Bustrupg. 5 S EJ JD V 9002 u. Sygef. Hjælpekassen Fremad, Bernstorffs- lunds Allé 82 Charlottl. $ Ordr. 4472. Nodegravør C A Broberg. Sygekassen af 1871. Valdemarsg. 60 El $ V 8192. (12-2). Formand: Hovedkasserer Georg J_R Larsen. Syge- og Understøttelsesforeningen. „Stjer ­ nen* 4 , stiftet 29. Okt. 1889. Kontor: Ger- nersg. 5 s K (Fred. 5-7). Kasserer: S Rust Jørgensen ($ Am. 1923). Tekstilarbejdernes Hjælpekasse af 1. Nov. 1880 (Syge- og Begravelseskasse), St. Knuds V. 19 El (Fred. l^-W 1 /^; (® Ryv.2818 u). Syge-og Begravelseskassen København 1884, stiftet 20. Nov. 1884. Adr. Norrcbrog.42 (H D Cent.15172 (12-15, samt Fred. 17-19). Postkonto 23884. Formand: Fischer Nielsen, Niels WGa ­ des G. 16 1 [0] |,l Ry. 4122v. Forretningsfører: PRasm ussen . Sygeplejeforening, Sundby Sogns. Formand for 1. Distr.: Sognepræst J C Schwarz- Nielsen. Sygeplejeraad, Dansk (D. S. R.), stiftet 1899,

V — 2647 inde Frk. Else K a 1 1 o f t; Aalborg, Thy- rasg. 4 $ 3599, Forstanderinde Frk. Marie Lehm; Aarhus, Skolebakken 11 D 2938, Forstanderinde Frk. Ingrid Gyring; Odense, Falen 13 |) 3751, Forstanderinde Frk. Alma Larsen. Foreningen udgiveret Medlemsblad: „Tidsskrift for Sygepleje**, Redaktør Frk. J ulie H j or t II an s e n. Foren, har et Rekreationshjem i Vedbæk, et Fe ­ riehjem i Løkken, et Sommerhus i Høster ­ køb, en Alderdomskasse og en Pensions ­ fond, samt en Forskole for vordende Sy ­ geplejeelever paa Testrup Højskole pr. Maarslet. Sygeplejeraads Rekreationshjem, Dansk, Vedbæk JD 40, aabent hele Aaret, modtager Rekonvalescenter(saavelDamersomHerrer). Formand: Højesteretssagf. Flemming Allerup, R., Skinderg. 38 |K| C. 3435. Sygeplejerskeforeningen og „Brandes Minde* 1 Gensidig Hj ælpeforening for Sygeplejersker og Stuekoner i og udenfor Kbhvn. Admini ­ strationen er fra Jan. 1917 overtaget af Alderdomskassen for Sygeplejersker (se denne). Sygeplejeselskabet for det mosaiske Troes- samfund, stiftet 19. Febr. 1821, understøtter Troessamfundets Medlemmer i Kbhvn. og nærmeste Omegn, der er syge og træn ­ ger til Hjælp. En Trediedel af de aar- lige Indtægter kan anvendes til at hjælpe dem, hvis Velfærd trues ved egen eller Families Sygdom, og om hvem det vides, at de foretrækker at lideNød frem ­ for at søge om Hjælp; disses Navne bliver ikke anførte i Selskabets Bøger. 500 mand ­ lige og kvindelige Medlemmer, hvis Kontin ­ gent er mindst 5 Kr. Selskabet har i 1938 udgivet i Understøttelser ca. 32,000 Kr. og ejer en Legatkapital af ca. 700,000 Kr. samt et Jubilæumsfond af ca. 38,000 Kr. Bestyrelse: Overretssagf. Arthur Henri ­ ques, R.,Formand ; Landsretssagf.Kai O p- penheim, Kasserer; Gross. Frederik Hertz. Overbestyrerinde for den kvinde ­ lige Afdeling: Frk. Bertha Abrahamson. Syvende Dags Adventisternes østdanske Konferens. Kontor: Suomisv. 5 Kbhvn. El $N 3108. Foriffand: A Varmer; Sekretær: Alf Berg. Sæbe- og Parfumefabrikant-Foreningen, stif ­ tet 11. Okt. 1907. Sekretariat:N T h u es e n,Serridslevv. 6 2 [ø] $ Cent.7014. Sæbe- og Parfumehandlerforeningen, stiftet 1. Febr. 1924. Formand: Gross. Mogens V Cruse, GI. Kongev. 140 E) $ C. 12476. Søassurandører, Foreningen af danske, Tordenskjoldsg. 10 [Kl £1 Cent. 5501, se Foreningen af danske Søassurandører. Søborg Kirke, Søborg Hovedg. 79, Soborg- Indviet 26. Dec. 1914. Sognekirke fra 11- • Julil921 for SoborggaardSogn.Selvejende- Arkitekt: Alfred Jørgensen. Sognepræst: Th. Le th. Hjælpepræst: E Rah bek Pedersen. Kordegn: Chr. Johansen. Organist: O Andersen. Kirkens Kontor: Runebergs Allé 7 Søborg (10-11, undt. Mand., samt Tirsd. og Fred. 6V 2 -7). Sognet begrænses af Bispebjerg, Brønshøj, Vangede og Gladsaxe Sogne. Søe-Lieutenånt-Selskabet ef Marinens 1784 stiftede krigsvidenskabelige Selskab,Bredg. 28IH. ProtektorHs.Maj. Kongen. For ­ mand: Kaptajnløjtn. E J Saabye; Se ­ kretær: Kaptajn C C Zieler, R. DM. Medlemsblad : „Tidsskrift for Søvæsen 1 *, Redaktør: Kommandør P Ipsen, K. DM. Søetatens Enkebolig, Baadsmandsstr. 21-310S, er opført i 1864 af en i 1851 stiftet Forening blandt Søetatens faste Mandskab med det Formaal ved et 16aarigt Bidrag af 6 Kr. at forskaffe Medlemmernes eventuelle Enker en Fribolig eller Huslejehjælp. Bestyrelse: Kontorchef i Marinemin.HEE And erse n, R. DM.,Form; fh. Artillerime-

varetager Standens Inter ­ esser. Ca. 14,000Medl., heraf ca. 12,500 ordinære Medl. (statsautoiiserede Sygeplej ­ ersker). Kontor: Fensmarkg. 1 IH D ★ C. 1676, Kontoret er aabent 14-16 undtagen

Lørdag. Formand: Frøken Elisabeth With; Sekretær: Frøken Julie Kali; Kasserer: Frøken Laura Christensen. Foreningen udsender Sygeplejersker igen ­ nem dens fire Sygeplejebureauer: Sjæl- landsg. 69 2 IH $ C. 7975 & 2786, Forstander ­

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker